Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ADVAGRAF 1 MG 50X1MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110790

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ASTELLAS IRELAND CO. LTD., KILLORGLIN, CO. KERRY
Kód výrobku: 110790
Kód EAN:
Kód SÚKL: 29705
Doplněk názvu: 1MG CPS PRO 50
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: ASTELLAS IRELAND CO. LTD., KILLORGLIN, CO. KERRY
ADVAGRAF patří do skupiny léků nazývaných imunosupresiva. Imunitní systém Vašeho těla se poté, co Vám byl transplantován nějaký orgán (játra, ledviny), bude snažit tento orgán odloučit. ADVAGRAF se používá k řízení Vaší imunitní odpovědi tak, aby Vaše tělo transplantovaný orgán přijalo. ADVAGRAF se často používá v kombinaci s jinými léky, které rovněž potlačují imunitní systém. ADVAGRAF Vám také může být předepsán, pokud již dochází k odlučování jater, ledviny, srdce nebo jiného orgánu, který Vám byl transplantován, nebo pokud jakákoli léčba, kterou jste užíval(a), nebyla ke kontrole Vaší imunitní odpovědi po transplantaci dostačující.

Příbalový leták

ADVAGRAF

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I

 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU

 

 

Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,5 mg tacrolimusum (ve formě 

monohydrátu). 

 

Pomocné látky se známým účinkem:  

Jedna tobolka obsahuje 51,09 mg laktosy. 

Inkoust potisku používaný k označení tobolky obsahuje stopová množství sójového lecitinu (0,48 % 

z celkového složení inkoustu). 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním. 

 

Želatinové tobolky s

 červeným potiskem „0.5 mg“ na světle žlutém víčku tobolky a „647“ na 

oranžovém těle tobolky, obsahující bílý prášek.

 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělých příjemců ledvinového nebo jaterního alogenního štěpu.

 

 

Léčba v případě 

rejekce alogenního štěpu nereagujícího na léčbu jinými imunosupresivními léčivými 

přípravky u dospělých pacientů. 

 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Advagraf je perorální forma takrolimu určená k

 podávání jednou denně. Léčba přípravkem Advagraf 

vyžaduje pečlivé sledování personálem, který je přiměřeně kvalifikován a vybaven. Předepisovat tento 
léčivý přípravek a provádět změny imunosupresivní léčby může pouze lékař, který má zkušenosti s 
imunosupresivní léčbou a péčí o pacienty

 po transplantaci. 

 

Náhodná, nezamýšlená

 nebo nekontrolovaná záměna různých forem takrolimu, a to jak s okamžitým 

tak s prodlouženým uvolňováním, je nebezpečná. Může vést k

 rejekci štěpu nebo zvýšenému výskytu 

nežádoucích účinků včetně nedostatečné nebo nadměrné imunosuprese v

 důsledku klinicky 

významných rozdílů v

 systémové expozici takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy jednou formou 

takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny formy nebo režimu dávkování lze 

provádět pouze pod přímým dohledem odborníka v

 transplantologii (viz bod 4.4 a 4.8). Po konverzi na 

jakoukoli jinou formu je nutno monitorovat terapeutické hladiny a provést úpravu dávky tak, aby se 

systémová expozice takrolimu udržovala na stále stejné úrovni.

 

 

Dávkování 

Doporučené počáteční dávky, které jsou uvedeny dále, jsou myšleny pouze jako návod. V

 počátečním 

pooperačním období je přípravek Advagraf běžně podáván v kombinaci s jinými imunosupresivy. 
Dávky se mohou lišit v závislosti na zvoleném imunosupresivním režimu. Dávkování léčivého 
přípravku Advagraf musí být založeno primárně na individuálním klinickém zhodnocení rejekce 

a tolerability každého pacienta, doplněném sledováním  hladiny takrolimu v krvi  (viz níže pod 

„Sledování terapeutických hladin“). Jestliže jsou zřejmé klinické známky rejekce, je třeba zvážit 
změnu imunosupresivního režimu.

 

 

U pacientů po transplantaci ledvin nebo jater de novo byla 1.

 den AUC

0-24

 takrolimu při shodných 

dávkách u přípravku Advagraf o 30 % resp. 50 % nižší než u

 tobolek s okamžitým uvolňováním 

(Prograf). Do 4. dne byla systémová expozice vycházející z měření minimálních koncentrací u 

pacientů po transplantaci ledvin i

 jater u obou forem podobná. Během prvních dvou týdnů po 

transplantaci se u přípravku Advagraf doporučuje pečlivé a pravidelné monitorování minimálních 

hladin takrolimu, aby se zajistila adekvátní expozice léku v časném potransplantačním období. 

Vzhledem k tomu, že takrolimus je látka s nízkou clearance, může u přípravku Advagraf trvat několik 

dní než se po úpravě režimu 

dávkování dosáhne ustáleného stavu. 

 

Aby se zabránilo rejekci transplantovaného štěpu, musí být imunosupresivní léčba dlouhodobá a nelze 

tedy stanovit maximální délku perorálního podávání. 

 

Profylaxe rejekce transplantátu ledviny 

Léčba přípravkem Advagraf by měla začít dávkou 0,20

-0,30 mg/kg/den podanou v jedné dávce ráno. 

Léčba má začít do 24 hodin po ukončení chirurgického zákroku. 

 

V potransplantačním období se dávky přípravku Advagraf obvykle snižují. V některých případech je 

možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii přípravkem Advagraf. 

Potransplantační změny stavu pacienta mohou změnit farmakokinetiku takrolimu a mohou vyžadovat 
další přizpůsobení dávky.

 

 

Profylaxe rejekce transplantátu jater 

Léčbu přípravkem Advagraf je třeba začít dávkou 0,10

-0,20 mg/kg/den podanou v jedné dávce ráno. 

Podávání by mělo začít přibližně 12

-18 hodin po skončení operace.  

V potransplantačním období se dávky přípravku Advagraf obvykle snižují. V některých případech je 

možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii přípravkem Advagraf. 

Potransplantační zlepšení stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a může vyžadovat 
další přizpůsobení dávky.

 

 

Konverze pacientů léčených přípravkem Progra

f na Advagraf

 

U pacientů příjemců alotransplantátu, kteří jsou na udržovací terapii přípravkem Prograf tobolky 
podávaným dvakrát denně a vyžadují převod na Advagraf jednou denně, by měl být tento převod 

proveden v poměru 1 : 1 (mg:mg) celkové denní dávky. Advagraf se užívá ráno.  

 

U stabilizovaných pacientů převáděných z

 přípravku Prograf tobolky (podávaného 2 x denně) na 

Advagraf (podávaný jednou denně) v

 poměru 1 : 1 (mg:mg) celkové denní dávky byla u přípravku 

Advagraf systémová expozice takrolimu (AUC

0-24

) přibližně o 10 % nižší než u přípravku Prograf. 

Vztah mezi minimálními hladinami takrolimu (C

24

) a systémovou expozicí (AUC

0-24

) jsou u přípravku 

Advagraf podobné jako u přípravku Prograf. Při konverzi z

 přípravku Prograf tobolky na Advagraf by 

měly být minimální hladiny takrolimu měřeny před konverzí a během 2 týdnů po konverzi. Po 
konverzi je třeba monitorovat

 minimální hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby provést úpravu 

dávky tak, aby se udržela podobná systémová expozice. Dávky je třeba upra

vovat tak, aby se zajistila 

podobná úroveň systémové expozice.

 

 

Konverze z cyklosporinu na takrolimus 

Pacientům převáděným z

 terapie založené na cyklosporinu na terapii založenou na takrolimu je nutné 

věnovat pozornost (viz bod 4.4 a 4.5). Podávání cyklosp

orinu a takrolimu v kombinaci se 

nedoporučuje. 

Terapie přípravkem Advagraf  má být zahájena s ohledem na koncentraci cyklosporinu 

v krvi a po zvážení klinického stavu pacienta. V případě zvýšených hladin cyklosporinu v krvi je 

vhodné odložit podávání takrolimu. V praxi byla terapie takrolimem zahajována 12

-24 hodin po 

ukončení léčby cyklosporinem. Po změně terapie je tř

eba pokračovat ve sledování hladiny 

cyklosporinu v krvi, protože může být ovlivněna jeho clearance. 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 

Mezi opatření používaná ke zvládnutí epizod rejekce patří zvýšení dávky takrolimu, doplňková léčba 

kortikosteroidy nebo krátkodobé podávání monoklonálních nebo polyklonálních protilátek. Pokud se 

objeví známky toxicity jako je výskyt závažných nežádoucích účinků (viz bod 4.8) může být nutné 
dávku přípravku Advagraf snížit. 

 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po transplantaci ledvin nebo jater 

Konverze z jiných imunosupresiv na Advagraf podávaný jednou denně by měla být zahájena počáteční 

perorální dávkou doporučovanou u transplantace ledvin, resp. jater pro profylaxi rejekce transplantátu.

 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po transplantaci srdce 

Dospělým pacientům převáděným na Advagraf by měla být podávána počáteční perorální dávka 

0,15 mg/kg/den jednou denně, a to ráno. 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po jiných typech transplantací 

Ačkoliv nejsou s

 přípravkem Advagraf žádné klinické zkušenosti u pacientů po transplantaci plic, 

pankreatu a střeva, Prograf byl u pacientů po transplantaci plic používán v

 počáteční perorální dávce 

0,10 - 0,15 mg/kg/den, u pacientů po transplantaci pankreatu v počáteční perorální dávce 

0,2 mg/kg/den a u pacientů po transplantaci střeva v počáteční perorální dávce 0,3 mg/kg/den.  

 

Sledování terapeutických hladin 

Dávkování musí být primárně založeno na klinickém odhadu rejekce a tolera

nce u každého 

jednotlivého pacienta; pomocným vodítkem jsou výsledky monitorování minimálních hladin 

takrolimu v krvi. 

 

Pro optimalizaci dávky je dostupných několik imunologických metod stanovení koncentrace takrolimu 

v krvi. Porovnání koncentrací uveřejněných v literatuře je nutné aplikovat na konkrétní klinické 

případy opatrně a v

 souvislosti s použitou metodou. V současné klinické praxi jsou hladiny v plné krvi 

sledovány pomocí imunologických metod. Vztah mezi minimálními hladinami takrolimu (C

24

) a 

systémovou expozicí (AUC

0-24

) je u obou forem – přípravků Advagraf a Prograf – obdobný. 

 

V potransplantačním období by měly být sledovány minimální hladiny takrolimu v

 krvi. Stanovení 

minimální hladiny takrolimu v krvi se má provádět 24 hodin po podání přípravku Advagraf, tedy těsně 
před podáním další dávky. Doporučuje se časté monitorování minimálních hladin takrolimu během 
prvních dvou týdnů po transplantaci a další periodické monitorování v

 udržovací fázi léčby. Minimální 

hladiny takrolimu je třeba rovněž pečlivě

 monitorovat po konverzi z přípravku Prograf na Advagraf, 

při změnách dávky, změně imunosupresivního režimu a

 současném podávání látek, které mohou 

ovlivnit koncentraci takrolimu v krvi (viz bod 4.5). Frekvence monitorování krevní hladiny takrolimu 

je dána klinickou potřebou. Vzhledem k tomu, že takrolimus je látka s nízkou clearance, může trvat 

několik dní

, než se po úpravě režimu dávkování dosáhne cíleného ustáleného stavu.  

 

Údaje z klinických studií naznačují, že většina pacientů může být úspěšně léčena, jestliže se minimální 

hladina takrolimu v rovnovážném stavu v krvi udržuje pod hodnotou 20 ng/ml. Při interpretaci hladin 

v plné krvi je nutné zvažovat klinický stav pacienta. V klinické praxi byly minimální hladiny 

takrolimu v rovnovážném stavu v plné krvi v raném potransplantačním období obvykle v rozsahu 5-20 

ng/ml u pacientů po transplantaci jater a 10

-20 ng/ml u pacientů po transplantaci ledvin a srdce. 

Potom, v průběhu udržovací léčby, byly 

krevní hladiny u pacientů po transplantaci jater, ledvin i srdce 

obvykle v rozmezí 5-15 ng/ml.  

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Porucha funkce jater  

U pacientů se

 závažným poškozením jater může být nutné snížení dávky, aby se udržely minimální 

krevní hladiny v rovnovážném stavu v doporučeném cílovém rozmezí. 

 

 

Porucha funkce ledvin  

Vzhledem k tomu, že farmakokinetika takrolimu není ovlivněna funkcí ledvin (viz bod 5.2), 

není třeba dávku upravovat. Avšak vzhledem k nefrotoxickému potenciálu takrolimu se 
doporučuje pečlivé sledování renálních funkcí (včetně koncentrace sérového kreatininu, výpočtu 
clearance kreatininu a sledování vylučování moči).

 

 

Rasa  

Ve srovnání s bělochy mohou černí pacienti vyžadovat k dosažení podobných minimálních 

hladin vyšší dávky takrolimu.

 

 

Pohlaví  

Nebyly doloženy žádné rozdíly mezi muži a ženami v

 dávkách potřebných k dosažení 

podobných minimálních koncentrací v rovnovážném stavu. 

 

Starší 

osoby  

Z doposud získaných poznatků nevyplývá, že by se dávkování takrolimu u starších osob mělo 

upravovat. 

 

Pediatrická populace 

Bezpečnost a účinnost přípravku Advagraf u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

 

V současnosti jsou dostupné pouze omezené údaje a na jejich základě nelze učinit žádná doporučení 

ohledně dávkování

 

Způsob podání

 

Advagraf je perorální forma takrolimu podávaná jednou denně. Doporučuje se podávat perorální denní 

dávku přípravku Advagraf v

 jedné ranní dávce. Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním přípravku 

Advagraf je třeba užít ihned po vyjmutí z blistru. Pacienty je třeba upozornit, aby nepolykali 
vysoušedlo. Tobolky by měly být spolknuty 

celé s tekutinou (nejlépe vodou). 

Obecně by se měl Advagraf užívat nalačno nebo alespoň 1 hodinu před nebo 2 –

 3 hodiny po jídle, aby 

se tak dosáhlo maximální absorpce (viz bod 5.2). Pokud pacient zjistí, že si zapomněl vzít r

anní dávku, 

měl by dávku užít co nejdříve během téhož dne. Neměl by užít dvojnásobnou dávku příští ráno.

 

 

U pacientů, kteří nemohou v

 období těsně po transplantaci užívat perorální formu, lze terapii 

takrolimem zahájit intravenózně (viz Souhrn údajů o příp

ravku pro Prograf 5 mg/ml koncentrát pro 

přípravu inf

uzního roztoku) v dávce, která by měla činit přibližně 1/5 dávky doporučované v příslušné 

indikaci pro perorální formu.  

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na takrolimus nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Hypersenzitivita na jiné makrolidy. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných záměn 
různých forem takrolimu s

 okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. Tyto záměny vedly 

k závažným nežádoucím účinkům včetně rejekce štěpu a dalším nežádoucím účinkům, které mohou 

být důsledkem buď nedostatečné nebo nadměrné expozice takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy 

jednou formou takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny formy nebo režimu 

dávkování lze provádět pouze pod přímým dohledem odborníka v

 transplantologii (viz bod 4.2 a 4.8). 

 

Advagraf se nedoporučuje podávat dětem do 18 let vzhledem k

 omezeným údajům o bezpečnosti 

a účinnosti.  

 

Pro Advagraf - formu s prodlouženým uvolňováním – nejsou klinická data pro léčbu rejekce 

alotransplantátu rezistentní na jiná imunosupresiva u dospělých pacientů dosud k dispozici.

 

 

Pro Advagraf nejsou klinická data pro profylaxi rejekce transplantátu u dospělých příjemců srdečního 

alotransplantátu dosud k dispozici. 

 

V iniciální potransplantační fázi by mělo být rutinně prováděno vyšetřování následujících parametrů: 

krevní tlak, EKG, neurologický a zrakový stav, glykemie nalačno, ionty (zvláště draslík), jaterní a 

ledvinové funkční testy, hematologické parametry, srážlivost a hladina bílkovin v plazmě. Pokud 

dojde ke klinicky relevantním změnám sledovaných parametrů, je třeba imunosupresivní režim 
příslušně upravit.

 

 

Pokud se s takrolimem kombinují látky s potenciálem k interakcím (viz bod 4.5) – zvláště silné 

inhibitory CYP3A4 (jako telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, 

telitromycin nebo klaritromycin) nebo induktory CYP3A4 (jako rifampicin, rifabutin) – je třeba 

hladiny takrolimu v krvi monitorovat a jeho dávku přizpůsobit tak, aby se udržela podobná úroveň 

expozice takrolimu. 

 

Vzhledem k riziku interakcí vedoucích buď k poklesu krevních hladin takrolimu a snížení klinického 

účinku takrolimu, 

nebo ke zvýšení krevních hladin takrolimu a riziku toxicity takrolimu, je třeba se 

vyhnout užívání rostlinných léčivých přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (

Hypericum 

perforatum) nebo jiných rostlinných přípravků současně s přípravkem Advagraf (viz bod 4.5). 

 

Je nutné se vyhnout současnému podávání cyklosporinu a takrolimu a pacientům, kterým je podáván 
takrolimus poté, co užívali cyklosporin, je nutné věnovat pozornost (viz bod 4.2 a 4.5).

 

 

Je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím

 draslík (viz bod 4.5). 

 

Některé kombinace takrolimu s

 léčivy, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo 

neurotoxický účinek, mohou riziko tohoto účinku zvyšovat (viz bod 4.5).

 

 

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci, takže vakcinace v

 době léčby takrolimem 

může být méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kmeny.

 

 

Gastrointestinální poruchy 

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny gastrointestinální perforace. Protože 

gastrointestinální perforace je z léčebného pohledu závažná událost, která může vést k vážnému 

zdravotnímu stavu nebo k ohrožení života, měla by být zvážena adekvátní léčba ihned, jakmile 
se objeví podezřelé symptomy

 nebo příznaky.   

 

Vzhledem k tomu, že hladiny takrolimu v krvi se mohou významně měnit při průjmových stavech, je 

třeba v

 těchto případech koncentraci takrolimu v krvi sledovat zvlášť pečlivě. 

 

Srdeční poruchy

 

Vzácně byly při léčbě přípravkem Prograf pozorovány ventrikulární hypertrofie a hypertrofie septa 
hlášené

 jako kardiomyopatie; mohou se vyskytnout i u přípravku Advagraf. Většina takových případů 

byla reverzibilní a vyskytovala se v případech, kdy byly minimální koncentrace takrolimu 

v rovnovážném stavu v krvi mnohem vyšší než doporučované maximální hladiny. Další faktory, 

u nichž bylo zjištěno, že zvyšují riziko výskytu těchto klinických stavů, zahrnovaly již dříve existující 

srdeční choroby, léčbu kortikosteroidy, hypertenzi, 

dysfunkci ledvin nebo jater, infekce, retenci 

tekutin a edém. U vysoce rizikových pacientů s

 výraznou imunosupresí je proto nutné provádět před 

transplantací i po transplantaci (např. zpočátku po 3 měsících a později po 9-12 měsících) sledování 

pomocí takových vyšetření, jako je echokardiografie nebo EKG. Pokud 

dojde k rozvoji abnormalit, je 

třeba uvážit snížení dávky přípravku Advagraf, nebo změnu léčby na jiný imunosupresivní přípravek. 
Takrolimus může prodloužit QT interval

 a může způsobit torsades de pointes. S opatrností je třeba 

přistupovat k

 pacientům s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu, včetně pacientů s osobní 

nebo rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu, městnavým srdečním selháním, bradyar

ytmiemi 

a iontovými dysbalancemi. S opatrností je také třeba přistupovat k pacientům s diagnostikovaným 

nebo suspektním vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu nebo získaným prodloužením QT 

intervalu nebo k pacientům, kteří užívají konkomitantní medikaci, o níž je známo, že prodlužuje QT 

interval, vyvolává iontové dysbalance nebo zvyšuje expozici takrolimu (viz bod 4.5). 

 

Lymfoproliferativní poruchy a malignity 

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy lymfoproliferativních poruch spojených 

           

s virem Epsteina-Barrové (EBV) (viz bod 4.8). Riziko lymfoproliferativních poruch spojených s EBV 

zvyšuje současné

 podávání imunosupresiv, jako jsou antilymfotické protilátky (např. basiliximab, 

daclizumab). U EBV-VCA (virový kapsidový antigen) negativních pacientů bylo hlášeno zvýšené 

riziko vývoje lymfoproliferativních poruch. V této skupině pacientů je tedy třeba před podáním 

přípravku Advagraf ověřit EBV

-VCA sérologický stav. Během léčby se doporučuje pečlivé 

monitorování pomocí EBV-PCR. Pozitivní EBV-PCR může přetrvávat měsíce a sama o sobě nemusí 

být známkou lymforproliferativní choroby nebo lymfomu.  

 

Stejně jako u jiných vysoce účinných imunosupresiv není míra rizika vzniku sekundárního novotvaru 

známa (viz bod 4.8). 

 

Tak jako u jiných imunosupresiv by, vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku maligních změn kůže, 
mělo být vystavení kůže slunečnímu a ultrafialovému světlu omezeno tím, že pacienti nosí ochranné 
oblečení a používají ochranný krém s vysokým protektivním faktorem.

 

 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně přípravku Advagraf mají zvýšené riziko oportunních infekcí 

(bakteriálních, mykotických, virových i protozoárních). Mezi tyto stavy patří i nefropatie spojená s 

virem BK a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojená s virem JC. Tyto infekce jsou 

často spojeny s vysokou celkovou imunosupresivní zátěží a

 mohou vést k závažným nebo dokonce 

fatálním stavům. Je třeba, aby bral lékař tyto skutečnosti v úvahu při diferenciální diagnostice 

u imunosuprimovaných pacientů se zhoršující se funkcí ledvin nebo s neurologickými příznaky. 

 

U pacientů léčených takrolimem byl hlášen výskyt reverzibilního p

osteriorního encefalopatického 

syndromu (PRES). Pokud se u pacientů užívajících takrolimus objeví příznaky PRES, jako je bolest 
hlavy, změny duševního stavu, křeče a poruchy vidění, je třeba provést radiologické vyšetření (např. 

MRI). Pokud je diagnostikován PRES, doporučuje se odpovídající kontrola krevního tlaku a křečí 

a okamžité přerušení systémového podávání takrolimu. Pokud se přijmou příslušná opatření, většina 

pacientů se zcela uzdraví.

 

 

Čistá apl

azie červené řady  

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy čisté apl

azie červené řady (PRCA). U všech 

těchto pacientů se vyskytovaly rizikové faktory PRCA jako je infekce parvovirem B19, prodělávané

 

onemocnění nebo současné podávání léčivých přípravků spojených s PRCA .

 

 

Zvláštní skupiny pacientů

 

Zkušenosti u

 pacientů jiné než bílé populace a u pacientů se zvýšeným imunologickým rizikem (např. 

retransplantace, průkaz panel

u reaktivních protilátek (PRA)) jsou omezené. 

 

U pacientů se

 závažným poškozením jater může být nutné snížení dávky (viz bod 4.2). 

 

Pomocné látky 

Advagraf tobolky obsahují laktosu. Pacienti se vzácnou hereditární intolerancí galaktosy, vrozenou 

deficiencí laktázy laponského typu nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy  by neměli tento přípravek 

užívat.

 

Inkoust potisku používaný k označení tobolek přípravku Advagraf obsahuje sójový lecitin. U pacientů 

přecitlivělých

 na sóju nebo burské oříšky by měly být riziko a závažnost hypersenzitivity zváženy s 

ohledem na prospěch z

 užívání přípravku Advagraf. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Systémově dostupný takrolimus je metabolizován jaterním CYP3A4. Byla také prokázána 

gastrointestinální metabolizace pomocí CYP3A4 ve střevní stěně. Souběžné užívání látek, o nichž je 

známo, že inhibují nebo indukují CYP3A4, může ovlivnit metabolismus takrolimu, a tím zvýšit nebo 
snížit hladinu takrolimu v

 krvi.  

Důrazně se doporučuje důkladně sledovat hladiny takrolimu v krvi, stejně jako prodloužení QT 

intervalu (EKG), funkci ledvin a jiné nežádoucí účinky, pokud jsou souběžně podávány látky, které 

mohou ovlivňovat metabolismus prostřednictvím CYP3A

4 nebo jinak působit na hladiny takrolimu 

v krvi a přerušit nebo přizpůsobit podle potřeby dávku takrolimu tak, aby jeho hladiny zůstaly stejné 

(viz bod 4.2 a 4.4). 

 

Inhibitory CYP3A4, které mohou vést ke zvýšení hladin takrolimu v krvi

 

Klinicky vykazují schopnost zvyšovat hladiny takrolimu následující látky:

 

Silné interakce byly pozorovány u antimykotických látek, jako je ketokonazol, flukonazol, itrakonazol 

a vorikonazol, u makrolidového antibiotika erytromycinu a u inhibitorů HIV proteáz (např. ritonaviru

nelfinaviru, sachinaviru) nebo u inhibitorů HCV proteáz (např. telapreviru, bocepreviru). Současné 

podávání těchto látek může vyžadovat snížené dávky takrolimu téměř u všech pacientů. 
Farmakologické studie ukázaly, že vzestup krevních hladin je hlavně důsledkem zvýšení biologické 
dostupnosti takrolimu vlivem inhibice gastrointestinálního metabolismu. Účinek na jaterní clearance je 
vyjádřen méně.

 

Slabší interakce byly pozorovány u klotrimazolu, klaritromycinu, josamycinu, nifedipinu, nikardipinu, 

diltiazemu, verapamilu, amiodaronu, danazolu, etinylestradiolu, omeprazolu, nefazodonu a (čínských) 

bylinných přípravků obsahujících extrakt z

 rostliny Schisandra sphenanthera.  

Bylo prokázáno, že následující látky jsou potenciálními inhibitory takrolimového metabolismu 

in 

vitro: bromokryptin, kortizon, dapson, ergotamin, gestoden, lidokain, mefenytoin, mikonazol, 

midazolam, nilvadipin, norethindron, chinidin, tamoxifen, (triacetyl)oleandomycin. 

Bylo zaznamenáno zvýšení hladiny takrolimu v

 krvi u grapefruitové šťávy, a proto je třeba se vyhnout 

jejímu požívání.

 

Lansoprazol a cyklosporin mohou inhibovat metabolismus takrolimu zprostředkovaný CYP3A4 a vé

st 

ke zvýšení koncentrací takrolimu v

 krvi. 

 

Jiné interakce, které mohou vést ke zvýšení hladin takrolimu v krvi

 

Takrolimus je velkou měrou vázán na plazmatické bílkoviny. Proto je třeba uvážit možnou interakci 

s jinými léčivými látkami, o nichž je známo, že mají vysokou afinitu k plazmatickým bílkovinám 

(např. NSAID, perorální antikoagulancia, nebo perorální antidiabetika).

 

Další potenciální interakce, které mohou zvýšit systémovou expozici takrolimu, zahrnují prokinetika 

(jako metoklopramid a cisaprid), cimetidin a magnesium-aluminium-hydroxid. 

 

Induktory CYP3A4, které mohou vést ke snížení hladin takrolimu v krvi

 

Klinicky vykazují schopnost snižovat hladiny takrolimu 

v krvi následující látky: 

Silné interakce byly pozorovány u rifampicinu, fenytoinu, třeza

lky (Hypericum perforatum), což může 

vyžadovat zvýšení dávky takrolimu téměř u všech pacientů. Klinicky významné interakce byly 
pozorovány rovněž u fenobarbitalu. Prokázalo se, že udržovací dávky kortikosteroidů snižují hladiny 

takrolimu v krvi.  

 

Vysoké dávky prednizolonu nebo metylprednizolonu podávané při léčbě akutní rejekce mají potenciál 

zvýšit nebo snížit hladinu takrolimu v krvi.

 

Karbamazepin, metamizol a isoniazid mohou snižovat koncentraci takrolimu.

 

 

Vliv takrolimu na metabolismus jiných léčivých

 přípravků 

Takrolimus je známý inhibitor CYP3A4. Z toho důvodu může souběžné užívání takrolimu s

 léčivými 

přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány pomocí CYP3A4, ovlivnit metabolizmus těchto 
léčivých přípravků. 

 

Současné podávání takrolimu prodlužuje poločas cyklosporinu. Kromě toho se mohou vyskytnout 
synergistické/aditivní nefrotoxické účinky. Z

 tohoto důvodu se kombinované podávání cyklosporinu 

a takrolimu nedoporučuje a pokud podáváme takrolimus pacientům, kteří před tím užívali cyklosporin, 

je třeba dbát zvýšené opatrnosti (viz bod 4.2 a 4.4).

 

Bylo prokázáno, že takrolimus zvyšuje hladiny fenytoinu v krvi. 

 

Takrolimus může snížit clearance steroidních antikoncepčních prostředků. Poněvadž to může mít za 
následek zvýšené hladiny těchto hormonů v krvi, je třeba opatrnosti při rozhodování o kontracepčních 
opatřeních.

 

Znalosti o interakcích takrolimu se statiny jsou omezené. Z klinických údajů lze soudit, že 

farmakokinetika statinů není současným podáváním takrolimu zásadně ovlivněna.

 

Údaje ze zkoušek na zvířatech ukázaly, že takrolimus může snižovat clearance a zvyšovat poločas 

fenobarbitalu a fenazonu. 

 

Ostatní interakce vedoucí ke škodlivým klinickým účinkům

 

Současné užívání takrolimu s

 léčivými přípravky, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo 

neurotoxický účinek, může toto působení zvýšit (např. aminoglykozidy, inhibitory gyrázy, 

vankomycin, kotrimoxazol, NSAID, ganciklovir nebo aciklovir).  

Zvýšená nefrotoxicita byla také pozorována po podání amfotericinu B a ibuprofenu ve spojení 

s takrolimem. 

 

Vzhledem k tomu, že léčba takrolimem může být spojena s hyperkalemií nebo může zvýšit již 

existující hyperkalemii, je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím draslík 

(např. amiloridu, triamterenu nebo spironolaktonu) (viz bod

 4.4). 

 

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci, takže vakcinace v

 době léčby takrolimem 

může být méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kmeny (viz bod 4.4).

 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení  

 

Těhotenství

 

Údaje u lidí potvrdily, že takrolimus prochází placentou. Omezené údaje od příjemců 
transplantovaných orgánů neprokazují, že by ve srovnání s jinými imunosupresivními léčivými 
přípravky bylo riziko  nežádoucích účinků 

a vlivu na průběh a výsledek těhotenství během léčby 

takrolimem zvýšeno.

 Nicméně byly hlášeny případy samovolných potratů. Doposud nejsou k dispozici 

žádné jiné relevantní epidemiologické údaje.

 Podání takrolimu těhotným ženám lze zvážit, pokud je 

tato léčba nutná, neexistuje bezpečnější alter

nativa a očekávaný prospěch ospravedlní potenciální 

riziko pro plod. V případě expozice in utero se doporučuje sledování novorozence s ohledem na 

potenciální nežádoucí příhody takrolimu (zvláště vliv na ledviny). Existuje riziko předčasného porodu 

( 37. týden) (incidence byla 66 ze 126 porodů, tj. 53,7 %; ukázalo se nicméně, že většina 

novorozenců měla vzhledem ke svému gestačnímu věku normální porodní váhu) a také hyperkal

emie 

u novorozence (incidence 8 ze 111 novorozenců, tj. 7,2

 %), která se však spontánně upraví. 

U potkanů a králíků způsobuje takrolimus embryofetální toxicitu a to v

 dávkách, které vykazují 

toxicitu pro matku (viz bod 5.3). 

 

Kojení 

Údaje u lidí dále potvrdily, že takrolimus je vylučován do mateřského mléka. Protože

 se nedá vyloučit 

škodlivý vliv na novorozence, neměly by ženy v

 době užívání přípravku Advagraf  kojit. 

 

Fertilita 

U potkanů byl pozorován negativní vliv takrolimu na fertilitu samců (snížený počet a pohyblivost 

spermií) (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Takrolimus může způsobit zrakové a neurologické poruchy. Tento účinek může být zvýšen, jestliže je 
současně s

 takrolimem podáván alkohol. 

 

Studie hodnotící účinky takrolimu (Advagraf) na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly 

provedeny. 

 

4.8  Nežádoucí účinky  

 

Vzhledem k základnímu onemocnění a množství současně podávaných léků je profil nežádoucích 
účinků spojených s imunosupresivy často těžké stanovit.

 

 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 10 % pacientů) jsou 

tremor, porucha 

funkce ledvin, hyperglykemické stavy, diabetes mellitus, hyperkalemie, infekce, hypertenze a 

insomnie. 

 

10 

Četnost výskytu nežádoucích účinků je definována následovně: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10); méně časté (≥1/1000

 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), 

není známo (z dostupných údajů nelze určit). V

 každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny 

podle klesající závažnosti.

 

 

Infekce a infestace 

Tak jako u ostatních vysoce účinných imunosupresiv jsou také při léčbě takrolimem pacienti často 
vystaveni zvýšenému riziku infekcí (virových, bakteriálních, plísňových, protozoálních). Průběh dříve 
vzniklých infekcí se může zhoršit. Mohou vzniknout jak generalizované, tak lokalizované infekc

e. 

U pacientů léčených imunosupresivy včetně přípravku Advagraf

  byly hlášeny případy nefropatie 

spojené s virem BK a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojené s virem JC. 

 

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené 

 

U pacientů léčených imunosupresivy je zvýšené riziko vzniku malignit. V souvislosti s léčbou 

takrolimem byly hlášeny benigní a maligní novotvary, včetně lymfoproliferativních poruch 

spojených s EBV a malignit kůže. 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

časté:

 

  anemie, trombocytopenie, leukopenie, abnormální výsledky analýzy erytrocytů, 

leukocytóza 

méně časté:

    koagulopatie, pancytopenie, neutropenie, abnormální výsledky analýz koagulace 

a krvácení 

vzácné: 

  trombotická trombocytopenická purpura, hypoprotrombinemie 

není známo:      čistá aplazie červené krevní řady, agranulocytóza, hemolytická anemie 

 

Poruchy imunitního systému 

U pacientů, kteří užívají takrolimus, byly pozorovány alergické a anafylaktoidní reakce (viz bod 4.4).

 

 

Endokrinní poruchy 

vzácné: 

  hirsutismus 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

velmi časté:

   diabetes mellitus, hyperglykemické stavy, hyperkalemie 

časté:

 

  metabolické acidózy, abnormality jiných iontů, hyponatremie, retence tekutin, 

hypeurikemie, hypomagnezemie, hypokalemie, hypokalcemie, snížená chuť k jídlu, 

hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hypertriglyceridemie, hypofosfatemie 

méně časté:

    dehydratace, hypoglykemie, hypoproteinemie, hyperfosfatemie 

 

Psychiatrické poruchy 

velmi časté:

 

insomnie 

časté:

 

  zmatenost a dezorientace, deprese, příznaky úzkosti, halucinace, duševní poruchy, 

depresivní nálada, poruchy nálady, noční můry 

 

méně časté:

    psychotické poruchy 

 

Poruchy nervového systému 

velmi časté:

   bolest hlavy, tremor 

časté: 

 

  poruchy nervového systému, záchvaty, poruchy vědomí, periferní neuropatie, závratě, 

parestezie a dysestezie, zhoršené psaní  

méně časté:

    encefalopatie, krvácení do centrálního nervového systému a cévní mozkové příhody, 

kóma, poruchy řeči a používání jazyka, plegie a paréza, amnézie 

vzácné: 

  hypertonie 

velmi vzácné:  myastenie 

 

Poruchy oka 

časté:

 

  oční poruchy, rozmazané vidění, fotofobie  

méně časté:

    katarakta 

vzácné: 

  slepota 

11 

 

Poruchy ucha a labyrintu 

časté:

 

tinnitus 

méně časté:

    hypoakusie 

vzácné: 

  percepční hluchota 

velmi vzácné:  porucha sluchu 

 

Srdeční poruchy

 

časté:

 

  ischemická choroba srdeční, tachykardie 

méně časté:

 

srdeční 

selhání, ventrikulární arytmie a zástava srdce, supraventrikulární arytmie, 

kardiomyopatie, ventrikulární hypertrofie, palpitace 

vzácné: 

  perikardiální výpotek 

velmi vzácné:  torsades de pointes 

 

Cévní poruchy 

velmi časté:

   hypertenze 

časté:

 

tromboembolické a ischemické příhody, cévní hypotenzivní poruchy, krvácení, 

periferní vaskulární poruchy,  

méně časté:

    hluboká žilní trombóza končetin, šok, infarkt 

 

Respirační, hrudní a mediastinální p

oruchy 

časté:

 

poruchy parenchymu plic, dušnost, pleurální výpotek, kašel, faryngitis, nazální 

kongesce a záněty

 

méně časté:

    respirační selhání, poruchy respiračního traktu, astma 

vzácné: 

  syndrom akutní respirační tísně 

 

Gastrointestinální poruchy 

velmi č

asté:   průjem, nauzea 

časté:

 

gastrointestinální příznaky, zvracení, gastrointestinální a abdominální bolest, 
gastrointestinální zánětlivé stavy, gastrointestinální krvácení, gastrointestinální 

ulcerace a perforace, ascites, stomatitida a ulcerace, zácpa, dyspeptické příznaky, 

flatulence, plynatost a distenze střev, řídká stolice 

méně časté:

 

akutní a chronická pankreatitida, paralytický ileus, refluxní choroba jícnu, porucha 

vyprazdňování žaludku

 

vzácné: 

  pankreatická pseudocysta, subileus 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

časté:

 

poruchy žlučov

ých cest, hepatocelulární poškození a hepatitida, cholestáza a ikterus  

vzácné: 

  venookluzivní choroba jater, trombóza arteria hepatica 

velmi vzácné:  selhání jater 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 

časté:

 

  vyrážka, pruritus, alopecie, akné, zvýšené pocení 

méně časté:

    dermatitis, fotosenzitivita 

vzácné: 

  toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom) 

velmi vzácné:  Stevens-Johnsonův syndrom 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

 

časté:

 

  artralgie, bolest zad, svalové křeče, bolest v končetině 

méně časté:

    kloubní onemocnění 

vzácné: 

  snížená pohyblivost 

 

Poruchy ledvin a močových cest

 

velmi časté: 

   porucha funkce ledvin 

časté:

 

renální selhání, akutní renální selhání, toxická nefropatie, renální tubulární nekróza, 

močové abnormality, oligurie, příznaky postižení močového měchýře a uretry

 

méně časté.

    hemolyticko-uremický syndrom, anurie, 

12 

velmi vzácné:  nefropatie, hemoragická cystitida 

 

Poruchy reprodukčního sys

tému a prsu 

 

méně časté:

    dysmenorea a děložní krvácení 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

časté:

 

febrilní stavy, bolest a diskomfort, astenické stavy, edém, porucha percepce tělesné 

teploty 

méně časté:

 

onemocnění podobající se chřipce

, nervozita, abnormální pocit, multiorgánové 

selhání, pocit tlaku na hrudi, teplotní intolerance  

vzácné: 

  pády, vředy, tíseň na hrudi, žízeň 

velmi vzácné:   zmnožení tukové tkáně 

 

Vyšetření

 

velmi časté:

 

abnormální funkční jaterní testy

 

časté:

 

zvýšená alkalická fosfatáza v

 krvi, zvýšená tělesná hmotnost 

méně časté:        zvýšená sérová amyláza, abnormální EKG nálezy, abnormality při vyšetření srdeční 

                         

frekvence a pulzu, snížená tělesná hmotnost, zvýšená hladina laktát-dehydrogenázy 

v krvi 

velmi vzácné:  abnormální echokardiogram, prodloužení intervalu QT na EKG 

 

Poranění, otravy a procedurální komplikace

 

časté:

 

  primární dysfunkce štěpu 

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných záměn 
různých forem takrolimu s

 okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. V této souvislosti byla 

hlášena řada případů rejekce transplantátu (četnost nelze z

 dostupných údajů určit). 

 

Hlášení pode

zření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému nežádoucích účinků 

uvedeného v 

Dodatku V

 

4.9  Předávkování  

 

Zkušenosti s

 předávkováním jsou omezené. Bylo popsáno několik případů náhodného předávkování 

takrolimem s následujícími příznaky: tremor, bolest hlavy, nauzea a zvracení, infekce, kopřivka, 

letargie, zvýšené hladiny dusíku močoviny v krvi, sérového kreatininu a hladiny 

alaninaminotransferázy. 

Při předávkování takrolimem neexistuje žádné specifické antidotum.

 Pokud k němu dojde, je třeba 

zahájit obecná podpůrná opatření a symptomatickou léčbu.

 

Vysoká molekulární hmotnost, nízká rozpustnost ve vodě a rozsáhlá vazba na erytrocyty a plazmatické 

bílkoviny jsou důvodem, proč se předpokládá, že takrolimus nebude dialyzovatelný. U ojedinělých 

pacientů s

 velmi vysokými plazmatickými hladinami byla při redukci toxických koncentrací takrolimu 

efektivní hemofiltrace, eventuálně hemodiafiltrace. Při perorální intoxikaci je užitečný výplach 
žaludku a/nebo použití adsorbentů (jako je aktivní uhlí), pokud se použijí krátce po podání.

 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory kalcineurinu, ATC kód: L04AD02 

 

Mechanizmus účinku

 

Předpokládá se, že účinek takrolimu na molekulární úrovni je zprostředkován vazbou na cytosolový 
protein (FKBP12), který je zodpovědný za nitrobuněčnou akumulaci sloučeniny. Komplex FKBP12 

13 

takrolimus se specificky a kompetitivně váže na kalcineurin, čímž

 ho inhibuje. Tím dochází ke 

kalcium dependentní inhibici signálních drah T buněk, čímž se zamezí transkripci určité skupiny genů 

cytokinů. 

 

Takrolimus je silné imunosupresivum, jehož účinek byl ověřen v pokusech 

in vitro a in vivo

Takrolimus zejména inhibuje tvorbu cytotoxických lymfocytů, které jsou hlavně zodpovědné za 

odhojení štěpů. Potlačuje aktivaci T

 buněk a proliferaci B buněk, která je závislá na T pomocných 

buňkách, a také tvorbu lymfokinů (jako např. interleukin

u 2, interleukinu 3 a γ-interferonu) a expresi 

receptorů interleukinu

 2.  

 

Výsledky z klinických studií s takrolimem podávaným jednou denně –

 přípravek Advagraf 

 

Transplantace jater 

Účinnost a bezpečnost přípravků Advagraf a Prograf, u obou v kombinaci s

 kortikosteroidy, byla 

porovnávána u 471 de novo příjemců jaterního transplantátu. Četnost biopsií potvrzené akutní rejekce 

v období prvních 24 týdnů po transplantaci byla 32,6

 % ve skupině užívající Advagraf (N = 237) 

a 29,3 % ve skupině užívající Prograf (N = 234). Rozdíl v účinnosti léčby (Advagraf-Prograf) činil 

3,3 % (95 % interval spolehlivosti [-5.7 %, 12.3 %]). Podíl pacientů s dvanáctiměsíčním přežitím byl 

89,2 % ve skupině užívající Advagraf a 90,8 % ve skupině užívající Prograf. Ve skupině užívající 

Advagraf zemřelo 25 pacientů (14 žen, 11 mužů) a ve skupině užívající Prograf 24 pacientů (5 žen, 

19 mužů). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo u 85,3 % (Advagraf) a 85,6 % (Prograf) 

pacientů.

 

 

Transplantace ledvin 

Účinnost a bezpečnost přípravků Advagraf a Prograf, u obou v k

ombinaci s mofetil mykofenolátem 

(MMF) a kortikosteroidy, byla porovnávána u 667 de novo příjemců ledvinového transplantátu. 

Četnost biopsií potvrzené akutní rejekce v období prvních 24 týdnů po transplantaci byla 18,6 % ve 
skupině užívající Advagraf (N = 

331) a 14,9 % ve skupině užívající Prograf (N = 336). Rozdíl 

v účinnosti léčby (Advagraf-Prograf) činil 3,8 % (95 % interval spolehlivosti [-2,1 %, 9,6 %]). Podíl 

pacientů s dvanáctiměsíčním 

přežíváním byl 96,9 % ve skupině užívající Advagraf a 97,5 % ve 

skupině užívající Prograf. Ve skupině užívající Advagraf zemřelo 10 pacientů (3 ženy, 7 mužů) a ve 
skupině užívající Prograf 8 pacientů (3 ženy, 5 mužů). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo 

u 91,5 % (Advagraf) a 92,8 % (Prograf) pacientů. 

 

Účinnost a bezpečnost přípravku Prograf, cyklosporinu a přípravku Advagraf, u

 všech v kombinaci s 

protilátkovou indukcí basiliximabem, MMF a kortikosteroidy, byla porovnávána u 638 de novo 

příjemců ledvinového transplantátu. Incidence selhání l

éčby po 12 měsících (definovaného jako smrt, 

ztráta štěpu, biopsií potvrzená akutní rejekce nebo nemožnost dalšího sledování pacienta) byla 14 % 
ve skupině užívající Advagraf (N = 214), 15,1

 % ve skupině užívající Prograf (N = 212) a 17,0 % ve 

skupině cyklosporinu (N

 = 212). Rozdíl v účinnosti léčby činil -3,0 % (Advagraf-cyklosporin) (95,2 % 

interval spolehlivosti [-9,9 %, 4,0 %]) při srovnání přípravku Advagraf s cyklosporinem a -1,9 %. 

(Prograf-cyklosporin) (95,2 % interval spolehlivosti [-8,9 %, 5,2 %]) při srovnání Prografu 

s cyklosporinem. Podíly pacientů s dvanáctiměsíčním přežíváním byly následující: 98,6 % (Advagraf), 

95,7 % (Prograf) a 97,6 % (cyklosporin). Ve skupině užívající Advagraf zemřeli 3 pacienti (všichni 

byli muži), ve skupině užívající Prograf 10 pacientů

 (3 ženy, 7 mužů) a v cyklosporinové skupině 

6 pacientů (3 muži a 3 ženy). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo u 96,7 % (Advagraf), 

92,9 % (Prograf) a 95,7 % (cyklosporin) pacientů. 

 

Klinická účinnost a bezpečnost přípravku Prograf tobolky podávaného dvakrát denně u primárních 
transplantací orgánů

 

V prospektivních studiích byl účinek takrolimu jako primárního imunosupresiva sledován u přibližně 
175 pacientů po transplantaci plic, 475 pacientů po transplantaci pankreatu a 630 pacientů po 

transplantaci střeva. Celkově lze říct, že bezpečnostní profil takrolimu v těchto uveřejněných studiích 

byl podobný jako v rozsáhlých studiích, kde byl takrolimus použit jako primární léčba u transplantací 
jater, ledvin a srdce. Výsledky účinnosti v největších studiích každé indikace jsou shrnuty níže.

 

 

Transplantace plic 

Předběžná analýza nedávné multicentrické studie s

 perorálním přípravkem Prograf se zabývala 

14 

110 pacienty, kteří podle náhodného výběru 1:1 dostávali buď takrolimus, nebo cyklosporin. Léčba 

takrolimem byla zahájena kontinuální intravenózní infúzí v dávce 0,01 až 0,03 mg/kg/den a perorální 
takrolimus byl podáván v dávkách 0,05 až 0,3 mg/kg/den. V první

m roce po transplantaci byl hlášen 

nižší výskyt akutních rejekcí u pacientů léčených takrolimem oproti těm, kteří byli léčeni 

cyklosporinem (11,5 % proti 22,6 %), nižší výskyt chronických rejekcí a syndromu obliterující 

bronchiolitidy (2,86 % proti 8,57 %). Podíl jednoletého přežití pacientů byl 80,8 % u takrolimu a 83 

% u cyklosporinové skupiny.  

Další randomizovaná studie zahrnovala 66 pacientů léčených takrolimem oproti 67 pacientům 
léčeným cyklosporinem. Léčba takrolimem byla zahájena kontinuální intr

avenózní infúzí v dávce 

0,025 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávce 0,15 mg/kg/den s následným 

přizpůsobením dávky cílovým minimálním hladinám v

 rovnovážném stavu v krvi v rozmezí 10 až 20 

ng/ml. Jeden rok přežilo 83

 % pacientů léčených takrolimem a 71 % těch, kteří byli léčeni 

cyklosporinem, dvouleté přežití bylo podle uvedeného pořadí 76

 % a 66 %. Akutní rejekční příhody 

na 100 pacientů/dnů byly početně méně časté u skupiny s takrolimem (0,85 příhod), než u skupiny 
užívající cyklosporin (1,09 příhod). Obliter

ující bronchiolitida vznikla u 21,7 % pacientů léčených 

takrolimem a u 38,0 % pacientů cyklosporinové skupiny (p=0,025). Přechod na takrolimus byl 

potřebný u významně větší skupiny pacientů léčených cyklosporinem (n=13), než přechod 

takrolimem léčených pacientů na cyklosporin (n=2) (p=0,02) (Keenan et al., Ann Thoracic Surg 

1995; 60:580). 

V další dvoucentrické studii bylo náhodně vybráno 26 pacientů do takrolimové skupiny a 24 do 

cyklosporinové skupiny. Podávání takrolimu bylo zahájeno kontinuální intravenózní infúzí v dávce 

0,05 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávkách 0,1 až 0,3 mg/kg/den s následným 
přizpůsobováním dávky cílovým minimálním hladinám v

 rovnovážném stavu v krvi v rozmezí 12 až 

15 ng/ml. Jeden rok přežilo 73,1

 % pacientů léčených takrolimem a 79,2 % pacientů léčených 

cyklosporinem. Absence akutní rejekce po transplantaci plic byla vyšší ve skupině léčené takrolimem 
po 6 měsících (57,7

 % proti 45,8 %) i po jednom roce (50 % proti 33,3 %).  

Tyto tři studie vykazo

valy podobné přežívání. Výskyt akutní rejekce byl ve všech třech studiích 

početně nižší u takrolimu a jedna ze studií zjistila významně nižší výskyt syndromu obliterující 
bronchiolitidy při léčbě takrolimem.

 

 

Transplantace pankreatu 

Multicentrická studie s perorálním přípravkem Prograf zahrnovala 205 pacientů, kteří podstoupili 

současnou transplantaci pankreatu a ledvin, z nichž bylo metodou náhodného výběru 103 určeno 

k užívání takrolimu a 102 užívalo cyklosporin. Počáteční perorální dávka takrolimu podle protokolu 

byla 0,2 mg/kg/den a později byla přizpůsobována tak, aby bylo dosaženo cílových minimálních 

hladin v rovnovážném stavu v krvi 8 až 15 ng/ml pátého dne a 5 až 10 ng/ml po šestém měsíci. 

Přež

ívání transplantovaného pankreatu jeden rok po operaci bylo významně vyšší u takrolimu  91,3 %, 

než 

u cyklosporinu  74,5 % (p<0,0005), zatímco přežití ledvinového štěpu bylo v obou skupinách 

podobné. Celkem 34 pacientů bylo převedeno z léčby cyklosporinem na takrolimus, ale pouze 6 
pacientů léčených takrolimem vyžadovalo převedení na alternativní terapii.

 

 

Transplantace střeva

 

Uveřejněná klinická studie z jednoho centra o použití perorálního přípravku Prograf k primární léčbě 
po transplantaci střeva ukázala, že vypočítaná četnost přežití 155 pacientů (65 po tran

splantaci pouze 

střeva, 75 jater a střeva, 25 po multiviscerální transplantaci), kteří dostávali takrolimus a prednizon 

byla 75 % po jednom roce, 54 % po 5 letech a 42 % po 10 letech. V prvních letech byla počáteční 

perorální dávka takrolimu 0,3 mg/kg/den. Současně se vzrůstající zkušeností se v průběhu 11 let trvale 

zlepšovaly i výsledky. Zřejmě k tomu přispěla v této indikaci během let řada inovací, jako například 
technika pro časnou detekci infekce virem Epstein

a-Barrové (EBV) a CMV, augmentace kostní dřeně, 

současné užívání 

daklizumabu, antagonisty interleukinu 2, nižší počáteční dávky takrolimu s cílovými 

minimálními hladinami v rovnovážném stavu 10 až 15 ng/ml a nejnověji také ozařování 

alotransplantátu. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti  

 

Absorpce 

Bylo prokázáno, že u člověka může docházet k absorpci takrolimu v celém zažívacím traktu. Celkově 

15 

je takrolimus rychle absorbován. Advagraf je forma takrolimu s prodlouženým uvolňováním; 

vyznačuje se tedy prodlouženým perorálním absorpčním profilem s

 průměrným časem k dosažení 

maximální plazmatické koncentrace (C

max

) přibližně 2 hodiny (t

max

).  

Absorpce je variabilní a průměrná perorální biologická dostupnost takrolimu (stanovená u přípravku 
Prograf) leží v

 rozmezí 20 – 25 % (individuální rozmezí u dospělých pacientů je 6 % - 43 %).

 

Perorální biologická dostupnost přípravku Advagraf se snižuje, pokud je podán po jídle. Jak 

rychlost, 

tak rozsah absorpce přípravku Advagraf se snižuje, je

-li přípravek podáván s jídlem. 

Žluč neovlivňuje absorpci takrolimu; léčbu přípravkem Advagraf lze tedy zahájit perorálně.

 

U přípravku Advagraf existuje těsná korelace mezi AUC a minimálními hladinami v

 rovnovážném 

stavu v plné krvi. Monitorování minimálních hladin v rovnovážném stavu v plné krvi je proto 

vhodným způsobem pro odhad 

systémové expozice. 

 

Distribuce 

Distribuce takrolimu po intravenózním podání má u člověka bifázický průběh. V systémovém oběhu 

se takrolimus silně váže na erytrocyty, což má za následek distribuční poměr koncentrací 

mezi plnou 

krví a plazmou 20:1. V plazmě se takrolimus silně váže (> 98,8 %) na plazmatické bílkoviny, hlavně 

na sérový albumin a α

-1-kyselý glykoprotein. 

Takrolimus je v těle do velké míry distribuován. Distribuční objem v rovnovážném stavu odvozený 

od plazmatické koncentrace je přibližně 1300 l (u zdravých dobrovolníků). Odpovídajícím údajem 

v plné krvi je průměrně 47,6 l. 

 

Metabolizmus 

Takrolimus je z velké části metabolizován v játrech, primárně cytochromem P450-3A4. Takrolimus je 

také ze značné části metabolizován ve střevní stěně. Bylo identifikováno několik metabolitů. Pouze 

u jednoho z nich byla in vitro prokázána imunosupresivní aktivita podobná takrolimu. Ostatní 

metabolity vykazovaly pouze malou nebo žádnou imunosupresivní aktivitu. V

 systémovém oběhu byl 

nalezen pouze jeden z neaktivních metabolitů v nízkých koncentracích. Metabolity tedy nepřispívají 

k farmakologické aktivitě takrolimu. 

 

Eliminace 

Takrolimus je látka s nízkou clearance. U zdravých dobrovolníků byla celková tělesná clearance 

stanovená z plné krve v průměru 2,25 l/hod. U dospělých pacientů po transplantaci jater, ledvin a srdce 

byla naměřena clearance 4,1 l/hod., 6,7 l/hod.

 a 3,9 l/hod. podle uvedeného pořadí. Předpokládá se, že 

takové faktory jako nízký hematokrit a nízká hladina bílkovin, které mají za následek zvýšení podílu 

nevázané frakce takrolimu, nebo zvýšení metabolizmu indukované kortikosteroidy mohou být 
odpovědné za vyšší clearance pozorované u příjemců transplantátů.

 

Poločas takrolimu je dlouhý a variabilní. U zdravých jedinců je průměrný poločas stanovený v

 plné 

krvi přibližně 43 hodin. 

 

Po intravenózním i perorálním podání takrolimu značeného 

14

C se většina radioaktivity eliminovala 

stolicí. Přibližně 2

 % se vyloučila močí. Méně než 1 % nezměněného takrolimu bylo detekováno 

v moči a stolici, což ukazuje, že takrolimus je takřka úplně metabolizován před eliminací a že žluč má 

zásadní roli v procesu eliminace. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Ve zkouškách toxicity na potkanech a paviánech byly nejvíce postiženými orgány l

edviny a pankreas. 

U potkanů měl takrolimus toxické účinky na nervový systém a oči. U králíků byly po intravenózním 
podání takrolimu pozorovány reverzibilní kardiotoxické účinky.

 

U některých živočišných druhů se objevilo prodloužení QT

c intervalu po intravenózním podání dávky 

od 0,1 do 1,0 mg/kg formou rychlé infuze /bolusové injekce. Maximální koncentrace v krvi,  dosažené 

těmito 

dávkami, přesahovaly hodnotu 150 ng/ml, což je více než 6 násobek průměrné maximální 

koncentrace naměřené při použití přípravku Advagraf při transplantaci v klinické praxi. 

U potkanů a králíků byla pozorována embryofetální toxicita, a to pouze v

 dávkách, které způsobily 

významné poškození mateřského organismu. U potkanů byly po podání toxických dávek postiženy 
samičí rozmnožovací funkce včetně porodu a potomstvo vykazovalo sníženou porodní hmotnost, 
životaschopnost a zhoršení růstu.

 

U potkanů byl zaznamenán nepříznivý účinek takrolimu na samčí plodnost projevující se sníženým 

16 

množstvím a pohyblivostí spermií.

 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Obsah tobolky: 

Hypromelosa 

Ethylcelulosa  

Monohydrát laktosy  

Magnesium-stearát. 

 

Obal tobolky: 

Oxid titaničitý (E 171)

 

Žlutý oxid železitý (E 172)

 

Červený oxid železitý 

(E 172) 

Natrium-lauryl-sulfát 

Želatina.

 

 

Potiskový inkoust (Opacode S-1-15083):  

Šelak

 

Sójový lecitin 

Simetikon 

Červený oxid železitý (E 172)

 

Hydroxypropylcelulosa. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Takrolimus není kompatibilní s PVC (polyvinylchlorid). Sondy, stříkačky nebo jiná zařízení, které se 

používají

 k přípravě suspenze z obsahu tobolky přípravku Advagraf nesmí obsahovat PVC. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky 

 

Po otevření hliníkového sáčku: 1 rok.

 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Transparentní PVC/PVDC/Al blistr nebo perforovaný blistr jednodávkový, Al sáček obsahující 

vysoušedlo, 10 tobolek v

 blistru.  

 

Velikost balení: 30, 50 nebo 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním v blistru nebo 30x1, 

50x1 nebo 100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním v perforovaném   jednodávkovém  

blistru. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním  

 

Žádné zvláštní požadavky.

 

 

17 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

Nizozemsko 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

 

EU/1/07/387/001 

EU/1/07/387/002 

EU/1/07/387/009 

EU/1/07/387/014 

EU/1/07/387/015 

EU/1/07/387/016 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 23. dubna 2007 

Datum posledního prodloužení registrace: 

13. dubna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k

 dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 

18 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU

 

 

Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

 

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 1 mg tacrolimusum (ve formě 

monohydrátu). 

 

Pomocné látky se známým účinkem:  

Jedna tobolka obsahuje 102,17 mg laktosy. 

Inkoust potisku používaný k označení tobolky obsahuje stopová množství sójového lecitinu (0,48 % 

z celkového složení inkoustu). 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním. 

 

Želatinové tobolky s

 červeným potiskem „1 mg“ na bílém víčku tobolky a „677“ na oranžovém těle 

tobolky, obsahující bílý prášek.

 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělých příjemců ledvinového nebo jaterního alogenního štěpu

 

Léčba v případě 

rejekce alogenního štěpu nereagujícího na léčbu jinými imunosupresivními léčivými 

přípravky u dospělých pacientů. 

 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Advagraf je perorální forma takrolimu určená k

 podávání jednou denně. Léčba přípravkem Advagraf 

vyžaduje pečlivé sledování personálem, který je přiměřeně kvalifikován a vybaven. Předepisovat tento 
léčivý přípravek a provádět změny imunosupresivní léčby může pouze lékař, který má zkušenosti 

s imunosupresivní léčbou a péčí o pacienty po transplantaci. 

 

Náhodná, nezamýšlená nebo nekontrolovaná záměna různých forem takrolimu, a to jak s okamžitým 

tak s prodlouženým uvolňováním, 

je nebezpečná. Může vést k rejekci štěpu nebo zvýšenému výskytu 

nežádoucích účinků včetně nedostatečné nebo nadměrné imunosuprese v důsled

ku klinicky 

významných rozdílů v systémové expozici takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy jednou formou 
takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny formy nebo režimu 

dávkování lze 

provádět pouze pod přímým dohledem odborníka v transplantol

ogii (viz bod 4.4 a 4.8). Po konverzi na 

jakoukoli jinou formu je nutno monitorovat terapeutické hladiny a provést úpravu dávky tak, aby se 

systémová expozice takrolimu udržovala na stále stejné úrovni.

 

 

Dávkování 

Doporučené počáteční dávky, které jsou uvedeny dále, jsou myšleny pouze jako návod. V počátečním 
pooperačním období je přípravek Advagraf běžně podáván v kombinaci s jinými imunosupresivy. 
Dávky se mohou lišit v závislosti na zvoleném imunosupresivním režimu. Dávkování léčivého 
přípravku Advagraf musí být založeno primárně na individuálním klinickém zhodnocení rejekce 

a tolerability každého pacienta, doplněném sledováním   hladiny takrolimu v krvi (viz níže pod 

19 

„Sledování terapeutických hladin“). Jestliže jsou zřejmé klinické známky rejekce, je třeba 

zvážit 

změnu imunosupresivního režimu.

 

 

U pacientů po transplantaci ledvin nebo jater 

de novo byla 1. den AUC

0-24

 takrolimu při shodných 

dávkách u přípravku Advagraf o 30 % resp. 50 % nižší než u

 tobolek s okamžitým uvolňováním 

(Prograf). Do 4. dne byla systémová expozice vycházející z měření minimálních koncentrací u 

pacientů po transplantaci ledvin i

 jater u obou forem podobná. Během prvních dvou týdnů po 

transplantaci se u přípravku Advagraf doporučuje pečlivé a pravidelné monitorování minimálních 

hladin takrolimu, aby se zajistila adekvátní expozice léku v časném potransplantačním období. 

Vzhledem k tomu, že takrolimus je látka s nízkou clearance, může u přípravku Advagraf trvat několik 

dní než se po úpravě režimu 

dávkování dosáhne ustáleného stavu. 

 

Aby se zabránilo rejekci transplantovaného štěpu, musí být imunosupresivní léčba dlouhodobá a nelze 

tedy stanovit maximální délku perorálního podávání. 

 

Profylaxe rejekce transplantátu ledviny 

Léčba přípravkem Advagraf by měla začít dávkou 0,20

-0,30 mg/kg/den podanou v jedné dávce ráno. 

Léčba má začít do 24 hodin po ukončení chirurgického zákroku. 

 

V potransplantačním období se dávky přípravku Advagraf obvykle snižují. V některých případech je 

možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii přípravkem Advagraf. 

Potransplantační změny stavu pacienta mohou změnit farmakokinetiku takrolimu a mohou vyžadovat 
další přizpůsobení dávky.

 

 

Profylaxe rejekce transplantátu jater 

Léčbu přípravkem Advagraf je třeba začít dávkou 0,10

-0,20 mg/kg/den podanou v jedné dávce ráno. 

Podávání by mělo začít přibližně 12

-18 hodin po skončení operace.  

V potransplantačním období se dávky přípravku Advagraf obvykle snižují. V některých případech je 

možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii přípravkem Advagraf. 

Potransplantační zlepšení stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a může vyžadovat 
další přizpůsobení dávky.

 

 

Konverze pacientů léčených přípravkem Progra

f na Advagraf

 

U pacientů příjemců alotransplantátu, kteří jsou na udržovací terapii přípravkem Prograf tobolky 
podávaným dvakrát denně a vyžadují převod na Advagraf jednou denně, by měl být tento převod 

proveden v poměru 1 : 1 (mg:mg) celkové denní dávky. Advagraf se užívá ráno.  

 

U stabilizovaných pacientů převáděných z

 přípravku Prograf tobolky (podávaného 2 x denně) na 

Advagraf (podávaný jednou denně) v

 poměru 1 : 1 (mg:mg) celkové denní dávky byla u přípravku 

Advagraf systémová expozice takrolimu (AUC

0-24

) přibližně o 10 % nižší než u přípravku Prograf. 

Vztah mezi minimálními hladinami takrolimu (C

24

) a systémovou expozicí (AUC

0-24

) jsou u přípravku 

Advagraf podobné jako u přípravku Prograf. Při konverzi z

 přípravku Prograf tobolky na Advagraf by 

měly být minimální hladiny takrolimu měřeny před konverzí a během 2 týdnů po konverzi. Po 
konverzi je třeba monitorovat 

minimální hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby provést úpravu 

dávky tak, aby se udržela podobná systémová expozice. Dávky je třeba upra

vovat tak, aby se zajistila 

podobná úroveň systémové expozice.

 

 

Konverze z cyklosporinu na takrolimus 

Pacientům převáděným z

 terapie založené na cyklosporinu na terapii založenou na takrolimu je nutné 

věnovat pozornost (viz bod 4.4 a 4.5). Podávání 

cyklosporinu a takrolimu v kombinaci se 

nedoporučuje. Terapi

e přípravkem Advagraf má být zahájena s ohledem na koncentraci cyklosporinu 

v krvi a po zvážení klinického stavu pacienta. V případě zvýšených hladin cyklosporinu v krvi je 

vhodné odložit podávání

 takrolimu. V praxi byla terapie takrolimem zahajována 12-24 hodin po 

ukončení léčby cyklosporinem. Po změně terapie je třeba

 pokračovat ve sledování hladiny 

cyklosporinu v krvi, protože může být ovlivněna jeho clearance. 

 

Léčba rejekce 

alogenního štěpu

 

Mezi opatření používaná ke zvládnutí epizod rejekce patří zvýšení dávky takrolimu, doplňková léčba 

20 

kortikosteroidy nebo krátkodobé podávání monoklonálních nebo polyklonálních protilátek. Pokud se 

objeví známky toxicity jako je výskyt závažných nežádoucích účinků (viz bod 4.8) může být nutné 
dávku přípravku Advagraf snížit. 

 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po transplantaci ledvin nebo jater 

Konverze z jiných imunosupresiv na Advagraf podávaný jednou denně by měla být zahájena počáteční 

perorální dávkou doporučovanou u transplantace ledvin, resp. jater pro profylaxi rejekce transplantátu. 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po transplantaci srdce 

Dospělým pacientům převáděným na Advagraf by měla být podávána počáteční perorální dávka 

0,15 mg/kg/den jednou denně, a to ráno. 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po jiných typech transplantací 

Ačkoliv nejsou s

 přípravkem Advagraf žádné klinické zkušenosti u pacientů po transplantaci plic, 

pankreatu a střeva, Prograf byl u pacientů po transplantaci plic používán v

 počáteční perorální dávce 

0,10 -  0,15 mg/kg/den, u pacientů po transplantaci pankreatu v počáteční perorální dávce 

0,2 mg/kg/den a u pacientů po transplantaci střeva v počáteční perorální dávce 0,3 mg/kg/den.  

 

Sledování terapeutických hladin 

Dávkování musí být primárně založeno na klinickém odhadu rejekce a tolerance u každého 

jednotlivého pacienta; pomocným vodítkem jsou výsledky monitorování minimálních hladin 

takrolimu v krvi. 

 

Pro optimalizaci dávky je dostupných několik imunologických metod stanovení koncentra

ce takrolimu 

v krvi. Porovnání koncentrací uveřejněných v literatuře je nutné aplikovat na konkrétní klinické 

případy opatrně a v

 souvislosti s použitou metodou. V současné klinické praxi jsou hladiny v plné krvi 

sledovány pomocí imunologických metod. Vztah mezi minimálními hladinami takrolimu (C

24

) a 

systémovou expozicí (AUC

0-24

) je u obou forem – přípravků Advagraf a Prograf – obdobný. 

 

V potransplantačním období by měly být sledovány minimální hladiny takrolimu v

 krvi. Stanovení 

minimální hladiny takrolimu v krvi se má provádět 24 hodin po podání přípravku Advagraf, tedy těsně 
před podáním další dávky. Doporučuje se časté monitorování minimálních hladin takrolimu během 
prvních dvou týdnů po transplantaci a další periodické monitorování v

 udržovací fázi léčby. Minimální 

hladiny takrolimu je třeba rovněž pečlivě monitorovat po konverzi z

 přípravku Prograf na Advagraf, 

při změnách dávky, změně imunosupresivního režimu a

 současném podávání látek, které mohou 

ovlivnit koncentraci takrolimu v krvi (viz bod 4.5). Frekvence monitorování krevní hladiny takrolimu 

je dána klinickou potřebou. Vzhledem k

 tomu, že takrolimus je látka s nízkou clearance, může trvat 

několik dní

, než se po úpravě režimu dávkování dosáhne cíleného ustáleného stavu.  

 

Údaje z klinických studií naznačují, že většina pacientů může být úspěšně léčena, jestliže se minimální 

hladina takrolimu v rovnovážném stavu v krvi udržuje pod hodnotou 20 ng/ml. Při interpretaci hladin 

v plné krvi je nutné zvažovat klinický stav pacienta. V klinické praxi byly minimální hladiny 

takrolimu v rovnovážném stavu v plné krvi v raném potransplantačním období obvykle v rozsahu 5-20 

ng/ml u pacientů po transplantaci jater a 10

-20 ng/ml u pacientů po transplantaci ledvin a srdce. 

Potom, v průběhu udržovací léčby, byly 

krevní hladiny u pacientů po transplantaci jater, ledvin i srdce 

obvykle v rozmezí 5-15 ng/ml.  

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Porucha funkce jater  

U pacientů se

 závažným poškozením jater může být nutné snížení dávky, aby se udržely minimální 

krevní hladiny v rovnovážném stavu v doporučeném cílovém rozmezí. 

 

 

Porucha funkce ledvin  

Vzhledem k tomu, že farmakokinetika takrolimu není ovlivněna funkcí ledvin (viz bod 5.2), 

není třeba dávku upravovat. Avšak vzhledem k nefrotoxickému potenciálu

 takrolimu se 

doporučuje pečlivé sledování renálních funkcí (včetně koncentrace sérového kreatininu, výpočtu 
clearance kreatininu a sledování vylučování moči).

 

21 

 

Rasa  

Ve srovnání s bělochy mohou černí pacienti vyžadovat k dosažení podobných minimálních 

hladin vyšší dávky takrolimu.

 

 

Pohlaví  

Nebyly doloženy žádné rozdíly mezi muži a ženami v

 dávkách potřebných k dosažení 

podobných minimálních koncentrací v rovnovážném stavu. 

 

Starší 

osoby  

Z doposud získaných poznatků nevyplývá, že by se dávkování takrolimu u starších osob mělo 

upravovat. 

 

Pediatrická populace 

Bezpečnost a účinnost přípravku Advagraf u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. 

V současnosti jsou dostupné pouze omezené údaje a na jejich základě nelze učinit žádná 

doporučení ohledně dá

vkování. 

 

Způsob podání

 

Advagraf je perorální forma takrolimu podávaná jednou denně. Doporučuje se podávat perorální denní 
dávku přípravku Advagraf v

 jedné ranní dávce. Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním přípravku 

Advagraf je třeba užít ihned po vyjmutí z blistru. Pacienty je třeba upozornit, aby nepolykali 
vysoušedlo. Tobolky by měly být spolknuty 

celé s tekutinou (nejlépe vodou). 

Obecně by se měl Advagraf užívat nalačno nebo alespoň 1 hodinu před nebo 2 –

 3 hodiny po jídle, aby 

se tak dosáhlo maximální absorpce (viz bod 5.2). Pokud pacient zjistí, že si zapomněl vzít ranní dávku, 

měl by dávku užít co nejdříve během téhož dne. Neměl by užít dvojnásobnou dávku příští ráno.

 

 

U pacientů, kteří nemohou v

 období těsně po transplantaci užívat perorální formu, lze terapii 

takrolimem zahájit intravenózně (viz Souhrn údajů o přípravku pro Prograf 5 mg/ml koncentrát pro 
přípravu inf

uzního roztoku) v dávce, která by měla činit přibližně 1/5 dávky doporučované v příslušné 

indikaci pro perorální formu.  

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na takrolimus nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v  bodě 6.1. 

Hypersenzitivita na jiné makrolidy. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných záměn 
různých forem takrolimu s

 okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. Tyto záměny vedly 

k závažným nežádoucím účinkům včetně rejekce štěpu a dalším nežádoucím účinkům, které mohou 

být důsledkem buď nedostatečné nebo nadměrné expozice takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy 

jednou formou takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny formy nebo režimu 

dávkování lze provádět pouze pod přímým dohledem odborníka v

 transplantologii (viz bod 4.2 a 4.8). 

 

Advagraf se nedoporučuje podávat dětem do 18 l

et vzhledem k omezeným údajům o bezpečnosti a 

účinnosti. 

 

 

Pro Advagraf - formu s prodlouženým uvolňováním – nejsou klinická data pro léčbu rejekce 

alotransplantátu rezistentní na jiná imunosupresiva u dospělých pacientů dosud k dispozici.

 

 

Pro Advagraf nejsou klinická data pro profylaxi rejekce transplantátu u dospělých příjemců srdečního 

alotransplantátu dosud k dispozici. 

 

V iniciální potransplantační fázi by mělo být rutinně prováděno vyšetřování následujících parametrů: 

krevní tlak, EKG, neurologický a zrakový stav, glykemie nalačno, ionty (zvláště draslík), jaterní a 

22 

ledvinové funkční testy, hematologické parametry, srážlivost a hladina bílkovin v plazmě. Pokud 

dojde ke klinicky relevantním změnám sledovaných parametrů, je třeba imunosupresivní režim 
příslušně upravit.

 

 

Pokud se s takrolimem kombinují látky s potenciálem k interakcím (viz bod 4.5) – zvláště silné 

inhibitory CYP3A4 (jako telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, 

telitromycin nebo klaritromycin) nebo induktory CYP3A4 (jako rifampicin, rifabutin) – je třeba 

hladiny takrolimu v krvi monitorovat a jeho dávku přizpůsobit tak, aby se udržela podobná úroveň 

expozice takrolimu. 

 

Vzhledem k riziku interakcí vedoucích buď  k poklesu krevních hladin takrolimu a snížení klinického 

účinku takrolimu

, nebo ke zvýšení krevních hladin takrolimu a riziku toxicity takrolimu, je třeba se 

vyhnout užívání rostlinných léčivých přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (

Hypericum 

perforatum) nebo jiných rostlinných přípravků současně s přípravkem Advagraf (viz bod 4.5) 

 

Je nutné se vyhnout současnému podávání cyklosporinu a takrolimu a pacientům, kterým je podáván 
takrolimus poté, co užívali cyklosporin, je nutné věnovat pozornost (viz bod 4.2 a 4.5).

 

 

Je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím draslík (viz bod 4.5).

 

 

Některé kombinace takrolimu s

 léčivy, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo 

neurotoxický účinek, mohou riziko tohoto účinku zvyšovat (viz bod 4.5).

 

 

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci, takže vakcinace v době léčby takrolimem 

může být méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kmeny.

 

 

Gastrointestinální poruchy 

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny gastrointestinální perforace. Protože

 

gastrointestinální perforace je z léčebného pohledu závažná událost, která může vést k vážnému 

zdravotnímu stavu nebo k ohrožení života, měla by být zvážena adekvátní léčba

 ihned, jakmile 

se objeví podezřelé symptomy

 nebo příznaky.   

 

Vzhledem k tomu, že hladiny takrolimu v krvi se mohou významně měnit při průjmových stavech, je 

třeba v

 těchto případech koncentraci takrolimu v krvi sledovat zvlášť pečlivě. 

 

Srdeční poruchy

 

Vzácně byly při léčbě přípravkem Prograf pozorovány ventrikulární hypertrofie a hype

rtrofie septa 

hlášené

 jako kardiomyopatie; mohou se vyskytnout i u přípravku Advagraf. Většina takových případů 

byla reverzibilní a vyskytovala se v případech, kdy byly minimální koncentrace takrolimu 

v rovnovážném stavu v krvi mnohem vyšší než doporučované maximální hladiny. Další faktory, 

u nichž bylo zjištěno, že zvyšují riziko výskytu těchto klinických stavů, zahrnovaly již dříve existující 

srdeční choroby, léčbu kortikosteroidy, hypertenzi, 

dysfunkci ledvin nebo jater, infekce, retenci 

tekutin a edém. U vysoce rizikových pacientů s

 výraznou imunosupresí je proto nutné provádět před 

transplantací i po transplantaci (např. zpočátku po 3 měsících a později po 9-12 měsících) sledování 

pomocí takových vyšetření, jako je echokardiografie nebo EKG. Pokud 

dojde k rozvoji abnormalit, je 

třeba uvážit snížení dávky přípravku Advagraf, nebo změnu léčby na jiný imunosupresivní přípravek. 
Takrolimus může prodloužit QT interval

 a může způsobit torsades de pointes. S opatrností je třeba 

přistupovat k

 pacientům s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu, včetně pacientů s osobní 

nebo rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu, městnavým srdečním selháním, bradyarytmiemi 

a iontovými dysbalancemi. S opatrností je také třeba přistupovat k pacientům s diagnostikovaným 

nebo suspektním vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu nebo získaným prodloužením QT 

intervalu nebo k pacientům, kteří užívají konkomitantní medikaci, o níž je známo, že prodlužuje QT 

interval, vyvolává iontové dysbalance nebo zvyšuje expozici takrolimu (viz bod 4.5). 

 

Lymfoproliferativní poruchy a malignity 

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy lymfoproliferativních poruch spojených s

 virem 

Epsteina-Barrové (EBV) (viz bod 4.8). Riziko lymfoproliferativních poruch spojených s EBV zvyšuje 

23 

současné podávání imunosupresiv

, jako jsou antilymfotické protilátky (např. basiliximab, daclizumab). 

U EBV-VCA (virový kapsidový antigen) negativních pacientů bylo hlášeno zvýšené riziko vývoje 

lymfoproliferativních poruch. V této skupině pacientů je tedy třeba před podáním přípravku Advagraf 

ověřit EBV

-VCA sérologický stav. Během léčby se doporučuje pečlivé monitorování pomocí EBV-

PCR. Pozitivní EBV-PCR může přetrvávat měsíce a sama o sobě nemusí být známkou 

lymforproliferativní choroby nebo lymfomu.  

 

Stejně jako u jiných vysoce účinných imunosupresiv není míra rizika vzniku sekundárního novotvaru 

známa (viz bod 4.8). 

 

Tak jako u jiných imunosupresiv by, vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku maligních změn kůže, 

mělo být vystavení kůže slunečnímu a ultrafialovému světlu omezeno tím, že pacienti nosí ochranné 
oblečení a používají ochranný krém s vysokým protektivním faktorem.

 

 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně přípravku Advagraf mají zvýšené riziko oportunních infekcí 
(bakteriálních, mykotických, virových i protozoárních). Mezi tyto stavy patří i

 nefropatie spojená 

s virem BK a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojená s virem  JC. Tyto infekce 

jsou často spojeny

 s vysokou celkovou imunosupresivní zátěží a mohou vést k závažným nebo 

dokonce fatálním stavům. Je třeba, aby bral lékař tyto skutečnosti v úvahu při diferenciální diagnostice 

u imunosuprimovaných pacientů se zhoršující se funkcí ledvin nebo s neurologickými příznaky. 

 

U pacientů léčených takrolimem byl hlášen výskyt reverzibilního posteriorního encefalopatického 
syndromu (PRES). Pokud se u pacientů užívajících takrolimus objeví příznaky PRES, jako je bolest 
hlavy, změn

y duševního stavu, křeče a poruchy vidění, je třeba provést radiologické vyšetření (např. 

MRI). Pokud je diagnostikován PRES, doporučuje se odpovídající kontrola krevního tlaku a křečí 

a okamžité přerušení systémového podávání takrolimu. Pokud se přijmou příslušná opatření, většina 

pacientů s

e zcela uzdraví. 

 

Čistá apl

azie červené řady  

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy čisté apl

azie červené řady (PRCA). U všech 

těchto pacientů se vyskytovaly rizikové faktory PRCA jako je infekce parvovirem B19, prodělávané

 

onemocnění nebo současné podávání léčivých přípravků spojených s PRCA .

 

 

Zvláštní skupiny pacientů

 

Zkušenosti u

 pacientů jiné než bílé populace a u pacientů se zvýšeným imunologickým rizikem (např. 

retransplantace, průkaz panel

u reaktivních protilátek (PRA)) jsou omezené. 

 

U pacientů se

 závažným poškozením jater může být nutné snížení dávky (viz bod 4.2). 

 

Pomocné látky 

Advagraf tobolky obsahují laktosu. Pacienti se vzácnou hereditární intolerancí galaktosy, vrozenou 

deficiencí laktázy laponského typu nebo malabsorpcí glukosy-a galaktosy by neměli tento přípravek 

užívat.

 

Inkoust potisku používaný k označení tobolek přípravku Advagraf obsahuje sójový lecitin. U pacientů 

přecitlivělých

 na sóju nebo burské oříšky by měly být riziko a závažnost hypersenzitivity zváženy s 

ohledem na prospěch z

 užívání přípravku Advagraf. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Systémově dostupný takrolimus je metabolizován jaterním CYP3A4. Byla také prokázána 

gastrointestinální metabolizace pomocí CYP3A4 ve střevní stěně. Souběžné užívání látek, o nichž je 

známo, že inhibují nebo indukují CYP3A4, může ovlivnit metabolismus takrolimu, a tím zvýšit nebo 
snížit hladinu takrolimu v

 krvi.  

Důrazně se doporučuje důkladně sledovat hladiny takrolimu v krvi, stejně jako prodloužení QT 

intervalu (EKG), funkci ledvin a jiné nežádoucí účinky, pokud jsou souběžně podávány látky, které 

mohou ovlivňovat metabolismus prostřednictvím CYP3A

4 nebo jinak působit na hladiny takrolimu 

24 

v krvi, a přerušit nebo přizpůsobit podle potřeby dávku takrolimu tak, aby jeho hladiny zůstaly stejné 

(viz bod 4.2 a 4.4). 

 

Inhibitory CYP3A4, které mohou vést ke zvýšení hladin takrolimu v krvi

 

Klinicky vykazují schopnost zvyšovat hladiny takrolimu následující látky:

 

Silné interakce byly pozorovány u antimykotických látek, jako je ketokonazol, flukonazol, itrakonazol 

a vorikonazol, u makrolidového antibiotika erytromycinu a u inhibitorů HIV proteáz (např. ritonaviru

nelfinaviru, sachinaviru) nebo u inhibitorů HCV proteáz (např. telapreviru, bocepreviru). Současné 

podávání těchto látek může vyžadovat snížené dávky takrolimu téměř u všech pacientů. 
Farmakologické studie ukázaly, že vzestup krevních hladin je hlavně důsledkem zvýšení biologické 

dostupnosti takrolimu vlivem inhibice gastrointestinálního metabolismu. Účinek na jaterní clearance je 

vyjádřen méně.

 

Slabší interakce byly pozorovány u klotrimazolu, klaritromycinu, josamycinu, nifedipinu, nikardipinu, 

diltiazemu, verapamilu, amiodaronu, danazolu, etinylestradiolu, omeprazolu, nefazodonu a (čínských) 

bylinných přípravků obsahujících extrakt z

 rostliny Schisandra sphenanthera.  

Bylo prokázáno, že následující látky jsou potenciálními inhibitory takrolimového metabolismu 

in 

vitro: bromokryptin, kortizon, dapson, ergotamin, gestoden, lidokain, mefenytoin, mikonazol, 

midazolam, nilvadipin, norethindron, chinidin, tamoxifen, (triacetyl)oleandomycin. 

Bylo zaznamenáno zvýšení hladiny takrolimu v

 krvi u grapefruitové šťávy, a proto je třeba se vyhnout 

jejímu požívání.

 

Lansoprazol a cyklosporin mohou inhibovat metabolismus takrolimu zprostředkovaný CYP3A4 a vést 

ke zvýšení koncentrací takrolimu v

 krvi. 

 

Jiné interakce, které mohou vést ke zvýšení hladin takrolimu v krvi

 

Takrolimus je velkou měrou vázán na plazmatické bílkoviny. Proto je třeba uvážit možnou interakci 

s jinými léčivými látkami, o nichž je známo, že mají vysokou afinitu k plazmatickým bílkovinám 

(např. NSAID, perorální antikoagulancia, nebo perorální antidiabetika).

 

Další potenciální interakce, které mohou zvýšit systémovou 

expozici takrolimu, zahrnují prokinetika 

(jako metoklopramid a cisaprid), cimetidin a magnesium-aluminium-hydroxid. 

 

Induktory CYP3A4, které mohou vést ke snížení hladin takrolimu v krvi

 

Klinicky vykazují schopnost snižovat hladiny takrolimu

 v krvi následující látky: 

Silné interakce byly pozorovány u rifampicinu, fenytoinu, třezalky (

Hypericum perforatum), což může 

vyžadovat zvýšení dávky takrolimu téměř u všech pacientů. Klinicky významné interakce byly 
pozorovány rovněž u fenobarbitalu. Prokázalo se, že udržovací dávky kortikosteroidů snižují hladiny 

takrolimu v krvi.  

 

Vysoké dávky prednizolonu nebo metylprednizolonu podávané při léčbě akutní rejekce mají potenciál 
zvýšit nebo snížit hladinu takrolimu v krvi.

 

Karbamazepin, metamizol a isoniazid mohou sniž

ovat koncentraci takrolimu. 

 

Vliv takrolimu na metabolismus jiných léčivých přípravků

 

Takrolimus je známý inhibitor CYP3A4. Z toho důvodu může souběžné užívání takrolimu s

 léčivými 

přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány pomocí CYP3A4, ovlivnit

 metabolizmus těchto 

léčivých přípravků. 

 

Současné podávání takrolimu prodlužuje poločas cyklosporinu. Kromě toho se mohou vyskytnout 
synergistické/aditivní nefrotoxické účinky. Z

 tohoto důvodu se kombinované podávání cyklosporinu 

a takrolimu nedoporučuje a pokud podáváme takrolimus pacientům, kteří před tím užívali cyklosporin, 

je třeba dbát zvýšené opatrnosti (viz bod 4.2 a 4.4).

 

Bylo prokázáno, že takrolimus zvyšuje hladiny fenytoinu v krvi. 

 

Takrolimus může snížit clearance steroidních antikoncepčních prostředků. Poněvadž to může mít za 
následek zvýšené hladiny těchto hormonů v krvi, je třeba opatrnosti při rozhodování o kontracepčních 
opatřeních.

 

Znalosti o interakcích takrolimu se statiny jsou omezené. Z klinických údajů lze soudit, že 

farmakokinetika statinů není současným podáváním takrolimu zásadně ovlivněna. 

Údaje ze zkoušek na zvířatech ukázaly, že takrolimus může snižovat clearance a zvyšovat poločas 

fenobarbitalu a fenazonu. 

25 

 

Ostatní interakce vedoucí ke škodlivým klinickým účinkům

 

Současné užívá

ní takrolimu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo 

neurotoxický účinek, může toto působení zvýšit (např. aminoglykozidy, inhibitory gyrázy, 

vankomycin, kotrimoxazol, NSAID, ganciklovir nebo aciklovir).  

Zvýšená nefrotoxicita byl

a také pozorována po podání amfotericinu B a ibuprofenu ve spojení 

s takrolimem. 

 

Vzhledem k tomu, že léčba takrolimem může být spojena s hyperkalemií nebo může zvýšit již 

existující hyperkalemii, je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím draslík 

(např. amiloridu, triamterenu nebo spironolaktonu) (viz bod 4.4).

 

 

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci, takže vakcinace v

 době léčby takrolimem 

může být méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kme

ny (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení  

 

Těhotenství

 

Údaje u lidí potvrdily, že takrolimus prochází placentou. Omezené údaje od příjemců 
transplantovaných orgánů neprokazují, že by ve srovnání s jinými imunosupresivními léčivými 
přípravky bylo riziko nežádoucích účinků 

a vlivu na průběh a výsledek těhotenství během léčby 

takrolimem zvýšeno.

 Nicméně byly hlášeny případy samovolných potratů. Doposud nejsou k dispozici 

žádné jiné relevantní epidemiologické údaje.

 Podání takrolimu těhotným ženám lze zvážit, pokud je 

tato léčba nutná, neexistuje bezpečnější alternativa a

 očekávaný prospěch ospravedlní potenciální 

riziko pro plod. V případě expozice in utero se doporučuje sledování novorozence s ohledem na 

potenciální nežádoucí příhody takrolimu (zvláště vliv na ledviny). Existuje riziko předčasného porodu

 

( 37. týden) (incidence byla 66 ze 126 porodů, tj. 53,7 %; ukázalo se nicméně, že většina 

novorozenců měla vzhledem ke svému gestačnímu věku normální porodní váhu) a také hyperkal

emie 

u novorozence (incidence 8 ze 111 novorozenců, tj. 7,2

 %), která se však spontánně upraví. 

U potkanů a králíků způsobuje takrolimus embryofetální toxicitu a to v

 dávkách, které vykazují 

toxicitu pro matku (viz bod 5.3). 

 

Kojení 

Údaje u lidí dále potvrdily, že takrolimus je vylučován do mateřského mléka. Protože

 se nedá vyloučit 

škodlivý vliv na novorozence, neměly by ženy v

 době užívání přípravku Advagraf kojit. 

 

Fertilita 

U potkanů byl pozorován negativní vliv takrolimu na fertilitu samců (snížený počet a pohyblivost 

spermií) (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Takrolimus může způsobit zrakové a neurologické poruchy. Tento účinek může být zvýšen, jestliže je 
současně s

 takrolimem podáván alkohol. 

 

Studie hodnotící účinky takrolimu (Advagraf) na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly 

provedeny. 

 

4.8  Nežádoucí účinky  

 

Vzhledem k základnímu onemocnění a množství současně podávaných léků je profil nežádoucích 
účinků spojených s imunosupresivy často těžké stanovit.

 

 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 10 % pacientů)

 jsou tremor, porucha 

funkce ledvin, hyperglykemické stavy, diabetes mellitus, hyperkalemie, infekce, hypertenze a 

insomnie. 

 

26 

Četnost výskytu nežádoucích účinků je definována následovně: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), 
není známo (z dostupných údajů nelze určit). V

 každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny 

podle klesající závažnosti.

 

 

Infekce a infestace 

Tak jako u ostatních vysoce účinných imunosupresiv jsou také při léčbě takrolimem pacienti často 
vystaveni zvýšenému riziku infekcí (virových, bakteriálních, plísňových, protozoálních). Průběh dříve 
vzniklých infekcí se může zhoršit. Mohou vzniknout jak generalizované, tak lokalizované infekc

e. 

U pacientů léčených imunosupresivy včetně přípravku Advagraf

  byly hlášeny případy nefropatie 

spojené s virem BK a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojené s virem JC. 

 

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené 

 

U pacientů léčených imunosupresivy je zvýšené riziko vzniku malignit. V souvislosti s léčbou 

takrolimem byly hlášeny benigní a maligní novotvary, včetně lymfoproliferativních poruch 

spojených s EBV a malignit kůže. 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

časté:

 

  anemie, trombocytopenie, leukopenie, abnormální výsledky analýzy erytrocytů, 

leukocytóza 

méně časté:

    koagulopatie, pancytopenie, neutropenie, abnormální výsledky analýz koagulace 

a krvácení 

vzácné: 

  trombotická trombocytopenická purpura, hypoprotrombinemie 

není známo:      čistá aplazie červené krevní řady, agranulocytóza, hemolytická anemie 

 

Poruchy imunitního systému 

U pacientů, kteří užívají takrolimus, byly pozorovány alergické a anafylaktoidní reakce (viz bod 4.4).

 

 

Endokrinní poruchy 

vzácné: 

  hirsutismus 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

velmi časté:

   diabetes mellitus, hyperglykemické stavy, hyperkalemie 

časté:

 

  metabolické acidózy, abnormality jiných iontů, hyponatremie, retence tekutin, 

hypeurikemie, hypomagnezemie, hypokalemie, hypokalcemie, snížená chuť k jídlu, 

hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hypertriglyceridemie, hypofosfatemie 

méně časté:

    dehydratace, hypoglykemie, hypoproteinemie, hyperfosfatemie 

 

Psychiatrické poruchy 

velmi časté:

 

insomnie 

časté:

 

  zmatenost a dezorientace, deprese, příznaky úzkosti, halucinace, duševní poruchy, 

depresivní nálada, poruchy nálady, noční můry 

 

méně časté:

    psychotické poruchy 

 

Poruchy nervového systému 

velmi časté:

   bolest hlavy, tremor 

časté: 

 

  poruchy nervového systému, záchvaty, poruchy vědomí, periferní neuropatie, závratě, 

parestezie a dysestezie, zhoršené psaní  

méně časté:

    encefalopatie, krvácení do centrálního nervového systému a cévní mozkové příhody, 

kóma, poruchy v řeči a používání jazyka, plegie a paréza, amnézie 

vzácné: 

  hypertonie 

velmi vzácné:  myastenie 

 

Poruchy oka 

časté:

 

  oční poruchy, rozmazané vidění, fotofobie  

méně časté:

    katarakta 

vzácné: 

  slepota 

27 

 

Poruchy ucha a labyrintu 

časté:

 

tinnitus 

méně časté:

    hypoakusie 

vzácné: 

  percepční hluchota 

velmi vzácné:  porucha sluchu 

 

Srdeční poruchy

 

časté:

 

  ischemická choroba srdeční, tachykardie 

méně časté:

 

srdeční 

selhání, ventrikulární arytmie a zástava srdce, supraventrikulární arytmie, 

kardiomyopatie, ventrikulární hypertrofie, palpitace 

vzácné: 

  perikardiální výpotek 

velmi vzácné:  torsades de pointes 

 

Cévní poruchy 

velmi časté:

   hypertenze 

časté:

 

tromboembolické a ischemické příhody, cévní hypotenzivní poruchy, krvácení, 

periferní vaskulární poruchy,  

méně časté:

    hluboká žilní trombóza končetin, šok, infarkt 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

 

časté:

 

poruchy parenchymu plic, dušnost, pleurální výpotek, kašel, faryngitis, nazální 

kongesce a záněty

 

méně časté:

    respirační selhání, poruchy respiračního traktu, astma 

vzácné: 

  syndrom akutní respirační tísně 

 

Gastrointestinální poruchy 

velmi časté:

   průjem, nauzea 

časté:

 

gastrointestinální příznaky, zvracení, gastrointestinální a abdominální bolest, 
gastrointestinální zánětlivé stavy, gastrointestinální krvácení, gastrointestinální 

ulcerace a perforace, ascites, stomatitida a ulcerace, zácpa, dyspeptické příznaky, 

flatulence, plynatost a distenze střev, řídká stolice 

méně časté:

 

akutní a chronická pankreatitida, paralytický ileus, refluxní choroba jícnu, porucha 

vyprazdňování žaludku

 

vzácné: 

  pankreatická pseudocysta, subileus 

 

Poruchy jater a žlučových cest

 

časté:

 

poruchy žlučov

ých cest, hepatocelulární poškození a hepatitida, cholestáza a ikterus  

vzácné: 

  venookluzivní choroba jater, trombóza arteria hepatica 

velmi vzácné:  selhání jater 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 

časté:

 

  vyrážka, pruritus, alopecie, akné, zvýšené pocení 

méně časté:

    dermatitis, fotosenzitivita 

vzácné: 

  toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom) 

velmi vzácné:  Stevens-Johnsonův syndrom 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

 

časté:

 

  artralgie, bolest zad, svalové křeče, bolest v končetině 

méně časté:

    kloubní onemocnění 

vzácné: 

  snížená pohyblivost 

 

Poruchy ledvin a močových cest

 

velmi časté: 

   porucha funkce ledvin 

časté:

 

renální selhání, akutní renální selhání, toxická nefropatie, renální tubulární nekróza, 

močové abnormality, oligurie, příznaky postižení močového měchýře a uretry

 

méně časté.

    hemolyticko-uremický syndrom, anurie, 

28 

velmi vzácné:  nefropatie, hemoragická cystitida 

 

Poruchy reprodukčního sys

tému a prsu 

 

méně časté:

    dysmenorea a děložní krvácení 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

časté:

 

febrilní stavy, bolest a diskomfort, astenické stavy, edém, porucha percepce tělesné 

teploty,  

méně časté:

 

onemocnění podobající se chřipce

, nervozita, abnormální pocit,  multiorgánové 

selhání, pocit tlaku na hrudi, teplotní intolerance  

vzácné: 

  pády, vředy, tíseň na hrudi, žízeň 

velmi vzácné:   zmnožení tukové tkáně 

 

Vyšetření

 

velmi časté:

 

abnormální funkční jaterní testy

 

časté:

 

zvýšená alkalická 

fosfatáza v krvi, zvýšená tělesná hmotnost 

méně časté:        zvýšená sérová amyláza, abnormální EKG nálezy, abnormality při vyšetření srdeční                          

frekvence a pulzu, snížená tělesná hmotnost, zvýšená hladina laktát

-dehydrogenázy 

v krvi 

velmi vzácné:  abnormální echokardiogram, prodloužení intervalu QT na EKG 

 

 

Poranění, otravy a procedurální komplikace

 

časté:

 

  primární dysfunkce štěpu 

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných záměn 
různých 

forem takrolimu s okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. V této souvislosti byla 

hlášena řada případů rejekce transplantátu (četnost nelze z

 dostupných údajů určit). 

 

Hlášení pode

zření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému nežádoucích účinků 

uvedeného v 

Dodatku V

 

4.9  Předávkování  

 

Zkušenosti s

 předávkováním jsou omezené. Bylo popsáno několik případů náhodného předávkování 

takrolimem s následujícími příznaky: tremor, bolest hlavy, nauzea a zvracení, infekce, kopřivka, 

letargie, zvýšené hladiny dusíku močoviny v krvi, sérového kreatininu a hladiny 

alaninaminotransferázy. 

Při předávkování takrolimem neexistuje žádné specifické antidotum. Pokud k němu dojde, je třeba 

zahájit obecná podpůrná opatření a symptomatickou léčbu. 

Vysoká molekulární hmotnost, nízká rozpustnost ve vodě a rozsáhlá vazba na erytrocyty a plazmatické 

bílkoviny jsou důvodem, proč se předpokládá, že takrolimus nebude dialyzovatelný. U ojedinělých 

pacientů s

 velmi vysokými plazmatickými hladinami byla při redukci toxických koncentrací takrolimu 

efektivní hemofiltrace, eventuálně hemodiafiltrace. Při perorální intoxikaci je užitečný výplach 
žaludku a/nebo použití adsorbentů (jako je aktivní uhlí), pokud se použijí krátce po podání.

 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory kalcineurinu, ATC kód: L04AD02 

 

Mechanizmus účinku

 

Předpokládá se, že účinek takrolimu na molekulární úrovni je zprostředkován vazbou na cytosolový 

29 

protein (FKBP12), který je zodpovědný za nitrobuněčnou akumulaci sloučeniny. Komplex FKBP12 - 

takrolimus se specificky a kompetitivně váže na kalcineurin, čímž ho inhibuje. Tím dochází ke 

kalcium dependentní inhibici signálních drah T buněk, čímž se zamezí transkripci určité skupiny genů 

cytokinů. 

 

Takrolimus je silné imunosupresivum, jehož účinek byl ověřen v pokusech 

in vitro a in vivo

Takrolimus zejména inhibuje tvorbu cytotoxických lymfocytů, které jsou hlavně zodpovědné za 
odhojení štěpů. Potlačuje aktivaci T

-buněk a proliferaci B-buněk, která je závislá na T pomocných 

buňkách, a také tvorbu lymfokinů (jako např. interleukin

u 2, interleukinu 3 a γ-interferonu) a expresi 

receptorů interleukinu

 2.  

 

Výsledky z klinických studií s takrolimem podávaným jednou denně –

 přípravek Advagraf 

Transplantace jater 

Účinnost a bezpečnost přípravků Advagraf a Prograf, u obou v kombinaci s

 kortikosteroidy, byla 

porovnávána u 471 de novo příjemců jaterního transplantátu. Četnost biopsií potvrzené akutní rejekce 

v období prvních 24 týdnů po transplantaci byla 32,6 % ve skupině užívající Advagraf (N = 237) a 

29,3 % ve skupině užívající Prograf (N = 234). Rozdíl v účinnosti léčby (Advagraf-Prograf) činil 

3,3 % (95 % interval spolehlivosti [-5.7 %, 12.3 %]). Podíl pacientů s dvanáctiměsíčním přežitím byl 

89,2 % ve skupině užívající Advagraf a 90,8 % ve skupině užívající Prograf. Ve skupině užívající 

Advagraf zemřelo 25 pacientů (14 žen, 11 mužů) a ve skupině užívající Prograf 24 pacientů (5 žen, 

19 mužů). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo u 85,3 % (Advagraf) a 85,6 % (Prograf) 

pacientů.

 

 

Transplantace ledvin 

Účinnost a bezpečnost přípravků Advagraf a Prograf, u obou v kombinaci s

 mofetil mykofenolátem 

(MMF) a kortikosteroidy, byla porovnávána u 667 de novo příjemců ledvinového transplantátu. 

Četnost biopsií potvrzené akutní rejekce v období prvních 24 týdnů po transplantaci byla 18,6 % ve 
skupině užívající Advagraf (N = 331) a 14,9

 % ve skupině užívající Prograf (N = 336). Rozdíl v 

účinnosti léčby (Advagraf

-Prograf) činil 3,8 % (95 % interval spolehlivosti [-2,1 %, 9,6 %]). Podíl 

pacientů s dvanáctiměsíčním přež

íváním byl 96,9 % ve skupině užívající Advagraf a 97,5 % ve 

skupině užívající Prograf. Ve skupině užívající Advagraf zemřelo 10 pacientů (3 ženy, 7 mužů) a ve 
skupině užívající Prograf 8 pacientů (3 ženy, 5 mužů). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo 

u 91,5 % (Advagraf) a 92,8 % (Prograf) pacientů. 

 

Účinnost a bezpečnost přípravku Prograf, cyklosporinu a přípravku Advagraf, u

 všech v kombinaci s 

protilátkovou indukcí basiliximabem, MMF a kortikosteroidy, byla porovnávána u 638 de novo 

příjemců ledvinového transplantátu. Incidence selhání l

éčby po 12 měsících (definovaného jako smrt, 

ztráta štěpu, biopsií potvrzená akutní rejekce nebo nemožnost dalšího sl

edování pacienta) byla 14 % 

ve skupině užívající Advagraf (N = 214), 15,1

 % ve skupině užívající Prograf (N = 212) a 17,0 % ve 

skupině cyklosporinu (N

 = 212). Rozdíl v účinnosti léčby činil -3,0 % (Advagraf-cyklosporin) (95,2 % 

interval spolehlivosti [-9,9 %, 4,0 %]) při srovnání přípravku Advagraf s cyklosporinem a -1,9 %. 

(Prograf-cyklosporin) (95,2 % interval spolehlivosti [-8,9 %, 5,2 %]) při srovnání Prografu 

s cyklosporinem. Podíly pacientů s dvanáctiměsíčním přežíváním byly následující: 98,6 % (Advagraf), 

95,7 % (Prograf) a 97,6 % (cyklosporin). Ve skupině užívající Advagraf zemřeli 3 pacienti (všichni 

byli muži), ve skupině užívající Prograf 10 pacientů (3 ženy, 7 mužů) a v cyklosporinové skupině 

6 pacientů (3 muži a 3 ženy). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo u 96,7 % (Advagraf), 

92,9 % (Prograf) a 95,7 % (cyklosporin) pacientů. 

 

Klinická účinnost a bezpečnost přípravku Prograf tobolky podávaného dvakrát denně u primárních 
transplantací orgánů

 

V prospektivních studiích byl účinek takrolimu

 jako primárního imunosupresiva sledován u přibližně 

175 pacientů po transplantaci plic, 475 pacientů po transplantaci pankreatu a 630 pacientů po 
transplantaci střeva. Celkově lze říct, že bezpečnostní profil takrolimu v těchto uveřejněných studiích 

byl podobný jako v rozsáhlých studiích, kde byl takrolimus použit jako primární léčba u transplantací 

jater, ledvin a srdce. Výsledky účinnosti v největších studiích každé indikace jsou shrnuty níže.

 

 

Transplantace plic 

Předběžná analýza nedávné multicentrické 

studie s perorálním přípravkem Prograf se zabývala 

30 

110 pacienty, kteří podle náhodného výběru 1:1 dostávali buď takrolimus, nebo cyklosporin. Léčba 

takrolimem byla zahájena kontinuální intravenózní infúzí v dávce 0,01 až 0,03 mg/kg/den a perorální 
takrolimus byl podáván v dávkách 0,05 až 0,3 mg/kg/den. V první

m roce po transplantaci byl hlášen 

nižší výskyt akutních rejekcí u pacientů léčených takrolimem oproti těm, kteří byli léčeni 

cyklosporinem (11,5 % proti 22,6 %), nižší výskyt chronických rejekcí a syndromu obliterující 

bronchiolitidy (2,86 % proti 8,57 %). Podíl jednoletého přežití pacientů byl 80,8 % u takrolimu a 83 

% u cyklosporinové skupiny.  

Další randomizovaná studie zahrnovala 66 pacientů léčených takrolimem oproti 67 pacientům 
léčeným cyklosporinem. Léčba takrolimem byla zahájena kontinuální intrav

enózní infúzí v dávce 

0,025 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávce 0,15 mg/kg/den s následným 

přizpůsobením dávky cílovým minimálním hladinám v

 rovnovážném stavu v krvi v rozmezí 10 až 20 

ng/ml. Jeden rok přežilo 83

 % pacientů léčených takrolimem a 71 % těch, kteří byli léčeni 

cyklosporinem, dvouleté přežití bylo podle uvedeného pořadí 76

 % a 66 %. Akutní rejekční příhody 

na 100 pacientů/dnů byly početně méně časté u skupiny s takrolimem (0,85 příhod), než u skupiny 
užívající cyklosporin (1,09

 příhod). Obliterující bronchiolitida vznikla u 21,7 % pacientů léčených 

takrolimem a u 38,0 % pacientů cyklosporinové skupiny (p=0,025). Přechod na takrolimus byl 

potřebný u významně větší skupiny pacientů léčených cyklosporinem (n=13), než přechod 

takrolimem léčených pacientů na cyklosporin (n=2) (p=0,02) (Keenan et al., Ann Thoracic Surg 

1995; 60:580). 

V další dvoucentrické studii bylo náhodně vybráno 26 pacientů do takrolimové skupiny a 24 do 

cyklosporinové skupiny. Podávání takrolimu bylo zahájeno kontinuální intravenózní infúzí v dávce 

0,05 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávkách 0,1 až 0,3 mg/kg/den s následným 
přizpůsobováním dávky cílovým minimálním hladinám v

 rovnovážném stavu v krvi v rozmezí 12 až 

15 ng/ml. Jeden rok přežilo 73,1

 % pacientů léčených takrolimem a 79,2 % pacientů léčených 

cyklosporinem. Absence akutní rejekce po transplantaci plic byla vyšší ve skupině léčené takrolimem 
po 6 měsících (57,7

 % proti 45,8 %) i po jednom roce (50 % proti 33,3 %).  

Tyto tři studie vykazova

ly podobné přežívání. Výskyt akutní rejekce byl ve všech třech studiích 

početně nižší u takrolimu a jedna ze studií zjistila významně nižší výskyt syndromu obliterující 
bronchiolitidy při léčbě takrolimem.

 

 

Transplantace pankreatu 

Multicentrická studie s perorálním přípravkem Prograf zahrnovala 205 pacientů, kteří podstoupili 

současnou transplantaci pankreatu a ledvin, z nichž bylo metodou náhodného výběru 103 určeno 

k užívání takrolimu a 102 užívalo cyklosporin. Počáteční perorální dávka takrolimu podle protokolu 

byla 0,2 mg/kg/den a později byla přizpůsobována tak, aby bylo dosaženo cílových minimálních 

hladin v rovnovážném stavu v krvi 8 až 15 ng/ml pátého dne a 5 až 10 ng/ml po šestém měsíci. 

Přež

ívání transplantovaného pankreatu jeden rok po operaci bylo významně vyšší u takrolimu  91,3 %, 

než 

u cyklosporinu  74,5 % (p<0,0005), zatímco přežití ledvinového štěpu bylo v obou skupinách 

podobné. Celkem 34 pacientů bylo převedeno z léčby cyklosporinem na tak

rolimus, ale pouze 6 

pacientů léčených takrolimem vyžadovalo převedení na alternativní terapii.

 

 

Transplantace střeva

 

Uveřejněná klinická studie z jednoho centra o použití perorálního přípravku Prograf k primární léčbě 
po transplantaci střeva ukázala, že vypočítaná četnost přežití 155 pacientů (65 po transplantaci pouze 
střeva, 75 jater a střeva, 25 po multiviscerální transplantaci), kteří dostávali takrolimus a prednizon 

byla 75 % po jednom roce, 54 % po 5 letech a 42 % po 10 letech. V prvních letech byla počáteční 

perorální dávka takrolimu 0,3 mg/kg/den. Současně se vzrůstající zkušeností se v průběhu 11 let trvale 

zlepšovaly i výsledky. Zřejmě k tomu přispěla v této indikaci během let řada inovací, jako například 
technika pro časnou detekci infekce virem 

Epsteina-Barrové (EBV) a CMV, augmentace kostní dřeně, 

současné užívání 

 deklizumabu,  antagonisty interleukinu 2, nižší počáteční dávky takrolimu s 

cílovými minimálními hladinami v rovnovážném stavu 10 až 15 ng/ml a nejnověji také ozařování 

alotransplantátu. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti  

 

Absorpce 

Bylo prokázáno, že u člověka může docházet k

 absorpci takrolimu v celém zažívacím traktu. Celkově 

31 

je takrolimus rychle absorbován. Advagraf je forma takrolimu s prodlouženým uvolňováním; 

vyznačuje se tedy prodlouženým perorálním absorpčním profilem s

 průměrným časem k dosažení 

maximální plazmatické koncentrace (C

max

) přibližně 2 hodiny (t

max

).  

Absorpce je variabilní a průměrná perorální biologická dostupnost takrolimu (stanovená u přípravku 
Prograf) leží v

 rozmezí 20 – 25 % (individuální rozmezí u dospělých pacientů je 6 % - 43 %).

 

Perorální biologická dostupnost přípravku Advagraf se snižuje, pokud je podán po jídle. Jak 

rychlost, 

tak rozsah absorpce přípravku Advagraf se snižuje, je

-li přípravek podáván s jídlem. 

Žluč neovlivňuje absorpci takrolimu; léčbu přípravkem Advagraf lze tedy zahájit perorálně.

 

U přípravku Advagraf existuje těsná korelace mezi AUC a minimálními hladinami v

 rovnovážném 

stavu v plné krvi. Monitorování minimálních hladin v rovnovážném stavu v plné krvi je proto 

vhodným způsobem pro odhad systémové expozice.

 

 

Distribuce 

Distribuce takrolimu po intravenózním podání má u člověka bifázický průběh. V systémovém oběhu 

se takrolimus silně váže na erytrocyty, což má za následek distribuční poměr koncentrací 

mezi plnou 

krví a plazmou 20:1. V plazmě se takrolimus silně váže (> 98,8 %) na plazmatické bílkoviny, hlavně 

na sérový albumin a α

-1-kyselý glykoprotein. 

Takrolimus je v těle do velké míry distribuován. Distribuční objem v rovnovážném stavu odvozený 

od plazmatické koncentrace je přibližně 1300 l (u zdravých dobrovolníků). Odpovídajícím údajem 

v plné krvi je průměrně 47,6 l. 

 

Metabolizmus 

Takrolimus je z velké části metabolizován v játrech, primárně cytochromem P450-3A4. Takrolimus je 

také ze značné části metabolizován ve střevní stěně. Bylo identifikováno několik metabolitů. Pouze 

u jednoho z nich byla in vitro prokázána imunosupresivní aktivita podobná takrolimu. Ostatní 

metabolity vykazovaly pouze malou nebo žádnou imunosupresivní aktivitu. V

 systémovém oběhu byl 

nalezen pouze jeden z neaktivních metabolitů v nízkých koncentracích. Metabolity tedy nepřispívají 

k farmakologické aktivitě takrolimu. 

 

Eliminace 

Takrolimus je látka s nízkou clearance. U zdravých dobrovolníků byla celková tělesná clearance 

stanovená z plné krve v průměru 2,25 l/hod. U dospělých pacientů po transplantaci jater, ledvin a srdce 

byla naměřena clearance 4,1 l/hod., 6,7 l/hod. a 3,9 l/hod. podle uvedeného pořadí. Předpokládá se, že 

takové faktory jako nízký hematokrit a nízká hladina bílkovin, které mají za následek zvýšení podílu 
nevázané frakce takrolimu, nebo zvýšení metabolizmu indukova

né kortikosteroidy mohou být 

odpovědné za vyšší clearance pozorované u příjemců transplantátů.

 

Poločas takrolimu je dlouhý a variabilní. U zdravých jedinců je průměrný poločas stanovený v

 plné 

krvi přibližně 43 hodin. 

 

Po intravenózním i perorálním podání takrolimu značeného 

14

C se většina radioaktivity eliminovala 

stolicí. Přibližně 2

 % se vyloučila močí. Méně než 1 % nezměněného takrolimu bylo detekováno 

v moči a stolici, což ukazuje, že takrolimus je takřka úplně metabolizován před eliminací a že žluč má 

zásadní roli v procesu eliminace. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Ve zkouškách toxicity na potkanech a paviánech byly nejvíce postiženými orgány ledviny a pankreas. 
U potkanů měl takrolimus toxické účinky na nervový systém a oči. U králíků byly po intravenózním 
podání takrolimu pozorovány reverzibilní kardiotoxické účinky.

 

U některých živočišných druhů se objevilo prodloužení QT

c intervalu po intravenózním podání dávky 

od 0,1 do 1,0 mg/kg formou rychlé infuze /bolusové injekce. Maximální koncentrace v krvi,  dosažené 

těmito dávkami, přesahovaly hodnotu 150 

ng/ml, což je více než 6 násobek průměrné maximální 

koncentrace naměřené při použití přípravku Advagraf  při

 transplantaci v klinické praxi. 

U potkanů a králíků byla pozorována

 embryofetální toxicita, a to pouze v dávkách, které způsobily 

významné poškození mateřského organismu. U potkanů byly po podání toxických dávek postiženy 
samičí rozmnožovací funkce včetně porodu a potomstvo vykazovalo sníženou porodní hmotnost, 
životaschopnost a zhoršení růstu.

 

U potkanů byl zaznamenán nepříznivý účinek takrolimu na samčí plodnost projevující se sníženým 

32 

množstvím a pohyblivostí spermií.

 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Obsah tobolky: 

Hypromelosa 

Ethylcelulosa  

Monohydrát laktosy  

Magnesium-stearát. 

 

Obal tobolky: 

Oxid titaničitý (E 171)

 

Žlutý oxid železitý (E 172)

 

Červený oxid železitý 

(E 172) 

Natrium-lauryl-sulfát 

Želatina.

 

 

Potiskový inkoust potisku (Opacode S-1-15083):  

Šelak

 

Sójový lecitin 

Simetikon 

Červený oxid železitý (E 172)

 

Hydroxypropylcelulosa. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Takrolimus není kompatibilní s PVC (polyvinylchlorid). Sondy, stříkačky nebo jiná zařízení, které se 

používají k

 přípravě suspenze z obsahu tobolky přípravku Advagraf nesmí obsahovat PVC. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky 

 

Po otevření hliníkového sáčku: 1 rok.

 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Transparentní PVC/PVDC/Al blistr nebo perforovaný blistr jednodávkový, Al sáček obsahující 

vysoušedlo, 10 tobolek v

 blistru.  

 

Velikost balení: 30, 50, 60 nebo 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním v blistru nebo 

30x1, 50x1, 60x1 nebo 100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním v perforovaném  

jednodávkovém blistru. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním  

 

Žádné zvláštní požadavky.

 

 

33 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

Nizozemsko 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

 

EU/1/07/387/003 

EU/1/07/387/004 

EU/1/07/387/005 

EU/1/07/387/006 

EU/1/07/387/017 

EU/1/07/387/018 

EU/1/07/387/019 

EU/1/07/387/020 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

 

Datum první registrace: 23. dubna 2007 

Datum posledního prodloužení registrace: 13

. dubna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k

 dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 

34 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU

  

 

Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

 

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 3 mg tacrolimusum (ve formě 

monohydrátu). 

 

Pomocné látky se známým účinkem:  

Jedna tobolka obsahuje 306,52 mg laktosy. 

Inkoust potisku používaný k označení tobolky obsahuje stopová množství sójového lecitinu (0,48 % 

z celkového složení inkoustu). 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním. 

 

Želatinové tobolky s

 červeným potiskem „3 mg“ na oranžovém víčku tobolky a „637“ na 

oranžovém těle tobolky, obsahující bílý prášek.

 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělých příjemců ledvinového nebo jaterního alogenního štěpu

 

Léčba v případě 

rejekce alogenního štěpu nereagujícího na léčbu jinými imunosupresivními léčivými 

přípravky u dospělých pacientů. 

 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Advagraf je perorální forma takrolimu určená k

 podávání jednou denně. Léčba přípravkem Advagraf 

vyžaduje pečlivé sledování personálem, který je přiměřeně kvalifikován a vybaven. Předepisovat tento 
léčivý přípravek a provádět změny imunosupresivní léčby může pouze lékař, který má zkušenosti s 
imunosupresivní léčbou a péčí o pacienty

 po transplantaci. 

 

Náhodná, nezamýšlená nebo nekontrolovaná záměna různých forem takrolimu, a to jak s

 okamžitým 

tak s prodlouženým uvolňováním, 

je nebezpečná. Může vést k rejekci štěpu nebo zvýšenému výskytu 

nežádoucích účinků včetně nedostatečné nebo nadměrné imunosuprese v

 důsledku klinicky 

významných rozdílů v

 systémové expozici takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy jednou formou 

takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny formy nebo režimu dávkování lze 

provádět pouze pod přímým dohledem odborníka v

 transplantologii (viz bod 4.4 a 4.8). Po konverzi na 

jakoukoli jinou formu je nutno monitorovat terapeutické hladiny a provést úpravu dávky tak, aby se 

systémová expozice takrolimu udržovala na stále stejné úrovni.

 

 

Dávkování 

Doporučené počáteční dávky, které jsou uvedeny dále, jsou myšleny pouze jako návod. V počátečním 
pooperačním období je přípravek Advagraf běžně podáván v kombinaci s jinými imun

osupresivy. 

Dávky se mohou lišit v závislosti na zvoleném imunosupresivním režimu. Dávkování léčivého 
přípravku Advagraf musí být založeno primárně na individuálním klinickém zhodnocení rejekce 

a tolerability každého pacienta, doplněném sledováním   hladiny takrolimu v krvi (viz níže pod 

35 

„Sledování terapeutických hladin“). Jestliže jsou zřejmé klinické známky rejekce, je třeba 

zvážit 

změnu imunosupresivního režimu.

 

 

U pacientů po transplantaci ledvin nebo jater 

de novo byla 1. den AUC

0-24

 takrolimu při shodných 

dávkách u přípravku Advagraf o 30 % resp. 50 % nižší než u

 tobolek s okamžitým uvolňováním 

(Prograf). Do 4. dne byla systémová expozice vycházející z měření minimálních koncentrací u 

pacientů po transplantaci ledvin i

 jater u obou forem podobná. Během prvních dvou týdnů po 

transplantaci se u přípravku Advagraf doporučuje pečlivé a pravidelné monitorování minimálních 

hladin takrolimu, aby se zajistila adekvátní expozice léku v časném potransplantačním období. 

Vzhledem k tomu, že takrolimus je látka s nízkou clearance, může u přípravku Advagraf trvat několik 

dní než se po úpravě režimu 

dávkování dosáhne ustáleného stavu. 

 

Aby se zabránilo rejekci transplantovaného štěpu, musí být imunosupresivní léčba dlouhodobá a nelze 

tedy stanovit maximální délku perorálního podávání. 

 

Profylaxe rejekce transplantátu ledviny 

Léčba přípravkem Advagraf by měla začít dávkou 0,20

-0,30 mg/kg/den podanou v jedné dávce ráno. 

Léčba má začít do 24 hodin po ukončení chirurgického zákroku. 

 

V potransplantačním období se dávky přípravku Advagraf obvykle snižují. V některých případech je 

možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii přípravkem Advagraf. 
Potransplantační změny stavu pacienta mohou změnit farmakokinetiku takrolimu a mohou vyža

dovat 

další přizpůsobení dávky.

 

 

Profylaxe rejekce transplantátu jater 

Léčbu přípravkem Advagraf je třeba začít dávkou 0,10

-0,20 mg/kg/den podanou v jedné dávce ráno. 

Podávání by mělo začít přibližně 12

-18 hodin po skončení operace.  

V potransplantačním období se dávky přípravku Advagraf obvykle snižují. V některých případech je 

možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii přípravkem Advagraf. 
Potransplantační zlepšení stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a může vyža

dovat 

další přizpůsobení dávky.

 

 

Konverze pacientů léčených přípravkem Prograf na Advagraf

 

U pacientů příjemců alotransplantátu, kteří jsou na udržovací terapii přípravkem Prograf tobolky 
podávaným dvakrát denně a vyžadují převod na Advagraf jednou denně, by měl být tento převod 

proveden v poměru 1 : 1 (mg:mg) celkové denní dávky. Advagraf se užívá ráno.  

 

U stabilizovaných pacientů převáděných z

 přípravku Prograf tobolky (podávaného 2 x denně) na 

Advagraf (podávaný jednou denně) v

 poměru 1 : 1 (mg:mg) celkové denní dávky byla u přípravku 

Advagraf systémová expozice takrolimu (AUC

0-24

) přibližně o 10 % nižší než u přípravku Prograf. 

Vztah mezi minimálními hladinami takrolimu (C

24

) a systémovou expozicí (AUC

0-24

) jsou u přípravku 

Advagraf podobné jako u přípravku Prograf. Při konverzi z

 přípravku Prograf tobolky na Advagraf by 

měly být minimální hladiny takrolimu měřeny před konverzí a během 2 týdnů po konverzi. Po 
konverzi je třeba monitorovat 

minimální hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby provést úpravu 

dávky tak, aby se udržela podobná systémová expozice. Dávky je třeba upravovat tak, aby

 se zajistila 

podobná úroveň systémové expozice.

 

 

Konverze z cyklosporinu na takrolimus 

Pacientům převáděným z

 terapie založené na cyklosporinu na terapii založenou na takrolimu je nutné 

věnovat pozornost (viz bod 4.4 a 4.5). Podávání cyklosporinu a takrol

imu v kombinaci se 

nedoporučuje. Terapi

e přípravkem Advagraf má být zahájena s ohledem na koncentraci cyklosporinu 

v krvi a po zvážení klinického stavu pacienta. V případě zvýšených hladin cyklosporinu v krvi je 

vhodné odložit podávání takrolimu. V praxi b

yla terapie takrolimem zahajována 12-24 hodin po 

ukončení léčby cyklosporinem. Po změně terapie je třeba

 pokračovat ve sledování hladiny 

cyklosporinu v krvi, protože může být ovlivněna jeho clearance. 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 

Mezi opatření používaná

 ke zvládnutí epizod rejekce patří zvýšení dávky takrolimu, doplňková léčba 

36 

kortikosteroidy nebo krátkodobé podávání monoklonálních nebo polyklonálních protilátek. Pokud se 

objeví známky toxicity jako je výskyt závažných nežádoucích účinků (viz bod 4.8) může být nutné 
dávku přípravku Advagraf snížit. 

 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po transplantaci ledvin nebo jater 

Konverze z jiných imunosupresiv na Advagraf podávaný jednou denně by měla být zahájena počáteční 

perorální dávkou doporučovanou u 

transplantace ledvin, resp. jater pro profylaxi rejekce transplantátu. 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po transplantaci srdce 

Dospělým pacientům převáděným na Advagraf by měla být podávána počáteční perorální dávka 

0,15 mg/kg/den jednou denně, a to ráno. 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po jiných typech transplantací 

Ačkoliv nejsou s

 přípravkem Advagraf žádné klinické zkušenosti u pacientů po transplantaci plic, 

pankreatu a střeva, Prograf byl u pacientů po transplantaci plic používán v

 počáteční perorální dávce 

0,10 -  0,15 mg/kg/den, u pacientů po transplantaci pankreatu v počáteční perorální dávce 

0,2 mg/kg/den a u pacientů po transplantaci střeva v počáteční perorální dávce 0,3 mg/kg/den.  

 

Sledování terapeutických hladin 

Dávkování musí být primárně založ

eno na klinickém odhadu rejekce a tolerance u každého 

jednotlivého pacienta; pomocným vodítkem jsou výsledky monitorování minimálních hladin 

takrolimu v krvi. 

 

Pro optimalizaci dávky je dostupných několik imunologických metod stanovení koncentrace 

takrolimu 

v krvi. Porovnání koncentrací uveřejněných v literatuře je nutné aplikovat na konkrétní klinické 

případy opatrně a v

 souvislosti s použitou metodou. V současné klinické praxi jsou hladiny v plné krvi 

sledovány pomocí imunologických metod. Vztah mezi minimálními hladinami takrolimu (C

24

) a 

systémovou expozicí (AUC

0-24

) je u obou forem – přípravků Advagraf a Prograf –  obdobný. 

 

V potransplantačním období by měly být sledovány minimální hladiny takrolimu v

 krvi. Stanovení 

minimální hladiny takrolimu v krvi se má provádět 24 hodin po podání přípravku Advagraf, tedy těsně 

před podáním další dávky. Doporučuje se časté monitorování minimálních hladin takrolimu během 
prvních dvou týdnů po transplantaci a další periodické monitorování v

 udržovací fázi léčby. Minimální 

hladiny takrolimu je třeba rovněž pečlivě monitorovat po konverzi z

 přípravku Prograf na Advagraf, 

při změnách dávky, změně imunosupresivního režimu a

 současném podávání látek, které mohou 

ovlivnit koncentraci takrolimu v krvi (viz bod 4.5). Frekvence monitorování krevní hladiny takrolimu 

je dána klinickou potřebou. Vzhledem k

 tomu, že takrolimus je látka s nízkou clearance, může trvat 

několik dní

, než se po úpravě režimu dávkování dosáhne cíleného ustáleného stavu.  

 

Údaje z klinických studií naznačují, že většina pacientů může být úspěšně léčena, jestliže se minimální 

hladina takrolimu v rovnovážném stavu v krvi udržuje pod hodnotou 20 ng/ml. Při interpretaci hladin 

v plné krvi je nutné zvažovat klinický stav pacienta. V klinické praxi byly minimální hladiny 

takrolimu v rovnovážném stavu v plné krvi v raném potransplantačním období obvykle v rozsahu 5-20 

ng/ml u pacientů po transplantaci jater a 10

-20 ng/ml u pacientů po transplantaci ledvin a srdce. 

Potom, v průběhu udržovací léčby, byly 

krevní hladiny u pacientů po  transplantaci jater, ledvin i srdce 

obvykle v rozmezí 5-15 ng/ml.  

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Porucha funkce jater 

U pacientů se

 závažným poškozením jater může být nutné snížení dávky, aby se udržely minimální 

krevní hladiny v rovnovážném stavu v doporučeném cílovém rozmezí. 

 

 

Porucha funkce ledvin  

Vzhledem k tomu, že farmakokinetika takrolimu není ovlivněna funkcí ledvin (viz bod 5.2), 

není třeba dávku upravovat. Avšak vzhledem k nefrotoxickému potenciálu takrolimu se 
doporučuje pečlivé sledování renálních funkcí (včetně koncentrace sérového kreatininu, výpočtu 
clearance kreatininu a sledování vylučování moči).

 

37 

 

Rasa  

Ve srovnání s bělochy mohou černí pacienti vyžadovat k dosažení podobných minimálních 

hladin vyšší dávky takrolimu.

 

 

Pohlaví  

Nebyly doloženy žádné rozdíly mezi muži a ženami v

 dávkách potřebných k dosažení 

podobných minimálních koncentrací v rovnovážném stavu. 

 

Starší 

osoby  

Z doposud získaných poznatků nevyplývá, že by se dávkování takrolimu u starších osob mělo 

upravovat. 

 

Pediatrická populace 

Bezpečnost a účinnost přípravku Advagraf u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

 

V současnosti jsou dostupné pouze omezené údaje a na jejich základě nelze učinit žádná doporučení 

ohledně dávkování.

 

 

Způsob podání

 

Advagraf je perorální forma takrolimu podávaná jednou denně. Doporučuje se podávat perorální denní 
dávku přípravku Advagraf v

 jedné ranní dávce. Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním přípravku 

Advagraf je třeba užít ihned po vyjmutí z blistru. Pacienty je třeba upozornit, aby nepolykali 
vysoušedlo. Tobolky by měly být spolknuty 

celé s tekutinou (nejlépe vodou). 

Obecně by se měl Advagraf užívat

 nalačno nebo alespoň 1 hodinu před nebo 2 – 3 hodiny po jídle, aby 

se tak dosáhlo maximální absorpce (viz bod 5.2). Pokud pacient zjistí, že si zapomněl vzít ranní dávku, 
měl by dávku užít co nejdříve během téhož dne. Neměl by užít dvojnásobnou dávku příš

tí ráno. 

 

U pacientů, kteří nemohou v

 období těsně po transplantaci užívat perorální formu, lze terapii 

takrolimem zahájit intravenózně (viz Souhrn údajů o přípravku pro Prograf 5 mg/ml koncentrát pro 
přípravu inf

uzního roztoku) v dávce, která by měla činit přibližně 1/5 dávky doporučované v příslušné 

indikaci pro perorální formu.  

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na takrolimus nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Hypersenzitivita na jiné makrolidy. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných záměn 
různých forem takrolimu s

 okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. Tyto záměny vedly 

k závažným nežádoucím účinkům včetně rejekce štěpu a dalším nežádoucím účinkům, které mohou 

být důsledkem buď nedostatečné nebo nadměrné expozice takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy 

jednou formou takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny formy nebo režimu 

dávkování lze provádět pouze pod přímým doh

ledem odborníka v transplantologii (viz bod 4.2 a 4.8). 

 

Advagraf se nedoporučuje podávat dětem do 18 let vzhledem k

 omezeným údajům o bezpečnosti 

a účinnosti.  

 

Pro Advagraf - formu s prodlouženým uvolňováním – nejsou klinická data pro léčbu rejekce 

alotransplantátu rezistentní na jiná imunosupresiva u dospělých pacientů dosud k dispozici. 

 

Pro Advagraf nejsou klinická data pro profylaxi rejekce transplantátu u dospělých příjemců srdečního 

alotransplantátu dosud k dispozici. 

 

V iniciální potransplantační fázi by mělo být rutinně prováděno vyšetřování následujících parametrů: 

krevní tlak, EKG, neurologický a zrakový stav, glykemie nalačno, ionty (zvláště draslík), jaterní a 

38 

ledvinové funkční testy, hematologické parametry, srážlivost a hladina bílkovin v plazmě. Pokud 

dojde ke klinicky relevantním změnám sledovaných parametrů, je třeba imunosupresivní režim 
příslušně upravit.

 

 

Pokud se s takrolimem kombinují látky s potenciálem k interakcím (viz bod 4.5) – zvláště silné 

inhibitory CYP3A4 (jako telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, 

telitromycin nebo klaritromycin) nebo induktory CYP3A4 (jako rifampicin, rifabutin) – je třeba 

hladiny takrolimu v krvi monitorovat a jeho dávku přizpůsobit tak, aby se udržela podobná úroveň 

expozice takrolimu. 

 

Vzhledem k riziku interakcí vedoucích buď k poklesu krevních hladin takrolimu a snížení klinického 

účinku takrolimu, 

nebo ke zvýšení krevních hladin takrolimu a riziku toxicity takrolimu, je třeba se 

vyhnout užívání rostlinných léčivých přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (

Hypericum 

perforatum) nebo jiných rostlinných přípravků současně s přípravkem Advagraf (viz bod 4.5). 

 

Je nutné se vyhnout současnému podávání cyklosporinu a takrolimu a pacientům, kterým je 

podáván 

takrolimus poté, co užívali cyklosporin, je nutné věnovat pozornost (viz bod 4.2 a 4.5).

 

 

Je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím draslík (viz bod 4.5).

 

 

Některé kombinace takrolimu s

 léčivy, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo 

neurotoxický účinek, mohou riziko tohoto účinku zvyšovat (viz bod 4.5).

 

 

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci, takže vakcinace v

 době léčby takrolimem 

může být méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabeným

i kmeny. 

 

Gastrointestinální poruchy 

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny gastrointestinální perforace. Protože 

gastrointestinální perforace je z léčebného pohledu závažná událost, která může vést k vážnému 

zdravotnímu stavu nebo k ohrožení života, měla by být zvážena adekvátní léčba

 ihned, jakmile 

se objeví podezřelé symptomy

 nebo příznaky.   

 

Vzhledem k tomu, že hladiny takrolimu v krvi se mohou významně měnit při průjmových stavech, je 

třeba v

 těchto případech koncentraci takrolimu v krvi sledovat zvlášť pečlivě. 

 

Srdeční poruchy

 

Vzácně byly při léčbě přípravkem Prograf pozorovány ventrikulární hypertrofie a hypertrofie septa 
hlášené

 jako kardiomyopatie; mohou se vyskytnout i u přípravku Advagraf. Většina takových případů 

byla reverzibilní a vyskytovala se v případech, kdy byly minimální koncentrace takrolimu 

v rovnovážném stavu v krvi mnohem vyšší než doporučované maximální hladiny. Další faktory, 

u nichž bylo zjištěno, že zvyšují riziko výskytu těchto klinických stavů, zahrnovaly již dříve existující 

srdeční choroby, léčbu kortikosteroidy, hypertenzi, 

dysfunkci ledvin nebo jater, infekce, retenci 

tekutin a edém. U vysoce rizikových pacientů s

 výraznou imunosupresí je proto nutné provádět před 

transplantací i po transplantaci (např. zpočátku po 3 měsících a později po 9-12 měsících) sledování 

pomocí takových vyšetření, jako je echokardiografie nebo EKG. Pokud 

dojde k rozvoji abnormalit, je 

třeba uvážit snížení dávky přípravku Advagraf, nebo změnu léčby na jiný imunosupresivní přípravek. 

Takrolimus může prodloužit QT interval a může způsobit torsades de pointes. S opatrností je třeba 

přistupovat k

 pacientům s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu, včetně pacientů s osobní 

nebo rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu, městnavým srdeč

ním selháním, bradyarytmiemi 

a iontovými dysbalancemi. S opatrností je také třeba přistupovat k pacientům s diagnostikovaným 

nebo suspektním vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu nebo získaným prodloužením QT 

intervalu nebo k pacientům, kteří užívají konkomitantní medikaci, o níž je známo, že prodlužuje QT 

interval, vyvolává iontové dysbalance nebo zvyšuje expozici takrolimu (viz bod 4.5). 

 

Lymfoproliferativní poruchy a malignity 

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy lymfoproliferativních poruch spojených s

 virem 

Epsteina-Barrové (EBV)  (viz bod 4.8). Riziko lymfoproliferativních poruch spojených s EBV zvyšuje 

39 

současné podávání imunosupresiv

, jako jsou antilymfotické protilátky (např. basiliximab, daclizumab). 

U EBV-VCA (virový kapsidový antigen) negativních pacientů bylo hlášeno zvýšené riziko vývoje 

lymfoproliferativních poruch. V této skupině pacientů je tedy třeba před podáním přípravku Advagraf 

ověřit EBV

-VCA sérologický stav. Během léčby se doporučuje pečlivé monitorování pomocí EBV-

PCR. Pozitivní EBV-PCR může přetrvávat měsíce a sama o sobě nemusí být známkou 

lymforproliferativní choroby nebo lymfomu.  

 

Stejně jako u jiných vysoce účinných imunosupresiv není míra rizika vzniku sekundárního novotvaru 

známa (viz bod 4.8). 

 

Tak jako u jiných imunosupresiv by, vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku maligních změn kůže, 
mělo být vystavení kůže slunečnímu a ultrafialovému světlu omezeno tím, že pacienti nosí ochranné 
oblečení a používají ochranný krém s vysoký

m protektivním faktorem. 

 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně přípravku Advagraf mají zvýšené riziko oportunních infekcí 
(bakteriálních, mykotických, virových i protozoárních). Mezi tyto stavy patří i

 nefropatie spojená s 

virem BK a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojená s virem JC. Tyto infekce jsou 

často spojeny s vysokou celkovou imunosupresivní zátěží a

 mohou vést k závažným nebo dokonce 

fatálním stavům. Je třeba, aby bral lékař tyto skutečnosti v úvahu př

i diferenciální diagnostice 

u imunosuprimovaných pacientů se zhoršující se funkcí ledvin nebo s neurologickými příznaky. 

 

U pacientů léčených takrolimem byl hlášen výskyt reverzibilního posteriorního encefalopatického 
syndromu (PRES). Pokud se u pacientů užívajících takrolimus objeví příznaky PRES, jako je bolest 
hlavy, změny duševního

 stavu, křeče a poruchy vidění, je třeba provést radiologické vyšetření (např. 

MRI). Pokud je diagnostikován PRES, doporučuje se odpovídající kontrola krevního tlaku a křečí 

a okamžité přerušení systémového podávání takrolimu. Pokud se přijmou příslušná opatření, většina 

pacientů se zcela uzdraví.

 

 

Čistá apl

azie červené řady  

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy čisté apl

azie červené řady (PRCA). U všech 

těchto pacientů se vyskytovaly rizikové faktory PRCA jako je infekce parvovirem B19, prodělávané

 

onemocnění nebo současné podávání léčivých přípravků spojených s PRCA .

 

 

Zvláštní skupiny pacientů

 

Zkušenosti u

 pacientů jiné než bílé populace a u pacientů se zvýšeným imunologickým rizikem (např. 

retransplantace, průkaz panel

u reaktivních protilátek (PRA)) jsou omezené. 

 

U pacientů se

 závažným poškozením jater může být nutné snížení dávky (viz bod 4.2). 

 

Pomocné látky 

Advagraf tobolky obsahují laktosu. Pacienti se vzácnou hereditární intolerancí galaktosy, vrozenou 

deficiencí laktázy laponského typu nebo malabsorpcí glukosy- a galaktosy by neměli tento přípravek 

užívat.

 

Inkoust potisku používaný k označení tobolek přípravku Advagraf obsahuje sójový lecitin. U pacientů 

přecitlivělých

 na sóju nebo burské oříšky by měly být riziko a závažnost hypersenzitivity zváženy s 

ohledem na prospěch z

 užívání přípravku Advagraf. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Systémově dostupný takrolimus je metabolizován jaterním CYP3A4. Byla také prokázána 

gastrointestinální metabolizace pomocí CYP3A4 ve střevní stěně. Souběžné užívání látek, o nichž je 

známo, že inhibují nebo indukují CYP3A4, může ovlivnit metabolismus takrolimu, a tím zvýšit nebo 
snížit hladinu takrolimu v

 krvi.  

Důrazně se doporučuje důkladně sledovat hladiny takrolimu v krvi, stejně jako prodloužení QT 

intervalu (EKG), funkci ledvin a jiné nežádoucí účinky, pokud jsou souběžně podávány látky, které 

mohou ovlivňovat metabolismus prostřednictvím CYP3A4 nebo jinak působit na hladiny takrolimu 

40 

v krvi a přerušit nebo přizpůsobit podle potřeby dávku takrolimu tak, aby jeho hladiny zůstaly stejné 

(viz bod 4.2 a 4.4). 

 

Inhibitory CYP3A4, které mohou vést ke zvýše

ní hladin takrolimu v krvi 

Klinicky vykazují schopnost zvyšovat hladiny takrolimu následující látky:

 

Silné interakce byly pozorovány u antimykotických látek, jako je ketokonazol, flukonazol, itrakonazol 

a vorikonazol, u makrolidového antibiotika erytromycinu a u inhibitorů HIV proteáz (např. ritonaviru, 

nelfinaviru, sachinaviru) nebo u inhibitorů HCV proteáz (např. telapreviru, bocepreviru). Současné 

podávání těchto látek může vyžadovat snížené dávky takrolimu téměř u všech pacientů. 

Farmakologické studie ukázaly, že vzestup krevních hladin je hlavně důsledkem zvýšení biologické 

dostupnosti takrolimu vlivem inhibice gastrointestinálního metabolismu. Účinek na jaterní clearance je 
vyjádřen méně.

 

Slabší interakce byly pozorovány u klotrimazolu, klaritromycinu,

 josamycinu, nifedipinu, nikardipinu, 

diltiazemu, verapamilu, amiodaronu, danazolu, etinylestradiolu, omeprazolu, nefazodonu a (čínských) 

bylinných přípravků obsahujících extrakt z

 rostliny Schisandra sphenanthera.  

Bylo prokázáno, že následující látky jsou potenciálními inhibitory takrolimového metabolismu 

in 

vitro: bromokryptin, kortizon, dapson, ergotamin, gestoden, lidokain, mefenytoin, mikonazol, 

midazolam, nilvadipin, norethindron, chinidin, tamoxifen, (triacetyl)oleandomycin. 

Bylo zaznamenáno zvýšení hladiny takrolimu v

 krvi u grapefruitové šťávy, a proto je třeba se vyhnout 

jejímu požívání.

 

Lansoprazol a cyklosporin mohou inhibovat metabolismus takrolimu zprostředkovaný CYP3A4 a vést 
ke zvýšení koncentrací takr

olimu v krvi. 

 

Jiné interakce, které mohou vést ke zvýšení hladin takrolimu v krvi

 

Takrolimus je velkou měrou vázán na plazmatické bílkoviny. Proto je třeba uvážit možnou interakci s 
jinými léčivými látkami, o nichž je známo, že mají vysokou afinitu k plazmatickým bílkovinám (např. 

NSAID, perorální antikoagulancia, nebo perorální antidiabetika). 

Další potenciální interakce, které mohou zvýšit systémovou expozici takrolimu, zahrnují prokinetika 

(jako metoklopramid a cisaprid), cimetidin a magnesium-aluminium-hydroxid. 

 

Induktory CYP3A4, které mohou vést ke snížení hladin takrolimu v krvi

 

Klinicky vykazují schopnost snižovat hladiny takrolimu 

v krvi následující látky: 

Silné interakce byly pozorovány u rifampicinu, fenytoinu, třezalky (

Hypericum perforatum), což může 

vyžadovat zvýšení dávky takrolimu téměř u všech pacientů. Klinicky významné interakce byly 
pozorovány rovněž u fenobarbitalu. Prokázalo se, že udržovací dávky kortikosteroidů snižují hladiny 

takrolimu v krvi.  

 

Vysoké dávky prednizolonu nebo metylprednizolonu podávané při léčbě akutní rejekce mají potenciál 

zvýšit nebo snížit hladinu takrolimu v krvi.

 

Karbamazepin, metamizol a isoniazid mohou snižovat koncentraci takrolimu.

 

 

Vliv takrolimu na metabolismus jiných léčivých přípravků

 

Takrolimus je známý inhibitor CYP3A4. Z toho důvodu může souběžné užívání takrolimu s léčivými 

přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány pomocí CYP3A4, ovlivnit metabolizmus těchto 
léčivých přípravků. 

 

Současné podávání takrolimu prodlužuje poločas cyklosporinu. Kromě toho se mohou vyskytnout 
synergistické/aditivní nefrotoxické účinky. Z

 tohoto důvodu se kombinované podávání cyklosporinu 

a takrolimu nedoporučuje a pokud podáváme takrolimus pacientům, kteří před tím užívali cyklosporin, 

je třeba dbát zvýšené opatrnos

ti (viz bod 4.2 a 4.4). 

Bylo prokázáno, že takrolimus zvyšuje hladiny fenytoinu v krvi. 

 

Takrolimus může snížit clearance steroidních antikoncepčních prostředků. Poněvadž to může mít za 
následek zvýšené hladiny těchto hormonů v krvi, je třeba opatrnosti při rozhodování o kontracepčních 
opatřeních.

 

Znalosti o interakcích takrolimu se statiny jsou omezené. Z klinických údajů lze soudit, že 

farmakokinetika statinů není současným podáváním takrolimu zásadně ovlivněna.

 

Údaje ze zkoušek na zvířatech ukázaly, že takrolimus může snižovat clearance a zvyšovat poločas 

fenobarbitalu a fenazonu. 

41 

 

Ostatní interakce vedoucí ke škodlivým klinickým účinkům

 

Současné užívání takrolimu s

 léčivými přípravky, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo 

neurotoxický účinek, může toto působení zvýšit (např. aminoglykozidy, inhibitory gyrázy, 

vankomycin, kotrimoxazol, NSAID, ganciklovir nebo aciklovir).  

Zvýšená nefrotoxicita byla také pozorována po podání amfotericinu B a ibuprofenu ve spojení 

s takrolimem. 

 

Vzhledem k tomu, že léčba takrolimem může být spojena s hyperkalemií nebo může zvýšit již 

existující hyperkalemii, je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím draslík 

(např. amiloridu, triamterenu nebo spironolaktonu) (viz bod 4.4).

 

 

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci, takže vakcinace v době léčby takrolimem 

může být méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kmeny

 (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení  

 

Těhotenství

 

Údaje u lidí potvrdily, že takrolimus prochází placentou. Omezené údaje od příjemců 
transplantovaných orgánů neprokazují, že by ve srovnání s jinými imunosupresivními léčivými 
přípravky bylo riziko nežádoucích účinků

 a vlivu na průběh a výsledek těhotenství během léčby 

takrolimem zvýšeno.

 Nicméně byly hlášeny případy samovolných potratů. Doposud nejsou k dispozici 

žádné jiné relevantní epidemiologické údaje.

 Podání takrolimu těhotným ženám lze zvážit, pokud je 

tato léčba nutná, neexistuje bezpečnější altern

ativa a očekávaný prospěch ospravedlní potenciální 

riziko pro plod. V případě expozice in utero se doporučuje sledování novorozence s ohledem na 

potenciální nežádoucí příhody takrolimu (zvláště vliv na ledviny). Existuje riziko předčasného porodu 

( 37. týden) (incidence byla 66 ze 126 porodů, tj. 53,7 %; ukázalo se nicméně, že většina 

novorozenců měla vzhledem ke svému gestačnímu věku normální porodní váhu) a také hyperkal

emie 

u novorozence (incidence 8 ze 111 novorozenců, tj. 7,2

  %), která se však spontánně upraví. 

U potkanů a králíků způsobuje takrolimus embryofetální toxicitu a to v

 dávkách, které vykazují 

toxicitu pro matku (viz bod 5.3). 

 

Kojení 

Údaje u lidí dále potvrdily, že takrolimus je vylučován

 do mateřského mléka. Protože se nedá vyloučit 

škodlivý vliv na novorozence, neměly by ženy v

 době užívání přípravku Advagraf kojit. 

 

Fertilita 

U potkanů byl pozorován negativní vliv takrolimu na fertilitu samců (snížený počet a pohyblivost 

spermií) (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Takrolimus může způsobit zrakové a neurologické poruchy. Tento účinek může být zvýšen, jestliže je 
současně s

 takrolimem podáván alkohol. 

 

Studie hodnotící účinky takrolimu (Advagraf) na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly 

provedeny. 

 

4.8  Nežádoucí účinky  

 

Vzhledem k základnímu onemocnění a množství současně podávaných léků je profil nežádoucích 
účinků spojených s imunosupresivy často těžké stanovit.

 

 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 10 % pacientů) jsou

 tremor, porucha 

funkce ledvin, hyperglykemické stavy, diabetes mellitus, hyperkalemie, infekce, hypertenze a 

insomnie. 

 

42 

Četnost výskytu nežádoucích účinků je definována následovně: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), 
není známo (z dostupných údajů nelze určit). V

 každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny 

podle klesající závažnosti.

 

 

Infekce a infestace 

Tak jako u ostatních vysoce účinných imunosupresiv jsou také při léčbě takrolimem pacienti často 
vystaveni zvýšenému riziku infekcí (virových, bakteriálních, plísňových, protozoálních). Průběh dříve 
vzniklých infekcí se může zhoršit. Mohou vzniknout jak generalizované, tak lokalizované infekc

e. 

U pacientů léčených imunosupresivy včetně přípravku Advagraf

  byly hlášeny případy nefropatie 

spojené s virem BK a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojené s virem JC. 

 

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené 

 

U pacientů léčených imunosupresivy je zvýšené riziko vzniku malignit. V souvislosti s léčbou 

takrolimem byly hlášeny benigní a maligní novotvary, včetně lymfoproliferativních poruch 

spojených s EBV a malignit kůže. 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

časté:

 

  anemie, trombocytopenie, leukopenie, abnormální výsledky analýzy erytrocytů, 

leukocytóza 

méně časté:

    koagulopatie, pancytopenie, neutropenie, abnormální výsledky analýz koagulace 

a krvácení 

vzácné: 

  trombotická trombocytopenická purpura, hypoprotrombinemie 

není známo:      čistá aplazie červené krevní řady, agranulocytóza, hemolytická anemie 

 

Poruchy imunitního systému 

U pacientů, kteří užívají takrolimus, byly pozorovány alergické a anafylaktoidní reakce (viz bod 4.4).

 

 

Endokrinní poruchy 

vzácné: 

  hirsutismus 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

velmi časté:

   diabetes mellitus, hyperglykemické stavy, hyperkalemie 

časté:

 

  metabolické acidózy, abnormality jiných iontů, hyponatremie, retence tekutin, 

hypeurikemie, hypomagnezemie, hypokalemie, hypokalcemie, snížená chuť k jídlu, 

hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hypertriglyceridemie, hypofosfatemie 

méně časté:

    dehydratace, hypoglykemie, hypoproteinemie, hyperfosfatemie 

 

Psychiatrické poruchy 

velmi časté:

 

insomnie 

časté:

 

  zmatenost a dezorientace, deprese, příznaky úzkosti, halucinace, duševní poruchy, 

depresivní nálada, poruchy nálady, noční můry 

 

méně časté:

    psychotické poruchy 

 

Poruchy nervového systému 

velmi časté:

   bolest hlavy, tremor 

časté: 

 

  poruchy nervového systému, záchvaty, poruchy vědomí, periferní neuropatie, závratě, 

parestezie a dysestezie, zhoršené psaní  

méně časté:

    encefalopatie, krvácení do centrálního nervového systému a cévní mozkové příhody, 

kóma, poruchy řeči a používání jazyka, plegie a paréza, amnézie 

vzácné: 

  hypertonie 

velmi vzácné:  myastenie 

 

Poruchy oka 

časté:

 

  oční poruchy, rozmazané vidění, fotofobie  

méně časté:

    katarakta 

vzácné: 

  slepota 

43 

 

Poruchy ucha a labyrintu 

časté:

 

tinnitus 

méně časté:

    hypoakusie 

vzácné: 

  percepční hluchota 

velmi vzácné:  porucha sluchu 

 

Srdeční poruchy

 

časté:

 

  ischemická choroba srdeční, tachykardie 

méně časté:

 

srdeční 

selhání, ventrikulární arytmie a zástava srdce, supraventrikulární arytmie, 

kardiomyopatie, ventrikulární hypertrofie, palpitace 

vzácné: 

  perikardiální výpotek 

velmi vzácné:  torsades de pointes 

 

Cévní poruchy 

velmi časté:

   hypertenze 

časté:

 

tromboembolické a ischemické příhody, cévní hypotenzivní poruchy, krvácení, 

periferní vaskulární poruchy,  

méně časté:

    hluboká žilní trombóza končetin, šok, infarkt 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

 

časté:

 

poruchy parenchymu plic, dušnost, pleurální výpotek, kašel, faryngitis, nazální 

kongesce a záněty

 

méně časté:

    respirační selhání, poruchy respiračního traktu, astma 

vzácné: 

  syndrom akutní respirační tísně 

 

Gastrointestinální poruchy 

velmi časté:

   průjem, nauzea 

časté:

 

gastrointestinální příznaky, zvracení, gastrointestinální a abdominální bolest, 
gastrointestinální zánětlivé stavy, gastrointestinální krvácení, gastrointestinální 

ulcerace a perforace, ascites, stomatitida a ulcerace, zácpa, dyspeptické příznaky, 

flatulence, plynatost a distenze střev, řídká stolice 

méně časté:

 

akutní a chronická pankreatitida, paralytický ileus, refluxní choroba jícnu, porucha 

vyprazdňování žaludku

 

vzácné: 

  pankreatická pseudocysta, subileus 

 

Poruchy jater a žlučových cest

 

časté:

 

poruchy žlučov

ých cest, hepatocelulární poškození a hepatitida, cholestáza a ikterus,  

vzácné: 

  venookluzivní choroba jater, trombóza arteria hepatica 

velmi vzácné:  selhání jater 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 

časté:

 

  vyrážka, pruritus, alopecie, akné, zvýšené pocení 

méně časté:

    dermatitis, fotosenzitivita 

vzácné: 

  toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom) 

velmi vzácné:  Stevens-Johnsonův syndrom 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

 

časté:

 

  artralgie, bolest zad, svalové křeče, bolest v končetině 

méně časté:

    kloubní onemocnění 

vzácné: 

  snížená pohyblivost 

 

Poruchy ledvin a močových cest

 

velmi časté: 

   porucha funkce ledvin 

časté:

 

renální selhání, akutní renální selhání, toxická nefropatie, renální tubulární nekróza, 

močové abnormality, oligurie, příznaky postižení močového měchýře a uretry

 

méně časté.

    hemolyticko-uremický syndrom, anurie, 

44 

velmi vzácné:  nefropatie, hemoragická cystitida 

 

Poruchy reprodukčního sys

tému a prsu 

 

méně časté:

    dysmenorea a děložní krvácení 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

časté:

 

febrilní stavy, bolest a diskomfort, astenické stavy, edém, porucha percepce tělesné 

teploty, méně časté:

  onemocnění podobající se chřipce, nervozita, abnormální pocit, 

multiorgánové selhání, pocit tlaku na hrudi, teplotní intolerance  

vzácné: 

  pády, vředy, tíseň na hrudi, žízeň 

velmi vzácné:   zmnožení tukové tkáně 

 

Vyšetření

 

velmi časté:

 

abnormální funkční jaterní testy

 

časté:

 

zvýšená alkalická 

fosfatáza v krvi, zvýšená tělesná hmotnost 

méně časté:        zvýšená sérová amyláza, abnormální EKG nálezy, abnormality při vyšetření srdeční                          

frekvence a pulzu, snížená tělesná hmotnost, zvýšená hladina laktát

-dehydrogenázy 

v krvi 

velmi vzácné:  abnormální echokardiogram, prodloužení intervalu QT na EKG 

 

Poranění, otravy a procedurální komplikace

 

časté:

 

  primární dysfunkce štěpu 

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných záměn 
různých fore

m takrolimu s okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. V této souvislosti byla 

hlášena řada případů rejekce transplantátu (četnost nelze z

 dostupných údajů určit). 

 

Hlášení pode

zření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému nežádoucích účinků 

uvedeného v 

Dodatku V

 

4.9  Předávkování  

 

Zkušenosti s

 předávkováním jsou omezené. Bylo popsáno několik případů náhodného předávkování 

takrolimem s následujícími př

íznaky: tremor, bolest hlavy, nauzea a zvracení, infekce, kopřivka, 

letargie, zvýšené hladiny dusíku močoviny v krvi, sérového kreatininu a hladiny 

alaninaminotransferázy. 

Při předávkování takrolimem neexistuje žádné specifické antidotum. Pokud k němu dojde, je třeba 

zahájit obecná podpůrná opatření a symptomatickou léčbu. 

Vysoká molekulární hmotnost, nízká rozpustnost ve vodě a rozsáhlá vazba na erytrocyty a plazmatické 

bílkoviny jsou důvodem, proč se předpokládá, že takrolimus nebude dialyzovatelný. U ojedinělých 

pacientů s

 velmi vysokými plazmatickými hladinami byla při redukci toxických koncentrací takrolimu 

efektivní hemofiltrace, eventuálně hemodiafiltrace. Při perorální intoxikaci je užitečný výplach 
žaludku a/nebo použití adsorbentů (jako je aktivní uhlí), pokud se použijí krátce po podání.

 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory kalcineurinu, ATC kód: L04AD02 

 

Mechanizmus účinku

 

Předpokládá se, že účinek takrolimu na molekulární úrovni je zprostředkován vazbou na cytosolový 

protein (FKBP12), který je zodpovědný za nitrobuněčnou akumulaci sloučeniny. Komplex FKBP12 - 

takrolimus se specificky a kompetitivně váže na kalcineurin, čímž ho inhibuje. Tím dochází ke 

45 

kalcium dependentní inhibici signálních drah T buněk, čímž se zamezí transkripci určité skupiny genů 

cytokinů. 

 

Takrolimus je silné imunosupresivum, jehož účinek byl ověřen v pokusech 

in vitro a in vivo

Takrolimus zejména inhibuje tvorbu cytotoxických lymfocytů, které jsou hlavně zodpovědné za 
odhojení štěpů. Potlačuje aktivaci T

 buněk a proliferaci B buněk, která je závislá na T pomocných 

buňkách, a také tvorbu lymfokinů (jako např. interleukin

u 2, interleukinu 3 a γ-interferonu) a expresi 

receptorů interleukinu

 2.  

 

Výsledky z klinických studií s takrolimem podávaným jednou denně –

 přípravek Advagraf 

Transplantace jater 

Účinnost a bezpečnost přípravků Advagraf a Prograf, u obou v kombinaci s

 kortikosteroidy, byla 

porovnávána u 471 de novo příjemců jaterního transplantátu. Četnost biopsií potvrzené akutní rejekce 

v období prvních 24 týdnů po transplantaci byla 32,6

 % ve skupině užívající Advagraf (N = 237) 

a 29,3 % ve skupině užívající Prograf (N = 234). Rozdíl v účinnosti léčby (Advagraf-Prograf) činil 

3,3 % (95 % interval spolehlivosti [-5.7 %, 12.3 %]). Podíl pacientů s dvanáctiměsíčním přežitím byl 

89,2 % ve skupině užívající Advagraf a 90,8 % ve skupině užívající Prograf. Ve skupině užívající 

Advagraf zemřelo 25 pacientů (14 žen, 11 mužů) a ve skupině užívající Prograf 24 pacientů (5 žen, 

19 mužů). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo u 85,3 % (Advagraf) a 85,6 % (Prograf) 

pacientů.

 

 

Transplantace ledvin 

Účinnost a bezpečnost přípravků Advagraf a Prograf, u obou v kombinaci s

 mofetil mykofenolátem 

(MMF) a kortikosteroidy, byla porovnávána u 667 de novo příjemců ledvinového transplantátu. 

Četnost biopsií potvrzené akutní rejekce v období prvních 24 týdnů po transplantaci byla 18,6 % ve 
skupině užívající Advagraf (N = 331) a 14,9

 % ve skupině užívající Prograf (N = 336). Rozdíl v 

účinnosti léčby (Advagraf

-Prograf) činil 3,8 % (95 % interval spolehlivosti [-2,1 %, 9,6 %]). Podíl 

pacientů s dvanáctiměsíčním přež

íváním byl 96,9 % ve skupině užívající Advagraf a 97,5 % ve 

skupině užívající Prograf. Ve skupině užívající Advagraf zemřelo 10 pacientů (3 ženy, 7 mužů) a ve 
skupině užívající Prograf 8 pacientů (3 ženy, 5 mužů). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo 

u 91,5 % (Advagraf) a 92,8 % (Prograf) pacientů. 

 

Účinnost a bezpečnost přípravku Prograf, cyklosporinu a přípravku Advagraf, u

 všech v kombinaci 

s protilátkovou indukcí basiliximabem, MMF a kortikosteroidy, byla porovnávána u 638 de novo 

příjemců ledvinového transplantátu. Incidence selhání l

éčby po 12 měsících (definovaného jako smrt, 

ztráta štěpu, biopsií potvrzená akutní rejekce nebo nemožnost dalšího sledování pacienta) byla 14 % 
ve skupině užívající Advagraf (N = 214), 15,1

 % ve skupině užívající Prograf (N = 212) a 17,0 % ve 

skupině cyklosporinu (N

 = 212). Rozdíl v účinnosti léčby činil -3,0 % (Advagraf-cyklosporin) (95,2 % 

interval spolehlivosti [-9,9 %, 4,0 %]) při srovnání přípravku Advagraf s cyklosporinem a -1,9 %. 

(Prograf-cyklosporin) (95,2 % interval spolehlivosti [-8,9 %, 5,2 %]) při srovnání Prografu s 

cyklosporinem. Podíly pacientů s dvanáctiměsíčním přežíváním byly následující: 98,6 % (Advagraf), 

95,7 % (Prograf) a 97,6 % (cyklosporin). Ve skupině užívající Advagraf zemřeli 3 pacienti (všichni 

byli muži), ve skupině užívající Prograf 10 pacientů (3 ženy, 7 mužů) a v cyklosporinové skupině 

6 pacientů (3 muži a 3 ženy). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo u 96,7 % (Advagraf), 

92,9 % (Prograf) a 95,7 % (cyklosporin) pacientů. 

 

Klinická účinnost a bezpečnost přípravku Prograf tobolky podávaného dvakrát denně u primárních 
transplantací orgánů

 

V prospektivních studiích byl účinek takrolimu jako primárního imunosupresiva sledován u přibližně 
175 pacientů po transplantaci plic, 475 pacientů po transplantaci pankreatu a 630 pacientů po 
transplantaci střeva. Celkově lze říct, že bezpečnostní profil takrolimu v těchto uveřejněných studiích 
byl podobný jako v rozsáhlých studiích, kde byl takrolimus použit jako primární léčba u transplantací 
jater, ledvin a srdce. Výsledky účinnosti v největších studiích každé indikace jsou shrnuty níže.

 

 

Transplantace plic 

Předběžná analýza nedávné multicentrické studie s

 perorálním přípravkem Prograf se zabývala 

110 pacienty, kteří podle náhodného výběru 1:1 dostávali buď takrolimus, nebo cyklosporin. Léčba 

takrolimem byla zahájena kontinuální intravenózní infúzí v dávce 0,01 až 0,03 mg/kg/den a perorální 

46 

takrolimus byl podáván v dávkách 0,05 až 0,3 mg/kg/den. V první

m roce po transplantaci byl hlášen 

nižší výskyt akutních rejekcí u pacientů léčených takrolimem oproti těm, kteří byli léčeni 

cyklosporinem (11,5 % proti 22,6 %), nižší výskyt chronických rejekcí a syndromu obliterující 

bronchiolitidy (2,86 % proti 8,57 %). Podíl jednoletého přežití pacientů byl 80,8 % u takrolimu a 83 

% u cyklosporinové skupiny.  

Další randomizovaná studie zahrnovala 66 pacientů léčených takrolimem oproti 67 pacientům 
léčeným cyklosporinem. Léčba takrolimem byla zahájena kontinuální intrav

enózní infúzí v dávce 

0,025 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávce 0,15 mg/kg/den s následným 

přizpůsobením dávky cílovým minimálním hladinám v

 rovnovážném stavu v krvi v rozmezí 10 až 

20 ng/ml. Jeden rok přežilo 83 % pacientů léčených takrolimem a 71 % těch, kteří byli léčeni 

cyklosporinem, dvouleté přežití bylo podle uvedeného pořadí 76

 % a 66 %. Akutní rejekční příhody 

na 100 pacientů/dnů byly početně méně časté u skupiny s takrolimem (0,85 příhod), než u skupiny 
užívající cyklosporin (1,09

 příhod). Obliterující bronchiolitida vznikla u 21,7 % pacientů léčených 

takrolimem a u 38,0 % pacientů cyklosporinové skupiny (p=0,025). Přechod na takrolimus byl 

potřebný u významně větší skupiny pacientů léčených cyklosporinem (n=13), než přechod 

takrolimem léčených pacientů na cyklosporin (n=2) (p=0,02) (Keenan et al., Ann Thoracic Surg 

1995; 60:580). 

V další dvoucentrické studii bylo náhodně vybráno 26 pacientů do takrolimové skupiny a 24 do 

cyklosporinové skupiny. Podávání takrolimu bylo zahájeno kontinuální intravenózní infúzí v dávce 

0,05 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávkách 0,1 až 0,3 mg/kg/den s následným 
přizpůsobováním dávky cílovým minimálním hladinám v

 rovnovážném stavu v krvi v rozmezí 12 až 

15 ng/ml. Jeden rok přežilo 73,1

 % pacientů léčených takrolimem a 79,2 % pacientů léčených 

cyklosporinem. Absence akutní rejekce po transplantaci plic byla vyšší ve skupině léčené takrolimem 
po 6 měsících (57,7

 % proti 45,8 %) i po jednom roce (50 % proti 33,3 %).  

Tyto tři studie vykazova

ly podobné přežívání. Výskyt akutní rejekce byl ve všech třech studiích 

početně nižší u takrolimu a jedna ze studií zjistila významně nižší výskyt syndromu obliterující 
bronchiolitidy při léčbě takrolimem.

 

 

Transplantace pankreatu 

Multicentrická studie s perorálním přípravkem Prograf zahrnovala 205 pacientů, kteří podstoupili 

současnou transplantaci pankreatu a ledvin, z nichž bylo metodou náhodného výběru 103 určeno k 
užívání takrolimu a 102 užívalo cyklosporin. Počáteční perorální dávka takrolimu podle pr

otokolu 

byla 0,2 mg/kg/den a později byla přizpůsobována tak, aby bylo dosaženo cílových minimálních 

hladin v rovnovážném stavu v krvi 8 až 15 ng/ml pátého dne a 5 až 10 ng/ml po šestém měsíci. 

Přež

ívání transplantovaného pankreatu jeden rok po operaci bylo významně vyšší u takrolimu 91,3 %, 

než 

u cyklosporinu 74,5 % (p<0,0005), zatímco přežití ledvinového štěpu bylo v obou skupinách 

podobné. Celkem 34 pacientů bylo převedeno z léčby cyklosporinem na takro

limus, ale pouze 6 

pacientů léčených takrolimem vyžadovalo převedení na alternativní terapii.

 

 

Transplantace střeva

 

Uveřejněná klinická studie z jednoho centra o použití perorálního přípravku Prograf k primární léčbě 
po transplantaci střeva ukázala, že vypočítaná četnost přežití 155 pacientů (65 po transplantaci pouze 
střeva, 75 jater a střeva, 25 po multiviscerální transplantaci), kteří dostávali takrolimus a prednizon 

byla 75 % po jednom roce, 54 % po 5 letech a 42 % po 10 letech. V prvních letech  byla počáteční 

perorální dávka takrolimu 0,3 mg/kg/den. Současně se vzrůstající zkušeností se v průběhu 11 let trvale 

zlepšovaly i výsledky. Zřejmě k tomu přispěla v této indikaci během let řada inovací, jako například 
technika pro časnou detekci infekce virem E

psteina-Barrové (EBV) a CMV, augmentace kostní dřeně, 

současné užívání 

daklizumabu, antagonisty interleukinu 2, nižší počáteční dávky takrolimu s cílovými 

minimálními hladinami v rovnovážném stavu 10 až 15 ng/ml a nejnověji také ozařování 

alotransplantátu. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti  

 

Absorpce 

Bylo prokázáno, že u člověka může docházet k

 absorpci takrolimu v celém zažívacím traktu. Celkově 

je takrolimus rychle absorbován. Advagraf je forma takrolimu s prodlouženým uvolňováním; 

vyznačuje se tedy prodlouženým perorálním absorpčním profilem s

 průměrným časem k dosažení 

47 

maximální plazmatické koncentrace (C

max

) přibližně 2 hodiny (t

max

).  

Absorpce je variabilní a průměrná perorální biologická dostupnost takrolimu (stanovená u přípravku 
Prograf) leží v

 rozmezí 20 – 25 % (individuální rozmezí u dospělých pacientů je 6 % - 43 %).

 

Perorální biologická dostupnost přípravku Advagraf se snižuje, pokud je podán po jídle. Jak rychlost, 

tak rozsah absorpce přípravku Advagraf se snižuje, je

-li přípravek podáván s jídlem. 

Žluč neovlivňuje absorpci takrolimu; léčbu přípravkem Advagraf lze tedy zahájit perorálně.

 

U přípravku Advagraf existuje těsná korelace mezi AUC a minimálními hladinami v rovnovážném 

stavu v plné krvi. Monitorování minimálních hladin v rovnovážném stavu v plné krvi je proto 

vhodným způsobem pro odhad systémové expozice.

 

 

Distribuce 

Distribuce takrolimu po intravenózním podání má u člověka bifázický průběh. V systémovém oběhu 

se takrolimus silně váže na erytrocyty, což má za následek distribuční poměr koncentrací 

mezi plnou 

krví a plazmou 20:1. V plazmě se takrolimus silně váže (> 98,8 %) na plazmatické bílkoviny, hlavně 

na sérový albumin a α

-1-kyselý glykoprotein. 

Takrolimus je v těle do velké míry distribuován. Distribuční objem v rovnovážném stavu odvozený 

od plazmatické koncentrace je přibližně 1300 l (u zdravých dobrovolníků). Odpovídajícím údajem 

v plné krvi je průměrně 47,6 l. 

 

Metabolizmus 

Takrolimus je z velké části metabolizován v játrech, primárně cytochromem P450-3A4. Takrolimus je 

také ze značné části metabolizován ve střevní stěně. Bylo identifikováno několik metabolitů. Pouze u 

jednoho z nich byla in vitro prokázána imunosupresivní aktivita podobná takrolimu. Ostatní 

metabolity vykazovaly pouze malou nebo žádnou imunosupresivní aktivitu. V

 systémovém oběhu byl 

nalezen pouze jeden z neaktivních metabolitů v nízkých koncentracích. Metabolity tedy nepřispívají 

k farmakologické aktivitě takrolimu. 

 

Eliminace 

Takrolimus je látka s nízkou clearance. U zdravých dobrovolníků byla celková tělesná clearance 

stanovená z plné krve v průměru 2,25 l/hod. U dospělých pacientů po transplantaci jater, ledvin a srdce 

byla naměřena clearance 4,1 l/hod., 6,7 l/hod.

 a 3,9 l/hod. podle uvedeného pořadí. Předpokládá se, že 

takové faktory jako nízký hematokrit a nízká hladina bílkovin, které mají za následek zvýšení podílu 

nevázané frakce takrolimu, nebo zvýšení metabolizmu indukované kortikosteroidy mohou být 

odpovědné za vyšší clearance pozorované u příjemců transplantátů.

 

Poločas takrolimu je dlouhý a variabilní. U zdravých jedinců je průměrný poločas stanovený v

 plné 

krvi přibližně 43 hodin. 

 

Po intravenózním i perorálním podání takrolimu značeného 

14

C se většina radioaktivity eliminovala 

stolicí. Přibližně 2

 % se vyloučila močí. Méně než 1 % nezměněného takrolimu bylo detekováno 

v moči a stolici, což ukazuje, že takrolimus je takřka úplně metabolizován před eliminací a že žluč má 

zásadní roli v procesu eliminace. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Ve zkouškách toxicity na potkanech a paviánech byly nejvíce postiženými orgány ledviny a pankreas. 
U potkanů měl takrolimus toxické účinky na nervový systém a oči. U králíků byly po intravenózním 
podání takrolimu pozorovány reverzibilní kardiotoxické účinky.

 

U některých živočišných druhů se objevilo prodloužení QT

c intervalu po intravenózním podání dávky 

od 0,1 do 1,0 mg/kg formou rychlé infuze /bolusové injekce. Maximální koncentrace v krvi,  dosažené 

těmito dávkami, přesahovaly hodnotu 150 

ng/ml, což je více než 6 násobek průměrné maximální 

koncentrace naměřené při použití

 přípravku Advagraf  při transplantaci v klinické praxi. 

U potkanů a králíků byla pozorována embryofetální toxicita, a to pouze v

 dávkách, které způsobily 

významné poškození mateřského organismu. U potkanů byly po podání toxických dávek postiženy 
samičí rozmnožovací funkce včetně porodu a potomstvo vykazovalo sníženou porodní

 hmotnost, 

životaschopnost a zhoršení růstu.

 

U potkanů byl zaznamenán nepříznivý účinek takrolimu na samčí plodnost projevující se sníženým 
množstvím a pohyblivostí spermií.

 

 

48 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Obsah tobolky: 

Hypromelosa 

Ethylcelulosa  

Monohydrát laktosy  

Magnesium-stearát. 

 

Obal tobolky: 

Oxid titaničitý (E 171)

 

Žlutý oxid železitý (E 172)

 

Červený oxid železitý 

(E 172) 

Natrium-lauryl-sulfát 

Želatina.

 

 

Potiskový inkoust  (Opacode S-1-15083):  

Šelak

 

Sójový lecitin 

Simetikon 

Červený oxid železitý (E 172)

 

Hydroxypropylcelulosa. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Takrolimus není kompatibilní s PVC (polyvinylchlorid). Sondy, stříkačky nebo jiná zařízení, které se 

používají k

 přípravě suspenze z obsahu tobolky přípravku Advagraf nesmí obsahovat PVC. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky 

 

Po otevření hliníkového sáčku: 1 rok.

 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Transparentní PVC/PVDC/Al blistr nebo perforovaný blistr jednodávkový, Al sáček obsahující 

vysoušedlo, 10 tobolek v

 blistru.  

 

Velikost balení: 30, 50 nebo 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním v blistru nebo 30x1, 

50x1 nebo 100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním v perforovaném jednodávkovém blistru. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním  

 

Žádné zvláštní požadavky.

 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

49 

Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

Nizozemsko 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

 

EU/1/07/387/011 

EU/1/07/387/012 

EU/1/07/387/013 

EU/1/07/387/021 

EU/1/07/387/022 

EU/1/07/387/023 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

 

Datum první registrace: 23. dubna 2007 

Datum posledního prodloužení registrace: 13. dubna 2012  

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentuty pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 

 

50 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU

 

 

Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

 

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 5 mg tacrolimusum (ve formě 

monohydrátu). 

 

Pomocné látky se známým účinkem:  

Jedna tobolka obsahuje 510,9 mg laktosy. 

Inkoust potisku používaný k označení tobolky obsahuje stopová množství sójového lecitinu (0,48 % 

z celkového složení inkoustu). 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním. 

 

Želatinové tobolky s

 červeným potiskem „5 mg“ na šedočerveném víčku tobolky a „687“ na 

oranžovém těle tobolky, obsahující bílý prášek.

 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělých příjemců ledvinového nebo jaterního alogenního štěpu

 

Léčba v případě 

rejekce alogenního štěpu nereagujícího na léčbu jinými imunosupresivními léčivými 

přípravky u dospělých pacientů. 

 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Advagraf je perorální forma takrolimu určená k

 podávání jednou denně. Léčba přípravkem Advagraf 

vyžaduje pečlivé sledování personálem, který je přiměřeně kvalifikován a vybaven. Předepisovat tento 
léčivý přípravek a provádět změny imunosupresivní léčby může pouze lékař, který má zkušenosti s 
imunosupresivní léčbou a péčí o pacienty

 po transplantaci. 

 

Náhodná, nezamýšlená nebo nekontrolovaná záměna různých forem takrolimu, a to jak s okamžitým 
tak s prodlouženým uvolňováním, 

je nebezpečná. Může vést k rejekci štěpu nebo zvýšenému výskytu 

nežádoucích účinků včetně nedostatečné nebo nadměrné imunosuprese v důsledku klinicky 
významných rozdílů v systémové expozici takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy jednou formou 
takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny formy nebo režimu 

dávkování lze 

provádět pouze pod přímým dohledem odborníka v transplantologii (viz bod 4.4 a 4.8). Po konverzi na 

jakoukoli jinou formu je nutno monitorovat terapeutické hladiny a provést úpravu dávky tak, aby se 

systémová expozice takrolimu udržovala na stále stejné úrovni. 

 

Dávkování 

Doporučené počáteční dávky, které jsou uvedeny dále, jsou myšleny pouze jako návod. V počátečním 
pooperačním období je přípravek Advagraf běžně podáván v kombinaci s jinými 

imunosupresivy. 

Dávky se mohou lišit v závislosti na zvoleném imunosupresivním režimu. Dávkování léčivého 
přípravku Advagraf musí být založeno primárně na individuálním klinickém zhodnocení rejekce a 
tolerability každého pacienta

, doplněném  sledováním   hladiny takrolimu v krvi (viz níže pod 

51 

„Sledování terapeutických hladin“). Jestliže jsou zřejmé klinické známky rejekce, je třeba 

zvážit 

změnu imunosupresivního režimu.

 

 

U pacientů po transplantaci ledvin nebo jater 

de novo byla 1. den AUC

0-24

 takrolimu při shodných 

dávkách u přípravku Advagraf o 30 % resp. 50 % nižší než u 

tobolek s okamžitým uvolňováním 

(Prograf). Do 4. dne byla systémová expozice vycházející z měření minimálních koncentrací u 

pacientů po transplantaci ledvin i

 jater u obou forem podobná. Během prvních dvou týdnů po 

transplantaci se u přípravku Advagraf doporučuje pečlivé a pravidelné monitorování minimálních 

hladin takrolimu, aby se zajistila adekvátní expozice léku v časném potransplantačním období. 

Vzhledem k tomu, že takrolimus je látka s nízkou clearance, může u přípravku Advagraf trvat několik 

dní než se po úpravě režimu 

dávkování dosáhne ustáleného stavu. 

 

Aby se zabránilo rejekci transplantovaného štěpu, musí být imunosupresivní léčba dlouhodobá a nelze 

tedy stanovit maximální délku perorálního podávání. 

 

Profylaxe rejekce transplantátu ledviny 

Léčba přípravkem Advagraf by měla začít dávkou 0,20

-0,30 mg/kg/den podanou v jedné dávce ráno. 

Léčba má začít do 24 hodin po ukončení chirurgického zákroku. 

 

V potransplantačním období se dávky přípravku Advagraf obvykle snižují. V některých případech je 

možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii přípravkem Advagraf. 
Potransplantační změny stavu pacienta mohou změnit farmakokinetiku takrolimu a mohou vyžadovat 
další přizpůsobení dávky.

 

 

Profylaxe rejekce transplantátu jater 

Léčbu přípravkem Advagraf je třeba začít dávkou 0,10

-0,20 mg/kg/den podanou v jedné dávce ráno. 

Podávání by mělo začít přibližně 12

-18 hodin po skončení operace.  

V potransplantačním období se dávky přípravku Advagraf obvykle snižují. V některých případech je 

možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii přípravkem Advagraf. 
Potransplantační zlepšení stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a může vyžadovat 
další přizpůsobení dávky.

 

 

Konverze pacientů léčených přípravkem Prograf na Advagraf

 

U pacientů příjemců alotransplantátu, kteří jsou na udržovací terapii přípravkem Prograf tobolky 
podávaným dvakrát denně a vyžadují převod na Advagraf jednou denně, by měl být tento převod 

proveden v poměru 1 : 1 (mg:mg) celkové denní dávky. Advagraf se užívá ráno.  

 

U stabilizovaných pacientů převáděných z

 přípravku Prograf tobolky (podávaného 2 x denně) na 

Advagraf (podávaný jednou denně) v

 poměru 1 : 1 (mg:mg) celkové denní dávky byla u přípravku 

Advagraf systémová expozice takrolimu (AUC

0-24

) přibližně o 10 % nižší než u přípravku Prograf. 

Vztah mezi minimálními hladinami takrolimu (C

24

) a systémovou expozicí (AUC

0-24

) jsou u přípravku 

Advagraf podobné jako u přípravku Prograf. Při konverzi z

 přípravku Prograf tobolky na Advagraf by 

měly být minimální hladiny takrolimu měřeny před konverzí a během 2 týdnů po konverzi. Po 
konverzi je třeba monitorovat 

minimální hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby provést úpravu 

dávky tak, aby se udržela podobná systémová expozice. Dávky je třeba upravovat tak, aby se zajistila 

podobná úroveň systémové expozice.

 

 

Konverze z cyklosporinu na takrolimus 

Pacientům převáděným z

 terapie založené na cyklosporinu na terapii založenou na takrolimu je nutné 

věnovat pozornost (viz bod 4.4 a 4.5). Podávání cyklosporinu a takrolimu v

 kombinaci se 

nedoporučuje. Terapi

e přípravkem Advagraf má být zahájena s ohledem na koncentraci cyklosporinu 

v krvi a po zvážení klinického stavu pacienta. V případě zvýšených hladin cyklosporinu v krvi je 

vhodné odložit podávání takrolimu. V praxi byla terapie takrolimem zahajována 12

-24 hodin po 

ukončení léčby cyklosporinem. Po změně terapie je tř

eba pokračovat ve sledování hladiny 

cyklosporinu v krvi, protože může být ovlivněna jeho clearance. 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 

Mezi opatření používaná ke zvládnutí epizod rejekce patří zvýšení dávky takrolimu, doplňková léčba 

52 

kortikosteroidy nebo krátkodobé podávání monoklonálních nebo polyklonálních protilátek. Pokud se 

objeví známky toxicity jako je výskyt závažných nežádoucích účinků (viz bod 4.8) může být nutné 
dávku přípravku Advagraf snížit. 

 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po transplantaci ledvin nebo jater 

Konverze z jiných imunosupresiv na Advagraf podávaný jednou denně by měla být zahájena počáteční 

perorální dávkou doporučovanou u transplantace ledvin, resp. jater pro profylaxi rejekce transplantátu.

 

 

Léčba rejekce alogenního štěpu

 po transplantaci srdce 

Dospělým pacientům převáděným na Advagraf by měla být podávána počáteční perorální dávka 

0,15 mg/kg/den jednou denně, a to ráno. 

 

Léčba rejekce

 alogenního štěpu po jiných typech transplantací 

Ačkoliv nejsou s

 přípravkem Advagraf žádné klinické zkušenosti u pacientů po transplantaci plic, 

pankreatu a střeva, Prograf byl u pacientů po transplantaci plic používán v

 počáteční perorální dávce 

0,10 - 0,15 mg/kg/den, u pacientů po transplantaci pankreatu v počáteční perorální dávce 

0,2 mg/kg/den a u pacientů po transplantaci střeva v počáteční perorální dávce 0,3 mg/kg/den.  

 

Sledování terapeutických hladin 

Dávkování musí být primárně založeno na klinickém odhadu rejekce a tolera

nce u každého 

jednotlivého pacienta; pomocným vodítkem jsou výsledky monitorování minimálních hladin 

takrolimu v krvi. 

 

Pro optimalizaci dávky je dostupných několik imunologických metod stanovení koncentrace takrolimu 

v krvi. Porovnání koncentrací uveřejněných v literatuře je nutné aplikovat na konkrétní klinické 

případy opatrně a v

 souvislosti s použitou metodou. V současné klinické praxi jsou hladiny v plné krvi 

sledovány pomocí imunologických metod. Vztah mezi minimálními hladinami takrolimu (C

24

) a 

systémovou expozicí (AUC

0-24

) je u obou forem – přípravků Advagraf a Prograf – obdobný. 

 

V potransplantačním období by měly být sledovány minimální hladiny takrolimu v

 krvi. Stanovení 

minimální hladiny takrolimu v krvi se má provádět 24 hodin po podání přípravku Advagraf, tedy těsně 
před podáním další dávky. Doporučuje se časté monitorování minimálních hladin takrolimu během 
prvních dvou týdnů po transplantaci a další periodické monitorování v

 udržovací fázi léčby. Minimální 

hladiny takrolimu je třeba rovněž pečlivě monitorovat po konverzi z

 přípravku Prograf na Advagraf, 

při změnách dávky, změně imunosupresivního režimu a současném podávání látek, které mohou 

ovlivnit koncentraci takrolimu v krvi (viz bod 4.5). Frekvence monitorování krevní hladiny takrolimu 

je dána klinickou potřebou. Vzhledem k

 tomu, že takrolimus je látka s nízkou clearance, může trvat 

několik dní

, než se po úpravě režimu dávkování dosáhne cíleného ustáleného stavu.  

 

Údaje z klinických studií naznačují, že většina pacientů může být úspěšně léčena, jestliže se minimální 

hladina takrolimu v rovnovážném stavu v krvi udržuje pod hodnotou 20 ng/ml. Při interpretaci hladin 

v plné krvi je nutné zvažovat klinický stav pacienta. V klinické praxi byly minimální hladiny 

takrolimu v rovnovážném stavu v plné krvi v raném potransplantačním období obvykle v rozsahu 5-20 

ng/ml u pacientů po transplantaci jater a 10

-20 ng/ml u pacientů po transplantaci ledvin a srdce. 

Potom, v průběhu udržovací léčby, byly 

krevní hladiny u pacientů po transplantaci jater, ledvin i srdce 

obvykle v rozmezí 5-15 ng/ml.  

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Porucha funkce jater  

U pacientů se

 závažným poškozením jater může být nutné snížení dávky, aby se udržely minimální 

krevní hladiny v rovnovážném stavu v doporučeném cílovém rozmezí. 

 

 

Porucha funkce ledvin  

Vzhledem k tomu, že farmakokinetika takrolimu není ovlivněna funkcí ledvin (viz bod 5.2), 

není třeba dávku upravovat. Avšak vzhledem k nefrotoxickému potenciálu takrolimu se 
doporučuje pečlivé sledování renálních funkcí (včetně koncentrace sérového kreatininu, výpočtu 
clearance kreatininu a sledování vylučování moči).

 

53 

 

Rasa  

Ve srovnání s bělochy mohou černí pacienti vyžadovat k dosažení podobných minimálních 

hladin vyšší dávky takrolimu.

 

 

Pohlaví  

Nebyly doloženy žádné rozdíly mezi muži a ženami v

 dávkách potřebných k dosažení 

podobných minimálních koncentrací v rovnovážném stavu. 

 

Starší 

osoby  

Z doposud získaných poznatků nevyplývá, že by se dávkování takrolimu u starších osob mělo 

upravovat. 

 

Pediatrická populace 

Bezpečnost a účinnost přípravku Advagraf u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. 

V současnosti jsou dostupné pouze omezené údaje a na jejich základě nelze učinit žádná 

doporučení ohledně dávkování.

 

 

Způsob podání

 

Advagraf je perorální forma takrolimu podávaná jednou denně. Doporučuje se podávat perorální denní 
dávku přípravku Advagraf v

 jedné ranní dávce. Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním přípravku 

Advagraf je třeba užít ihned po vyjmutí z blistru. Pacienty je třeba upozornit, aby nepolykali 
vysoušedlo. Tobolky by měly být spolknuty 

celé s tekutinou (nejlépe vodou). 

Obecně by se měl Advagraf užívat nalačno nebo alespoň 1 hodinu před nebo 2 –

 3 hodiny po jídle, aby 

se tak dosáhlo maximální absorpce (viz bod 5.2). Pokud pacient zjistí, že si zapomněl vzít ranní dávku, 

měl by dávku užít co nejdříve během téhož dne. Neměl by užít dvojnásobnou dávku příští ráno.

 

 

U pacientů, kteří nemohou v

 období těsně po transplantaci užívat perorální formu, lze terapii 

takrolimem zahájit intravenózně (viz Souhrn údajů o přípravku pro Prograf 5 mg/ml koncentrát pro 

přípravu inf

uzního roztoku) v dávce, která by měla činit přibližně 1/5 dávky doporučované v příslušné 

indikaci pro perorální formu.  

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na takrolimus nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Hypersenzitivita na jiné makrolidy. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných záměn 
různýc

h forem takrolimu s okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. Tyto záměny vedly 

k závažným nežádoucím účinkům včetně rejekce štěpu a dalším nežádoucím účinkům, které mohou 

být důsledkem buď nedostatečné nebo nadměrné expozice takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy 

jednou formou takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny formy nebo režimu 

dávkování lze provádět pouze pod přímým dohledem odborníka v

 transplantologii (viz bod 4.2 a 4.8). 

 

Advagraf se nedoporučuje podávat dětem do 18 let vzhlede

m k omezeným údajům o bezpečnosti a 

účinnosti. 

 

 

Pro Advagraf - formu s prodlouženým uvolňováním – nejsou klinická data pro léčbu rejekce 

alotransplantátu rezistentní na jiná imunosupresiva u dospělých pacientů dosud k dispozici.

 

 

Pro Advagraf nejsou klinická data pro profylaxi rejekce transplantátu u dospělých příjemců srdečního 

alotransplantátu dosud k dispozici. 

 

V iniciální potransplantační fázi by mělo být rutinně prováděno vyšetřování následujících parametrů: 

krevní tlak, EKG, neurologický a zrakový stav, glykemie nalačno, ionty (zvláště draslík), jaterní a 

54 

ledvinové funkční testy, hematologické parametry, srážlivost a hladina bílkovin v plazmě. Pokud 

dojde ke klinicky relevantním změnám sledovaných parametrů, je třeba imunosupresivní režim 
příslušně u

pravit. 

 

Pokud se s takrolimem kombinují látky s potenciálem k interakcím (viz bod 4.5) – zvláště silné 

inhibitory CYP3A4 (jako telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, 

telitromycin nebo klaritromycin) nebo induktory CYP3A4 (jako rifampicin, rifabutin) – je třeba 

hladiny takrolimu v krvi monitorovat a jeho dávku přizpůsobit tak, aby se udržela podobná úroveň 

expozice takrolimu. 

Vzhledem k riziku interakcí vedoucích buď k poklesu krevních hladin takrolimu a  snížení klinického 

účinku takrolimu,

 nebo ke zvýšení krevních hladin takrolimu a riziku toxicity takrolimu, je třeba se 

vyhnout užívání rostlinných léčivých přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (

Hypericum 

perforatum) nebo jiných rostlinných přípravků současně s přípravkem Advagraf (viz bod 4.5). 

 

Je nutné se vyhnout současnému podávání cyklosporinu a takrolimu a pacientům, kterým je podáván 
takrolimus poté, co užívali cyklosporin, je nutné věnovat pozornost (viz bod 4.2 a 4.5).

 

 

Je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím draslík (viz bod 4.5).

 

 

Některé kombinace takrolimu s

 léčivy, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo 

neurotoxický účinek, mohou riziko tohoto účinku zvyšovat (viz bod 4.5).

 

 

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na

 vakcinaci, takže vakcinace v době léčby takrolimem 

může být méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kmeny.

 

 

Gastrointestinální poruchy 

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny gastrointestinální perforace. Protože 

gastrointestinální perforace je z léčebného pohledu závažná událost, která může vést k vážnému 

zdravotnímu stavu nebo k ohrožení života, měla by být zvážena adekvátní léčba ihned, jakmile 
se objeví podezřelé symptomy

 nebo příznaky.   

 

Vzhledem k tomu, že hladiny takrolimu v krvi se mohou významně měnit při průjmových stavech, je 

třeba v

 těchto případech koncentraci takrolimu v krvi sledovat zvlášť pečlivě. 

 

Srdeční poruchy

 

Vzácně byly při léčbě přípravkem Prograf pozorovány ventrikulární hypertrofie a hypertrofie 

septa 

hlášené

 jako kardiomyopatie; mohou se vyskytnout i u přípravku Advagraf. Většina takových případů 

byla reverzibilní a vyskytovala se v případech, kdy byly minimální koncentrace takrolimu 

v rovnovážném stavu v krvi mnohem vyšší než doporučované maximální hladiny. Další faktory, 

u nichž bylo zjištěno, že zvyšují riziko výskytu těchto klinických stavů, zahrnovaly již dříve existující 

srdeční choroby, léčbu kortikosteroidy, hypertenzi, 

dysfunkci ledvin nebo jater, infekce, retenci 

tekutin a edém. U vysoce rizikových pacientů s výraznou imunosupresí je proto nutné provádět před 

transplantací i po transplantaci (např. zpočátku po 3 měsících a později po 9-12 měsících) sledování 

pomocí takových vyšetření, jako je echokardiografie nebo EKG. Pokud 

dojde k rozvoji abnormalit, je 

třeba uvážit snížení dávky přípravku Advagraf, nebo změnu léčby na jiný imunosupresivní přípravek. 
Takrolimus může prodloužit QT interval a může

 způsobit torsades de pointes. S opatrností je třeba 

přistupovat k

 pacientům s rizikovými faktory pro prodloužení  QT intervalu, včetně pacientů s osobní 

nebo rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu, městnavým srdečním selháním, bradyarytmiemi 

a iontovými dysbalancemi. S opatrností je také třeba přistupovat k pacientům s diagnostikovaným 

nebo suspektním vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu nebo získaným prodloužením QT 

intervalu nebo k pacientům, kteří užívají konkomitantní medikaci, o níž je známo, že prodlužuje QT 

interval, vyvolává iontové dysbalance nebo zvyšuje expozici takrolimu (viz bod 4.5). 

 

Lymfoproliferativní poruchy a malignity 

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy lymfoproliferativních poruch spojených s

 virem 

Epsteina-Barrové (EBV) (viz bod 4.8). Riziko lymfoproliferativních poruch spojených s EBV zvyšuje 

současné

 podávání imunosupresiv, jako jsou antilymfotické protilátky (např. basiliximab, daclizumab). 

55 

U EBV-VCA (virový kapsidový antigen) negativních pacientů bylo hlášeno zvýšené riziko vývoje 

lymfoproliferativních poruch. V této skupině pacientů je tedy třeba před podáním přípravku Advagraf 

ověřit EBV

-VCA sérologický stav. Během léčby se doporučuje pečlivé monitorování pomocí EBV-

PCR. Pozitivní EBV-PCR může přetrvávat měsíce a sama o sobě nemusí být známkou 

lymforproliferativní choroby nebo lymfomu.  

 

Stejně jako u jiných vysoce účinných imunosupresiv není míra rizika vzniku sekundárního novotvaru 

známa (viz bod 4.8). 

 

Tak jako u jiných imunosupresiv by, vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku maligních změn kůže, 
mělo být vystavení kůže slunečnímu a ultrafialovému světlu omezeno tím, že pacienti nosí ochranné 
oblečení a používají ochranný krém s vysokým protektivním faktorem.

 

 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně přípravku Advagraf mají zvýšené riziko oportunních infekcí 

(bakteriálních, mykotických, virových i protozoárních). Mezi tyto stavy patří i nefropatie spojená s 

virem BK a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojená s virem JC. Tyto infekce jsou 

často spojeny s vysokou celkovou imunosupresivní zátěží a

 mohou vést k závažným nebo dokonce 

fatálním stavům. Je třeba, aby bral lékař tyto skutečnosti v úvahu při diferenciální diagnostice 

u imunosuprimovaných pacientů se zhoršující se funkcí ledvin nebo s neurologickými příznaky. 

 

U pacientů léčených takrolimem byl hlášen výskyt reverzibilního 

posteriorního encefalopatického 

syndromu (PRES). Pokud se u pacientů užívajících takrolimus objeví příznaky PRES, jako je bolest 
hlavy, změn

y duševního stavu, křeče a poruchy vidění, je třeba provést radiologické vyšetření (např. 

MRI). Pokud je diagnostikován PRES, doporučuje se odpovídající kontrola krevního tlaku a křečí a 

okamžité přerušení systémového podávání takrolimu. Pokud se přijmou příslušná opatření, většina 
pacientů se zcela uzdraví.

 

 

Čistá apl

azie červené  řady  

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy čisté apl

azie červené řady (PRCA). U všech 

těchto pacientů se vyskytovaly rizikové faktory PRCA jako je infekce parvovirem B19, prodělávané

 

onemocnění nebo současné podávání léčivých přípravků spojených s PRCA .

 

 

Zvláštní skupiny pacientů

 

Zkušenosti u

 pacientů jiné než bílé populace a u pacientů se zvýšeným imunologickým rizikem (např. 

retransplantace, průkaz panel

u reaktivních protilátek (PRA)) jsou omezené. 

 

U pacientů se

 závažným poškozením jater může být nutné snížení dávky (viz bod 4.2). 

 

Pomocné látky 

Advagraf tobolky obsahují laktosu. Pacienti se vzácnou hereditární intolerancí galaktosy, vrozenou 

deficiencí laktázy laponského typu nebo malabsorpcí glukosy-galaktosy by neměli tento přípravek 

užívat.

 

Inkoust potisku používaný k označení tobolek přípravku Advagraf obsahuje sójový lecitin. U pacientů 

přecitlivělých

 na sóju nebo burské oříšky by měly být riziko a závažnost hypersenzitivity zváženy s 

ohledem na prospěch z

 užívání přípravku Advagraf. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Systémově dostupný takrolimus je metabolizován jaterním CYP3A4. Byla také prokázána 

gastrointestinální metabolizace pomocí CYP3A4 ve střevní stěně. Souběžné užívání látek, o nichž je 

známo, že inhibují nebo indukují CYP3A4, může ovlivnit metabolismus takrolimu, a tím zvýšit nebo 
snížit hladinu takrolimu v

 krvi.  

Důr

azně se doporučuje důkladně sledovat hladiny takrolimu v krvi, stejně jako prodloužení QT 

intervalu (měření EKG), funkci ledvin a jiné nežádoucí účinky, 

pokud jsou souběžně podávány látky, 

které mohou ovlivňovat metabolismus prostřednictvím CYP3A

4 nebo jinak působit na hladiny 

takrolimu v krvi, a přerušit nebo přizpůsobit podle potřeby dávku takrolimu tak, aby jeho hladiny 

zůstaly stejné (viz bod 4.2 a 4.4).

 

56 

 

Inhibitory CYP3A4, které mohou vést ke zvýšení hladin takrolimu v krvi 

Klinicky vykazují schopnost zvyšovat hladiny takrolimu následující látky:

 

Silné interakce byly pozorovány u antimykotických látek, jako je ketokonazol, flukonazol, itrakonazol 

a vorikonazol, u makrolidového antibiotika erytromycinu a u inhibitorů HIV proteáz (např. ritonaviru, 

nelfinaviru, sachinaviru) nebo u inhibitorů HCV proteáz (např. telapreviru, bocepreviru). Současné 

podávání těchto látek může vyžadovat snížené dávky takrolimu téměř u

 všech pacientů. 

Farmakologické studie ukázaly, že vzestup krevních hladin je hlavně důsledkem zvýšení biologické 
dostupnosti takrolimu vlivem inhibice gastrointestinálního metabolismu. Účinek na jaterní clearance je 
vyjádřen méně.

 

Slabší interakce byly po

zorovány u klotrimazolu, klaritromycinu, josamycinu, nifedipinu, nikardipinu, 

diltiazemu, verapamilu, amiodaronu, danazolu, etinylestradiolu, omeprazolu, nefazodonu a (čínských) 

bylinných přípravků obsahujících extrakt z

 rostliny Schisandra sphenanthera.  

Bylo prokázáno, že následující látky jsou potenciálními inhibitory takrolimového metabolismu 

in 

vitro: bromokryptin, kortizon, dapson, ergotamin, gestoden, lidokain, mefenytoin, mikonazol, 

midazolam, nilvadipin, norethindron, chinidin, tamoxifen, (triacetyl)oleandomycin. 

Bylo zaznamenáno zvýšení hladiny takrolimu v

 krvi u grapefruitové šťávy, a proto je třeba se vyhnout 

jejímu požívání.

 

Lansoprazol a cyklosporin mohou inhibovat metabolismus takrolimu zprostředkovaný CYP3A4 a vést 
ke zvýšení koncentrací takr

olimu v krvi. 

 

Jiné interakce, které mohou vést ke zvýšení hladin takrolimu v krvi

 

Takrolimus je velkou měrou vázán na plazmatické bílkoviny. Proto je třeba uvážit možnou interakci s 
jinými léčivými látkami, o nichž je známo, že mají vysokou afinitu k plazmatickým bílkovinám (např. 

NSAID, perorální antikoagulancia, nebo perorální antidiabetika). 

Další potenciální interakce, které mohou zvýšit systémovou expozici takrolimu, zahrnují prokinetika 

(jako metoklopramid a cisaprid), cimetidin a magnesium-aluminium-hydroxid. 

 

Induktory CYP3A4, které mohou vést ke snížení hladin takrolimu v krvi

 

Klinicky vykazují schopnost snižovat hladiny takrolimu 

v krvi následující látky: 

Silné interakce byly pozorovány u rifampicinu, fenytoinu, třezalky (

Hypericum perforatum), což může 

vyžadovat zvýšení dávky takrolimu téměř u všech pacientů. Klinicky významné interakce byly 
pozorovány rovněž u fenobarbitalu. Prokázalo se, že udržovací dávky kortikosteroidů snižují hladiny 

takrolimu v krvi. Vysoké dávky prednizolonu nebo metylprednizolonu podávané při léčbě akutní 

rejekce mají potenciál zvýšit nebo snížit hladinu takrolimu v krvi.

 

Karbamazepin, metamizol a isoniazid mohou snižovat koncentraci takrolimu.

 

 

Vliv takrolimu na metabolismus jiných léčivých přípravků

 

Takrolimus je známý inhibitor CYP3A4. Z toho důvodu může souběžné užívání takrolimu s léčivými 

přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány pomocí CYP3A4, ovlivnit metabolizmus těchto 
léčivých přípravků. Současné podávání takrolimu prodlužuje poločas cyklosporinu. Kromě

 toho se 

mohou vyskytnout synergistické/aditivní nefrotoxické účinky. Z

 tohoto důvodu se kombinované 

podávání cyklosporinu a takrolimu nedoporučuje a pokud podáváme takrolimus pacientům, kteří před 
tím užívali cyklosporin, je třeba dbát zvýšené opatrnosti 

(viz bod 4.2 a 4.4). 

Bylo prokázáno, že takrolimus zvyšuje hladiny fenytoinu v krvi. 

 

Takrolimus může snížit clearance steroidních antikoncepčních prostředků. Poněvadž to může mít za 
následek zvýšené hladiny těchto hormonů v krvi, je třeba opatrnosti při rozhodování o kontracepčních 
opatřeních.

 

Znalosti o interakcích takrolimu se statiny jsou omezené. Z klinických údajů lze soudit, že 

farmakokinetika statinů není současným podáváním takrolimu zásadně ovlivněna.

 

Údaje ze zkoušek na zvířatech ukázaly, že takrolimus může snižovat clearance a zvyšovat poločas 

fenobarbitalu a fenazonu. 

 

Ostatní interakce vedoucí ke škodlivým klinickým účinkům

 

Současné užívání takrolimu s

 léčivými přípravky, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo 

neurotoxický účinek, může toto působení zvýšit (např. aminoglykozidy, inhibitory gyrázy, 

vankomycin, kotrimoxazol, NSAID, ganciklovir nebo aciklovir).  

57 

Zvýšená nefrotoxicita byla také pozorována po podání amfotericinu B a ibuprofenu ve spojení s 

takrolimem. 

 

Vzhledem k tomu, že léčba takrolimem může být spojena s hyperkalemií nebo může zvýšit již 

existující hyperkalemii, je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím draslík 

(např. amiloridu, triamterenu nebo spironolaktonu) (viz bod 4.4).

 

 

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci, takže vakcinace v době léčby takrolimem 

může být méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kmeny

 (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení  

 

Těhotenství

 

Údaje u lidí potvrdily, že takrolimus prochází placentou. Omezené údaje od příjemců 
transplantovaných orgánů neprokazují, že by ve srovnání s jinými imunosupresivními léčivými 
přípravky bylo riziko  nežádoucích účinků 

a vlivu na průběh a výsledek těhotenství během léčby 

takrolimem zvýšeno. Nicméně byly hlášeny případy samovolných potratů. 

Doposud nejsou k dispozici 

žádné jiné relevantní epidemiologické údaje.

 Podání takrolimu těhotným ženám lze zvážit, pokud je 

tato léčba nutná, neexistuje bezpečnější alternativa a očekávaný prospěch ospravedlní potenciální 

riziko pro plod. V případě expozice in utero se doporučuje sledování novorozence s ohledem na 

potenciální nežádoucí příhody takrolimu (zvláště vliv na ledviny). Existuje riziko předčasného porodu 

( 37. týden) (incidence byla 66 ze 126 porodů, tj. 53,7 %; ukázalo se nicméně, že většina 

novorozenců měla vzhledem ke svému gestačnímu věku normální porodní váhu) a také hyperkal

emie 

u novorozence (incidence 8 ze 111 novorozenců, tj. 7,2

 %), která se však spontánně upraví. 

U potkanů a králíků způsobuje takrolimus embryofetální toxicitu a to v

 dávkách, které vykazují 

toxicitu pro matku (viz bod 5.3). 

 

Kojení 

Údaje u lidí dále potvrdily, že takrolimus je vylučován do mateřského mléka. Protože

 se nedá vyloučit 

škodlivý vliv na novorozence, neměly by ženy v

 době užívání přípravku Advagraf kojit. 

 

Fertilita 

U potkanů byl pozorován negativní vliv takrolimu na fertilitu samců (snížený počet a pohyblivost 

spermií) (viz bod 5.3). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Takrolimus může způsobit zrakové a neurologické poruchy. Tento účinek může být zvýšen, jestliže je 
současně s

 takrolimem podáván alkohol. 

 

Studie hodnotící účinky takrolimu (Advagraf) na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly 

provedeny. 

 

4.8  Nežádoucí účinky  

 

Vzhledem k základnímu onemocnění a množství současně podávaných léků je profil nežádoucích 
účinků spojených s imunosupresivy často těžké stanovit.

 

 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 10 % pacientů) jsou 

tremor, porucha 

funkce ledvin, hyperglykemické stavy, diabetes mellitus, hyperkalemie, infekce, hypertenze a 

insomnie. 

 

Četnost výskytu nežádoucích účinků je definována následovně: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), 
není známo (z dostupných údajů nelze určit). V

 každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny 

podle klesající závažnosti.

 

 

58 

Infekce a infestace 

Tak jako u ostatních vysoce účinných imunosupresiv jsou také při léčbě takrolimem pacienti často 
vystaveni zvýšenému riziku infekcí (virových, bakteriálních, plísňových, protozoálních). Průběh dříve 
vzniklých infekcí se může zhoršit. Mohou vzniknout jak generalizované, tak lokalizované infekce.

 

U pacientů léčených imunosupresivy včetně přípravku Advagraf 

 byly hlášeny případy nefropatie 

spojené s virem BK a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojené s virem JC. 

 

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené 

 

U pacientů léčených imunosupresivy je zvýšené riziko vzniku malignit. V souvislosti s léčbou 

takrolimem byly hlášeny benigní a maligní novotvary, včetně lymfoproliferativních poruch 

spojených s EBV a malignit kůže. 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

časté:

 

  anemie, trombocytopenie, leukopenie, abnormální výsledky analýzy erytrocytů, 

leukocytóza 

méně časté:

    koagulopatie, pancytopenie, neutropenie, abnormální výsledky analýz koagulace 

a krvácení 

vzácné: 

  trombotická trombocytopenická purpura, hypoprotrombinemie 

není známo:      čistá aplazie červené krevní řady, agranulocytóza, hemolytická anemie 

 

Poruchy imunitního systému 

U pacientů, kteří užívají takrolimus, byly pozorovány alergické a anafylaktoidní reakce (viz bod 4.4).

 

 

Endokrinní poruchy 

vzácné: 

  hirsutismus 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

velmi časté:

   diabetes mellitus, hyperglykemické stavy, hyperkalemie 

časté:

 

  metabolické acidózy, abnormality jiných iontů, hyponatremie, retence tekutin, 

hypeurikemie, hypomagnezemie, hypokalemie, hypokalcemie, snížená chuť k jídlu, 

hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hypertriglyceridemie, hypofosfatemie 

méně časté:

    dehydratace, hypoglykemie, hypoproteinemie, hyperfosfatemie 

 

Psychiatrické poruchy 

velmi časté:

 

insomnie 

časté:

 

  zmatenost a dezorientace, deprese, příznaky úzkosti, halucinace, duševní poruchy, 

depresivní nálada, poruchy nálady, noční můry 

 

méně časté:

    psychotické poruchy 

 

Poruchy nervového systému 

velmi časté:

   bolest hlavy, tremor 

časté: 

 

  poruchy nervového systému, záchvaty, poruchy vědomí, periferní neuropatie, závratě, 

parestezie a dysestezie, zhoršené psaní  

méně časté:

    encefalopatie, krvácení do centrálního nervového systému a cévní mozkové příhody, 

kóma, poruchy řeči a používání jazyka, plegie a paréza, amnézie 

vzácné: 

  hypertonie 

velmi vzácné:  myastenie 

 

Poruchy oka 

časté:

 

  oční poruchy, rozmazané vidění, fotofobie  

méně časté:

    katarakta 

vzácné: 

  slepota 

 

Poruchy ucha a labyrintu 

časté:

 

tinnitus 

méně časté:

    hypoakusie 

vzácné: 

  percepční hluchota 

59 

velmi vzácné:  porucha sluchu 

 

Srdeční poruchy

 

časté:

 

  ischemická choroba srdeční, tachykardie 

méně časté:

 

srdeční 

selhání, ventrikulární arytmie a zástava srdce, supraventrikulární arytmie, 

kardiomyopatie, ventrikulární hypertrofie, palpitace 

vzácné: 

  perikardiální výpotek 

velmi vzácné:  torsades de pointes 

 

Cévní poruchy 

velmi časté:

   hypertenze 

časté:

 

tromboembolické a ischemické příhody, cévní hypotenzivní poruchy, krvácení, 

periferní vaskulární poruchy,  

méně časté:

    hluboká žilní trombóza končetin, šok, infarkt 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

 

časté:

 

poruchy parenchymu plic, dušnost, pleurální výpotek, kašel, faryngitis, nazální 

kongesce a záněty

 

méně časté:

    respirační selhání, poruchy respiračního traktu, astma 

vzácné: 

  syndrom akutní respirační tísně 

 

Gastrointestinální poruchy 

velmi časté:

   průjem, nauzea 

časté:

 

gastrointestinální příznaky, zvracení, gastrointestinální a abdominální bolest, 
gastrointestinální zánětlivé stavy, gastrointestinální krvácení, gastrointestinální 

ulcerace a perforace, ascites, stomatitida a ulcerace, zácpa, dyspeptické příznaky, 

flatulence, plynatost a distenze střev, řídká stolice 

méně časté:

 

akutní a chronická pankreatitida, paralytický ileus, refluxní choroba jícnu, porucha 

vyprazdňování žaludku

 

vzácné: 

  pankreatická pseudocysta, subileus 

 

Poruchy jater a žlučových cest

 

časté:

 

poruchy žlučových cest, hepatocelulární poškození a hepatitida, cholestáza a ikterus ,  

vzácné: 

  venookluzivní choroba jater, trombóza arteria hepatica 

velmi vzácné:  selhání jater 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 

časté:

 

  vyrážka, pruritus, alopecie, akné, zvýšené pocení 

méně časté:

    dermatitis, fotosenzitivita 

vzácné: 

  toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom) 

velmi vzácné:  Stevens-Johnsonův syndrom 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

 

časté:

 

  artralgie, bolest zad, svalové křeče, bolest v končetině 

méně časté:

    kloubní onemocnění 

vzácné: 

  snížená pohyblivost 

 

Poruchy ledvin a močových cest

 

velmi časté: 

   porucha funkce ledvin 

časté:

 

renální selhání, akutní renální selhání, toxická nefropatie, renální tubulární nekróza, 

močové abnormality, oligurie, příznaky postižení močového měchýře a uretry

 

méně časté.

    hemolyticko-uremický syndrom, anurie, 

velmi vzácné:  nefropatie, hemoragická cystitida 

 

Poruchy reprodukčního sys

tému a prsu 

 

méně časté:

    dysmenorea a děložní krvácení 

 

60 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

časté:

 

febrilní stavy, bolest a diskomfort, astenické stavy, edém, porucha percepce tělesné 

teploty 

méně časté:

 

onemocnění podobající se 

chřipce, nervozita, abnormální pocit, multiorgánové 

selhání, pocit tlaku na hrudi, teplotní intolerance  

vzácné: 

  pády, vředy, tíseň na hrudi, žízeň 

velmi vzácné:   zmnožení tukové tkáně 

 

Vyšetření

 

velmi časté:

 

abnormální funkční jaterní testy

 

časté:

 

zvýšená alkalická 

fosfatáza v krvi, zvýšená tělesná hmotnost 

méně časté:        zvýšená sérová amyláza, abnormální EKG nálezy, abnormality při vyšetření srdeční                          

frekvence a pulzu, snížená tělesná hmotnost, zvýšená hladina laktát

-dehydrogenázy 

v krvi 

velmi vzácné:  abnormální echokardiogram, prodloužení intervalu QT na EKG 

 

Poranění, otravy a procedurální komplikace

 

časté:

 

  primární dysfunkce štěpu 

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných záměn 
různých 

forem takrolimu s okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. V této souvislosti byla 

hlášena řada případů rejekce transplantátu (četnost nelze z

 dostupných údajů určit). 

 

Hlášení pode

zření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému nežádoucích účinků 

uvedeného v 

Dodatku V

 

4.9  Předávkování  

 

Zkušenosti s

 předávkováním jsou omezené. Bylo popsáno několik případů náhodného předávkování 

takrolimem s následujícími příznaky: tremor, bolest hlavy, nauzea a zvracení, infekce, kopřivka, 

letargie, zvýšené hladiny dusíku močoviny v krvi, sérového kreatininu a hladiny 

alaninaminotransferázy. 

Při předávkování takrolimem neexistuje žádné specifické antidotum. Pokud k němu dojde, je třeba 

zahájit obecná podpůrná opatření a symptomatickou léčbu. 

Vysoká molekulární hmotnost, nízká rozpustnost ve vodě a rozsáhlá vazba na erytrocyty a plazmatické 

bílkoviny jsou důvodem, proč se předpokládá, že takrolimus nebude dialyzovatelný. U ojedinělých 

pacientů s

 velmi vysokými plazmatickými hladinami byla při redukci toxických koncentrací takrolimu 

efektivní hemofiltrace, eventuálně hemodiafiltrace. Při perorální intoxikaci je užitečný výplach 
žaludku a/nebo použití adsorbentů (jako je aktivní uhlí), pokud se použijí krátce po podání.

 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory kalcineurinu, ATC kód: L04AD02 

 

Mechanizmus účinku

 

Předpokládá se, že účinek takrolimu na

 molekulární úrovni je zprostředkován vazbou na cytosolový 

protein (FKBP12), který je zodpovědný za nitrobuněčnou akumulaci sloučeniny. Komplex FKBP12 

takrolimus se specificky a kompetitivně váže na kalcineurin, čímž ho inhibuje. Tím dochází ke 

kalcium dependentní inhibici signálních drah T buněk, čímž se zamezí transkripci určité skupiny genů 

cytokinů. 

 

Takrolimus je silné imunosupresivum, jehož účinek byl ověřen v pokusech 

in vitro a in vivo

Takrolimus zejména inhibuje tvorbu cytotoxických lymfocytů, které jsou hlavně zodpovědné za 

61 

odhojení štěpů. Potlačuje aktivaci T

 buněk a proliferaci B buněk, která je závislá na T pomocných 

buňkách, a také tvorbu lymfokinů (jako např. interleukin

u 2, interleukinu 3 a γ-interferonu) a expresi 

receptorů interleukinu

 2.  

 

Výsledky z klinických studií s takrolimem podávaným jednou denně –

 přípravek Advagraf 

Transplantace jater 

Účinnost a bezpečnost přípravků Advagraf a Prograf, u obou v kombinaci s

 kortikosteroidy, byla 

porovnávána u 471 de novo příjemců jaterního transplantátu. Četnost biopsií potvrzené akutní rejekce 

v období prvních 24 týdnů po transplantaci byla 32,6

 % ve skupině užívající Advagraf (N = 237) 

a 29,3 % ve skupině užívající Prograf (N = 234). Rozdíl v účinnosti léčby (Advagraf-Prograf) činil 

3,3 % (95 % interval spolehlivosti [-5.7 %, 12.3 %]). Podíl pacientů s dvanáctiměsíčním přežitím byl 

89,2 % ve skupině užívající Advagraf a 90,8 % ve skupině užívající Prograf. Ve skupině užívající 

Advagraf zemřelo 25 pacientů (14 žen, 11 mužů) a ve skupině užívající Prograf 24 pacientů (5 žen, 

19 mužů). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo u 85,3 % (Advagraf) a 85,6 % (Prograf) 

pacientů.

 

 

Transplantace ledvin 

Účinnost a bezpečnost přípravků Advagraf a Prograf, u obou v kombinaci s

  mofetil mykofenolátem 

(MMF) a kortikosteroidy, byla porovnávána u 667 de novo příjemců ledvinového transplantátu. 

Četnost biopsií potvrzené akutní rejekce v období prvních 24 týdnů po transplantaci byla 18,6 % ve 
skupině užívající Advagraf (N = 331) a 14,9

 % ve skupině užívající Prograf (N = 336). Rozdíl v 

účinnosti léčby (Advagraf

-Prograf) činil 3,8 % (95 % interval spolehlivosti [-2,1 %, 9,6 %]). Podíl 

pacientů s dvanáctiměsíčním př

ežíváním byl 96,9 % ve skupině užívající Advagraf a 97,5 % ve 

skupině užívající Prograf. Ve skupině užívající Advagraf zemřelo 10 pacientů (3 ženy, 7 mužů) a ve 
skupině užívající Prograf 8 pacientů (3 ženy, 5 mužů). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo 

u 91,5 % (Advagraf) a 92,8 % (Prograf) pacientů. 

 

Účinnost a bezpečnost přípravku Prograf, cyklosporinu a přípravku Advagraf, u

 všech v kombinaci s 

protilátkovou indukcí basiliximabem, MMF a kortikosteroidy, byla porovnávána u 638 de novo 

příjemců ledvinového transplantátu. Incidence selhání l

éčby po 12 měsících (definovaného jako smrt, 

ztráta štěpu, biopsií potvrzená akutní rejekce nebo nemožnost dalšího sledování pacienta) byla 14 % 
ve skupině užívající Advagraf (N = 214), 15,1

 % ve skupině užívající Prograf (N = 212) a 17,0 % ve 

skupině cyklosporinu (N

 = 212). Rozdíl v účinnosti léčby činil -3,0 % (Advagraf-cyklosporin) (95,2 % 

interval spolehlivosti [-9,9 %, 4,0 %]) při srovnání přípravku Advagraf s cyklosporinem a -1,9 %. 

(Prograf-cyklosporin) (95,2 % interval spolehlivosti [-8,9 %, 5,2 %]) při srovnání Prografu s 

cyklosporinem. Podíly pacientů s dvanáctiměsíčním přežíváním byly následující: 98,6 % (Advagraf), 

95,7 % (Prograf) a 97,6 % (cyklosporin). Ve skupině užívající Advagraf zemřeli 3 pacienti (všichni 

byli muži), ve skupině užívající Prograf 10 pacientů (3 ženy, 7 mužů) a v cyklosporinové skupině 

6 pacientů (3 muži a 3 ženy). Dvanáctiměsíčního přežití štěpu bylo dosaženo u 96,7 % (Advagraf), 

92,9 % (Prograf) a 95,7 % (cyklosporin) pacientů. 

 

Klinická účinnost a bezpečnost přípravku Prograf tobolky podávaného dvakrát denně u primárních 
transplantací orgánů

 

V prospektivních studiích byl účinek takrolimu jako primárního imunosupresiva sledován u přibližně 
175 pacientů po transplantaci plic, 475 pacientů po transplantaci pankreatu a 630 pacientů po 
transplantaci střeva. Celkově lze říct, že bezpečnostní profil takrolimu v těchto uveřejněných studiích 
byl podobný jako v rozsáhlých studiích, kde byl takrolimus použit jako primární léčba u transplantací 
jater, ledvin a srdce. Výsledky účinnosti v největších studiích každé indikace jsou shrnuty níže.

 

 

Transplantace plic 

Předběžná analýza nedávné multicentrické studie s

 perorálním přípravkem Prograf se zabývala 

110 pacienty, kteří podle náhodného výběru 1:1 dostávali buď takrolimus, nebo cyklosporin. Léčba 

takrolimem byla zahájena kontinuální intravenózní infúzí v dávce 0,01 až 0,03 mg/kg/den a perorální 
takrolimus byl podáván v dávkách 0,05 až 0,3 mg/kg/den. V první

m roce po transplantaci byl hlášen 

nižší výskyt akutních rejekcí u pacientů léčených takrolimem oproti těm, kteří byli léčeni 

cyklosporinem (11,5 % proti 22,6 %), nižší výskyt chronických rejekcí a syndromu obliterující 

bronchiolitidy (2,86 % proti 8,57 %). Podíl jednoletého přežití pacientů byl 80,8 % u takrolimu a 83 

62 

% u cyklosporinové skupiny.  

Další randomizovaná studie zahrnovala 66 pacientů léčených takrolimem oproti 67 pacientům 
léčeným cyklosporinem. Léčba takrolimem byla zahájena kontinuální intrav

enózní infúzí v dávce 

0,025 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávce 0,15 mg/kg/den s následným 

přizpůsobením dávky cílovým minimálním hladinám v

 rovnovážném stavu v krvi v rozmezí 10 až 

20 ng/ml. Jeden rok přežilo 83 % pacientů léčených takrolimem a 71 % těch, kteří byli léčeni 

cyklosporinem, dvouleté přežití bylo podle uvedeného pořadí 76

 % a 66 %. Akutní rejekční příhody 

na 100 pacientů/dnů byly početně méně časté u skupiny s takrolimem (0,85 příhod), než u skupiny 
užívající cyklosporin (1,09

 příhod). Obliterující bronchiolitida vznikla u 21,7 % pacientů léčených 

takrolimem a u 38,0 % pacientů cyklosporinové skupiny (p=0,025). Přechod na takrolimus byl 

potřebný u významně větší skupiny pacientů léčených cyklosporinem (n=13), než přechod 

takrolimem léčených pacientů na cyklosporin (n=2) (p=0,02) (Keenan et al., Ann Thoracic Surg 

1995; 60:580). 

V další dvoucentrické studii bylo náhodně vybráno 26 pacientů do takrolimové skupiny a 24 do 

cyklosporinové skupiny. Podávání takrolimu bylo zahájeno kontinuální intravenózní infúzí v dávce 

0,05 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávkách 0,1 až 0,3 mg/kg/den s následným 
přizpůsobováním dávky cílovým minimálním hladinám v

 rovnovážném stavu v krvi v rozmezí 12 až 

15 ng/ml. Jeden rok přežilo 73,1

 % pacientů léčených takrolimem a 79,2 % pacientů léčených 

cyklosporinem. Absence akutní rejekce po transplantaci plic byla vyšší ve skupině léčené takrolimem 
po 6 měsících (57,7

 % proti 45,8 %) i po jednom roce (50 % proti 33,3 %).  

Tyto tři studie vykazova

ly podobné přežívání. Výskyt akutní rejekce byl ve všech třech studiích 

početně nižší u takrolimu a jedna ze studií zjistila významně nižší výskyt syndromu obliterující 
bronchiolitidy při léčbě takrolimem.

 

 

Transplantace pankreatu 

Multicentrická studie s perorálním přípravkem Prograf zahrnovala 205 pacientů, kteří podstoupili 

současnou transplantaci pankreatu a ledvin, z nichž bylo metodou náhodného výběru 103 určeno k 
užívání takrolimu a 102 užívalo cyklosporin. Počáteční perorální dávka takrolimu podle pr

otokolu 

byla 0,2 mg/kg/den a později byla přizpůsobována tak, aby bylo dosaženo cílových minimálních 

hladin v rovnovážném stavu v krvi 8 až 15 ng/ml pátého dne a 5 až 10 ng/ml po šestém měsíci. 

Přež

ívání transplantovaného pankreatu jeden rok po operaci bylo významně vyšší u takrolimu 91,3 %, 

než 

u cyklosporinu 74,5 % (p<0,0005), zatímco přežití ledvinového štěpu bylo v obou skupinách 

podobné. Celkem 34 pacientů bylo převedeno z léčby cyklosporinem na takrolimus, ale pouze 6 
pacientů léčených takrolimem vyžadovalo převedení na alternativní terapii.

 

 

Transplantace střeva

 

Uveřejněná klinická studie z jednoho centra o použití perorálního přípravku Prograf k primární léčbě 
po transplantaci střeva ukázala, že vypočítaná četnost přežití 155 pacientů (65 po transplantaci pouze 
střeva, 75 jater a střeva, 25 po multiviscerální transplantaci), kteří dostávali takrolimus a pr

ednizon 

byla 75 % po jednom roce, 54 % po 5 letech a 42 % po 10 letech. V prvních letech byla počáteční 

perorální dávka takrolimu 0,3 mg/kg/den. Současně se vzrůstající zkušeností se v průběhu 11 let trvale 

zlepšovaly i výsledky. Zřejmě k tomu přispěla v této indikaci během let řada inovací, jako například 
technika pro časnou detekci infekce virem Epstein

a-Barrové (EBV) a CMV, augmentace kostní dřeně, 

současné užívání 

daklizumabu, antagonisty interleukinu 2, nižší počáteční dávky takrolimu s cílovými 

minimálními hladinami v rovnovážném stavu 10 až 15 ng/ml a nejnověji také ozařování 

alotransplantátu. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti  

 

Absorpce 

Bylo prokázáno, že u člověka může docházet k

 absorpci takrolimu v celém zažívacím traktu. Celkově 

je takrolimus rychle absorbován. Advagraf je forma takrolimu s prodlouženým uvolňováním; 

vyznačuje se tedy prodlouženým perorálním absorpčním profilem s

 průměrným časem k dosažení 

maximální plazmatické koncentrace (C

max

) přibližně 2 hodiny (t

max

).  

Absorpce je variabilní a průměrná perorální biologická dostupnost takrolimu (stanovená u přípravku 

Prograf) leží v

 rozmezí 20 – 25 % (individuální rozmezí u dospělých pacientů je 6  % - 43 %).

 

Perorální biologická dostupnost přípravku Advagraf se snižuje, pokud je podán po jídle. 

Jak rychlost, 

63 

tak rozsah absorpce přípravku Advagraf se snižuje, je

-li přípravek podáván s jídlem. 

Žluč neovlivňuje absorpci takrolimu; léčbu přípravkem Advagraf lze tedy zahájit perorálně.

 

U přípravku Advagraf existuje těsná korelace mezi AUC a minimálním

i hladinami v rovnovážném 

stavu v plné krvi. Monitorování minimálních hladin v rovnovážném stavu v plné krvi je proto 

vhodným způsobem pro odhad systémové expozice.

 

 

Distribuce 

Distribuce takrolimu po intravenózním podání má u člověka bifázický průběh. V systémovém oběhu 

se takrolimus silně váže na erytrocyty, což má za následek distribuční poměr koncentrací 

mezi plnou 

krví a plazmou 20:1. V plazmě se takrolimus silně váže (> 98,8 %) na plazmatické bílkoviny, hlavně 

na sérový albumin a α

-1-kyselý glykoprotein. 

Takrolimus je v těle do velké míry distribuován. Distribuční objem v rovnovážném stavu odvozený 

od plazmatické koncentrace je přibližně 1300 l (u zdravých dobrovolníků). Odpovídajícím údajem 

v plné krvi je průměrně 47,6 l. 

 

Metabolizmus 

Takrolimus je z velké části metabolizován v játrech, primárně cytochromem P450-3A4. Takrolimus je 

také ze značné části metabolizován ve střevní stěně. Bylo identifikováno několik metabolitů. Pouze u 

jednoho z nich byla in vitro prokázána imunosupresivní aktivita podobná takrolimu. Ostatní 

metabolity vykazovaly pouze malou nebo žádnou imunosupresivní aktivitu. V

 systémovém oběhu byl 

nalezen pouze jeden z neaktivních metabolitů v nízkých koncentracích. Metabolity tedy nepřispívají 

k farmakologické aktivitě takrolimu. 

 

Eliminace 

Takrolimus je látka s nízkou clearance. U zdravých dobrovolníků byla celková tělesná clearance 

stanovená z plné krve v průměru 2,25 l/hod. U dospělých pacientů po transplantaci jater, ledvin a srdce 

byla naměřena clearance 4,1 l/hod., 6,7 l/hod.

 a 3,9 l/hod. podle uvedeného pořadí. Předpokládá se, že 

takové faktory jako nízký hematokrit a nízká hladina bílkovin, které mají za následek zvýšení podílu 
nevázané frakce takrolimu, nebo zvýšení metabolizmu indukované kortikosteroidy mohou být 
odpovědné za

 vyšší clearance pozorované u příjemců transplantátů. 

Poločas takrolimu je dlouhý a variabilní. U zdravých jedinců je průměrný poločas stanovený v

 plné 

krvi přibližně 43 hodin. 

 

Po intravenózním i perorálním podání takrolimu značeného 

14

C se většina 

radioaktivity eliminovala 

stolicí. Přibližně 2

 % se vyloučila močí. Méně než 1 % nezměněného takrolimu bylo detekováno 

v moči a stolici, což ukazuje, že takrolimus je takřka úplně metabolizován před eliminací a že žluč má 

zásadní roli v procesu eliminace. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Ve zkouškách toxicity na potkanech a paviánech byly nejvíce postiženými orgány ledviny a pankreas. 
U potkanů měl takrolimus toxické účinky na nervový systém a oči. U králíků byly po intravenózním 

podání takrolimu pozorovány reverzibilní kardiotoxické účinky. 

U některých živočišných druhů se objevilo prodloužení QT

c intervalu po intravenózním podání dávky 

od 0,1 do 1,0 mg/kg formou rychlé infuze /bolusové injekce. Maximální koncentrace v krvi,  dosažené 

těmito dávkami, přesahovaly hodnotu 150 

ng/ml, což je více než 6 násobek průměrné maximální 

koncentrace naměřené při použití přípravku Advagraf  při

 transplantaci v klinické praxi. 

U potkanů a králíků byla pozorována embryofetální toxicita, a to pouze v

 dávkách, které způsobily 

významné poškození mateřského organismu. U potkanů byly po podání toxických dávek postiženy 
samičí rozmnožovací funkce včetně porodu a potomstvo vykazovalo sníženou porodní hmotnost, 
životaschopnost a zhoršení růstu.

 

U potkanů byl zaznamenán nepříznivý účinek takrolimu na samčí plodnost projevující se sníženým 
množstvím a pohyblivostí spermií.

 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

64 

 

Obsah tobolky: 

Hypromelosa 

Ethylcelulosa  

Monohydrát laktosy  

Magnesium-stearát. 

 

Obal tobolky: 

Oxid titaničitý (E 171)

 

Žlutý oxid železitý (E 172)

 

Červený oxid železitý (E 172)

 

Natrium-lauryl-sulfát 

Želatina.

 

 

Potiskový inkoust (Opacode S-1-15083):  

Šelak

 

Sójový lecitin 

Simetikon 

Červený oxid železitý (E 172)

 

Hydroxypropylcelulosa. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Takrolimus není kompatibilní s PVC (polyvinylchlorid). Sondy, stříkačky nebo jiná zařízení, které se 

používají k

 přípravě suspenze z obsahu tobolky přípravku Advagraf nesmí obsahovat PVC. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky 

 

Po otevření hliníkového sáčku: 1 rok.

 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Transparentní PVC/PVDC/Al blistr nebo perforovaný blistr jednodávkový, Al sáček obsahující 

vysoušedlo, 10 tobolek v

 blistru.  

 

Velikost balení: 30, 50 nebo 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním v blistru nebo 30x1, 

50x1 nebo 100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním v perforovaném jednodávkovém blistru. 

 

Na trhu nemusí být všech

ny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním  

 

Žádné zvláštní požadavky.

 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

Nizozemsko 

65 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

 

EU/1/07/387/007 

EU/1/07/387/008 

EU/1/07/387/010 

EU/1/07/387/024 

EU/1/07/387/025 

EU/1/07/387/026 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

 

Datum první registrace: 23. dubna 2007 

Datum posledního prodloužení registrace: 13

. dubna 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentuty pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II

 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/ VÝROBCI ODPOVĚDNÍ

 ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C.  

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

67 

A.  VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

 

 

Astellas Ireland Co. Ltd 

Killorglin  

Co. Kerry 

Irsko 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej  léčivého  přípravku  je  vázán  na  lékařský  předpis 

s omezením  (viz  Příloha  I:  Souhrn  údajů  o 

přípravku, bod 4.2).

 

 

 

C.   DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 
léčivý přípravek v

 souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 

stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 

pro léčivé přípravky

 

 

D.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

 

Plán řízení rizik

 (RMP) 

 

Držitel 

rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně 

popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2.  registrace a ve veškerých 

schválených následných aktualizacích RMP. 

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

  na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného

 milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, 

je možné je předložit současně. 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III

 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU

 

 

 

70 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

 

KRABIČKA

 Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

 

Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

 

 

Jedna tobolka obsahuje: tacrolimusum 0,5 mg (ve formě monohydrátu). 

 

 

3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: laktosa a stopy sojového lecitinu, další informace viz Příbalová informace.

 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

 

 

5. 

ZPŮSOB 

A CESTA /CESTY PODÁNÍ 

 

Užívejte jednou denně.

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

Perorální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH  DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah  dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

Nepolykejte vysoušedlo.

 

 

 

8. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby 
použitelnosti.

 

 

 

71 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

 

Uchovávejte v původním

 obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

Nizozemsko 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/07/387/001 30 tobolek 

EU/1/07/387/002 50 tobolek 

EU/1/07/387/009 100 tobolek 

EU/1/07/387/014 30×1 tobolka 

EU/1/07/387/015 50×1 tobolka 

EU/1/07/387/016 100×1 tobolka 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot: 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Advagraf 0,5 mg 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód 

s jedinečným identifikátorem.

 

 

 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

 

 

72 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

 

 

BLISTR Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

 

Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

 

 

3. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

Lot: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

Užívejte jednou denně.

 

 

 

73 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTROVÝCH SÁČCÍCH

 

 

HLINÍKOVÝ SÁČEK Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (hliníkový 

sáček

 30, 50, 100 tobolek)  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

Perorální podání. 

 

 

2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

3. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby 
použitelnosti.

 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

Lot: 

 

 

5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 

 

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

 

 

6. 

JINÉ 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

 

Užívejte jednou denně.

 

 

 

 

 

74 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

 

 

 

KRABIČKA 

Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

 

 

Jedna tobolka obsahuje: tacrolimusum 1 mg (ve formě monohydrátu).

 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: laktosa a stopy sojového lecitinu, další informace viz Příbalová informace. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

60x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

 

 

Užívejte jednou denně.

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

Perorální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH  DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

Nepolykejte vysoušedlo.

 

 

 

8. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby 
použitelnosti.

 

75 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

Nizozemsko 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/07/387/003 30 tobolek 

EU/1/07/387/004 50 tobolek 

EU/1/07/387/005 60 tobolek 

EU/1/07/387/006 100 tobolek 

EU/1/07/387/017 30×1 tobolka 

EU/1/07/387/018 50×1 tobolka 

EU/1/07/387/019 60×1 tobolka 

EU/1/07/387/020 100×1 tobolka 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot: 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Advagraf 1 mg 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s

 jedinečným identifikátorem.

 

 

 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

76 

SN: 

NN: 

 

 

77 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

 

 

BLISTR Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

 

Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

 

 

3. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

Lot: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

Užívejte jednou denně.

 

 

 

78 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTROVÝCH SÁČCÍCH

 

 

HLINÍKOVÝ SÁČEK Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (hliníkový 

sáček

 30, 50, 60, 100 tobolek) 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

Perorální podání.

 

 

 

2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

3. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby 
použitelnosti.

 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

Lot: 

 

 

5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 

 

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

 

 

6. 

JINÉ 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

 

Užívejte jednou denně.

 

 

 

 

79 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

 

KRABIČKA

 Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

 

Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

 

 

Jedna tobolka obsahuje: tacrolimusum 3 mg (ve formě monohydrátu).  

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: laktosa a stopy sojového lecitinu, další informace viz Příbalová informace.

 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

 

 

5. 

ZPŮSOB A 

CESTA /CESTY PODÁNÍ 

 

Užívejte jednou denně.

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

Perorální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

Nepolykejte vysoušedlo.

 

 

 

8. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby 
použitelnosti.

 

 

 

80 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

 

Uchovávejte v původním

 obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

Nizozemsko 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/07/387/011 30 tobolek 

EU/1/07/387/012 50 tobolek 

EU/1/07/387/013 100 tobolek 

EU/1/07/387/021 30×1 tobolka 

EU/1/07/387/022 50×1 tobolka 

EU/1/07/387/023 100×1 tobolka 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Advagraf 3 mg 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód 

s jedinečným identifikátorem.

 

 

 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

81 

NN: 

 

 

 

82 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

 

 

BLISTR Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

 

Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

 

 

3. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

Lot: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

Užívejte jednou denně.

 

 

 

83 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTROVÝCH SÁČCÍCH

 

 

HLINÍKOVÝ SÁČEK Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (hliníkový 

sáček

 30, 50, 100 tobolek) 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

Perorální podání.

 

 

 

2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

3. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby 
použitelnosti.

 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

Lot: 

 

 

5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 

 

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

 

 

6. 

JINÉ 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

 

Užívejte jednou denně.

 

 

 

 

84 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

 

KRABIČKA 

Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

 

 

Jedna tobolka obsahuje: tacrolimusum 5 mg (ve formě monohydrátu).

  

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Pomocné látky: laktosa a stopy sojového lecitinu, další informace viz Příbalová informace. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

 

 

Užívejte jednou denně.

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

Perorální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

Nepolykejte vysoušedlo.

 

 

 

8. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby 
použitelnosti.

 

 

 

85 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

Nizozemsko 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/07/387/007 30 tobolek 

EU/1/07/387/008 50 tobolek 

EU/1/07/387/010 100 tobolek 

EU/1/07/387/024 30×1 tobolka 

EU/1/07/387/025 50×1 tobolka 

EU/1/07/387/026 100×1 tobolka 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Advagraf 5 mg 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s

 jedinečným identifikátorem.

 

 

 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

86 

NN: 

 

 

87 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 

 

BLISTR Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

 

Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

 

 

3. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

Lot: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

Užívejte jednou denně.

 

 

 

88 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTROVÉM SÁČKU

 

 

HLINÍKOVÝ SÁČEK Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (hliníkový 

sáček

 30, 50, 100 tobolek)  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

Perorální podání.

 

 

 

2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

3. 

POUŽITELNOST

 

 

EXP 

Spotřebujte všechny tobolky do 1 roku od otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby 
použitelnosti.

 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

Lot: 

 

 

5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 

 

30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

30x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

50x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 

100x1 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

 

 

6. 

JINÉ 

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

 

Užívejte jednou denně.

 

 

 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

90 

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

 

Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tacrolimusum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i

 tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v

 případě  jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci

1. 

Co je Advagraf a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advagraf

 užívat 

3. 

Jak se Advagraf užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky

 

Jak Advagraf uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 
1.   Co je přípravek Advagraf a k čemu se používá  
 

Advagraf obsahuje léčivou látku takrolimus. Je to imunosupresivum. Imunitní systém Vašeho těla se 

poté, co Vám byl transplantován nějaký orgán (játra, ledviny), bude snažit tento orgán odloučit. 
Advagraf se používá k řízení Vaší imunitní odpovědi tak, aby Vaše tělo transplantovaný orgán přijalo. 

 

 

Advagraf Vám také může být předepsán, pokud již dochází k

 odlučování jater, ledviny, srdce nebo 

jiného orgánu, který Vám byl transplantován, nebo pokud jakákoli léčba, kterou jste užíval(a), nebyla 

ke kontrole Vaší imunitní odpovědi po transplantaci dostačující.

 

 

Advagraf se používá 

u dospělých 

 

 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advagraf užívat 
 

Neužívejte Advagraf

 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na 

takrolimus nebo na kteroukoli další složku přípravku 

Advagraf (viz bod 6). 

jestliže jste alergický/á na sirolimus nebo některé makrolidové antibiotikum (např. erytromycin, 

klaritromycin, josamycin). 

 

Upozornění

 a opatření  

Prograf a Advagraf obsahují stejnou léčivou látku, takrolimus. Advagraf se ale užívá jednou denně, 
zatímco Prograf dvakrát denně. Je to proto, že Advagraf tobolky umožňují prodloužené  uvolňování 

takrolimu (pomalejší uvolňování po delší dobu). Advagraf a Prograf není možné zaměňovat. 

 

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká cokoliv z

 následujícího: 

Pokud užíváte některý z

 léků uvedených v odstavci „Další léčivé přípravky a Advagraf“ 

Pokud máte nebo jste měl(a) problémy s

 játry 

91 

Pokud máte průjem déle než jeden den

 

Pokud pociťujete silnou bolest břicha spojenou nebo nespojenou s

 dalšími příznaky, jako je 

třesavka, horečka, 

pocit na zvracení nebo zvracení 

Pokud máte změnu elektrické aktivity srdce nazývanou „prodloužení QT intervalu“.  

 

Váš lékař možná bude potřebovat upravit Vaši dávku přípravku Advagraf.

 

 

Měl(a) byste být v

 pravidelném kontaktu se svým lékařem. Váš lékař Vám bude možná čas od času 

potřebovat provést vyšetření krve, moči, srdce a zraku, aby mohl nastavit správnou dávku přípr

avku 

Advagraf.  

 

Pokud užíváte Advagraf, neměl(a)byste se příliš vystavovat slunečnímu nebo UV záření. 
Imunosupresiva totiž mohou zvýšit riziko vzniku rakoviny kůže. Noste proto vhodné ochranné 
oblečení a používejte opalovací krém s

 vysokým ochranným faktorem.  

 

Děti a dos

pívající 

Advagraf se nedoporučuje užívat dětem a dospívajícím do 18 let.

 

 

Další léčivé přípravky a Advagraf

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a o rostlinných 

přípravcích.

 

 

Nedoporučuje se užívat Advagraf současně s

 cyklosporinem (další léčivý přípravek, který lze použít 

pro prevenci odmítnutí orgánu při transplantaci)

 

Hladiny přípravku Advagraf

 v krvi mohou být ovlivněny jinými léky, které užíváte, a naopak hladiny 

jiných léků mohou být ovlivněny užíváním přípravku 

Advagraf. To může vyžadovat přerušení, 

zvýšení nebo snížení dávky přípravku 

Advagraf. Zvláště byste měl(a) upozornit svého lékaře, pokud 

užíváte nebo jste 

v nedávné době užíval(a) tyto léky: 

antimykotika a antibiotika, zvláště tzv. makrolidová antibiotika, používaná k

 léčbě infekcí např. 

ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erytromycin, klaritromycin, 

josamycin nebo rifampicin 

inhibitory HIV proteáz (např. ritonavir, nelfinavir, sachinavir), používané k léčbě HIV infekce 

inhibitory HCV proteáz (např. telaprevir, boceprevir), používané k léčbě infekční žloutenky typu 

léky na žaludeční vředy a pálení žáhy (např. omeprazol, 

lansoprazol nebo cimetidin) 

antiemetika, používaná k

 léčbě nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid) 

cisaprid nebo antacidum magnesium-aluminium-hydroxid používané k léčbě pálení žáhy 

antikoncepční tablety nebo jiné hormonální přípravky s

 ethinylestradiolem nebo danazolem 

léčiva na vysoký krevní tlak nebo problémy se srdcem jako (např. nifedipin, nikardipin, 

diltiazem a verapamil) 

antiarytmika (amiodaron), používané ke kontrole arytmie (nepravidelné bušení srdce)

 

léky známé jako „statiny“, které se použív

ají k léčbě zvýšeného cholesterolu a triglyceridů 

antiepileptické léky fenytoin nebo fenobarbital 

kortikosteroidy prednisolon a methylprednisolon, patřící do skupiny kortikosteroidů užívaných 

k léčbě zánětů nebo k potlačení imunitního systému (např. u odloučení transplantátu) 

nefazodon, používaný k léčbě deprese 

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (

Hypericum perforatum) či extrakt z rostliny 

Schisandra sphenanthera (klanopraška klínovitá)

 

Informujte svého lékaře pokud užíváte nebo potřebujete užívat ibuprofen

 (užívá se k léčbě horečky, 

zánětu a bolesti)

, amfotericin B (užívá se k léčbě bakteriální infekce) nebo protivirové léky (užívají se 

k léčbě virové infekce, např. aciklovir). Jejich současné podávání s přípravkem Advagraf může zhoršit 

problémy s ledvinami nebo nervovým systémem. 

 

92 

Váš lékař také potřebuje vědět, zda užíváte přípravky doplňující draslík nebo některá diuretika užívaná 
při selhání srdce, vysokém krevním tlaku a chorobách ledvin (např. amilorid, triamteren nebo 

spironolakton), nesteroidní antirevmatika, (NSAID, např. ibuprofen) používané při horečce, zánětech a 

bolestech, protisrážlivé léky („ředící“ krev) nebo perorální (k 

podání ústy) léky na cukrovku v období, 

kdy užíváte Advagraf.

 

 

Pokud potřebujete projít nějakým očkováním, řekněte to, prosím, svému lékaři předem.

 

 

Přípravek Advagraf s jídlem a pitím 

Pokud užíváte Advagraf, nejezte grapefruity (ani nepijte grapefruitovou šťávu), protože mohou 

ovlivnit hladiny léku v krvi. 

 

Těhotenství a kojení

 

Pokud jste nebo si myslíte, že můžete být, těhotná či těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem 

dříve, než začnete Advagraf užívat.

 

Advagraf přechází do mateřského mléka. Pokud užíváte Advagraf, neměla byste kojit.

 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Neřiďte dopravní prostředk

y ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud se při užívání 

přípravku Advagraf cítíte ospalý/á, máte závratě nebo problémy s

 ostrým viděním. Tyto účinky jsou 

častější, pokud zároveň pijete alkohol.

 

 

Přípravek Advagraf obsahuje laktosu a sójový lecitin 

Advagraf obsahuje laktosu (mléčný cukr). Pokud víte od svého lékaře, že trpíte nesnášenlivostí 

některých cukrů, upozorněte na to lékaře, než začnete tento přípravek užívat.

 

Potiskový inkoust používaný na tobolkách přípravku Advagraf obsahuje sójový lecitin. Pokud jste 

alergický(á) na sóju nebo burské oříšky, řekněte to svému lékaři, aby určil, zdá můžete tento lék 
užívat.

 

 

 

3.   Jak  se Advagraf užívá 

 

Vždy užívejte

 Advagraf přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. Tento léčivý přípravek by Vám měl být předepsán pouze lékařem, 
který má zkušenosti s

 léčbou pacientů po transplantaci.  

 

Když si vybíráte v

 lékárně předepsaný lék, vždy se ujistěte, že dostáváte stále stejný přípravek 

obsahující takrolimus, kromě případů, 

kdy se Váš odborný lékař (transplantolog) rozhodl provést 

změnu na jiný přípravek s

 takrolimem. Tento přípravek byste měl(a) užívat jednou denně. Pokud 

přípravek, který dostanete, vypadá jinak než obvykle nebo pokud se změnily pokyny ohledně 
dávkování, poraďte se co nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem a ověřte si, že máte správný lék.

 

 

Počáteční dávku k

 prevenci odloučení Vašeho transplantovaného orgánu určí Váš lékař výpočtem na 

základě Vaší tělesné hmotnosti. Tato dávka podávaná ihned po transplantaci leží obvykle v

 rozmezí  

 

0,10 – 0,30 mg / kg hmotnosti / den 

 

v závislosti na transplantovaném orgánu. Pro léčbu odloučení může být použito stejné dávkování. 

 

Vaše dávka závisí na Vašem celkovém zdravotním stavu a na tom, které další imunitu potlačující léky 
užíváte. 

 

 

Po zahájení léčby přípravkem Advagraf Vám bude Váš lékař provádět častá vyšetření krve, aby mohl 

stanovit správnou dávku. Pravidelné krevní testy k určení správné dávky a její případné úpravě budou 

nutné i nadále. Jakmile se Váš stav stabilizuje, lékař pravděpodobně dávku přípravku Advagraf

 sníží. 

Lékař Vám přesně řekne, kolik tobolek máte užívat.

 

 

93 

Advagraf budete užívat každý den tak dlouho, dokud

 budete potřebovat potlačení imunity, aby se 

zabránilo odloučení orgánu, který Vám byl transplantován. Měl(a) byste být v

 pravidelném kontaktu 

se svým lékařem.

 

 

Advagraf se užívá perorálně (

podání ústy) jednou denně ráno. Užívejte Advagraf na lačno nebo 2-3 

hodiny po jídle. Vyčkejte pak alespoň 1 hodinu, než budete znovu jíst. Užijte tobolky okamžitě po 

vyjmutí z blistru.  Tobolky se polykají 

celé, zapijí se sklenicí vody. Nepolykejte vysoušedlo obsažené 

v balení. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Advagraf, než jste měl(a)

 

Pokud náhodou užijete příliš mnoho přípravku Advagraf,

 okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo 

pohotovost nejbližší nemocnice. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Advagraf 

 

Pokud jste zapomněl(a) užít tobolky 

Advagraf ráno, užijte je co nejdříve týž den. Nezdvojujte 

následující dávku druhý den ráno. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat Advagraf 

 

Pokud přestanete užívat Advagraf, zvyšuje se nebezpečí odloučení transplantovaného orgánu

Nevysazujte léčbu, pokud Vám to neřekne Váš lékař.

 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4.   Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Advagraf nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.

 

 

Advagraf snižuje obranyschopnost organismu 

(imunitní systém), který potom není tak účinný v boji 

s infekcí. Pokud užíváte Advagraf, můžete být proto náchylnější k infekcím. 

 

Mohou se vyskytnout závažné nežádoucí účinky včetně alergických a anafylaktických reakcí. Po léčbě 
přípravkem Advagraf byly hlášeny nezhoubné i zhoubné nádory.

 

 

Byly hlášeny případy tzv. čisté apl

azie červené krevní řady (velmi závažné snížení počtu červených 

krvinek), případy agranulocytózy (závažné snížení počtu bílých krvinek) a hemolytické 

anemie 

(snížení počtu červených krvinek následkem jejich zvýšeného rozpadu).

 

 

Velmi časté nežádoucí účinky

 (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů): 

  zvýšená hladina cukru v krvi, cukrovka, zvýšená hladina draslíku v krvi 

  nespavost  

  třes, bolest hlavy 

  zvýšený krevní tlak 

  abnormální funkční jaterní testy 

  průjem, pocit na zvracení 

  ledvinové obtíže 

 

Časté nežádoucí účinky

 (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): 

 

pokles počtu krevních buněk (krevních destiček, červených nebo bílých krvinek), zvýšení počtu 
bílých krvinek, změny v

 počtu červených krvinek (patrné z krevních testů) 

 

snížené hladiny hořčíku, fosfátů, draslíku, vápníku nebo sodíku v

 krvi, nadbytek vody v těle, 

zvýšené hladiny kyseliny močové nebo tuků v

 krvi, snížená chuť k jídlu, zvýšená kyselost krve, 

jiné změny hladin iontů v

 krvi (patrné z krevních testů) 

 

příznaky úzkosti, zmatenost a dezorientace, deprese, změny nálady, noční můry, halucinace, 

94 

duševní poruchy

 

 

záchvaty, poruchy vědomí, pocity necitlivosti a brnění (někdy bolestivé) v rukou a nohou, 

závratě, zhoršené psaní, poruchy nervového systému

 

 

rozmazané vidění, zvýšená citlivost na světlo

, poruchy oka 

 

zvonění v

 uších 

 

snížení

 krevního průtoku v srdečních cévách, zvýšená srdeční frekvence 

 

krvácení, částečné nebo úplné ucpání krevních cév, snížený

 krevní tlak 

 

dýchavičnost

, poruchy plicní tkáně, hromadění tekutiny kolem plic, zánět hltanu, kašel, 

příznaky

 podobné chřipce 

 

problémy se žaludkem jako zánět nebo vřed způsobující bolesti břicha nebo průjem, žaludeční 
krvácení, zánět nebo vřed v

 ústech, hromadění tekutiny v břiše, zvracení, bolest břicha, porucha 

trávení, zácpa, plynatost, nadýmání, řídká stolice 

 

poruchy žlučov

ých cest, žloutenka jaterního původu, poškození jaterní tkáně a zánět jater 

 

svědění, vyrážka, vypadávání vlasů, akné, zvýšené pocení

 

 

bolesti kloubů, bolesti končetin nebo zad, svalové křeče 

 

 

nedostatečná funkce ledvin, snížená tvorba moči, ztížené nebo bolestivé močení 

 

 

celková slabost, horečka, hromadění 

vody v těle, bolest a diskomfort, zvýšená hladina enzymu 

alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená hmotnost, porucha vnímání tělesné teploty 

 

nedostatečná funkce transplantovaného orgánu 

 

Méně časté nežádoucí účinky

 (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 

 

změny krevní srážlivosti, pokles počtu všech druhů krevních buněk (patrné z

 krevních testů) 

 

odvodnění organismu, neschopnost se vymočit

 

 

abnormální výsledky vyšetření krve: snížené hladiny bílkovin nebo cukrů, zvýšená hladina 
fosfátů, zvýšená hladina enzymu laktát

-dehydrogenázy 

 

kóma, krvácení do mozku a cévní mozková příhoda, ochrnutí, mozkové poruchy, poruchy řeči 

a používání jazyka, poruchy paměti 

 

zákal oční čočky

 

 

zhoršení sluchu

 

 

nepravidelný tep srdce, zástava srdce, snížený srdeční výkon, choroby srdečního svalu, zvětšení 

srdeční svaloviny, bušení srdce, abnormální EKG nálezy, abnormality srdeční frekvence a pulsu

 

 

krevní sraženiny v

 cévách končetin, šok 

 

dechové obtíže, poruchy dýchacího systému, astma

 

 

neprůchodné střevo, zvýšená hladina 

enzymu amylázy v krvi, zpětný tok žaludečního obsahu do 

krku, opožděné vyprazdňování žaludku

 

 

záněty kůže, pocit pálení při oslunění

 

 

poruchy kloubů

 

 

bolestivá menstruace a abnormální menstruační krvácení

 

 

víceorgánové selhání , onemocnění podobné chřipce, zvýšená citlivost na teplo a chlad, pocit 

tlaku v hrudníku, pocit roztřesenosti, abnormální pocit, pokles tělesné hmotnosti 

 

Vzácné nežádoucí účinky

 (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): 

 

drobná krvácení do kůže v

 důsledku krevních sraženin 

 

zvýšená 

svalová ztuhlost 

 

slepota, hluchota 

 

hromadění tekutiny kolem srdce

 

 

náhlá dušnost 

 

tvorba cyst ve slinivce břišní

 

 

poruchy cévního zásobení jater 

 

závažné onemocnění projevující se výskytem puchýřů na kůži, 

 v ústech, očích a na pohlavních 

orgánech, zvýšené ochlupení 

 

žízeň, pády, pocit 

tísně na hrudi, snížená pohyblivost, vředy 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů): 

 

svalová slabost 

95 

 

abnormální nález na rentgenovém snímku srdce 

 

selhání jater 

 

bolestivé močení s

 výskytem krve v moči 

 

zmnožení tukové tkáně

 

 

Hlášení nežádoucích účinků

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

          Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalovéinformaci.

 Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 
5.   Jak Advagraf uchovávat 
 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

Advagraf nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba 

použitelnosti se vztahuje k

 poslednímu dni uvedeného měsíce. Všechny tobolky s prodlouženým 

uvolňováním spotřebujte

 do 1 roku po otevření hliníkového sáčku. 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. 

 Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí.

 

 

 
6. 

Obsah balení a další informace

 

 

Co Advagraf obsahuje 

Léčivou látkou je takrolimusum.

 

Jedna tobolka přípravku Advagraf 0,5 mg obsahuje 0,5 mg takrolimusum

 (ve formě 

monohydrátu). 

Jedna tobolka přípravku 

Advagraf 1 mg obsahuje 1 mg takrolimusum(ve formě monohydrátu). 

Jedna tobolka přípravku Advagraf 3 mg obsahuje 3 mg takrolimusum(ve formě monohydrátu)

Jedna tobolka přípravku Advagraf 5 mg obsahuje 5 mg takrolimusum(ve formě monohydrátu)

 

Pomocnými látkami jsou: 

Obsah tobolky: Hypromelosa, ethylcelulosa, laktosa, magnesium-stearát. 

Obal tobolky: Oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), 

sodium-lauryl-sulfát, želatina. 

Inkoust: Šelak, sójový lecitin, simetikon, červený oxidželezitý (E 172), hydroxypropylcelulosa. 

 

Jak Advagraf vypadá a co obsahuje toto balení 

Advagraf 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním jsou tvrdé želatinové tobolky 

s červeným potiskem „0.5 mg“ na světležlutém víčku tobolky a „647“ na oranžovém těle tobolky, 

obsahující bílý prášek.

 

Advagraf 0,5 mg je dodáván v blistrech nebo perforovaných jednodávkových blistrech po 

10 tobolkách v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem. K dispozici jsou balení po 30, 50 nebo 

100 tvrdých tobolkách s prodlouženým uvolňováním v blistrech a balení po 30x1, 50x1 nebo 

100x1 tobolce s prodlouženým uvolňováním v perforovaných blistrech s jednotkovými dávkami. 

 

Advagraf 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním jsou tvrdé želatinové tobolky s červeným 

potiskem „1 mg“ na bílém víčku tobolky a „677“ na oranžovém těle tobolky, obsahující bílý prášek. 

96 

Advagraf 1 mg je dodáván v blistrech nebo perforovaných jednodávkových blistrech po 10 tobolkách 

v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem. K dispozici jsou balení po 30, 50, 60 nebo 100 tvrdých 

tobolkách s prodlouženým uvolňováním v blistrech a balení po 30x1, 50x1, 60x1 nebo 100x1 tobolce 

s prodlouženým uvolňováním v perforovaných blistrech s jednotkovými dávkami. 

 

Advagraf 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním jsou tvrdé želatinové tobolky s červeným 

potiskem „3 mg“ na oranžovém víčku

 tobolky a „637“ na oranžovém těle tobolky, obsahující bílý 

prášek.

 

Advagraf 5 mg je dodáván v blistrech nebo perforovaných jednodávkových blistrech po 10 tobolkách 

v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem. K dispozici jsou balení po 30, 50 nebo 100 tvrdých 

tobolkách s prodlouženým uvolňováním v blistrech a balení po 30x1, 50x1 nebo 100x1 tobolce 

s prodlouženým uvolňováním v perforovaných blistrech s jednotkovými dávkami. 

 

Advagraf 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním jsou tvrdé želatinové tobolky s červeným 

potiskem „5 mg“ na šedočerveném víčku

 tobolky a „687“ na oranžovém těle tobolky, obsahující 

bílý prášek.

 

Advagraf 5 mg je dodáván v blistrech nebo perforovaných jednodávkových blistrech po 10 tobolkách 

v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem. K dispozici jsou balení po 30, 50 nebo 100 tvrdých 

tobolkách s prodlouženým uvolňováním v blistrech a balení po 30x1, 50x1 nebo 100x1 tobolce 

s prodlouženým uvolňováním v perforovaných blistrech s jednotkovými dávkami. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 

Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

Nizozemsko 

 

Výrobce: 

Astellas Ireland Co.Ltd. 

Killorglin, County Kerry 

Irsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

 

 

België/Belgique/Belgien 

Astellas Pharma B.V. Branch 

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710 

 

Lietuva 

Biocodex UAB 

Tel.: +370 37 408 681 

Faks.: +370 37 408 682 

 

България

 

Астелас

 Фарма ЕООД  

Teл.: + 359 2 862 53 72 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Astellas Pharma B.V. Branch 

Belgique/Belgien 

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710 

 

Česká republika

 

Astellas Pharma s.r.o. 

Tel: +420 236 080300 

 

Magyarország 

Astellas Pharma Kft. 

Tel.: +36 1 577 8200 

 

Danmark 

Astellas Pharma a/s 

Tlf: + 45 43 430355 

 

Malta 

E.J. Busuttil Ltd 

Tel: +356 2144 7184 

 

97 

Deutschland 

Astellas Pharma GmbH 

Tel: + 49 (0)89 454401 

 

Nederland 

Astellas Pharma B.V. 

Tel: + 31 (0)71 5455745 

 

Eesti 

Biocodex OÜ 

Tel.: +372 6 056 014 

Fax: +372 6 056 011 

 

Norge 

Astellas Pharma  

Tlf: + 47 66 76 46 00 

 

Ελλάδα

 

Astellas Pharmaceuticals AEBE 

Τηλ

: +30 210 8189900 

 

Österreich 

Astellas Pharma Ges.m.b.H. 

Tel: + 43 (0)1 8772668 

 

España 

Astellas Pharma S.A. 

Tel: + 34 91 4952700 

 

Polska 

Astellas Pharma Sp.z.o.o. 

Tel.: + 48 225451 111 

 

France 

Astellas Pharma S.A.S. 

Tél: + 33 (0)1 55917500 

 

Portugal 

Astellas Farma, Lda. 

Tel: + 351 21 4401320 

 

Hrvatska 

Astellas d.o.o. 

Tel: + 385 1 670 01 02 

 

România 

S.C.Astellas Pharma SRL  

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92 

 

Ireland 

Astellas Pharma Co. Ltd. 

Tel: + 353 (0)1 4671555 

 

Slovenija 

Astellas Pharma d.o.o. 

Tel: +386 (0) 14011 400 

 

Ísland 

Vistor hf 

Sími: + 354 535 7000  

 

Slovenská republika 

Astellas Pharma s.r.o.  

Tel: +421 2 4444 2157 

 

Italia 

Astellas Pharma S.p.A. 

Tel: + 39 (0)2 921381 

 

Suomi/Finland 

Astellas Pharma  

Puh/Tel: + 358 9 85606000 

 

Κύπρος

 

Astellas Pharmaceuticals AEBE 

Ελλάδα

 

Τηλ

: +30 210 8189900 

 

Sverige 

Astellas Pharma AB 

Tel: + 46 (0)40-650 15 00 

 

Latvija 

Biocodex SIA                                                                                                                      

Tel: + 371 67 619365                                            

United Kingdom 

Astellas Pharma Ltd. 

Tel: + 44 (0) 203 379 8700 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

 {MM/RRRR}. 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové 

agentury :

 http://www.ema.europa.eu/.

 

Recenze

Recenze produktu ADVAGRAF 1 MG 50X1MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ADVAGRAF 1 MG 50X1MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám