Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

AGGRENOX 60X25MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12054

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Kód výrobku: 12054
Kód EAN: 8590347000464
Kód SÚKL: 57364
Doplněk názvu: 25MG/200MG CPS RDR 60
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Aggrenox se užívá k předcházení vzniku cévních mozkových příhod (mozková mrtvice) u pacientů, u kterých se již vyskytla tranzitorní ischemická ataka (krátkodobá cévní mozková příhoda) nebo úplná ischemická cévní mozková příhoda.

Příbalový leták

AGGRENOX

1/7 

sp.zn. sukls21288/2010 
a sp.zn. sukls49488/2012, sukls80627/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AGGRENOX 

tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním 

dipyridamolum/acidum acetylsalicylicum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře,nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této    

          příbalové informaci. Viz bod 4.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je AGGRENOX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGGRENOX užívat 

3. 

Jak se AGGRENOX užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak AGGRENOX uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je AGGRENOX a k čemu se používá 

 
Váš lék se jmenuje AGGRENOX.  
AGGRENOX obsahuje dvě léčivé látky dipyridamol a kyselinu acetylsalicylovou, které zabraňují různými 
mechanismy tvorbě krevních sraženin v cévách a normalizují životnost krevních destiček. 
 
AGGRENOX se užívá k předcházení vzniku cévních mozkových příhod (mozková mrtvice) u pacientů, u 
kterých se již vyskytla tranzitorní ischemická ataka (krátkodobá cévní mozková příhoda) nebo úplná ischemická 
cévní mozková příhoda. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGGRENOX užívat  

 
Neužívejte AGGRENOX 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou, dipyridamol, salicyláty nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

– 

jestliže trpíte aktivním žaludečním nebo dvanáctníkovým vředem; 

– 

jestliže trpíte poruchami srážlivosti krve; 

– 

v průběhu posledních tří měsíců těhotenství; 

–      jestliže trpíte některým vzácným dědičným onemocněním metabolismu, které vede k nesnášenlivosti 

některých složek léčivého přípravku (viz bod „AGGRENOX obsahuje laktózu a sacharózu“). 

 

2/7 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku AGGRENOX se poraďte se svým lékařem 

jestliže máte zvýšené riziko krvácení, lékař Vám poradí, abyste pečlivě sledoval(a) jakékoli známky 
krvácení včetně okultního (stejně jako u jiných blokátorů krevních destiček);  

jestliže jste současně léčeni léčivými přípravky, které zvyšují riziko krvácení, jako například 
antikoagulancia (léky zabraňující srážení krve), protidestičkové léky (léky bránící krevním destičkám 
v jejich funkci) léky proti depresím, které obsahují léčivé látky ze skupiny selektivních inhibitorů 
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo anagrelid (látka snižující vysokou koncentraci krevních 
destiček); 

jestliže trpíte závažným onemocněním věnčitých tepen (zúžení nebo blokáda tepen, které přivádějí kyslík 
do srdečního svalu), včetně nestabilní anginy pectoris; 

jestliže jste nedávno prodělal(a) srdeční infarkt; 

-        jestliže máte snížený výdej krve z levé srdeční komory nebo hemodynamickou nestabilitu (např. 

dekompenzované srdeční selhávání); 

jestliže trpíte průduškovým astmatem, alergickou rýmou nebo nosními polypy; 

jestliže trpíte chronickými nebo opakovanými obtížemi žaludku či dvanáctníku; 

-  

jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo jater; 

-  

jestliže byl u Vás prokázán nedostatek glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (vzácné dědičné onemocnění 
látkového metabolismu); 

-        jestliže trpíte alergií na některé přípravky proti bolestem a revmatismu (takzvaná nesteroidní 

antirevmatika); 

-  

jestliže trpíte svalovým onemocněním myasthenia gravis (onemocnění, které se projevuje svalovou 
slabostí), bude možná třeba upravit dávkování.  

 
Jestliže míváte bolesti hlavy či bolesti hlavy podobné migréně (které se mohou vyskytovat zvláště na začátku  
léčby přípravkem AGGRENOX), nesmíte být léčen(a) analgetickými dávkami kyseliny acetylsalicylové (viz  
bod „Jak se AGGRENOX užívá“). 
 
Je hlášen malý počet případů, kdy bylo prokázáno, že se dipyridamol, jedna z léčivých látek přípravku 
AGGRENOX, ukládá do žlučových kamenů. Neexistuje žádný důkaz, že by dipyridamol byl spouštěcím 
faktorem tvorby žlučových kamenů. 
 
Dávka kyseliny acetylsalicylové v přípravku AGGRENOX nebyla zkoumána ve vztahu k sekundární prevenci 
srdečního infarktu. 
 
Děti a dospívající 
U dětí existuje možná souvislost mezi podáváním kyseliny acetylsalicylové a vznikem Reyeova syndromu. 
Reyeův syndrom je velmi vzácné onemocnění, které postihuje mozek a játra, a může mít smrtelný průběh. 
Z tohoto důvodu AGGRENOX nesmí být podáván dětem a mladistvým s horečnatým onemocněním nebo 
při virových infekcích provázených horečkou nebo bez ní, a to kvůli riziku vzniku Reyeova syndromu.  
 
Další léčivé přípravky a AGGRENOX 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době 
nebo o lécích, které možná budete užívat. 
 

NSA (nesteroidní antirevmatika)/kortikosteroidy 
Frekvence gastrointestinálních

 

nežádoucích

 

účinků se zvyšuje, pokud jsou užívány současně s kyselinou 

acetylsalicylovou.

  

 
Současné podávání ibuprofenu, ne však dalších NSA nebo paracetamolu, může u pacientů se zvýšeným rizikem 
onemocnění srdce a cév omezit příznivé účinky acetylsalicylové kyseliny. 

 

3/7 

Léčiva ovlivňující

 

srážlivost krve

 

Současné podávání kyseliny acetylsalicylové s antikoagulancii (léky omezující srážení krve), protidestičkovými 
léky (léky zamezující tvorbě krevních sraženin), selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 
(SSRI, třída antidepresiv) nebo anagrelidem (lék užívaný ke snížení vysoké koncentrace krevních destiček) 
může zvýšit riziko krvácení. 
 
Přidání dipyridamolu ke kyselině acetylsalicylové nezvyšuje výskyt krvácivých příhod. 
 
Když byl dipyridamol podáván současně s warfarinem, frekvence výskytu krvácení nebo závažnost nebyla 
vyšší, než bylo pozorováno, pokud byl podáván samotný warfarin.

 

 
Antikonvulziva (léky k léčbě epileptických záchvatů-křečí) 
Kyselina acetylsalicylová zvyšuje účinek kyseliny valproové a fenytoinu, což může vést ke zvýšení rizika 
nežádoucích účinků. 
 
Adenosin 
Dipyridamol zvyšuje plazmatické hladiny a účinek adenosinu na srdce a krevní oběh. Váš lékař proto může 
zvážit úpravu dávkování adenosinu. 
 
Antihypertenziva 
Dipyridamol může zvýšit hypotenzivní účinek léků snižujících krevní tlak. 
 
Inhibitory cholinesterázy 
Dipyridamol může snižovat anticholinesterázový účinek léků ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, čímž může 
potenciálně vést ke zhoršení projevů onemocnění svalů myastenia gravis. 
 
Hypoglykemika (léky snižují hladinu cukru v krvi)/methotrexát 
Kyselina acetylsalicylová zvyšuje účinek látek snižujících hladinu krevního cukru. Kyselina acetylsalicylová 
zvyšuje toxicitu methotrexátu. 
 
Spironolakton/urikosurika 
Kyselina acetylsalicylová může snížit natriuretický účinek (ztrátu sodíku ledvinami) spironolaktonu a může 
snižovat účinek urikosurických léků (např. probenecidu, sulfinpyrazonu). 
 
Přípravek AGGRENOX s jídlem, pitím a alkoholem 
 
AGGRENOX je možno užívat spolu s jídlem nebo bez něj. Vždy je třeba užít celou tobolku najednou. Tobolky 
nežvýkejte. 
 
Současná konzumace alkoholu zvyšuje nebezpečí vzniku nežádoucích účinků v trávicím traktu. To platí 
zejména pro nadměrné požívání alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
AGGRENOX smí být v prvních šesti měsících těhotenství podáván jen na doporučení lékaře. AGGRENOX 
nesmí být podáván v průběhu posledních tří měsíců těhotenství. 
 
Dipyramidol a salicyláty přecházejí do mateřského mléka. V období kojení smíte přípravek AGGRENOX 
užívat jen s výslovným svolením lékaře.  

4/7 

 
Studie vlivu přípravku na plodnost nebyly provedeny. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Studie hodnotící vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Z klinických studií byly 
hlášeny příznaky jako závratě nebo stavy zmatenosti. Proto je při řízení motorových vozidel a obsluze strojů 
třeba opatrnost. Pokud pocítíte výše uvedené příznaky, nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje.   
 
AGGRENOX obsahuje laktózu a sacharózu 
 
Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před 
započetím užívání přípravku AGGRENOX se svým lékařem. 
Jedna tobolka obsahuje 53 mg laktózy a 11,3 mg sacharózy, to znamená 106 mg laktózy a 22,6 mg sacharózy 
v maximální doporučené denní dávce. Pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí fruktózy a/nebo galaktózy, 
např. galaktosémií, nesmí užívat tento lék. 
 
3. 

Jak se AGGRENOX užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka 2x denně (ráno a večer). 
 
Tobolky AGGRENOX se polykají celé, bez rozkousání, zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 
AGGRENOX je možno užívat spolu s jídlem nebo bez něj.  
 
Alternativní způsob podávání v případě nesnesitelných bolestí hlavy 
V případě, že se na počátku léčby objeví nesnesitelné bolesti hlavy, Vám může lékař doporučit přejít 
k podávání jedné tobolky večer před spaním spolu s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové ráno. Vzhledem 
k tomu, že bolesti hlavy se s pokračující léčbou zmenšují, na radu lékaře byste se měl(a) co nejdříve vrátit 
k běžnému podávání, a to obvykle během jednoho týdne (viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete 
AGGRENOX užívat“ a „Možné nežádoucí účinky“). 
 
Podávání u dětí a dospívajících 
U dětí se podávání přípravku AGGRENOX nedoporučuje (viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než 
začnete AGGRENOX užívat“). 
 
Jestliže jste užil(a) více tobolek AGGRENOX, než jste měl(a) 
Pokud jste užil(a) větší počet tobolek než jste měl(a), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Léčivá látka dipyridamol může při předávkování vyvolat pocit tepla, zarudnutí kůže, pocení, neklid, slabost, 
závrať, bolest na hrudi, pokles krevního tlaku nebo zrychlení tepu.  
 
Předávkování léčivou látkou kyselinou acetylsalicylovou může vést ke zrychlenému a/nebo hlubšímu dýchání, 
ušním šelestům, nevolnosti, zvracení, poruchám zraku a sluchu, závrati a stavům zmatenosti.  
 
Zejména u starších pacientů mohou být závratě nebo hučení v uších známkou předávkování. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít AGGRENOX 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete.Nezdvojnásobujte však následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku užijte jako obvykle. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat AGGRENOX 
Neukončujte užívání přípravku AGGRENOX bez konzultace svého lékaře. 

5/7 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AGGRENOX nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou bolest hlavy, závrať a gastrointestinální příhody, jako jsou 
poruchy trávení, průjem, nevolnost a bolesti břicha. Nejdůležitějším závažným nežádoucím účinkem spojeným 
s přípravkem AGGRENOX bylo krvácení. 

 

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) 
•   Bolest hlavy, závrať 
•   Trávicí potíže, průjem, nevolnost, bolest břicha

 

 

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) 
•  Reakce přecitlivělosti (včetně kožní vyrážky, kopřivky, závažného zúžení dýchacích cest a angioedému 

(rychlý otok kůže nebo sliznic, který může způsobit potíže při dýchání),  

•   Krvácení do mozku, bolesti hlavy podobné migréně (zvláště na počátku léčby) 
•   Zhoršení příznaků ischemické choroby srdeční, mdloby 
•   Snížení počtu červených krvinek 
•   Krvácení z nosu 
•   Zvracení, krvácení do trávicího traktu 
•   Svalová bolest 

 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) 
•   Zrychlená tepová frekvence 
•   Nitrooční krvácení 
•    Žaludeční vřed, dvanáctníkový vřed 
•   Návaly horka, pokles krevního tlaku 

 

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000) 
•   Snížení počtu krevních destiček, snížení koncentrace červeného krevního barviva hemoglobinu (způsobené 

nedostatkem železa v důsledku okultního krvácení do zažívacího traktu) 

•   Erozivní gastritida (forma závažného zánětu žaludku) 

 

Není známo: z dostupných údajů nelze určit (včetně nežádoucích účinků známých z léčby pouze 
dipyridamolem

(1)

, nebo pouze kyselinou acetylsalicylovou

(2)

•   Poruchy krevní srážlivosti, včetně těžkých forem, které mají vliv na celý organismus

(2)

 

•   Rychle probíhající, život ohrožující alergické reakce (zejména u pacientů s astmatem)

(2)

 

•    Abnormálně nízká hladina cukru v krvi u dětí

(2)

, abnormálně vysoká hladina cukru v krvi

(2)

, žízeň

(2)

,   

     nadměrná ztráta vody

(2)

, abnormálně vysoká hladina draslíku v krvi

(2)

, m

etabolická acidóza (stav, který se 

     objeví, pokud má tělo v systému více látek kyselého charakteru než zásaditých látek)

(2)

, respirační alkalóza 

     (snížená koncentrace oxidu uhličitého v plazmě)

(2)

 

•   Stav zmatenosti

(2)

  

•   Agitovanost 

(2)

 , otok mozku

(2)

, otupělost

(2)

 , křeče

(2)

 

•   Hučení v uších

(2)

, hluchota

(2)

 

•   Nepravidelný srdeční tep

(2)

 

•   Dýchací obtíže

(2)

, krvácení z dásní

(2)

, otok hrtanu

(2)

, rychlejší a/nebo hlubší dýchání

(2)

, plicní edém (otok 

a/nebo nahromadění tekutiny v plicích)

(2)

, zrychlené dýchání 

(2)

 

6/7 

•  

Proděravění žaludeční stěny nebo stěny tenkého střeva prasknutím vředu

(2)

, k

rev ve stolici

(2)

, z

vracení 

krve

(2)

, z

ánět slinivky břišní

(2)

 

•  Ukládání dipyridamolu do žlučových kamenů

(1)

 (prokázáno), zánět jater

(2)

, Reyův syndrom (velmi vzácné 

onemocnění, které postihuje mozek a játra, a může být smrtelné

(2)

 

•   Kožní krvácení (včetně modřin, ekchymóz (menší krvácení do kůže nebo sliznice) a hematomů (rozsáhlé 

krevní výrony např. v podkoží nebo svalech spojené s otokem)), erythema multiforme exsudativum 
(puchýřnaté onemocnění kůže)

(2)

 

•   Rhabdomyolýza (rozpad tkáně kosterního svalstva)

(2)

 

•    Porucha ledvin

(2)

, zánět ledvin

(2)

, renální papilární nekróza (forma poškození ledvin)

(2)

, vylučování bílkovin 

      v moči

(2)

 

•   Prodloužené těhotenství

(2)

, prodloužený porod

(2)

, zpomalení růstu plodu

(2)

, porod mrtvého plodu

(2)

, krvácení 

před porodem a po něm

(2)

 

•   Horečka

(2)

, snížení tělesné teploty

(2)

 

•   Prodloužení doby krvácení, abnormální testy jaterních funkcí

 (2)

, zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi 

(může vést k záchvatům dny)

(2)

, prodloužení protrombinového času

(2)

 

•   Zvýšení krvácení během nebo po operaci

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak AGGRENOX uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
AGGRENOX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co AGGRENOX obsahuje 
–  Léčivými látkami jsou acidum acetylsalicylicum 25 mg a dipyridamolum 200 mg v jedné tobolce s řízeným 

uvolňováním. 

–  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, koloidní 

bezvodý oxid křemičitý, aluminium-palmitostearát, sacharosa, prášková arabská klovatina, oxid titaničitý, 

7/7 

mastek, kyselina vinná, povidon 25, methakrylátový kopolymer typ S, ftalát hypromelosy, hypromelosa 
2910/3, triacetin, dimetikon 350 a kyselina stearová 50%.  

–  Obal tobolky obsahuje: oxid titaničitý (E171), želatinu, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý 

(E172) a čištěnou vodu.      

 
Jak AGGRENOX vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tvrdé neprůhledné želatinové tobolky s řízeným uvolňováním, vrchní část je hnědo-červená, spodní část je 
barvy slonoviny.  
Obsahují jednu bílou obalenou tabletu a žluté pelety. 
 
Velikost balení: 30 a 60 tobolek 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Boehringer Ingelheim International GmbH 
Ingelheim am Rhein, Německo 
 
Výrobce 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  
Biberach, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 29.10.2015 
 

Recenze

Recenze produktu AGGRENOX 60X25MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu AGGRENOX 60X25MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám