Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 44479
Kód EAN:
Kód SÚKL: 41668
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Alendronate - Teva 70 mg zabraňuje úbytku kostní hmoty, k němuž dochází u žen po menopauze (přechodu) a napomáhá obnově kostí. Alendronate - Teva 70 mg snižuje riziko zlomenin páteře a kyčle.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls157825/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
Alendronate - Teva 70 mg
Tablety
Acidum alendronicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Je zvláště důležité přečíst si oddíl Jak se přípravek Alendronate - Teva 70 mg užívá dříve, než
začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Alendronate - Teva 70 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronate - Teva 70 mg užívat
3. Jak se přípravek Alendronate - Teva 70 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Alendronate - Teva 70 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ALENDRONATE - TEVA 70 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Alendronate - Teva 70 mg patří do skupiny přípravků nazývaných bisfosfonáty, které
brání úbytku kostní hmoty.
Přípravek je určen k léčbě osteoporózy (řídnutí kostí) u žen po menopauze (přechodu).
Přípravek snižuje riziko zlomenin páteře a krčku stehenní kosti.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ALENDRONATE - TEVA 70 mg UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Alendronate - Teva 70 mg
jestliže jste alergická (přecitlivělá) na kyselinu alendronovou nebo na kteroukoliv další složku
přípravku
jestliže trpíte nějakou chorobou jícnu
pokud nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut
pokud vám ošetřující lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alendronate - Teva 70 mg je zapotřebí
Je důležité informovat lékaře před tím, než začnete užívat přípravek Alendronate-Teva 70 mg, jestliže
trpíte ztíženým polykáním
Vám lékař sdělil, že máte diagnózu Barettův jícen (stav spojený se změnami buněk v dolní
části jícnu)
máte zánět žaludku nebo dvanáctníku (první část tenkého střeva)
2/5
jste podstoupila v minulém roce chirurgický zákrok na žaludku nebo jícnu (nepočítá se
plastika jícnu, kde se rozšiřuje výstup ze žaludku)
máte žaludeční vředy nebo jiné poruchy zažívání
trpíte poruchou funkce ledvin
máte rakovinu
podstupujete chemoterapii nebo radioterapii
užíváte přípravky s obsahem steroidních hormonů
nedostává se vám pravidelné péče o chrup
máte onemocnění dásní
kouříte
Během léčby musí být dodržována vhodná preventivní péče o chrup, jak je doporučeno zubním
lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte Alendronat-Teva 70 mg, promluvte s lékařem před užíváním nesteroidních protizánětlivých
léků (nesteroidních antirevmatik).
Neužívejte žádné další léky podávané ústy ve stejnou dobu jako tento přípravek. Pokud užíváte ještě
jiné léky podávané ústy, mělo by mezi užitím přípravku a dalším lékem uběhnout nejméně 30 minut.
Užívání přípravku Alendronate - Teva 70 mg s jídlem a pitím
Přípravek užívejte na lačno, protože potrava a nápoje mohou významně snižovat účinek léku. Užívejte
tablety nejméně 30 minut před prvním denním jídlem.
Děti a dospívající:
Alendronat-Teva 70 mg se nesmí podávat dětem a dospívajícím.
Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek během těhotenství a kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V některých případech může přípravek působit nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit schopnost řídit nebo
obsluhovat stroje (např. problémy se zrakem). Pokud se u vás tyto potíže objeví, neřiďte dopravní prostředky
a neobsluhujte stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALENDRONATE - TEVA 70 mg UŽÍVÁ
Jedenkrát týdně.
Váš lékař Vám předepsal pro Vás vhodnou dávku. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého
lékaře a údajů v lékárně vyznačených na krabičce. Pokud těmto pokynům nerozumíte nebo si nejste jistá,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Následující pokyny jsou obzvláště důležité pro zajištění účinnosti léku a pro snížení možnosti
podráždění jícnu (trubice spojující ústa a žaludek) přípravkem:
Zvolte si pro užívání přípravku den v týdnu, který Vám nejlépe vyhovuje. Každý týden užijte jednu
tabletu přípravku Alendronate - Teva 70 mg ve Vámi zvolený den.
Přípravek užijte na lačno ihned poté, co ráno vstanete. Přípravek musíte zapít plnou sklenicí čisté
3/5
vody (ne čaje, kávy, minerální vody nebo džusu), půl hodiny před jakýmkoliv jídlem, nápojem
nebo jiným lékem.
Tablety polykejte celé, nežvýkejte a nenechávejte rozpustit v ústech.
Po užití tablety si nesmíte lehnout. Musíte zůstat vzpřímená (sedět, stát nebo chodit) až do doby
prvního denního jídla, které by mělo následovat nejdříve 30 minut po užití přípravku.
Neužívejte tablety před spaním nebo předtím, než ráno vstanete.
Jestliže se u Vás vyskytnou bolest při polykání nebo ztížené polykání, bolest na hrudi a nové nebo
zhoršené pálení žáhy, přerušte okamžitě užívání přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc.
Obvyklé dávkování je uvedeno níže:
Dospělí (včetně osob starších 65 let věku): Jedna 70 mg tableta jednou týdně.
Děti a dospívající: Podání přípravku dětem a dospívajícím se nedoporučuje.
Jestliže jste užila více přípravku Alendronate - Teva 70 mg, než jste měla
Pokud jste Vy (nebo kdokoliv jiný) spolkla více tablet najednou nebo pokud se domníváte, že nějakou
tabletu požilo dítě, vyhledejte neprodleně nejbližší zdravotnické zařízení (pohotovost) nebo Vašeho
ošetřujícího lékaře. Vypijte plnou sklenici mléka a nelehejte si. Předávkování může způsobit bolestivé
svalové křeče, únavu, slabost, vyčerpání a návaly. Může též způsobit žaludeční nevolnost,
nechutenství a bolestivý zánět horní částí zažívacího ústrojí.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Alendronate - Teva 70 mg
Pokud zapomenete užít jednu dávku přípravku, užijte jednu tabletu následující den ráno, když
vstanete. Nikdy neužívejte dvě tablety najednou nebo ve stejný den. Následně se vraťte do normálního
režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v původně zvolený den.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky. Jako u každého léku, u
některých jedinců se mohou objevit alergické reakce.
Pokud se u Vás objeví následující příznaky, informujte neprodleně ošetřujícího lékaře nebo navštivte
pohotovostní službu v nejbližším zdravotnickém zařízení:
Potíže s dýcháním
Otoky rtů, tváře a krku
Závažné kožní reakce s rozsáhlou tvorbou puchýřů a odlupováním pokožky, která vypadá jako po
opaření
Závažné reakce s malými puchýřky na narudlých nebo nafialovělých, plochých silnějších
místech pokožky, včetně okolí úst a očí a/ nebo genitálií
Pokud se u Vás vyskytnou ztížené polykání nebo bolest při polykání nebo bolest za hrudní kostí (ve středu
hrudi) a nové nebo zhoršené pálení žáhy, přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou četností výskytu:
Velmi časté (postihující více než jednu osobu z 10):
- bolest kostí, svalů nebo kloubů, někdy závažná
Časté (postihující méně než jednu osobu z 10):
- Bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy, zácpa, průjem, plynatost
- Jícnový vřed, obtížné polykání, pocit plného nebo nafouknutého břicha, zpětný výtok kyselého
žaludečního obsahu
- Bolest hlavy, závrať
4/5
- Otoky kloubů, otoky rukou nebo nohou (edém)
- Svědění, ztráta vlasů
- Únava
Méně časté (postihující méně než jednu osobu ze 100):
- Vyrážka nebo zarudnutí pokožky
- Nevolnost, zvracení, zánět jícnu nebo žaludku, poškození povrchu jícnu, které může působit bolest a
obtížné polykání, černá dehtovitá stolice
- Změny ve vnímání chutí
- Zánět oka (obvykle bolestivý)
- Přechodné příznaky (bolest svalů, malátnost a vzácně horečka) při zahájení léčby
Vzácné (postihující méně než jednu osobu z 1000):
- Alergické reakce, včetně kopřivky a rychlého otoku kůže a sliznic (angioedém)
- Vyrážka po vystavení se slunečnímu záření a jiné alergické reakce (například potenciálně smrtelný
Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza)
- Nízké hladiny vápníku v krvi
- Zúžení jícnu, ústní a žaludeční vředy a jiné vředy trávicího ústrojí
- Problémy s čelistí (obecně po vytržení zubu a/nebo místní infekci)
- Neobvyklý druh zlomeniny stehenní kosti
Přípravek může ovlivnit hladinu vápníku a fosfátu v krvi, nemusíte však pozorovat žádné příznaky.
Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě
léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné
pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné
příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.
Osteonekróza (artritida) čelisti (problémy s čelistí, obvykle spojované s extrakcí zubu a/ nebo místní
infekcí) byla hlášena u pacientek léčených bisfosfonáty včetně kyseliny alendronové. Osteonekróza
čelisti byla většinou hlášena u pacientek s protinádorovou léčbou, v některých případech však též u
pacientek léčených na osteoporózu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ALENDRONATE - TEVA 70 mg UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní
podmínky pro uchovávání. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Alendronate - Teva 70 mg obsahuje
- Léčivou látkou je acidum alendronicum 70 mg v 1 tabletě (ve formě natrii alendronas
monohydricus).
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-
stearát.
Jak přípravek Alendronate - Teva 70 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Alendronate - Teva 70 mg jsou bílé až téměř bílé, ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, na
jedné straně je vyraženo T, druhá strana je hladká.
5/5
Přípravek je dostupný ve velikostech balení po 2, 4, 8, 12, 40 a 50 tabletách.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Approved Prescription Services Ltd, Eastbourne, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.11.2012

Recenze

Recenze produktu ALENDRONATE-TEVA 70 MG 2X70MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ALENDRONATE-TEVA 70 MG 2X70MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze