Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

ALGIFEN NEO 1X10ML Kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11434
Algifen Neo se užívá při křečovitých bolestech v oblasti břišní.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Algifen Neo se užívá při křečovitých bolestech v oblasti břišní.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 11434
Kód EAN: 8594737001512
Kód SÚKL: 57860
Doplněk názvu: 500MG/ML+5MG/ML POR GTT SOL 1X10ML
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Algifen Neo se užívá při křečovitých bolestech v oblasti břišní - žaludku, střeva, žlučových a močových cest, při bolestivé menstruaci, migréně a bolestech zubů, k předcházení bolesti při instrumentálním vyšetření a tlumení bolesti po malých operačních výkonech nebo instrumentálním vyšetření. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 10 let.

Příbalový leták

ALGIFEN NEO

 

sp.zn.: sukls218815/2010 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ALGIFEN NEO 

 

Perorální kapky, roztok 

 

(Metamizolum natricum monohydricum, pitofenoni hydrochloridum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této  příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek ALGIFEN NEO a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ALGIFEN NEO užívat 

3. 

Jak se přípravek ALGIFEN NEO užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek ALGIFEN NEO uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek ALGIFEN NEO a k čemu se používá 

 
ALGIFEN  NEO  je  kombinovaný  přípravek  obsahující  metamizol  s bolest  tlumícím  účinkem  a 
pitofenon, který ovlivňuje křeče hladkého svalstva. Účinek nastupuje obvykle během 15 minut a trvá 
minimálně 4 hodiny. 
 
ALGIFEN  NEO  se  užívá  při  křečovitých  bolestech  v oblasti  břišní  –  žaludku,  střeva,  žlučových  a 
močových  cest,  při  bolestivé  menstruaci,  migréně  a  bolestech  zubů,  k předcházení  bolesti  při 
instrumentálním vyšetření a tlumení bolesti po malých operačních výkonech nebo při instrumentálním 
vyšetření. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ALGIFEN NEO užívat 

 
Neužívejte přípravek ALGIFEN NEO 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

jestliže trpíte závažnou poruchou krvetvorby 

jestliže jste těhotná nebo kojíte 

nepodávejte dětem mladším 10 let 

 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ALGIFEN NEO je zapotřebí 

jestliže jste  přecitlivělý(á) na  acetylsalicylovou  kyselinu  nebo  jiné  léky  užívané  při  bolestech, 
zvýšené  teplotě  a  zánětlivých  onemocněních  např.  paracetamol,  ostatní  salicyláty,  ibuprofen, 
fenylbutazon (může se projevovat jako dušnost, kopřivka, otoky v obličeji) 

jestliže trpíte chudokrevností 

jestliže  trpíte  intermitentní  porfyrií  (onemocnění  charakterizované  poruchou  metabolismu 
porfyrinů a projevující se břišními kolikami a nervovými poruchami) 

jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce 

jestliže trpíte vysokým nebo nízkým krevním tlakem 

jestliže máte aktivní vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku 

jestliže trpíte zeleným zákalem (glaukomem) 

 
Pokud  se  uvedená  onemocnění  u  Vás  vyskytnou  teprve  během  užívání  přípravku  ALGIFEN  NEO, 
oznamte tuto skutečnost svému ošetřujícímu lékaři. 
 
Další léčivé přípravky a ALGIFEN NEO 
ALGIFEN  NEO  může  zvyšovat  účinek  jiných  léků  proti  bolesti,  protizánětlivých  léků,  léků 
snižujících  srážení  krve,  léků  užívaných  při  cukrovce,  některých  léků  snižujících  krevní  tlak  (např. 
diltiazemu, nifedipinu, verapamilu), alkoholu a léků s obsahem těchto látek: lithium, chlorpromazin, 
methotrexát,  cyklosporin  a  takrolimus.  Rovněž  může  snižovat  účinek  steroidních  antikoncepčních 
látek a sulfonamidů. 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
ALGIFEN NEO s jídlem, pitím a alkoholem 
ALGIFEN

 

NEO lze užívat v jakémkoli vztahu k jídlu. 

Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
ALGIFEN NEO nesmí užívat těhotné ani kojící ženy. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte  dopravní  prostředek  a  neobsluhujte  žádné  přístroje  nebo  stroje,  protože  přípravek  může 
nepříznivě  ovlivnit  činnosti  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  motorickou  koordinaci  a  rychlé 
rozhodování. Tyto činnosti je možno vykonávat pouze na základě vysloveného souhlasu lékaře. 
 
ALGIFEN NEO obsahuje barvivo oranžovou žluť (E110), které může vyvolat alergickou reakci. 
ALGIFEN  NEO  obsahuje  sodík  v množství  34,5  mg  v  1  ml.  Nutno  vzít  v úvahu,  jste-li  na  dietě 
s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek ALGIFEN NEO užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dětem od 10 let do 12 let se při bolestech obvykle podává 15-20 kapek, děti starší 12 let, mladiství a 
dospělí při bolestech užívají 20-54 kapek. Tuto dávku je možno po 6-8 hodinách opakovat. Dětem od 
10 do 12 let věku může být podáno maximálně 20 kapek 4krát denně. Děti starší 12 let, mladiství a 
dospělí mohou užívat maximálně 54 kapek 4krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být 
minimálně 6 hodin. 
 

Před instrumentálním vyšetřením se užívají stejné dávky jako při bolestech, a to jednorázově obvykle 
45 minut před vlastním vyšetřením. 
 
Přípravek se nakape na lžičku nebo do malého množství tekutiny. ALGIFEN NEO je možno užívat 
v jakémkoli vztahu k jídlu. 
 
ALGIFEN NEO není vhodný pro dlouhodobou léčbu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ALGIFEN NEO, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném užití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ALGIFEN NEO 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
ALGIFEN NEO je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10): 
vyrážka 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100): 
kopřivka 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000): 
poruchy  krvetvorby  projevující  se  sníženým  množstvím  kostní  dřeně,  červených  krvinek,  bílých 
krvinek, krevních destiček; anafylaktický šok (závažná náhlá reakce z přecitlivělosti s příznaky jako 
otok obličeje, jazyka a krku, bušení srdce, problémy s dýcháním, modré zbarvení pokožky, závrať a 
ztráta vědomí), toxická epidermální nekrolýza (závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem 
puchýřů a olupováním kůže s následnou infekcí, vředovatěním a celkovými příznaky) 
 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů stanovit): 
ospalost;  bolesti  hlavy;  závratě;  bušení  srdce;  snížení  krevního  tlaku;  poruchy  trávení  (nevolnost, 
zvracení, zácpa); nadměrné pocení; únava 
 
Při  případném  výskytu  nežádoucích  účinků  se  o  dalším  užívání  přípravku  ALGIFEN  NEO  poraďte 
s lékařem.  Pokud  se  však  objeví  kožní  vyrážka  nebo  jiné  reakce  z přecitlivělosti,  léčbu  přípravkem 
přerušte a ihned vyhledejte lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 

5. 

Jak přípravek ALGIFEN NEO uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  tento přípravek  při teplotě do 25 °C v původním  vnitřním obalu, aby byl chráněn před 
světlem. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co ALGIFEN NEO obsahuje 

Léčivé látky jsou metamizolum natricum monohydricum 500 mg (odpovídá 443,1 metamizolu) 
a pitofenoni hydrochloridum 5 mg (odpovídá 4,55 mg pitofenonu) v 1 ml (1 ml = 27 kapek). 

Pomocné  látky  jsou  dodekahydrát  hydrogenfosforečnanu  sodného,  monohydrát  sodné  soli 
sacharinu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, aroma curacao, propylenglykol, dihydrát 
dinatrium-edetátu, oranžová žluť (E110) a čištěná voda. 

 
Jak ALGIFEN NEO vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý, žlutooranžový roztok v lahvičce z hnědého skla s kapátkem a šroubovacím pojistným uzávěrem. 
Velikost balení: 10 ml, 25 ml, 50 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
6.8.2014 

Recenze

Recenze produktu ALGIFEN NEO 1X10ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ALGIFEN NEO 1X10ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám