Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12977

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12977
Kód EAN: 5000167052435
Kód SÚKL: 97513
Doplněk názvu: 20MG/G UNG 25G
Cesta podání: místní podání - na kůži
Přípravek se používá při všech formách acne vulgaris (trudovitost), zejména u zánětlivé formy papulózní a pustulózní. Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství.

Příbalový leták

AKNEMYCIN 2000

 

Strana 1 (celkem 5) 

sp.zn. sukls127008/2015 
 

Příbalová informace : Informace pro uživatele 

 

      Aknemycin 2000 

Mast 

Erythromycinum 

 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
 
1.  Co je Aknemycin 2000 a  k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Aknemycin

  

2000 používat 

3.  Jak se přípravek  Aknemycin

 

2000 používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Aknemycin 2000 uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
 

 

1. 

Co je Aknemycin 2000 a k čemu se používá 

 
Co je Aknemycin

 

2000? 

Aknemycin 2000 obsahuje léčivou látku  erythromycinum (erytromycin) 2.0 g ve 100 g 
masti  
Aknemycin 2000 je mast k lokální (místní) aplikaci na kůži k léčbě akné. 
 
Erytromycin obsažený v Aknemycinu 2000 má bakteriostatické účinky (brání množení)  na 
bakterie, které spolupůsobí při vzniku akné, obzvláště na Propionibacterium acnes. Místní 
léčba přípravkem Aknemycin 2000 je plně porovnatelná s celkovým podáváním 
erytromycinu. Výhodou je, že při místním podávání erytromycinu nedochází ke vzniku 
přecitlivělosti na sluneční záření. Základ Aknemycinu 2000 je velmi dobře snášen i citlivou a 
podrážděnou pokožkou. 
 
Aknemycin  2000 se používá  na léčbu acne vulgaris (akné - trudovitost), zejména na 
zánětlivé  papulózní (nehnisavé červené uzlíky)  a pustulózní (hnisavé uzlíky – neštovičky) 
formy. Lék mohou používat dospělí  i dospívající.  

 

Strana 2 (celkem 5) 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek Aknemycin 2000 
používat 

  
Nepoužívejte přípravek Aknemycin 2000 
-  Jestliže jste alergický/á  na erytromycin nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6.) 

 
Při jakýchkoli  projevech přecitlivělosti (nadměrné a dlouhodobé zčervenání, pálení, svědění 
kůže) na uvedené složky léku se prosím poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím použitím přípravku Aknemycin 2000 se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
Přípravek  Aknemycin  2000 mast nesmí přijít do kontaktu s očními víčky a spojivkami. 
Při náhodném kontaktu s očima je potřebné ihned oči vypláchnout velkým množstvím 
vody. Po dobu léčby přípravkem Aknemycin 2000 nepoužívejte parfémované výrobky. 
Pokud se u Vás po použití léku Aknemycin 2000 objeví podráždění kůže, vyhledejte svého 
lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Aknemycin 2000 
Interakce  s jinými  léky  nejsou  známy.    Podle  stavu  pokožky  lze  kombinovat  Aknemycin 
roztok                a Aknemycin 2000 mast.  Bez rady lékaře nepoužívejte jiné přípravky na 
ošetřovaná místa kůže. 
 
Přípravek Aknemycin 2000 s   jídlem a pitím 
Použití léku Aknemycin 2000 není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání 
přípravku Aknemycin 2000  není jídlem ani nápoji ovlivněn. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje . 
 
Přípravek Aknemycin

 

2000 může být příliš mastný 

V případech, kdy je Aknemycin 2000 příliš mastný, lze jej kombinovat s lékem obsahujícím 
erytromycin v roztoku. Roztok a mast mohou být používány střídavě.  
 
Přípravek Aknemycin 2000 obsahuje cetyl stearylalkohol 
Může způsobit místní kožní rekce (např. kontaktní dermatitida). 
 
3. 

Jak se přípravek  Aknemycin 

  

2000

 

užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí včetně dospívajících i starších osob: 

 

Strana 3 (celkem 5) 

 
Postižená místa se potírají ve slabé vrstvě dvakrát denně, ráno a večer. 
Před každým použitím je nutné dodržet následující pokyny: 
- zbytky dříve nanesené masti umyjte teplou vodou; současně se odstraní emulgovaný kožní 
maz 
- před nanesením masti pokožku dobře osušte 
 
U většiny pacientů nastává výrazné zlepšení  po 4 týdnech. Průměrná délka léčby je přibližně 
8 týdnů. V individuálních případech musí lékař rozhodnout o dalším pokračování léčby. 
 
 
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku  AKNEMYCIN  2000 než jste měl(a): 
Aplikované množství erytromycinu při kožním podání je malé a předávkování či intoxikaci je 
proto možné  při lokálním použití vyloučit. Při náhodném požití léku dítětem vyhledejte 
lékaře. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Aknemycin 2000: 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
 
4. 

Možné nežádoucí  účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:  
 
Velmi časté:  mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů  
Časté:  

mohou postihnout až 1 ze 10 pacientů  

Méně časté:  mohou postihnout až 1 z 100 pacientů  
Vzácné: 

mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů  

Velmi vzácné:mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit   
 

 

 

 

 
Nežádoucí účinky:
 
Není známo: mírné zčervenání kůže, lehké olupování pokožky* 
 
*Na začátku léčby může vzácně vzniknout mírné zčervenání kůže nebo může dojít k lehkému 
olupování pokožky. Ve většině případů jsou tyto nepříznivé účinky projevem léčebného 
efektu a při dalším používání léku mizí. Pokud se však u Vás tyto nežádoucí účinky objeví  a 
intenzivní  projevy budou následně přetrvávat po celou dobu léčby, poraďte se prosím o další 
léčbě se svým lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 

 

Strana 4 (celkem 5) 

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu:  
 
Státní  ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.    Jak přípravek Aknemycin 2000 uchovávat
 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na papírové 
krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Po prvním otevření tuby přípravek spotřebujte do 6 měsíců. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6.  Obsah balení a další informace 

 

Co obsahuje AKNEMYCIN 2000 

 

-  Léčivou látkou je erythromycinum 2,0 g ve 100 g masti 

Pomocné látky jsou:  
oxid titaničitý, mastek, bílá vazelína, tvrdý parafin, tekutý parafin, oleyl-oleát, 
cetylstearylalkohol, lanalkomakrogol-200-fosfát, trilauromakrogol-200-fosfát, nekrystalizující 
sorbitol 70%, parfém Gardenia PH (benzyl-benzoát, propylenglykol), čištená voda 

-   

 
Jak přípravek AKNEMYCIN  2000 vypadá  a  co obsahuje toto balení 
 
Bílá jemná mast v zapečetěné hliníkové lakované tubě s PP šroubovacím uzávěrem s 
propichovacím bodcem. 
 
Aknemycin 2000 je dostupný v balení 25 g 
 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékářský předpis. 
 

 

Strana 5 (celkem 5) 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Almirall Hermal GmbH 
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek 
Německo 
tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.8.2015 
 

Recenze

Recenze produktu AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG

Diskuze

Diskuze k produktu AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám