Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

AKNENORMIN 10 MG MĚKKÉ TOBOLKY 90X10 MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32077

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 32077
Kód EAN:
Kód SÚKL: 17456
Doplněk názvu: 10MG CPS MOL 90
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Přípravek Aknenormin 10 mg měkké tobolky se používá k léčbě těžkých forem akné (jako je acne nodularis nebo acne conglobata nebo akné s nebezpečím vzniku trvalých jizev), které nereagují na odpodvídající standardní léčebné cykly celkovými antibiotiky a na místní léčbu.

Příbalový leták

AKNENORMIN

 

sp. zn. sukls110381/2013 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Aknenormin 10 mg měkké tobolky 

 

Isotretinoinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 

znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. Co je přípravek Aknenormin tobolky a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aknenormin tobolky užívat 
3. Jak se přípravek Aknenormin tobolky užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Aknenormin tobolky uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1.  

Co je přípravek Aknenormin tobolky a k čemu se používá 

 
Přípravek Aknenormin tobolky obsahuje léčivou látku isotretinoinum. Isotretinoin snižuje 
množství mazu produkovaného kožními žlázkami. Zabraňuje tvorbě komedonů a omezuje 
výskyt zanícených pupínků a vřídků, které akné provázejí. 
Přípravek Aknenormin tobolky se používá k léčbě závažné formy akné nebo akné s 
nebezpečím vzniku trvalých jizev. Aknenormin budete používat, když se Vám akné 
nezlepší nasazením léčebných postupů zaměřených na akné včetně použití antibiotik a místní 
léčby kůže. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aknenormin tobolky 
užívat 

 
Přípravek Aknenormin tobolky nesmíte užívat, jestliže jste těhotná 
nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná kdykoliv během léčby 
nebo po jeden měsíc po léčbě. 
Isotretinoin silně poškozuje plod. Ženám, které by mohly otěhotnět, lze 
Aknenormin předepsat pouze za přísných podmínek kvůli riziku 
vrozených vad. Tato pravidla jsou vysvětlena v bodě “Upozornění pro 
ženy”. 

 

 
 
Neužívejte přípravek Aknenormin tobolky 

  jestliže jste těhotná, 
  jestliže kojíte, 
  jestliže byste mohla otěhotnět během léčby nebo během jednoho měsíce po léčbě, 
  jestliže trpíte jaterním onemocněním, 
  jestliže máte vysoké hladiny tuku v krvi, 
  jestliže máte vysoké hladiny vitamínu A v krvi (hypervitaminóza A), 
  jestliže jste současně léčen(a) určitými antibiotiky známými jako tetracykliny, 
  jestliže jste alergický(á) na isotretinoin, podzemnici olejnou nebo sóju nebo na 

kteroukoliv další složku přípravku Aknenormin tobolky (viz bod 6). 

 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aknenormin je zapotřebí 
 
Upozornění pro všechny 
 

  Jestliže jste někdy trpěli jakoukoliv duševní nemocí (včetně deprese, sebevražedným 

chováním či psychózou), oznamte to svému lékaři, protože se toto onemocnění může 
během léčby přípravkem Aknenormine zhoršit. 
 

  Přípravek Aknenormin může zvyšovat hladiny tuků v krvi a jaterních enzymů. Pro 

kontrolu těchto hladin Vám lékař provede krevní testy před, během a po léčbě. 

 

  Oznamte svému lékaři, pokud trpíte diabetem, alkoholismem, máte nadváhu nebo 

máte jakoukoliv poruchu ovlivňující množství tuku v krvi. Možná bude nezbytné 
častější sledování hladin tuku v krvi a krevního cukru. 

 

  Během léčby a po jeden měsíc od ukončení léčby přípravkem Aknenormin nesmíte 

darovat krev. Pokud bude Vaše krev darována těhotné, je tu možné riziko pro plod. 

 

  Neměli byste se vystavovat působení intenzivního slunečního záření nebo UV světla 

(horské slunce nebo opalování). Bude-li to nezbytné, používejte ochranu proti slunci 
nejméně s protislunečním ochranným faktorem 15. 

 

  Aby se zabránilo vzniku rozpraskaných suchých rtů a kůže, používejte od počátku 

léčby zvlhčovací krém a balzám na rty. 

 

  Během léčby a 5 až 6 měsíců poté je nutné se vyvarovat kosmetických procedur, jako 

je chemický peeling nebo dermabraze (odstraňování horních vrstev kůže), laserová 
léčba a piercing kůže. 

 

  Nejméně 6 měsíců do konce léčby nepoužívejte voskové přípravky na odstraňování 

ochlupení, protože je tu riziko, že rovněž odstraníte i kůži. 

 

  Nikdy nesmíte toto léčivo předat jiným lidem. 

 

  Na konci léčby, prosím, vraťte jakékoliv nespotřebované tobolky svému lékárníkovi. 

 

 
Zvláštní upozornění pro ženy 
 
Jestliže žena v plodném věku trpí závažnou formou akné a nejsou k dispozici žádné jiné 
možnosti léčby, lékař může v takových případech zvažovat použití isotretinoinu navzdory 
tomuto nebezpečí. 
Z tohoto důvodu je ženám, které by mohly otěhotnět, předepisován přípravek Aknenormin 
pouze za přísných pravidel. Pravidla jsou následující: 
 

  Lékař Vám musí jasně vysvětlit velmi vysoké riziko vrozených vad, jestliže 

otěhotníte během léčby nebo do jednoho měsíce od konce léčby. 
 

  Lékař Vám musí jasně vysvětlit důležitost antikoncepce i v případě, že nemáte 

menstruaci nebo nežijete pohlavním životem. Lékař se může rozhodnout odkázat Vás 
ohledně rady o antikoncepci na svého kolegu. 

 

  Souhlasíte s tím, že budete používat nejméně jednu a nejlépe dvě metody 

antikoncepce, včetně kondomů nebo pesaru plus spermicidu, po dobu jednoho měsíce 
před léčbou, během léčby a za jeden měsíc po léčbě. 
 

  Berete na vědomí nutnost podstoupit testy na těhotenství pod lékařským dohledem 

před zahájením léčby, měsíčně během léčby a za pět týdnů po ukončení léčby. 

 

  Berete na vědomí, že lékařské předpisy pro ženy, které by mohly otěhotnět, jsou 

omezeny na 30 dnů léčby. Pro další léčbu je zapotřebí nový lékařský předpis. Každý 
předpis platí pouze 7 dnů. 

 

  Lékař může požádat Vás (nebo opatrovníka) o podpis formuláře, v němž potvrdíte, že 

Vám byla jasně vysvětlena nebezpečí plynoucí z otěhotnění během užívání přípravku 
Aknenormin, a že jste jim porozuměla. 

 

  Jestliže existuje riziko, že jste těhotná, neprodleně o tom informujte svého lékaře. 

 
Zvláštní upozornění pro muže 
 
Nezdá se, že by přípravek Aknenormin poškozoval spermie. V semenu mužů užívajících 
přípravek Aknenormin jsou přítomny velmi nízké hladiny aktivního isotretinoinu, ale je to 
příliš málo na to, aby to poškodilo plod Vaší partnerky. Nikdy nesmíte toto léčivo předat 
jiným lidem, zejména ne ženám. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 

  Neužívejte žádný vitamín A kvůli nebezpečí předávkování. 

 

  Neužívejte žádná antibiotika jako tetracykliny, např. oxytetracyklin, doxycyklin, 

minocyklin. Mohou způsobovat zvýšení nitrolebečního tlaku. 

 

 

  Nepoužívejte žádné jiné léčby akné, které se nanáší na kůži, protože by to mohlo 

vyvolat místní podráždění. 

 
Užívání přípravku Aknenormin tobolky spolu s jídlem a pitím 
Tobolky lze užívat spolu s jídlem a pitím. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
NEUŽÍVEJTE přípravek Aknenormin tobolky během těhotenství. Jestliže i přes 
preventivní opatření dojde během léčby nebo do jednoho měsíce od ukončení léčby k 
těhotenství, ihned se obraťte na svého lékaře. 
 
Vrozené vady spojované s užíváním přípravku Aknenormin během těhotenství zahrnují vady 
postihující mimo jiné kosti, nervový systém, srdce a oči. Je tu rovněž zvýšené riziko 
potratu. 
 
Přípravek Aknenormin nesmí užívat ženy, které kojí, kvůli vysoké pravděpodobnosti 
nežádoucích účinků pro matku a dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Aknenormin zpravidla neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a 
obsluhovat stroje. 
Vyskytly se však vzácné případy pacientů s náhlým zhoršením nočního vidění. Jestliže si 
povšimnete jakéhokoliv problému s viděním během léčby, nesmíte řídit dopravní prostředek 
ani obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Aknenormin tobolky: 
Přípravek Aknenormin tobolky obsahuje sojový olej. Neužívejte tento přípravek, pokud jste 
alergický/á na sóju nebo arašídy. 
Barvivo Ponceau 4R (E124) může vyvolat alergickou reakci, včetně astmatu. Tato 
alergická reakce se vyskytuje častěji u osob alergických na kyselinu acetylsalicylovou. 
 
Pokud víte od Vašeho lékaře, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním 
předtím, než začnete tento přípravek používat. 
 
 
3. Jak se přípravek Aknenormin tobolky užívá 
 
Vždy užívejte přípravek Aknenormin tobolky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 
 
Dávka Vám bude vypočítána podle hmotnosti. Obvyklá počáteční dávka 0,5 mg na tělesné 
hmotnosti jednou denně (0,5 mg/kg/den). Po několika týdnech Vám lékař může dávku 
upravit. U většiny pacientů tato dávka bude v rozmezí 0,5 - 1,0 mg/kg/den. Pokud si myslíte, 
že je účinek přípravku Aknenormin příliš silný nebo naopak příliš slabý, informujte o tom 
svého lékaře. 
 

 

Užívejte tobolky jednou nebo dvakrát denně. Užívejte je na plný žaludek. Tobolky 
spolkněte celé a zapijte nápojem. 
 
Lékař rozhodne o době trvání léčby v závislosti podle odezvy. Doba léčby obvykle trvá 16 až 
24 týdnů. Většina pacientů potřebuje pouze jeden léčebný interval. Vaše akné se může nadále 
zlepšovat až po dobu 8 týdnů od léčby. Do té doby nebudete začínat s dalším léčebným 
intervalem. 
 
Jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin, měli byste obvykle začínat na nižší dávce, 
která se bude zvyšovat až na nejvyšší dávku, kterou Vaše tělo dokáže snést. 
 
Použití u dětí: 
 
Přípravek Aknenormin není určen k léčbě akné, které se vyskytne v období před pubertou a 
nedoporučuje se pro pacienty do 12 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Aknenormin tobolky, než jste měl(a): 
 
V případě předávkování přípravkem Aknenormin nebo v případě, že si je náhodně vzal někdo 
jiný, se neprodleně obraťte na svého lékaře či lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aknenormin tobolky: 
 
Počkejte, až bude termín pro Vaši další dávku a poté pokračujte jako obvykle. Neužívejte 
dvojitou dávku ve snaze nahradit dávku zapomenutou. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aknenormin tobolky nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky obvykle odezní po úpravě 
dávky nebo ukončení léčby, některé však mohou přetrvávat i po ukončení léčby. 
 
Následující kategorie jsou založeny na hodnocení nežádoucích účinků: 
 
Velmi časté: 

Více než 1 z 10 léčených pacientů 

Časté: 

1 až 10 ze 100 léčených pacientů 

Méně časté: 

1 až 10 z 1 000 léčených pacientů 

Vzácné: 

1 až 10 z 10 000 léčených pacientů 

Velmi vzácné: 

Méně než 1 z 10 000 léčených pacientů 

Neznámá 
frekvence: 

Z dostupných údajů nelze určit 
 

 
Poruchy krve 
Velmi časté: 

-  Změna počtu krevních destiček (ukazuje se, že krvácení nebo srážení probíhá 

snadněji). 

-  Anémie (příznaky by zahrnovaly slabost, závratě, bledou kůži). 

 
 

 

 
Časté: 

-  Snížený počet bílých krvinek (větší náchylnost k infekcím). 

 
Velmi vzácné: 

-  Může docházet k otokům lymfatických uzlin. 

 
Alergické reakce 
Vzácné: 

-  Alergické reakce způsobující vyrážky, svědění, otoky a dechové a polykací obtíže, 

anafylaktické reakce. 

 
Jestliže máte závažnou reakci, neprodleně vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. 
Jestliže budete mít jakoukoliv alergickou reakci, přestaňte přípravek Aknenormin užívat a 
obraťte se na svého lékaře. 
 
Diabetes 
Velmi vzácné: 

-  Diabetes: příznaky by mohly zahrnovat nadměrnou žízeň, častou potřebu močit. 

 
Mentální poruchy 
Vzácné: 

-  Deprese, zhoršení existující deprese, úzkost, změny nálady a chování. 
-  Sklon k násilí nebo agresivitě. 

 
Velmi vzácné: 

-  Myšlenky na sebevraždu, pokus o sebevraždu, sebevražda. 
-  Známky psychózy: ztráta kontaktu s realitou, například slyšení hlasů nebo vidění 

věcí, které nejsou. 

Jestliže se u Vás objeví známky jakékoliv z těchto duševních poruch, ihned se obraťte 
na svého lékaře. 
Váš lékař Vám může říci, abyste přestali přípravek Aknenormin užívat. To 
nemusí na zastavení těchto účinků stačit: možná budete potřebovat více pomoci a Váš lékař 
to může zařídit. 
 
Poruchy nervového systému 
Časté: 

-  Bolesti hlavy. 

Velmi vzácné: 

-  Zvýšený tlak v mozku: známkami jsou trvalá bolest hlavy společně s pocitem na 

zvracení, zvracením a změnou vidění včetně zastřeného vidění. Přestaňte okamžitě 
přípravek Aknenormin užívat a obraťte se na svého lékaře. 

-  Křeče, ospalost, závrať. 

 
Poruchy oka 
Velmi časté: 

-  Zarudnutí, bolestivost a suchost očí. Požádejte lékárníka o vhodné oční kapky. Pokud 

budete mít suché oči a nosit kontaktní čočky, možná budete muset namísto nich nosit 
brýle. 

 
 

 

 
Velmi vzácné: 

-  Noční slepota a barvoslepost 
-  Zánět přední části oka (keratitida). 
-  Citlivost na světlo může vzrůstat; možná zjistíte, že potřebujete nosit sluneční brýle 

na ochranu očí proti příliš jasnému slunečnímu světlu. 

-  Další poruchy vidění zahrnovaly rozmazané vidění, deformované vidění, zakalený 

povrch oka (opacita rohovky, katarakta). 

Jestliže budete mít zastřené vidění, přestaňte okamžitě přípravek Aknenormin užívat a 
obraťte se na svého lékaře. 
Jestliže Vaše vidění bude ovlivněno jakýmkoliv jiným 
způsobem, oznamte to co nejdříve svému lékaři. 
 
Poruchy ucha, nosu a hrdla 
Časté: 

-  Krvácení z nosu, zánět a suchost nosu a hrdla. 

Velmi vzácné účinky 

-  Dušnost (bronchospasmus, zvláště pokud máte astma), chrapot. 
-  Zhoršený sluch. 

 
Gastrointestinální poruchy 
Velmi vzácné: 

-  Závažná bolest žaludku, krvavý průjem, pocit na zvracení a zvracení. Mohou to být 

známky závažného onemocnění střev (zánět střev nebo slinivky břišní). Přestaňte 
okamžitě přípravek Aknenormin užívat a obraťte se na svého lékaře. 

 
Poruchy jater a ledvin 
Velmi časté: 

-  Zvýšené hladiny jaterních enzymů prokázané v krevních testech. 

Velmi vzácné: 

-  Hepatitida (zánět jater), příznaky mohou zahrnovat žlutou pokožku nebo oči a pocit 

únavy. Přestaňte okamžitě přípravek Aknenormin užívat a obraťte se na svého 
lékaře. 

-  Zánět ledvin, příznaky mohou zahrnovat obtíže při močení, oteklá a opuchlá oční 

víčka, pocit nadměrné únavy. Přestaňte okamžitě přípravek Aknenormin užívat a 
obraťte se na svého lékaře. 

 
Poruchy kůže a vlasů 
Velmi časté: 

-  Suché bolavé rty a kůže se zarudnutím, vyrážkou, mírným svěděním a olupováním. 

Vzácné: 

-  Vypadávání vlasů (obvykle dočasné). 

Velmi vzácné: 

-  Akné se v prvních několika týdnech může zhoršit, ale příznaky by se s časem měly 

zlepšovat. 

-  Akné se zhoršuje bez toho, že by se s časem zlepšovalo a objevují se příznaky jako 

horečka, bolesti kloubů (acne fulminans). 

-  Zanícená, opuchlá kůže, která je tmavší než obvykle, zvláště na obličeji. 
-  Nadměrné pocení. 
-  Změny vlasů, zvýšený růst ochlupení na těle nebo v obličeji. 
-  Zvýšená citlivost na světlo. 

 

-  Bakteriální infekce v nehtovém lůžku, změny nehtů. 
-  Bakteriální infekce kůže a sliznic. 
-  Otoky, výtoky, hnisání. 
-  Ztluštělá jizva po poraněních nebo chirurgickém výkonu. 

Neznámá frekvence: 

-  Závažné formy kožní vyrážky (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom a 

toxická epidermální nekrolýza), které jsou potenciálně život ohrožující a vyžadují 
okamžitou lékařskou péči. Vznikají nejprve jako kulaté skvrny často s puchýřem 
uprostřed, obvykle na pažích a rukou nebo na nohou a chodidlech. Závažnější formy 
mohou zahrnovat výskyt puchýřů na hrudníku a na zádech. Kožní léze mohou být 
doprovázeny dalšími projevy, jako jsou oční infekce (konjunktivitida) nebo vředy v 
ústech, hrdle nebo nose. Závažné formy vyrážky mohou progredovat do difúzně 
rozšířeného olupování kůže, které může být život ohrožující. Těmto závažným 
formám vyrážky často předcházejí bolesti hlavy, horečka a povšechná bolestivost 
(chřipkové příznaky).  

 
Pokud se u Vás vyvine vyrážka nebo uvedené kožní projevy, okamžitě ukončete užívání 
přípravku Aknenormin a kontaktujte svého lékaře. 
 
Kosti a svaly 
Velmi časté: 

-  Bolest zad, bolest svalů, bolest kloubů (zvláště u adolescentů). 

Velmi vzácné: 

-  Zánět kloubů, bolesti šlach, snížená hustota kostní hmoty (diagnostikováno 

speciálními testy). 

-  Poruchy kostí (změny v růstu kosti zvláště u mladých), ukládání vápníku v měkké 

tkáni, což může pod kůží vytvářet tvrdé boule. 

-  Vysoké hladiny produktů rozpadu svalů v krvi (prokázané krevními testy), intenzivní 

fyzická námaha způsobuje bolesti svalů. 

Aby se zabránilo zhoršení jakýchkoliv poruch kostní nebo svalů, snižte intenzivní 
fyzickou činnost v době, kdy užíváte přípravek Aknenormin. 
Neznámá frekvence 

-  Rychlý rozklad velmi vysokého množství produktů z poškozených svalů v krvi, což 

může vést k poškození ledvin. 

Intenzivní tělesná aktivita, některé léky (některá antibiotika, léky ke snížení vysokých hladin 
cholesterolu) a nadměrné pití alkoholu mohou k tomuto účinku přispět, proto je třeba se jim 
vyhnout. 
Pokud zaznamenáte příznaky jako bolest svalů, tmavé zbarvení moči a slabost, přestaňte 
přípravek Aknenormin užívat a ihned kontaktujte svého lékaře

 
Jiné typy reakcí 
Velmi časté: 

-  Změněné hladiny tuků v krvi. 

Časté: 

-  Zvýšené hladiny cholesterolu v krvi. 
-  Bílkoviny nebo krev v moči. 

Velmi vzácné: 

-  Všeobecný pocit nevolnosti. 
-  Vyšší hladiny kyseliny močové v krvi. 
-  Zánět krevních cév (někdy s modřinami, červenými skvrnami). 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Aknenormin tobolky uchovávat 
 
Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl 
přípravek chráněn před světlem. 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Přípravek Aknenormin tobolky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
blistru a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Aknenormin tobolky obsahuje 
Léčivou látkou je isotretinoinum. 
Jedna tobolka přípravku Aknenormin tobolky obsahuje isotretinoinum 10 mg. 
 
Pomocné látky jsou: 
Složení tobolky: čištěný sójový olej, tokoferol-alfa-RRR, dinatrium-edetát, 
butylhydroxyanisol, hydrogenovaný rostlinný olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, žlutý 
vosk. 
Obal tobolky: želatina, glycerol, nekrystalizující sorbitol 70%, čištěná voda, Ponceau 4 R (E 
124), černý oxid železitý (E 172) a oxid titaničitý (E 171). 
 
Jak přípravek Aknenormin tobolky vypadá a co obsahuje toto balení 
Světle fialové podlouhlé měkké želatinové tobolky, obsahující žlutou/oranžovou 
neprůhlednou viskózní tekutinu. 
 

 

10 

Přípravek Aknenormin tobolky je k dostání v baleních po 30, 50, 60, 90 a 100 měkkých 
tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Almirall Hermal GmbH 
Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, Německo 
Tel: +49 (0)40 72704-0, fax: +49 (0)40 7229296 
 
Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy: 
Česká republika              Aknenormin 10 mg měkké tobolky 
Německo 

 

Aknenormin 10 mg Weichkapseln 

Maďarsko 

 

Aknenormin 10 mg lágy kapszula 

Polsko   

 

Aknenormin 10 mg kapsułki miękkie 

Slovenská republika 

Aknenormin 10 mg mäkké kapsuly 

 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
: 15.9.2013 

Recenze

Recenze produktu AKNENORMIN 10 MG MĚKKÉ TOBOLKY 90X10 MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu AKNENORMIN 10 MG MĚKKÉ TOBOLKY 90X10 MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám