Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

AETHOXYSKLEROL 1% INJ 1X30ML - recenze

Kód výrobku: 18797

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - AETHOXYSKLEROL 1% INJ 1X30ML

1/10

sp.zn. sukls104122/2013


INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ !


AETHOXYSKLEROL 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%
(Lauromacrogolum 400 ),
Injekční roztok

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & Co., GmbH, Wiesbaden, Německo

Složení:
Léčivá látka: Lauromacrogolum 400 ( polidocanolum)
1 ml Aethoxysklerolu 0,5% obsahuje 5 mg lauromacrogolum 400 (polidokanolu)
1 ml Aethoxysklerolu 1% obsahuje 10 mg lauromacrogolum 400 (polidokanolu)
1 ml Aethoxysklerolu 2% obsahuje 20 mg lauromacrogolum 400 (polidokanolu)
1 ml Aethoxysklerolu 3% obsahuje 30 mg lauromacrogolum 400 (polidokanolu)
1 ml Aethoxysklerolu 4% obsahuje 40 mg lauromacrogolu 400 (polidocanolu)
Pomocné látky: Ethanol 96 % (V/V), dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát hydrogenfosforečnanu
sodného, voda na injekci.
Indikační skupina: Venofarmaka, sklerotizující látky k lokální injekci
Charakteristika:
Lauromakrogol 400 poškozuje v závislosti na koncentraci a množství endotel cév. Mimo to má in vitro
prokazatelný antikoagulační efekt založený na denaturaci proteinů. Tyto účinky vedou k tomu, že
tvorba trombu je nejprve zbrzděna a pak následuje pravidelný růst trombu, který trvá asi 7 dní.
Pomocí kompresního obvazu, který se přikládá po sklerotizaci varixů, jsou poškozené cévní stěny
přitisknuty k sobě, čímž se zabrání nadměrné tvorbě trombů a rekanalizaci trombu původně
vytvořeného na cévní stěně. Tím pádem dojde k požadované přeměně na fibrózní tkáň a ke sklerotizaci.
Lauromakrogol 400 má navíc lokálně anestetický efekt a na ohraničeném místě reversibilně narušuje
dráždivost receptorů a vodivost citlivých nervových vláken. Tím je vysvětlována téměř bezbolestná
sklerotizační léčba.

Indikace:
A) Sklerotizace varixů a hemoroidů
2/10
Podle velikosti varixů, které mají být sklerotizovány, je třeba zvolit různé koncentrace Aethoxysklerolu.
následující odstupňování koncentrací pro jednotlivé indikace:


Způsob použití Koncentrace Aethoxysklerolu (%)
0,5 1 2 3 4
Metličkové varixy
x
Centrální žíly
metličkových varixů
x x
Retikulární varixy
x
Malé varixy
x
Středně velké varixy
x x
Velké varixy x x
Hemoroidální
onemocnění stupně I a II
x x

B) Endoskopická sklerotizace jícnových varixů při akutním krvácení z jícnových varixů
Pro tuto terapeutickou indikace se používá Aethoxysklerol 1% balený v lahvičkách (inj. 1x30 ml).

Kontraindikace:
Sklerotizace varixů
Známá alergie na lauromakrogol 400 nebo na jinou látku obsaženou v Aethoxysklerolu
Akutní těžká systémová onemocnění (obzvláště neléčená)
Imobilita
Těžká choroba ischemická (stupeň III a IV dle Fontaina)
Trombembolická onemocnění
U pacientů s vysokým rizikem trombózy (např. pacienti se známou dědičnou trombofilií nebo
pacienti s vícero rizikovými faktory, jako jsou užívání hormonální antikoncepce nebo náhradní
hormonální terapie, obezita, kouření nebo déletrvající období imobility).
Sklerotizace hemoroidů
Známá alergie na lauromakrogol 400 nebo na jinou látku obsaženou v Aethoxysklerolu
Akutní těžká systémová onemocnění (obzvláště neléčená)
Akutní záněty v oblasti anu.
3/10
Sklerotizace jícnových varixů
Použití je absolutně kontraindikováno u pacientů v akutním šokovém stavu a při známé alergii
na některou látku obsaženou v přípravku.

Vzhledem k tomu, že krvácející jícnové varixy představují život ohrožující situaci, není třeba
brát ohled na další kontraindikace.

Zvláštní upozornění
Všechny preparáty Aethoxysklerolu obsahují 5 % obj. alkoholu. Na to je třeba dbát u pacientů s dřívější
závislostí na alkoholu.
Preparáty Aethoxysklerolu obsahují draslík, ale méně než 1 mmol (39 mg) draslíku v jedné ampuli
nebo lahvičce.
Preparáty Aethoxysklerolu obsahují sodík, ale méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné ampuli nebo
lahvičce.
Sklerotizace varixů
Sklerotizační prostředky nikdy nesmí být aplikovány do tepny, protože by přitom mohlo dojít k těžkým
nekrózám, které by mohly vést k nutnosti amputace. U takových nehod musí být okamžitě povolán
cévní chirurg!
Pro všechny sklerotizační prostředky platí přísné zvážení indikace v oblasti obličeje, protože
intravenózní injekcí může dojít k obrácení tlaku v tepnách a tím pádem k ireverzibilní poruše vidění
(oslepnutí).
V určitých oblastech těla, např. na chodidle nebo v okolí kotníku, může být zvýšené nebezpečí nechtěné
injekce do tepny. Proto by během terapie mělo být používáno jen malé množství Aethoxysklerolu
v nízké koncentraci a je třeba zvýšené opatrnosti.
Zákrok není vhodné provádět při:
horečnatých stavech
bronchiálním astmatu nebo známému silnému sklonu k alergiím
velmi špatném celkovém stavu
chorobě ischemické (stupeň II dle Fontaina), jestliže mají být obliterovány metličky
edémech nohou (jestliže je nelze ovlivnit kompresí)
zánětlivých kožních onemocněních v ošetřované oblasti
symptomech mikroangiopatie či neuropatie
omezené mobilitě.

Sklerotizace hemoroidů
Pří sklerotizaci hemoroidů nesmí být poškozen M. sphincter ani internus, jinak hrozí potíže
s inkontinencí.
4/10
U mužů by se v okolí uzlu, který v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11, nemělo podávat víc než
0,5 ml Aethoxysklerolu 3 % - 4%, a to z důvodu blízkosti k jiným strukturám (prostata a uretra).
Podle stupně závažnosti může být sklerotizace relativně kontraindikována při:
horečnatých stavech
bronchiálním astmatu nebo známém silném sklonu k alergiím
velmi špatném celkovém stavu
chronicky zánětlivých onemocněních střev (např. Morbus Crohn)
známé hyperkoagulabilitě.
Sklerotizace jícnových varixů
V žádném případě nesmí být varixy jícnu sklerotizovány vyššími koncentracemi
lauromakrogolu 400 (Aethoxysklerol 2 %, 3 % nebo 4 %). Tento postup vyvolává vznik
těžkých nekróz a jejich následků, včetně vzniku ruptur.
Aethoxysklerol 1 % (inj. 1x30 ml) není vhodný k opakovanému odebírání z lahvičky, protože
neobsahuje žádný konzervační prostředek. Mohlo by dojít k mikrobiální kontaminaci.

Aethoxysklerol 1 % (inj. 1x30 ml) obsahuje 5 obj. % alkoholu.

Neodkladná opatření, příznaky a antidota
Jako nejzávažnější komplikace se může ve velmi vzácných případech vyskytnout anafylaktický
šok. Pro tento případ musí být připraveno odpovídající instrumentarium pro urgentní situace.

Nežádoucí účinky:
Sklerotizace varixů
Při sklerotizaci varixů na nohou byly pozorovány nežádoucí lokální reakce (např. nekrózy), hlavně
reakce kůže a tkání nacházejících se pod ní (vzácně i nervy), jestliže byl přípravek omylem vstříknut do
okolní tkáně (paravasální injekce). Riziko stoupá s rostoucí koncentrací a s rostoucím objemem
Aethoxysklerolu.
Krom toho byly s různou četností pozorovány tyto vedlejší účinky (údaje dle MedDRA (Medical
Dictionary for Regulatory Activities)):
Velmi časté ( 1/10)> ; časté ( 1/100 až <1/10)> ; méně časté (1/1000 až < 1/100)>; vzácné
(1/10000 až < 1/1000)>; velmi vzácné (< 1/10000) ; není známo(z dostupných údajů nelze určit)
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: anafylaktický šok, angioedém, urtikarie (generalizovaná), astma (záchvat astmatu).
Poruchy nervového systému
Velmi vzácné: apoplektická ataka, bolesti hlavy, migréna, parestézie (lokální), ztráta vědomí,
zmatenost, mdloby.
Poruchy oka
Velmi vzácné: zhoršení zraku (ireverzibilní porucha vidění).
5/10
Srdeční poruchy
Velmi vzácné: zástava srdce, palpitace.
Cévní poruchy
Časté: neovaskularizace, hematom
Méně časté: povrchová tromboflebitida, flebitida
Vzácné: hluboká žilní trombóza (možná způsobena již existujícím onemocněním)
Velmi vzácné: plicní embolie, vasovagální synkopa, oběhový kolaps, vaskulitida
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Velmi vzácné: dyspnoe, potíže s hrudním košem (pocit tlaku v hrudi), kašel
Gastrointestinální poruchy
Velmi vzácné: poruchy chuti, nevolnost
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté: hyperpigmentace kůže, ekchymóza
Méně časté: alergická dermatitida, kontaktní urtikarie, kožní reakce, erytém
Velmi vzácné: hypertrichóza (v oblasti sklerotizace)
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vzácné: bolest v jedné končetině
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté: bolesti v místě injekce (krátkodobé), trombóza v místě injekce (lokální intravenózní sraženiny
krve)
Méně časté: nekróza, indurace, otok
Velmi vzácné: horečka, návaly horka, astenie, nevolnost
Vyšetření
Velmi vzácně: pokles krevního tlaku
Poranění, otravy a procedurální komplikace
Méně časté: zranění nervů.

Sklerotizace hemoroidů
Při sklerotizaci hemoroidů byly pozorovány nežádoucí lokální reakce jako pálení, bolesti, nepříjemnost
a pocit tlaku během injekce, hlavně u mužů v oblasti uzlu na 11 hodinách (oblast prostaty). Tyto reakce
jsou přechodné a mohou ve vzácných případech přetrvat 2 až 3 dny. Při odborném provedení injekce je
sklerotizace hemoroidů bezbolestná, protože se v injekční oblasti nenacházejí žádná citlivá nervová
vlákna.
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: anafylaktický šok, angioedém, urtikarie (generalizovaná), astma (záchvat astmatu).
Poruchy nervového systému
Velmi vzácné: ztráta vědomí, zmatenost, mdloby.
6/10
Srdeční poruchy
Velmi vzácné: palpitace.
Cévní poruchy
Velmi vzácné: vasovagální synkopa, oběhový kolaps
Gastrointestinální poruchy
Méně časté: proktitida, anální svědění
Velmi vzácné: nevolnost
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: alergická dermatitida, kontaktní urtikarie, kožní reakce
Poruchy reprodukčního systému a prsu
Velmi vzácné: porucha erekce
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté: pálení sliznice, bolesti v místě injekce, pocit nepříjemnosti či tlaku
Méně časté: indurace
Vzácné: nekróza (lokální, vzácně rozšířená i do okolní tkáně), krvácení v místě injekce, trombóza v
místě injekce (intrahemoroidální)
Velmi vzácné: horečka
Vyšetření
Velmi vzácně: pokles krevního tlaku
Sklerotizace jícnových varixů
Při sklerotizační terapii jícnových varixů přípravkem Aethoxysklerol 1 % (inj. 1x30 ml) se nežádoucí
účinky vyskytují velmi často. Závažnost a četnost jednotlivých nežádoucích účinků však závisí na
závažnosti základního onemocnění a na terapeutické situaci (např. pokračující nebo zastavené
krvácení).
Rozlišení, které nežádoucí účinky jsou vyvolány léčebnými postupem (= manipulací s nástroji) a které
přípravkem Aethoxysklerol 1 % (inj. 1x30 ml) je v mnoha případech možné pouze nedostatečně.
V klinických studiích byly při sklerotizační terapii přípravkem Aethoxysklerol 1 % (inj. 1x30 ml)
pozorovány nežádoucí účinky s následujícími četnostmi:

Infekce a infestace
Méně časté: bakteriémie.

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: anafylaktické reakce, astma, angioedém, generalizovaná urtika (kopřivka).

Poruchy nervového systému
Velmi vzácné: pocit závrati, parestézie.

Poruchy oka
Velmi vzácné: poruchy vidění.

Srdeční poruchy
Velmi vzácné: bradykardie, srdeční zástava.

Cévní poruchy
Vzácné: plicní embolie.
Velmi vzácné: oběhový kolaps, šok.
7/10

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Velmi vzácné: bolesti na prsou
Časté: pleurální výpotek, mediastinitis, pneumonie, dušnost.
Méně časté: pneumotorax.
Velmi vzácné: akutní syndrom respirační tísně (ARDS), chylotorax, plicní edém.

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté: krvácení z jícnu, dysfagie, stenóza jícnu.
Časté: perforace jícnu.
Vzácné: ezofagobronchiální píštěle, dyskineze jícnu.
Velmi vzácné: poruchy vnímání chuti, nevolnost, nepravý divertikl.

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)
Velmi vzácné: dlaždicový karcinom jícnu (nejasná příčina, možná podmíněno základním
onemocněním).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté: ulkus (vřed) v místě injekce, nekróza, horečka.

Opatření v nouzovém případě, protilátky
Anafylaktická reakce
Anafylaktické reakce jsou sice vzácné, ale potenciálně akutně ohrožují život.
Ošetřující lékař by měl být připraven na nouzová opatření a mít k dispozici vhodný kufřík pro nouzové
situace.
Lokální intoxikace po chybné aplikaci při sklerotizaci varixů na nohou
a) intraarteriální injekce
1. nechat kanylu na místě jestli již byla vytažena, znovu vyhledat kanál vpichu
2. přidat 5-10 ml lokálního anestetika bez přídavku adrenalinu
3. injekčně aplikovat heparin 10 000 MJ
4. zabalit ischemickou nohu do vaty a položit do snížené polohy
5. preventivně hospitalizovat pacienta (cévní chirurgie)
b) paravenózní injekce
Podle množství a koncentrace paravenózně injikovaného Aethoxysklerolu injekčně aplikovat 5 až
10 ml fyziologického roztoku chloridu sodného do místa sklerotizace, pokud možno
s hyaluronidázou. V případě silné bolesti lze injekčně podat lokální anestetikum (bez adrenalinu).

Interakce:
Lauromakrogol 400 je lokální anestetikum. Při současném podání jiných anestetik hrozí nebezpečí
aditivního účinku těchto anestetik na oběhový systém.

8/10
Dávkování a způsob podání:

A) Intravenózní (sklerotizace varixů) a subkutánní podání (sklerotizace hemoroidů)
Dávkování v jednotlivých a denních dávkách
Všeobecně by neměla být překročena dávka 2 mg lauromakrogolu 400 na kg tělesné váhy a den.
Pacientovi s tělesnou váhou 70 kg lze injekčně celkem podat až 140 mg lauromakrogolu 400 (výjimka:
viz dávkování při hemoroidech).
140 mg lauromakrogolu 400 je obsaženo v:
Aethoxysklerol 0,5 % 28 ml injekčního roztoku
Aethoxysklerol 1 % 14 ml injekčního roztoku
Aethoxysklerol 2 % 7 ml injekčního roztoku
Aethoxysklerol 3 % 4,6 ml injekčního roztoku
Aethoxysklerol 4% 3,5 ml injekčního roztoku
Běžně se ale podává výrazně menší množství než udané maximální množství.
Rozsáhlá varikóza by vždy měla být léčena ve vícero sezeních.
Při prvním ošetření varixů by u pacientů, kteří mají sklon k reakcím z nadměrné citlivosti, neměla být
podávána více než jedna injekce. Podle reakce je při následujících ošetřeních možno podávat více
injekcí při dodržení maximální dávky.
Sklerotizace metličkových varixů
Podle velikosti ošetřované oblasti se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,2 ml Aethoxysklerolu 0,5%
inravenózně.
Sklerotizace centrálních žil u metliček
Podle velikosti ošetřované oblasti se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,2 ml Aethoxysklerolu 0,5%-1%
inravenózně.
Sklerotizace retikulárních varixů
Podle velikosti ošetřovaného varixu se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,3 ml Aethoxysklerolu 1%
inravenózně.
Sklerotizace malých varixů
Podle velikosti ošetřovaného varixu se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,3 ml Aethoxysklerolu 1%
inravenózně.
Sklerotizace středně velkých varixů
Podle průměru varixů, které mají být sklerotizovány, se aplikuje Aethoxysklerol 2 % nebo 3 %. Při
prvním ošetření by měla být podána injekce s jen 0,5 1 ml Aethoxysklerolu 2 % nebo 3 %. Dle
výsledků léčby a délky úseku, který má být sklerotizován, lze při následných aplikacích podávat vícero
injekcí s až 2 ml na injekci, ovšem při dodržení maximální dávky.
Sklerotizace velkých varixů
Během první aplikace se podává jen jedna injekce s 1 ml Aethoxysklerolu 3 % nebo 4%. Dle výsledků
léčby a délky úseku, který má být sklerotizován, lze při následných aplikacích podávat vícero (2-3)
injekcí s až 2 ml na injekci, ovšem při dodržení maximální dávky.
9/10
Sklerotizace při hemoroidálních onemocněních
Během jednoho ošetření by neměla být překročena celková dávka 2 ml Aethoxysklerolu 3% nebo 4%.
V závislosti na konkrétním nálezu se na každý uzel aplikuje až maximálně 1,0 ml formou přísně
submukózní injekce. Výjimku tvoří uzel , který v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11. Zde by
se nemělo aplikovat víc než 0,5 ml.
Způsob a doba použití
Sklerotizace metličkových varixů
Sklerotizace centrálních žil metliček
Sklerotizace retikulárních varixů
Sklerotizace malých varixů
Obvykle se injekce aplikují do nohy v horizontální poloze nebo nadzvednuté o 3045° nad podložku.
Všechny injekce, i u metliček, musí být aplikovány intravenózně!
Používají se nejjemnější kanyly (např. insulinové kanyly) a snadno vpichovatelné stříkačky. Vpich je
proveden tangenciálně, aplikace probíhá pomalu a s intravenózním umístěním kanyly.
Podle rozsahu varixů může být nutné opakovat léčbu víckrát.
Sklerotizace středních a velkých varixů
Nezávisle na způsobu vpichu (na stojícím pacientovi pouze s kanylou nebo na sedícím pacientovi se
stříkačkou připravenou k injekci) se injekce obvykle aplikuje do nohy v horizontální poloze nebo
nadzvednuté o 3045° nad podložku.
Injekce musí být provedeny přísně intravenózně!
Podle stupně a rozsahu varixů může být nutné opakovat léčbu víckrát.
Poznámka:
Intravarikózní tromby, které příležitostně vznikají v místě vpichu, se odstraňují pomocí vpichové incize
a vytlačení trombu.
Kompresní ošetření po injekci Aethoxysklerolu
Po zakrytí místa vpichu se přiloží pevný kompresní obvaz nebo punčocha. Poté by měl pacient 30 minut
chodit, pokud možno v dosahu praxe.
Doba komprese
Po sklerotizaci metliček by pacient měl nosit kompresní pomůcky 23 dny, jinak 57 dnů.
Po sklerotizaci středně velkých a velkých varixů by pacient měl nosit kompresní pomůcky 35 týdnů.
U rozsáhlé varikózy se doporučuje kompresní ošetření pomocí obinadel po dobu více měsíců.
K zajištění neklouzavé polohy obvazu, obzvláště na stehně a při konických končetinách, se doporučuje
aplikace pěnového obvazu pod vlastním kompresním obvazem.
Úspěch sklerotizační terapie se výrazně odvíjí od důsledného a pečlivého kompresního doléčení.
Sklerotizace hemoroidů
10/10
Injekce se aplikuje přísně submukózně přímo do hemoroidálního uzlu nebo nad něj (kraniálně) do okolí
vyživujících cév.
Obzvlášť opatrně musíme postupovat v oblasti M. sphincter ani internus kvůli možnému poškození a
následujících problémů s inkontinencí. Při ošetření uzlu, který v klasickém schématu leží u mužů u
čísla 11 by injikované množství Aethoxysklerolu 3% nebo 4% kvůli blízkosti urethry a prostaty
nemělo přesahovat 0,5 ml.
Podle stupně hemoroidů může být zapotřebí vícero ošetření.

B) Endoskopická sklerotizace jícnových varixů při akutním krvácení z jícnových varixů

Dávkování s uvedením jednotlivé a denní dávky
Celková dávka lauromakrogolu 400 (polidocanolu) odpovídající 4 mg / kg tělesné hmotnosti
(ekvivalentní 28 ml u pacienta s tělesnou hmotností 70 kg) může být pouze nepatrně překročena pouze
ve zdůvodněných výjimečných případech.
Doporučuje se následující dávkování: 5-15 ml v dílčích dávkách po 1 ml až do zástavy krvácení.

Způsob a délka podávání
Aethoxysklerol 1 % (inj 1x30ml) se podává intravenózně, subepiteliálně a submukózně.

Injekce se podávají především paravazálně (submukózně, subepiteliálně) v dolní třetině jícnu počínaje
kardií. Podle zkušeností a preferencí terapeuta je možné provést endoskopické podání injekce
intravazálně, popř. kombinovaně intravazálně a paravazálně. Při kombinovaném postupu se nejprve
provádějí paravazální, submukózní infiltrace u velkých varixů, při nichž se podá maximálně 5 ml
přípravku Aethoxysklerol 1 % (inj. 1x30 ml), aby došlo ke stlačení cév. Následné intravazální injekce,
každá s podáním 1-2 ml přípravku Aethoxysklerol 1 % (inj. 1x30 ml), vedou k poranění intimy
žádoucímu z léčebného hlediska, s cílem dosáhnout časné trombotizace. K odstranění varixů jícnu
s nebezpečím krvácení zpravidla postačuje cirkulární sklerotizace přímo v místě přechodu k žaludku.
Druhé sezení se většinou provádí po cca 7 dnech. Je však také možné tento časový interval zkrátit nebo
prodloužit o 1-2 dny (podle stavu pacienta a zkušeností terapeuta).
Používají se především flexibilní endoskopy s kanylami s velkým lumen. Přistup do jícnu se při
perzistujícím krvácení udržuje volný výplachy bioptickým kanálem přístroje. Při intravazální injekci
sklerotizačního prostředku je možno zabránit odtékání sklerotizační látky do systémového krevního
řečiště, nebo jej alespoň omezit na minimum, pomocí balonku upevněného na nástroji.

Pro použití Aethoxysklerolu k pěnové sklerotizaci z důvodu nedostatečných dat nelze ještě sestavit
pozitivní hodnocení prospěchu a rizik či dávkovací doporučení.
Uchovávání:
Při teplotě do 25C, chránit před mrazem.
Varování:
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu ( Použitelné do:)
Balení:
Skleněná odlamovací ampule, vložka s přepážkami, krabička pro 5x2 ml (síla 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%)
Datum poslední revize:
17.7.2013

Informace o produktu

Výrobce: CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO.
Kód výrobku: 18797
Kód EAN: 8594039792118
Kód SÚKL: 20034
Doplněk názvu: 10MG/ML INJ SOL 1X30ML
Cesta podání: IVN
Držitel rozhodnutí: CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalový leták

AETHOXYSKLEROL 1%

Recenze

Recenze produktu AETHOXYSKLEROL 1% INJ 1X30ML

Diskuze

Diskuze k produktu AETHOXYSKLEROL 1% INJ 1X30ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám