Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BELUPO, s.r.o.
Kód výrobku: 32193
Kód EAN: 3850343065719
Kód SÚKL: 19754
Držitel rozhodnutí: BELUPO, s.r.o.
Přípravek se používá při léčbě kožních onemocnění reagujících na místní léčbu kortikosteroidy, např. atopické dermatitidy (zánět kůže vyvolaný pravděpodobně vrozenou alergií), kontaktní dermatitidy (zánět kůže vyvolaný kontaktem s vyvolávající látkou), lupénky, atd. Afloderm krém a Afloderm mast jsou zvláště účinné při léčbě zmíněných kožních onemocnění: - na místech s jemnou kůží (např. obličej, místa zvýšené zapářky -třísla, okolí šourku, kůže pod prsy); - chronických kožních onemocnění u pacientů s jemnou kůží (děti a staří pacienti); - při léčbě rozsáhlých kožních oblastí, a to zvláště u dětí pro minimální celkové vstřebávání účinné látky; - při léčbě následující po úvodní léčbě silně účinnými kortikosteroidy; - je určen pro děti od 3 měsíců věku, mladistvé a dospělé.

Příbalový leták

Stránka 1 z 4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls164352/2010
Příbalová informace Rp.
AFLODERM
krém
alclometasonum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Afloderm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afloderm používat
3. Jak se přípravek Afloderm používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Afloderm
6. Další informace
1. CO JE AFLODERM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Afloderm, krém obsahuje alklometasondipropionát, což je účinná látka, která patří do skupiny léčiv
nazývaných lokální kortikosteroidy. Je klasifikován jako středně účinný kortikosteroid. Tato léčiva se
aplikují na povrch kůže a snižují zčervenání a svědění způsobené kožními nemocemi.
Afloderm, krém je zvláště vhodný pro léčbu citlivých oblastí (zapářkové oblasti, obličej), pro
dlouhodobou léčbu chronických kožních nemocí u pacientů s jemnou kůží (děti, staří pacienti), pro
léčbu rozsáhlých oblastí (pro nízké celkové vstřebávání je možné ho použít i u dětí) a pro tzv. step-
down terapii (následná léčba po léčbě silnými či velmi silnými kortikosteroidy).
Přípravek je určen pro děti od 3 měsíců věku, mladistvé a dospělé.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AFLODERM
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Afloderm
- pokud trpíte známou přecitlivělostí (alergií) na alklometasondipropionát nebo na kteroukoli
pomocnou látku (viz bod 6 Pomocné látky).
- pokud trpíte jinými kožními problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní
onemocnění postihující obličej), akné, periorální dermatitida (zánět kůže okolo úst), svědění na
genitálu, opar, plané neštovice, kožní tuberkulóza, bakteriální a plísňová onemocnění bez současné
antiinfekční léčby a další.
Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Afloderm nepoužívejte. Pokud si nejste jisti,
poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Afloderm používat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Afloderm je zapotřebí
Stránka 2 z 4
- Nepoužívejte krém pod dětské plenky, léčivo (alklometasondipropionát) by mohlo snadněji
procházet kůží a mohlo by způsobit nežádoucí účinky.
- Afloderm, krém se nedoporučuje k léčbě plenkové dermatitidy.
- Nepoužívejte velké množství krému na velké plochy těla po dlouhou dobu (např. každý den
po mnoho týdnů nebo měsíce).
- Krém nesmí přijít do styku s okem.
- Nepoužívejte krém pod obvazy či igelitové zábaly, mohlo by dojít ke snadnějšímu vstřebávání
účinné látky, a tím i vzniku nežádoucích účinků.
- V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních lézí se poraďte se svým lékařem
o vhodné doplňkové léčbě.
- Některé části těla, jako například třísla, podpaží či okolí konečníku, jsou v průběhu léčby
Aflodermem náchylnější ke vzniku pajizévek. Proto aplikace přípravku do těchto míst musí být co
nejkratší.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, musíte to oznámit svému lékaři dříve, než začnete přípravek Afloderm
používat.
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek používat pouze ze zvlášť závažných důvodů na doporučení
lékaře. Kojící ženy přípravek nesmí před kojením nanášet na prsy.
Důležité informace o některých složkách přípravku Afloderm
Tento přípravek obsahuje cetylstearylalkohol, chlorkresol a propylenglykol. Cetylstearylalkohol může
vyvolat lokální reakci kůže (např. kontaktní dermatitidu), chlorkresol může vyvolat alergickou reakci a
propylenglykol podráždění kůže.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK AFLODERM POUŽÍVÁ
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
Afloderm, krém je určen k léčbě akutních či mokvavých kožních onemocnění. Používání krému je
doporučováno u dětí.
Na postiženou oblast kůže se obvykle 2-3krát denně nanese tenká vrstva krému a jemně se vetře do
celé postižené oblasti. Délka léčby je maximálně 2-3 týdny. Po zklidnění postižených míst se
doporučuje v nanášení přípravku pokračovat v prodlužujících se intervalech (intervalová aplikace) do
vymizení příznaků.
Vzhledem k možnosti vyššího vstřebání alklometasonu pod neprodyšným obvazem, nesmějí být
oblasti s naneseným přípravkem Afloderm, krém kryty neprodyšným obvazem, pokud to není
absolutně nutné.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Afloderm, než jste měl(a)
Pokud Vy (nebo někdo jiný) krém spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste
znepokojeni, navštivte lékaře. Pokud byste používali krém častěji, než Vám bylo předepsáno, může
přípravek ovlivnit některé Vaše hormony. Pokud jste nepoužili krém, jak Vám bylo předepsáno,
užívali jste jej častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Afloderm
Pokud zapomenete krém použít, aplikujte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete.
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
Stránka 3 z 4
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Afloderm nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Většina pacientů, kteří používají přípravek Afloderm správně, nemá žádné problémy.
Přesto může přípravek vzácně vyvolat nežádoucí účinky:
Místní nežádoucí účinky
- ztenčení kůže, štípání, puchýřky, olupování kůže, otok, svědění, pálení, kožní vyrážka, suchá
pokožka a mohou se objevit červené skvrny. Výskyt těchto nežádoucích účinků je pravděpodobnější u
kojenců a dětí.
- zánět vlasových váčků, nadměrný růst ochlupení, snížení pigmentace pokožky a vlasů, alergické
reakce, pajizévky, rozšíření kožních cévek (zvláště v oblasti obličeje), kožní změny podobné akné,
druhotné kožní infekce.
- dermatitida (zánět kůže), stav způsobený kožní reakcí na vnější podráždění, např. chemické látky,
způsobující zčervenání a svědění pokožky.
Poruchy oka:
Při použití přípravku v okolí očí se může vyskytnout šedý zákal, glaukom (zvýšení nitroočního tlaku),
plísňové infekce oka nebo znovuobjevení se oparu.
Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou při předávkování. Obvykle
ustoupí po přerušení léčby.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, který není v této informaci uveden, informujte o tom svého lékaře
nebo lékárníka.
5. JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK AFLODERM
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 C!
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Afloderm obsahuje
Účinná látka je alclometasoni dipropionas.
1 gram krému obsahuje 0,5 mg alklometasondipropionátu.
Pomocné látky jsou propylenglykol, chlorkresol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina
fosforečná 1%, cetylstearylalkohol, cetostearomakrogol, glyceromakrogol-100-stearát, bílá vazelína,
roztok hydroxidu sodného 1% a čištěná voda.
Stránka 4 z 4
Jak přípravek Afloderm vypadá a co obsahuje toto balení
Afloderm, krém je bílý homogenní krém.
Afloderm, krém je dodáván v hliníkové tubě s uzávěrem z plastické hmoty, zabalený v papírové
krabičce.
Velikost balení: 20 g nebo 40 g.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.5.2011

Recenze

Recenze produktu AFLODERM 1X20GM Krém

Diskuze

Diskuze k produktu AFLODERM 1X20GM Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze