Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 97701
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107895
Alenwin 70 se používá k léčbě onemocnění nazývaného osteoporóza ("řídnutí kostí"), které je běžné u žen po menopauze. Osteoporóza vede k řídnutí a slábnutí kostry. Po menopauze totiž vaječníky přestávají produkovat ženský pohlavní hormon estrogen. Čím dříve se u ženy menopauza dostaví, tím větší je nebezpečí, že se u ní osteoporóza rozvine. Osteoporóza často nemá žádné příznaky. Neléčená osteoporóza však může vést ke zlomeninám - obvykle kyčlí, obratlů a zápěstí. Zlomeniny jsou sice obvykle bolestivé, avšak v případě obratlů mohou probíhat i nepozorovaně a někdy se projeví až zmenšením tělesné výšky. Zlomeniny mohou snadno vznikat při každodenní práci, např. při zdvihání těžkých břemen. U pacientů s osteoporózou mohou zlomeniny vznikat i v případech, které u jiných osob obvykle zlomeninou nekončí, např. při pádu. Alenwin 70 snižuje nebezpečí zlomenin kyčlí a obratlů.

Příbalový leták

1/6
sp.zn. sukls172830/2012
a sp.zn. sukls46676/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

ALENWIN 70
70 mg, tablety
(acidum alendronicum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1) Co je přípravek Alenwin 70 a k čemu se používá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alenwin 70 užívat
3) Jak se přípravek Alenwin 70 užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Alenwin 70 uchovávat
6) Další informace


1.) Co je Alenwin 70 a k čemu se používá

Alenwin 70 patří do skupiny nehormonálních přípravků nazývaných bisfosfonáty, ty chrání
organizmus před úbytkem kostní hmoty.

Alenwin 70 se používá k léčbě onemocnění nazývaného osteoporóza (křehké kosti), které je běžné u
žen po menopauze (přechodu). Čím dříve se u ženy menopauza dostaví, tím větší je nebezpečí, že se u
ní osteoporóza rozvine.

Neléčená osteoporóza vede k řídnutí a slábnutí kostry, to může vést ke zlomeninám, obvykle stehenní
kosti, obratlů a zápěstí. Zlomeniny mohou snadno vznikat při každodenní práci, např. při zdvihání
těžkých břemen a v případech, které u jiných osob obvykle zlomeninou nekončí, např. při pádu.

Alenwin 70 zpomaluje úbytek kostní hmoty a současně napomáhá vzniku nové kostní hmoty. Proto
snižuje riziko zlomenin obratlů a stehenní kosti.


2.) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alenwin 70 užívat?

Neužívejte přípravek Alenwin 70:
- jestliže jste přecitlivělá (alergická) na kyselinu alendronovou
- jestliže jste přecitlivělá na některou z pomocných látek obsažených v přípravku (viz bod 6 Další
informace)
- jestliže máte nějaké potíže s jícnem (trubice spojující ústa se žaludkem), jako je zúžení jícnu nebo
obtížné polykání
- jestliže Vám lékař řekl, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi
- jestliže nejste schopna sedět či stát ve vzpřímené poloze po dobu 30 minut.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Alenwin 70 je zapotřebí při těchto stavech
2/6
Informujte svého lékaře před užitím těchto tablet, pokud:
- máte potíže nebo bolesti při polykání
- trpíte zánětem žaludeční sliznice nebo dvanáctníku (první část tenkého střeva)
- trpíte žaludečními vředy nebo trávícími problémy, včetně krvácení do žaludku
- jste prodělala v minulém roce operaci žaludku nebo střev (mimo pyloroplastie, při níž se rozšiřuje
vývod žaludku do střeva)
- Vám Váš lékař sdělil, že máte diagnózu Barrettův jícen (stav spojený se změnami buněk v dolní části
jícnu)
- máte nebo jste někdy měla problémy s ledvinami
- máte nebo jste někdy měla nízkou hladinu vitamínu D. Pokud ano, Váš lékař Vám hladinu vitamínu
D bude při léčbě přípravkem Alenwin 70 kontrolovat.
- trpíte nebo jste trpěla hypoparathyroidismem (Vaše příštítná tělíska nepracují správně)
- máte nebo jste měla bolesti, otok nebo znecitlivění čelisti, ztratila jste zub nebo máte pocit "těžké
čelisti.
- podrobíte se léčbě u zubaře nebo se chystáte na stomatologický chirurgický zákrok
- máte rakovinu, podrobujete se chemoterapii nebo radioterapii, užíváte steroidy, nenavštěvujete
pravidelně zubaře, máte infekci v ústní dutině nebo kouříte. Pokud ano, Váš lékař může před
zahájením léčby přípravkem Alenwin 70 vyžadovat zubní vyšetření.

Během léčby přípravkem Alenwin 70 je důležité dbát na ústní hygienu. Během léčby musíte chodit na
pravidelné zubní prohlídky a musíte se obrátit na svého lékaře nebo zubního lékaře v případě, že
zaznamenáte jakékoli problémy s ústy nebo zuby, jako je vypadávání zubů, bolesti zubů nebo otok.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nepolykejte současně s přípravkem Alenwin 70 žádný další lék. Před užitím jakéhokoli dalšího
perorálního léku (lék užívaný ústy) musíte počkat nejméně 30 minut po užití přípravku Alenwin 70.
Je důležité dodržovat pokyny o užívání přípravku Alenwin 70 uvedené v následujícím bodu 3. Jak se
přípravek Alenwin 70 užívá.

Informujte svého lékaře před užitím přípravku Alenwin 70, pokud současně užíváte nesteroidní
protizánětlivé léky (NSAID).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání léku Alenwin 70 s jídlem a pitím
Tablety musejí být užívány nalačno, protože jídlo a pití může účinnost léku významně snížit. Zapíjejte
tablety plnou sklenicí čisté vody nejméně 30 minut před prvním jídlem a pitím. Je důležité dodržovat
pokyny o užívání přípravku Alenwin 70 uvedené v následujícím bodu 3. Jak se přípravek Alenwin 70
užívá.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná nebo kojíte, přípravek Alenwin 70 nesmíte
užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.
Nepředpokládá se, že by Alenwin 70 ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přesto, ve
vzácných případech, se u pacientek užívajících přípravek Alenwin 70 vyskytly nežádoucí účinky
zahrnující závratě, závažné bolesti svalů a kostí, bolesti očí nebo jejich zánět. Pokud se tyto nežádoucí
účinky u Vás objeví, musíte informovat svého lékaře dříve, než budete řídit nebo ovládat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Alenwin 70
Přípravek Alenwin 70 obsahuje laktózu. Pokud vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, před použitím tohoto léku se poraďte s lékařem.


3/6
3.) Jak se přípravek Alenwin 70 užívá?

Alenwin 70 užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Jestliže si nejste něčím jistá, obraťte se
na svého lékaře nebo lékárníka.

Alenwin 70 užívejte jednou týdně.

Aby bylo dosaženo dobrého účinku přípravku Alenwin 70 a aby bylo zabráněno podráždění jícnu, je
důležité užívat léčivo podle níže uvedeného návodu.

- Zvolte si den v týdnu, který Vám bude nejlépe vyhovovat pro užití tablety.
- Užívejte jednu tabletu Alenwin 70 v tomto zvoleném dnu každý týden.
- V tento den okamžitě po probuzení užijte přípravek Alenwin 70 nalačno a zapijte jej plnou sklenicí
čisté vody (ne méně než 200 ml). Potom počkejte nejméně 30 minut před požitím prvního jídla, nápoje
nebo jiného léku. Nezapíjejte tablety čajem, kávou, minerálkou ani džusem.
- Tabletu spolkněte celou. Tableta se nesmí kousat, drtit nebo nechat rozpustit v ústech.
- Čekejte 30 minut po užití tablety, potom můžete požít první jídlo, první nápoj a jiný lék (tento pokyn
se týká také doplňků vápníku, vitamínů i antacid (tlumí pálení žáhy)).
- Po užití přípravku Alenwin 70 si nelehejte. Zůstaňte ve vzpřímené pozici (buď vsedě, vstoje nebo v
chůzi), a to alespoň 30 minut po spolknutí tablety tohoto přípravku. Je také důležité, abyste si nelehla,
dokud jste se nenasnídala.
- Neužívejte tabletu večer před spaním nebo ráno před úplným probuzením.
- Pokud se vám přípravek polyká těžko a/nebo bolestivě, nebo pokud pociťujete bolest za hrudní kostí,
nebo se objeví či zhorší pálení žáhy, přestaňte Alenwin 70 užívat a poraďte se o jeho dalším užívání
neprodleně s lékařem.

Váš lékař Vám může při užívání přípravku Alenwin 70 předepsat také užívání vitamínu D nebo
doplňků vápníku. Pokud ano, dodržujte přesně jeho pokyny k užívání.

Je důležité přípravek užívat tak dlouho, jak doporučuje lékař. Alenwin 70 může účinně léčit
osteoporózu pouze při pravidelném užívání.

Přípravek Alenwin 70 nesmí být podáván dětem a mladistvým.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Alenwin 70 než jste měla,
mohou se objevit příznaky jako žaludeční nevolnost, pálení žáhy, zánět jícnu nebo žaludku, svalové a
žaludeční křeče, slabost a záškuby. V tomto případě vypijte plnou sklenici mléka a ihned vyhledejte
lékaře nebo nejbližší pohotovost. Nezkoušejte sama vyvolat zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněla užít pravidelnou dávku přípravku Alenwin 70,
užijte tabletu následující ráno, jak si vzpomenete. Nikdy neužívejte 2 tablety ve stejný den. Dále
pokračujte tak, abyste dodržela obvyklé schéma užívání jedné tablety týdně v původně stanoveném
dnu.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4.) Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Alenwin 70 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Všechny léky mohou způsobit alergické reakce, ačkoli závažné alergické reakce jsou velmi
vzácné. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě přerušte užívání
přípravku Alenwin 70 a informujte lékaře.
4/6
- náhlá sípavost, potíže s dechem, otok víček, tváře nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zvláště
pokud se vyskytuje po celém těle). Tento stav se nazývá angioedém.
- vyrážka, pupínky nebo jiné změny na kůži, očích, ústech nebo genitáliích (pohlavních
orgánech), svědění nebo vysoká teplota (příznaky závažné kožní reakce nazývané Stevens-Johnsonův
syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza).

Pokud se vám přípravek polyká těžko a/nebo bolestivě, pokud pociťujete bolest za hrudní kostí,
nebo se objeví či zhorší pálení žáhy, přestaňte Alenwin 70 užívat a poraďte se o jeho dalším
užívání neprodleně s lékařem. Pokud byste tyto příznaky přehlížela a pokračovala v užívání léku,
pravděpodobně by se u Vás tyto nežádoucí účinky v jícnu zhoršily.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacientky z 10):
Bolest svalů, kloubů nebo kostí, která někdy může být závažná.

Časté (vyskytují se u méně než 1 pacientky z 10):
Bolest žaludku Nadýmání Pocit točení hlavy (vertigo)
Poruchy trávení Pocit plného žaludku nebo přejedení Vředy v jícnu
Zácpa Zpětný tok kyseliny ze žaludku do
úst (reflux)
Bolest nebo potíže při polykání
Průjem Bolest hlavy Závrať
Vypadávání vlasů Svědění Otok kloubů
Slabost nebo
ztráta energie
Otoky, většinou nohou (periferní
otok)


Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacientky ze 100):
Nevolnost a
zvracení
Vyrážka
Změny chuti
Zánět žaludku
Černá stolice
Zánět očí
Zánět a/nebo ztenčení (eroze)
jícnu
Zčervenání kůže
Dočasné příznaky podobné
chřipce (bolest svalů, celkový
pocit nemoci a ve vzácných
případech horečka) obvykle při
zahájení léčby

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacientky z 1 000):
Zúžení jícnu Alergické reakce (přecitlivělost)
včetně otoků a kožních vyrážek
Žaludeční nebo jiné peptické
vředy (ačkoli není jasné, zda
jsou tyto vředy způsobeny
kyselinou alendronovou)
Vředy v ústní
dutině a hrdle
Závažné kožní
reakce (Stevens-
Johnsonův
syndrom a
toxická
epidermální
nekrolýza).
Kožní vyrážka s přecitlivělostí na
světlo
Nízké hladiny vápníku, které mohou
způsobit svalové křeče nebo stahy a
pocity mravenčení v prstech nebo
v okolí úst
Vzácně se mohou objevit
neobvyklé zlomeniny stehenní
kosti, zvláště u pacientek
dlouhodobě léčených pro
osteoporózu (řídnutí kostí).
Pokud se u Vás objeví bolest,
slabost nebo nepříjemné pocity v
oblasti stehna, kyčle nebo třísla,
kontaktujte svého lékaře,
protože to mohou být časné
příznaky možné zlomeniny
stehenní kosti.
Bolest a/nebo zánět čelisti
(častěji u pacientek po vytržení
5/6
zubu a/nebo s infekcí v ústech)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi. Je vhodné si poznamenat, o jaký nežádoucí účinek se jednalo, kdy se
objevil poprvé a jak dlouho trval.


5.) Jak přípravek Alenwin 70 uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za použitelné do. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6.) Další informace

Co přípravek Alenwin 70 obsahuje
Léčivou látkou je acidum alendronicum:
Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg jako natrii alendronas trihydricus

Pomocné látky jsou:
Monohydrát laktózy sušený rozprášením, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy,
magnesium-stearát.

Jak přípravek Alenwin 70 vypadá a co obsahuje toto balení
Alenwin 70 jsou bílé až téměř bílé oválné tablety s vyraženým "AN 70" na jedné straně a logem
Arrow > na straně druhé.

Velikost balení: 2, 4, 8, 12, 24 a 40 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 4SZ, Velká Británie

Výrobce
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 4SZ, Velká Británie

Qualiti (Burnley) Limited, Talbot Street, Briercliffe, Burnley BB10 2JY, Velká Británie

Juta Pharma GmbH, Gutenbergstraße 13, 24941 Flensburg, Německo

Winthrop Pharmaceuticals UK Ltd, One Onslow Street, Guildford, Surrey. GU1 4YS, Velká Británie

Arrow Pharma (Malta) Ltd., HF 62, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG06, Malta

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Německo

6/6
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru
pod těmito názvy:
Česká republika Alenwin 70
Německo Alendron-Sandoz einmal wöchenlich 70 mg Tabletten
Švédsko AlendroLich Veckotablett 70mg tablett
Velká Británie Aledronic Acid 70 mg Tablets


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.3.2013

Recenze

Recenze produktu ALENWIN 70 40X70MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ALENWIN 70 40X70MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze