Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12977
Kód EAN: 5000167052435
Kód SÚKL: 97513
Přípravek se používá při všech formách acne vulgaris (trudovitost), zejména u zánětlivé formy papulózní a pustulózní. Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství.

Příbalový leták


Příbalová informace : Informace pro uživatele
Aknemycin 2000
Mast
Erythromycinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V této příbalové informaci najdete:
1. Co je Aknemycin 2000 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aknemycin 2000 používat
3. Jak se přípravek Aknemycin 2000 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Aknemycin 2000 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE AKNEMYCIN 2000 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Aknemycin 2000?
Aknemycin 2000 obsahuje léčivou látku erythromycinum (erytromycin) 2.0 g ve 100 g masti
Aknemycin 2000 je mast k lokální (místní) aplikaci na kůži k léčbě akné.
Erytromycin obsažený v Aknemycinu 2000 má bakteriostatické účinky (brání množení) na bakterie, které spolupůsobí při vzniku akné, obzvláště na Propionibacterium acnes. Místní léčba přípravkem Aknemycin 2000 je plně porovnatelná s celkovým podáváním erytromycinu. Výhodou je, že při místním podávání erytromycinu nedochází ke vzniku přecitlivělosti na sluneční záření. Základ Aknemycinu 2000 je velmi dobře snášen i citlivou a podrážděnou pokožkou.
Aknemycin 2000 se používá na léčbu acne vulgaris (akné - trudovitost), zejména na zánětlivé papulózní (nehnisavé červené uzlíky) a pustulózní (hnisavé uzlíky neštovičky) formy. Lék mohou používat dospělí i mladiství.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AKNEMYCIN 2000 POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Aknemycin 2000
Jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku anebo některou z pomocných látek
Při jakýchkoli projevech přecitlivělosti (nadměrné a dlouhodobé zčervenání, pálení, svědění kůže) na uvedené složky léku se prosím poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Zvláštní opatrnosti při užívání Aknemycinu 2000 je zapotřebí
Přípravek Aknemycin 2000 mast nesmí přijít do kontaktu s očními víčky a spojivkami. Při náhodném kontaktu s očima je potřebné ihned oči vypláchnout velkým množstvím vody. Po dobu léčby přípravkem Aknemycin 2000 nepoužívejte parfémované výrobky.
Pokud se u Vás po použití léku Aknemycin 2000 objeví podráždění kůže, vyhledejte svého lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou známy. Podle stavu pokožky lze kombinovat Aknemycin roztok a Aknemycin 2000 mast. Bez rady lékaře nepoužívejte jiné přípravky na ošetřovaná místa kůže.
Užívání přípravku Aknemycin 2000 s   jídlem a pitím
Použití léku Aknemycin 2000 není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Aknemycin 2000 není jídlem ani nápoji ovlivněn.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Používání přípravku Aknemycin 2000 je možné i během těhotenství a kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje .
Důležité informace o některých složkách přípravku Aknemycin 2000
V případech, kdy je Aknemycin 2000 příliš mastný, lze jej kombinovat s lékem obsahujícím erytromycin v roztoku. Roztok a mast mohou být používány střídavě.
3. jak se přípravek AKNEMYCIN 2000 užívá?
Aknemycin 2000 užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste zcela jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka:
Dospělí včetně mladistvých i starších osob:
Postižená místa se potírají dvakrát denně, ráno a večer.
Před každým použitím je nutné dodržet následující pokyny:
- zbytky dříve nanesené masti umyjte teplou vodou; současně se odstraní emulgovaný kožní maz
- před nanesením masti pokožku dobře osušte
U většiny pacientů nastává výrazné zlepšení po 4 týdnech. Průměrná délka léčby je přibližně 8 týdnů. V individuálních případech musí lékař rozhodnout o dalším pokračování léčby.
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku AKNEMYCIN 2000 než jste měl/a:
Aplikované množství erytromycinu při kožním podání je malé a předávkování či intoxikaci je proto možné při lokálním použití vyloučit. Při náhodném požití léku dítětem vyhledejte lékaře.
4. možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Aknemycin 2000 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:
Velmi časté: 1/10
Časté: 1/100 až <1/100
Méně časté: 1/1000 až <1/100
Vzácné: 1/10000 až <1/1000
Velmi vzácné: <1/10000, není známo

Nežádoucí účinky:
Na začátku léčby může vzácně vzniknout mírné zčervenání kůže nebo může dojít k lehkému olupování pokožky. Ve většině případů jsou tyto nepříznivé účinky projevem léčebného efektu a při dalším používání léku mizí. Pokud se však u Vás tyto nežádoucí účinky objeví a intenzivní projevy budou následně přetrvávat po celou dobu léčby, poraďte se prosím o další léčbě se svým lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK AKNEMYCIN 2000 UCHOVÁVAT
Nepoužívejte přípravek po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na tubě a na papírové krabičce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravkek chráněn před světlem
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje AKNEMYCIN 2000
Léčivou látkou je erythromycinum 2.0 g ve 100 g masti
Pomocné látky jsou: tekutý parafín, bílá vazelína, tvrdý parafín, mastek, oxid titaničitý, lauromakrogol fosfát, trilauromakrogol 200 fosfát, oley-oleát, krystalizující sorbitol 70%, cetylstearylalkohol, čištěná voda a aroma.
Jak přípravek AKNEMYCIN 2000 vypadá a  co obsahuje toto balení
Bílá jemná mast v hliníkové tubě s plastikovým šroubovacím uzávěrem s propichovacím bodcem.
Aknemycin 2000 je dostupný v balení 25g
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékářský předpis.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296
www.hermal.de
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.10.2009

Recenze

Recenze produktu AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG

Diskuze

Diskuze k produktu AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG

Přidat nový příspěvek do diskuze