Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na předpis na nemoci kostí

ALENDRONATE-TEVA 70 MG 2X70MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 44479

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 44479
Kód EAN: 8592387006543
Kód SÚKL: 41668
Doplněk názvu: 70MG TBL NOB 2
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Alendronate - Teva 70 mg zabraňuje úbytku kostní hmoty, k němuž dochází u žen po menopauze (přechodu) a napomáhá obnově kostí. Alendronate - Teva 70 mg snižuje riziko zlomenin páteře a kyčle.

Příbalový leták

ALENDRONATE-TEVA

1/4 

 

Sp.zn.sukls221041/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Alendronate - Teva 70 mg 

Tablety 

Acidum alendronicum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,  

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v příbalové informaci
1. 

Co je přípravek Alendronate - Teva 70 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronate - Teva 70 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Alendronate - Teva 70 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Alendronate - Teva 70 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

 

1. 

Co je přípravek Alendronate – Teva 70mg a k čemu se užívá 

 

•  Přípravek  Alendronate  -  Teva  70  mg  patří  do  skupiny  přípravků  nazývaných  bisfosfonáty, které 

brání úbytku kostní hmoty. 

•  Přípravek  je určen k léčbě osteoporózy  (řídnutí  kostí) u žen po menopauze  (přechodu). 

Přípravek snižuje riziko zlomenin páteře a krčku stehenní kosti. 

 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronate - Teva 70 mg užívat 

 

Neužívejte přípravek Alendronate - Teva 70 mg 

 

•  jestliže jste alergická (přecitlivělá) na kyselinu alendronovou nebo na kteroukoliv další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 
•  jestliže trpíte nějakou chorobou jícnu 
•  pokud nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut 
•  pokud vám ošetřující lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi 

 

Upozornění a opatření 

 

Před užitím přípravku Alendronate-Teva 70 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

•  jestliže trpíte ztíženým polykáním 
•  jestliže Vám lékař sdělil, že  máte diagnózu Barettův jícen  (stav spojený se  změnami buněk   

v dolní části jícnu) 

•  jestliže máte zánět žaludku nebo dvanáctníku (první část tenkého střeva) 
•  jestliže  jste  podstoupila  v  minulém  roce  chirurgický  zákrok  na  žaludku  nebo  jícnu  (nepočítá  se 

plastika jícnu, kde se rozšiřuje výstup ze žaludku) 

•  jestliže máte žaludeční vředy nebo jiné poruchy zažívání 

2/4 

 

•  jestliže trpíte poruchou funkce ledvin 
 
Je důležité informovat lékaře před tím, než začnete užívat přípravek Alendronate Teva 70 mg 
 
•  jestliže máte rakovinu 
•  jestliže podstupujete chemoterapii nebo radioterapii 
•  jestliže užíváte přípravky s obsahem steroidních hormonů 
•  jestliže se Vám nedostává pravidelné péče o chrup 

  jestliže máte onemocnění dásní 
  jestliže kouříte 

 

Během  léčby  musí  být  dodržována  vhodná  preventivní  péče  o  chrup,  jak  je  doporučeno  zubním 

lékařem. 

 

Další léčivé přípravky a Alendronate – Teva 70mg 

 

Informujte  svého  lékaře  nebo lékárníka  o všech lécích, které  užíváte, které jste  v nedávné době  užívala, 
nebo které možná budete užívat. 
 
Pokud užíváte Alendronate-Teva 70 mg, promluvte s lékařem před užíváním nesteroidních protizánětlivých 
léků (nesteroidních antirevmatik). 

 

Neužívejte žádné další léky  podávané ústy  ve  stejnou dobu jako  tento  přípravek. Pokud užíváte ještě jiné 
léky podávané ústy, mělo by mezi užitím přípravku a dalším lékem uběhnout nejméně 30 minut.  
 
Alendronate - Teva 70 mg s jídlem a pitím
 
Přípravek  užívejte  na  lačno,  protože  potrava  a  nápoje  mohou  významně  snižovat  účinek  léku.  Užívejte 
tablety nejméně 30 minut před prvním denním jídlem. 
 
Děti a dospívající
Alendronate-Teva 70 mg se nesmí podávat dětem a dospívajícím. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se  

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

V některých případech může přípravek působit nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje (např. problémy se zrakem). Pokud se u vás tyto potíže objeví, neřiďte dopravní prostředky 
a neobsluhujte stroje. 

 

 

 

3. 

Jak se přípravek Alendronate – Teva 70mg užívá 

 
Doporučená dávka přípravku je jedenkrát týdně. 
 
 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se  
se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Váš lékař Vám předepsal pro Vás vhodnou dávku.

 

Následující pokyny jsou obzvláště důležité pro  zajištění účinnosti léku a pro  snížení  možnosti podráždění 
jícnu  přípravkem: 

•  Zvolte si pro užívání přípravku den v týdnu, který Vám nejlépe vyhovuje. Každý týden užijte jednu 

tabletu přípravku Alendronate - Teva 70 mg ve Vámi zvolený den. 

3/4 

 

•  Přípravek užijte  na lačno ihned poté, co ráno vstanete. Přípravek musíte zapít plnou sklenicí čisté 

vody  (ne  čaje,  kávy,  minerální  vody  nebo  džusu),  půl  hodiny  před  jakýmkoliv  jídlem,  nápojem 
nebo jiným lékem. 

•  Tablety polykejte celé, nežvýkejte a nenechávejte rozpustit v ústech. 
•  Po  užití  tablety  si  nesmíte  lehnout.  Musíte  zůstat  vzpřímená  (sedět,  stát  nebo  chodit)  až  do doby 

prvního denního jídla, které by mělo následovat nejdříve 30 minut po užití přípravku. 

•  Neužívejte tablety před spaním nebo předtím, než ráno vstanete. 
•  Jestliže se u  Vás vyskytne bolest při polykání nebo ztížené polykání, bolest na hrudi a  nové nebo 

zhoršené pálení žáhy, přerušte okamžitě užívání přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Obvyklé dávkování je uvedeno níže: 
Dospělí (včetně osob starších 65 let věku): Jedna 70 mg tableta jednou týdně.  
Děti a dospívající: Podání přípravku dětem a dospívajícím

 

se nedoporučuje. 

 

Jestliže jste užila více přípravku Alendronate - Teva 70 mg, než jste měla 
Pokud  jste  Vy  (nebo  kdokoliv  jiný)  spolkla  více  tablet  najednou  nebo  pokud  se  domníváte,  že  nějakou 
tabletu  požilo  dítě,  vyhledejte  neprodleně  nejbližší  zdravotnické  zařízení  (pohotovost)  nebo  Vašeho 
ošetřujícího  lékaře.  Vypijte  plnou  sklenici  mléka  a  nelehejte  si.  Předávkování  může  způsobit  bolestivé 
svalové křeče, únavu, slabost, vyčerpání a návaly. Může též způsobit žaludeční nevolnost, nechutenství  
a bolestivý zánět horní částí zažívacího ústrojí. 

 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Alendronate - Teva 70 mg 

 

Pokud  zapomenete  užít  jednu  dávku  přípravku,  užijte  jednu  tabletu  následující  den  ráno,  když  vstanete. 
Nikdy neužívejte dvě tablety najednou nebo ve stejný den. Následně se vraťte do normálního režimu užívání 
jedné tablety jednou týdně, a to v původně zvolený den. 

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu. 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
Závažné nežádoucí účinky 
Jako u každého léku, u některých jedinců se mohou objevit alergické reakce. 
 
Pokud  se  u  Vás  objeví  následující  příznaky,  informujte  neprodleně  ošetřujícího  lékaře  nebo  navštivte 
pohotovostní službu v nejbližším zdravotnickém zařízení: 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

  Zánět očí (obvykle bolestivý) 

 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 

  Alergické  reakce  včetně  kopřivky  a  rychlého  otoku  kůže  a  sliznic  (angioedém),  potíže 

s dýcháním, otoky rtů, tváře a krku. 

  Závažné kožní reakce s rozsáhlou tvorbou puchýřů a odlupováním pokožky, která vypadá jako  

po opaření (toxická epidermální nekrolýza) 

  Závažné  reakce  s  malými  puchýřky  na  narudlých  nebo  nafialovělých,  plochých  silnějších 

místech pokožky, včetně okolí úst a očí a/ nebo genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom) 

 

Vyrážka po vystavení se slunečnímu záření

 

 

Problémy s čelistí (obecně po vytržení zubu a/nebo místní infekci)

 

 

Neobvyklý druh zlomeniny stehenní kosti

 

 

 

4/4 

 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob) 

  Poraďte  se  se  svým  lékařem,  pokud  máte  bolest  ucha,  výtok  z  ucha  a/nebo  infekci  ucha. 

Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu. 

 

 

Pokud se u Vás vyskytnou ztížené polykání nebo bolest při polykání nebo bolest za hrudní kostí (ve středu 
hrudi) a nové nebo zhoršené pálení žáhy, přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Další nežádoucí účinky 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou četností výskytu: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

  bolest kostí, svalů nebo kloubů, někdy závažná 

 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

  Bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy, zácpa, průjem, plynatost 

  Jícnový  vřed,  obtížné  polykání,  pocit  plného  nebo  nafouknutého  břicha,  zpětný  výtok  kyselého 

žaludečního obsahu 

  Bolest hlavy, závrať 

  Otoky kloubů, otoky rukou nebo nohou (edém) 

  Svědění, ztráta vlasů 

  Únava 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

  Vyrážka nebo zarudnutí pokožky 

  Nevolnost, zvracení, zánět jícnu nebo žaludku, poškození povrchu jícnu, které může působit bolest 

a obtížné polykání, černá dehtovitá stolice 

  Změny ve vnímání chutí 

  Přechodné příznaky (bolest svalů, malátnost a vzácně horečka) při zahájení léčby 

 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 

  Nízké hladiny vápníku v krvi 

  Zúžení jícnu, ústní a žaludeční vředy a jiné vředy trávicího ústrojí  

 

 

Přípravek může ovlivnit hladinu vápníku a fosfátu v krvi, nemusíte však pozorovat žádné příznaky. 
 

Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro 

osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, 

kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní 

kosti. 

Osteonekróza (artritida) čelisti (problémy s  čelistí, obvykle spojované s extrakcí zubu  a/  nebo  místní 
infekcí)  byla  hlášena  u  pacientek  léčených  bisfosfonáty  včetně  kyseliny  alendronové.  Osteonekróza 
čelisti byla většinou hlášena u  pacientek s protinádorovou léčbou, v některých případech však též   
u pacientek léčených na osteoporózu. 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 

postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Alendronate – Teva 70mg uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

5/4 

 

Tento  léčivý  přípravek  nevyžaduje  žádné  zvláštní  podmínky  pro  uchovávání.  Nepoužívejte  tento 
přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

 

6. 

 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Alendronate - Teva 70 mg obsahuje 

Léčivou  látkou  je  acidum  alendronicum  70  mg  v  1  tabletě  (ve  formě  natrii  alendronas 

monohydricus). 

Pomocnými  látkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  magnesium- 

stearát. 

 

Jak přípravek Alendronate - Teva 70 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Alendronate - Teva 70 mg jsou bílé až téměř bílé, ploché kulaté tablety se zkosenými hranami,  
na jedné straně je vyraženo „T“, druhá strana je hladká. 

 

Přípravek je dostupný ve velikostech balení po 2, 4, 8, 12, 40 a 50 tabletách.  

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 

 

Výrobce 
Approved Prescription Services Ltd, Eastbourne, Velká Británie 
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko 
Teva  Pharmaceutical  Works  Private  Ltd., 
Debrecen, Maďarsko 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.6.2016 

Recenze

Recenze produktu ALENDRONATE-TEVA 70 MG 2X70MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ALENDRONATE-TEVA 70 MG 2X70MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám