Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

AFITEN 5 MG 14X5MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101937

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101937
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125360
Doplněk názvu: 5MG TBL NOB 14
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Afiten se používá k léčbě - vysokého krevního tlaku; - bolesti na hrudi vyvolané zúžením koronárních tepen srdečního svalu (angina pectoris) nebo vzácnější formy bolesti na hrudi vyvolané stažením koronárních tepen srdečního svalu (vasospastická angina). Trpíte-li vysokým krevním tlakem, Afiten působí uvolnění krevních cév, takže krev skrze ně může snadněji proudit. Trpíte-li anginou, Afiten působí zlepšené zásobení srdečního svalu krví. Srdce dostává více kyslíku a výsledkem je zabránění bolesti na hrudi. Afiten neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou.

Příbalový leták

AFITEN

 

sp.zn.sukls57629/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

AFITEN 5 mg 

AFITEN 10 mg 

tablety 

amlodipinum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je AFITEN a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AFITEN užívat 

3. 

Jak se AFITEN užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak AFITEN uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

1.  Co je AFITEN a k čemu se používá 

AFITEN patří do skupiny léčiv, která se nazývá blokátory kalciových kanálů 

AFITEN se používá k léčbě 

  vysokého krevního tlaku 
  bolesti na hrudi vyvolané zúžením koronárních tepen srdečního svalu (angina pectoris) nebo 

vzácnější  formy  bolesti  na  hrudi  vyvolané  stažením  koronárních  tepen  srdečního  svalu 
(vasospastická angina). 

Trpíte-li vysokým krevním tlakem, AFITEN působí uvolnění krevních cév, takže krev skrze ně může 
snadněji proudit. 

Trpíte-li anginou, AFITEN působí zlepšené zásobení srdečního svalu krví. Srdce dostává více kyslíku  
a výsledkem je zabránění bolesti na hrudi. 

AFITEN neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AFITEN užívat 

Neužívejte AFITEN 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  amlodipin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  jestliže máte velmi nízký krevní tlak 
  jestliže jste v šoku 

 

  jestliže máte hemodynamicky nestabilní selhání srdce po akutním infarktu myokardu 
  jestliže máte zúžení aorty (stenóza aorty) 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku AFITEN se poraďte se svým lékařem pokud: 

  máte slabou funkci srdce (např. srdeční selhání) 
  máte poškozenou funkci jater 
  podstupujete dialýzu 
  jste starší osoba a je u Vás třeba vyšší dávka 

Děti a dospívající 

S použitím u dětí a adolescentů do 18 let není dostatek zkušeností, proto se u nich užívání AFITENU 
nedoporučuje. 

Další léčivé přípravky a AFITEN 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo  které  možná  budete  užívat.  Pokud  užíváte  nebo  dostáváte  následující  léky  spolu  s přípravkem 
AFITEN, vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka: 

  ketokonazol, itrakonazol (proti infekcím způsobeným houbami) nebo ritonavir (lék proti AIDS), 

neboť koncentrace amlodipinu se může zvýšit 

  rifampicin, neboť koncentrace amlodipinu se může snížit 
  přírodní přípravky obsahující třezalku (Hypericum perforatum), neboť koncentrace amlodipinu 

se může snížit 

  jiné  látky  na  snížení  krevního  tlaku  nebo  diuretika,  neboť  amlodipin  může  zesilovat  jejich 

účinek 

  takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi těla, umožňuje tělu přijmout transplantovaný 

orgán) 

  klaritromycin (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi) 

AFITEN s jídlem, pitím a alkoholem 

AFITEN můžete užívat spolu s jídlem a pitím. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotenství 

AFITEN smíte užívat pouze podle pokynů lékaře. 

Kojení 

Pokud kojíte, nesmíte užívat AFITEN. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Užívání AFITENU může mít vedlejší účinky jako závrať, bolest hlavy, únavu nebo nevolnost, které 
mohou více nebo méně ovlivnit Vaši bezpečnost při práci nebo v dopravě. 

 

3.  Jak se AFITEN užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dospělí 

Doporučená dávka je 5 mg denně. Pokud je to nutné, lze dávku po 2–4 týdnech zvýšit na 10 mg denně. 

Starší pacienti 

Dávku je třeba individuálně nastavit. Řiďte se pokyny lékaře. Zvyšování dávky vyžaduje pozornost. 

Porucha funkce jater 

Dávka musí být snížena. Řiďte se pokyny lékaře. 

Tableta by se měla zapít sklenicí vody. 

Dělení 10 mg tablety: Držte tabletu oběma rukama, dělící rýha je mezi palci. Jemně rozlomte tabletu na 
dvě části. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku AFITEN, než jste měl(a) 

Pokud si vezmete příliš mnoho AFITENU, mohou se objevit tyto příznaky: silná závrať a/nebo pocit 
točení hlavy, dýchací obtíže, zvýšené močení. 

Kontaktujte neprodleně nejbližší nemocniční pohotovost nebo informujte svého lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AFITEN 

Pokud si zapomenete vzít tabletu a ještě neuplynulo 12 hodin od obvyklého času, kdy AFITEN užíváte, 
vezměte si tabletu co nejdříve. Pokud od obvyklého času, kdy AFITEN užíváte, uplynulo již více než 
12  hodin,  vynechanou  dávku  přeskočte  a  pokračujte  v užívání  v běžném  čase.  Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AFITEN 

Neukončujte ani neměňte léčbu z vlastní vůle. Vždy si nejprve promluvte se svým lékařem. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, řekněte to ihned svému lékaři: 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

  Závažné kožní reakce, např. záněty nebo ulcerace (tvorba vředů) kůže, otoky tváře, hrtanu, paží, 

nohou a dýchací problémy (angioedém). 

  Bolest na hrudi nebo podezření na infarkt 
  Zežloutnutí očního bělma nebo kůže (žloutenka) 
  Horečka bez zjevné příčiny, příznaky chřipky jako je bolest v krku. Toto mohou být příznaky 

sníženého počtu bílých krvinek (leukopénie). 

  Zvýšeny  sklon  k tvorbě  podlitin  nebo  krvácení  z nosu.  Toto  mohou  být  příznaky  sníženého 

počtu krevních destiček (trombocytopénie). 

Objeví-li se u Vás jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, musíte ihned vyhledat lékařskou pomoc. 

 

Další nežádoucí účinky 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

Bolest hlavy (zvláště na počátku léčby), ospalost, závrať, nevolnost, bolest žaludku, zčervenání tváří 
s pocitem tepla, otoky kotníků a otoky všeobecně (edém) a slabost (únava) 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

Zvětšení prsou u mužů, dyspepsie, sucho v ústech, brnění v kůži, snížená citlivost kůže (hypoestézie) 
zvýšené pocení, poruchy vidění, ušní šelest, tinitus (zvonění v uších), nespavost, změny nálady (včetně 
úzkosti), deprese, třes, mdloba, bušení srdce (palpitace), bolest 

Nízký krevní tlak, dušnost, rýma, zvracení, průjem, poruchy chuti, zácpa, kožní vyrážka, svědění, ztráta 
vlasů,  změny  barvy  kůže,  purpura,  křeč,  bolest  zad,  bolest  svalů  a  kloubů,  zvýšená  potřeba  močení 
(zvýšená  frekvence  močení),  abnormálně  velké  množství  moči  přes  noc,  impotence,  úbytek  nebo 
přírůstek tělesné hmotnosti, všeobecně špatný pocit 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

Zmatenost 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

Vysoká  hladina  cukru  v krvi,  nervové  onemocnění  (periferní  neuropatie),  zvýšená  ztuhlost  svalů 
(hypertonie),  kašel,  zánět pankreatu, jater  nebo  žaludeční stěny,  zvýšené  hodnoty  jaterních  enzymů, 
oteklé dásně, zánět žil, abnormální nebo nepravidelný srdeční rytmus, zvýšená citlivost kůže na slunce 

Není známo (frekvenci výskytu z dostupných údajů nelze určit) 

Třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5.  Jak AFITEN uchovávat 

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
  Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co AFITEN obsahuje 

  Léčivou látkou v přípravku AFITEN je amlodipin. 

 

Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg amlodipinu (ve formě amlodipini besilas). 

  Další  složky  přípravku  jsou  tyto:  mikrokrystalická  celulosa,  hydrogenfosforečnan  vápenatý, 

sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát. 

 

Jak přípravek AFITEN vypadá a co obsahuje toto balení 

Tablety jsou kulaté a bílé. 10 mg tablety mají na jedné straně půlící rýhu a lze je rozdělit na stejné dávky. 

Velikost balení 

10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 200, 300 nebo 500 tablet 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos str., 3011 Limassol, Kypr 

Výrobce 

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos str., 3011 Limassol, Kypr 

 

Tento léčivý přípravek je v zemích EEA registrován pod následujícími názvy: 

Dánsko: Amlodipin Medochemie 

Bulharsko, Slovenská republika: ACCEL 

Kypr: AFITEN 

Česká republika: AFITEN 5 mg, AFITEN 10 mg 

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko: Amlodipine Medochemie 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 2. 2017  

Recenze

Recenze produktu AFITEN 5 MG 14X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AFITEN 5 MG 14X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám