Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na obezitu

ADIPEX RETARD 100X15MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16855
Adipex retard je přípravek (anorektikum), který tlumí nadměrnou chuť k jídlu.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Adipex retard je přípravek (anorektikum), který tlumí nadměrnou chuť k jídlu.

Informace o produktu

Výrobce: GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH, VIDEN
Kód výrobku: 16855
Kód EAN: 9088880077894
Kód SÚKL: 97374
Doplněk názvu: 15MG CPS RML 100
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH, VIDEN
Co je Adipex retard a k čemu se používá Adipex retard je přípravek (anorektikum), který tlumí nadměrnou chuť k jídlu. Potlačuje pocit hladu, a tím usnadňuje udržování dietních omezení a pokles tělesné hmotnosti. Léčivá látka fentermin je vázána ve formě polystyrolsulofnátu, ze kterého se postupně v těle uvolňuje. Pomalé uvolňování léčivé látky má za následek nepřerušovaný anorektický účinek trvající nejméně 8 hodin. Adipex retard je určen k podpůrné léčbě při dietě u pacientů s obezitou a body mass indexem (BMI)* 30 a vyšším, u kterých samotná redukční dieta nestačí ke snížení tělesné hmotnosti. * Jak vypočítat body mass index (BMI) BMI je podíl tělesné hmotnosti (v kilogramech) a druhé mocniny tělesné výšky (v metrech): tělesná hmotnost v kg BMI = -------------------------- (děleno) (tělesná výška v m)2 K snížení tělesné hmotnosti může dojít pouze tehdy, je-li omezen příjem potravy. Úbytek tělesné hmotnosti může být udržen pouze tehdy, jsou-li soustavně dodržována dietní pravidla. Samotná anorektika nesnižují tělesnou hmotnost. Tobolky jsou určeny k perorálnímu podání (k vnitřnímu užití).

Příbalový leták

ADIPEX RETARD

1/4 

sp.zn. sukls45860/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

ADIPEX RETARD 

15 mg, měkké tobolky s řízeným uvolňováním 

phentermini resinas 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v příbalové informaci
 
1. Co je přípravek Adipex retard a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adipex retard užívat 
3. Jak se přípravek Adipex retard používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Adipex retard uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Adipex retard a k čemu se používá 
 
Adipex  retard  je  přípravek  (anorektikum),  který  tlumí  nadměrnou  chuť  k jídlu.  Potlačuje  pocit  hladu,  a  tím 
usnadňuje udržování dietních omezení a pokles tělesné hmotnosti. 
 
Léčivá látka fentermin se z přípravku postupně v těle uvolňuje. Pomalé uvolňování léčivé látky má za následek 
nepřerušovaný anorektický účinek trvající nejméně 8 hodin. 
 
Adipex  retard  je  určen  k  podpůrné  léčbě  při  dietě  u  pacientů  s obezitou  a  body  mass  indexem  (BMI)*  30  a 
vyšším, u kterých samotná redukční dieta nestačí ke snížení tělesné hmotnosti.  
 

* Jak vypočítat body mass index (BMI) 
 BMI je podíl tělesné hmotnosti (v kilogramech) a druhé mocniny tělesné výšky (v metrech): 
 

 

 tělesná hmotnost v kg  

BMI 

=  

--------------------------  (děleno)  

        

(tělesná výška v m)

2

  

 
K  snížení  tělesné  hmotnosti  může  dojít  pouze  tehdy,  je-li  omezen  příjem  potravy.  Úbytek  tělesné  hmotnosti 
může  být  udržen  pouze  tehdy,  jsou-li  soustavně  dodržována  dietní  pravidla.  Samotná  anorektika  nesnižují 
tělesnou hmotnost. 
Tobolky jsou určeny k perorálnímu podání (k vnitřnímu užití). 
 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adipex retard užívat 

 
Neužívejte přípravek Adipex retard: 

jestliže jste alergický(á) na  fentermin  nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6), 

jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, 

jestliže máte plicní arteriální hypertenzi (abnormální vzestup krevního tlaku v plicních cévách), 

jestliže máte velmi vysoký krevní tlak, 

jestliže v současné době nebo v minulosti jste měl(a) onemocnění srdce, cév nebo mozku, 

jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy, feochromocytom (nádor dřeně nadledvin), glaukom (zelený 
zákal), onemocnění ledvin, 

2/4 

jestliže  v současné  době  nebo  v minulosti  jste  prodělal(a)  duševní  onemocnění,  včetně  anorexie  a 
deprese, 

jestliže máte sklon k zneužívání látek nebo nadměrně požíváte alkohol, 

jestliže jste starší osoba (nad 65 let) nebo naopak chcete podávat přípravek dítěti do 12 let. 

 
Adipex retard se nesmí užívat současně s jinými léky potlačujícími chuť k jídlu. 
Neužívejte přípravek s inhibitory MAO (některé léky proti depresím), ani 14 dní po ukončení jejich užívání.   
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Adipex retard se poraďte se svým lékařem. 
 
Zcela  ojediněle,  zvláště  po  rychlém  úbytku  hmotnosti,  se  mohou  objevit  srdeční  nebo  mozkové  příhody.  U 
pacientů s onemocněním cév je třeba zajistit pozvolný pokles tělesné hmotnosti. Tento přípravek by neměl být 
předepisován pacientům, kteří trpí nebo dříve trpěli onemocněním srdce, cév nebo mozku. 
  
 
U některých pacientů, kteří dostávali anorektika tohoto typu, byly zaznamenány případy závažné plicní 
hypertenze. Vzhledem k tomuto vzácnému, ale závažnému riziku je třeba zdůraznit, že: 

musí být dodržena indikace a délka léčby, 

léčba delší než 3 měsíce a BMI ≥ 30 kg/m

zvyšuje riziko plicní hypertenze,  

počátek nebo zhoršení námahové dušnosti naznačuje možnost vzniku plicní hypertenze.  

Pokud se tyto obtíže objeví, je třeba přerušit léčbu a okamžitě vyhledat lékaře. 

 
Před zahájením léčby musí být vyloučeny sekundární organické příčiny obezity.  
Léčba obezity by měla zahrnovat dietní, léčebné a psychoterapeutické metody.  
Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů s epilepsií. 
Při dlouhodobé léčbě může dojít ke vzniku tolerance a lékové závislosti. 
Pokud dojde během užívání tohoto přípravku k otěhotnění nebo se objeví nežádoucí  účinky, informujte o tom 
svého ošetřujícího lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Adipex retard 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete 
užívat. 
Některé volně prodejné léky, které jsou určeny k léčbě kašle, nachlazení, chřipky nebo průduškového astmatu, 
mohou zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Adipex retard. 
Účinek  Adipexu  retard  je  zvyšován  současně  užívanými  přípravky,  které  povzbuzují  mozkovou  činnost, 
alkoholem a kofeinem. Mnoho léků, které se užívají k léčbě deprese nebo jiných psychiatrických onemocnění, 
snižuje účinek Adiperu retard. 
Adipex retard se nesmí užívat současně s jinými léky potlačujícími chuť k jídlu. 
Neužívejte přípravek s inhibitory MAO (některé léky proti depresím), ani 14 dní po ukončení jejich užívání. 
Adipex retard snižuje účinek přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku.   
Před  chirurgickým  zákrokem  upozorněte  lékaře,  že  užíváte  Adipex  retard,  protože  při  použití  inhalačních 
anestetik (léky určené k narkóze) se mohou objevit nepravidelnosti tepu.  
 
Přípravek Adipex retard s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět,  poraďte  se  se 
svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Adipex retard se nesmí užívat v první třetině těhotenství. Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají přípravek 
ženy v druhé a třetí třetině těhotenství. 
Jestliže při užívání tohoto přípravku dojde k otěhotnění, poraďte se ihned s lékařem. 
 
Adipex retard nesmí užívat kojící ženy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé 
rozhodování  (např.  řízení  motorových  vozidel,  obsluha  strojů,  práce  ve  výškách).  Tuto  činnost  byste  měl(a) 
vykonávat pouze  na základě výslovného souhlasu lékaře. 

3/4 

 
Adipex retard obsahuje oranžovou žluť (azobarvivo).  
Azobarviva mohou způsobit alergické reakce. 
 
Adipex retard obsahuje ricinomakrogol.  
Ricinomakrogol může způsobit podráždění žaludku a průjem. 
 
Adipex retard obsahuje parabeny. 
Parabeny mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
Adipex retard obsahuje sorbitol.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat.   
 

3.  Jak se přípravek Adipex retard užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování: 
Doporučená  dávka  přípravku  je  jedna  tobolka  denně  při  snídani.  Tobolky  se  užívají  nerozkousané  a  zapijí  se 
dostatečným množstvím tekutiny. 
Ve výjimečných případech může lékař dávku zvýšit na 2 tobolky denně. 
Přípravek se neužívá večer, protože léčivá látka může způsobit nervozitu a nespavost.  
 
Délka léčby: 
Léčba obvykle trvá 4-6 týdnů a neměla by překročit 3 měsíce.  
Pokud  je  plánována  další  léčba,  je  možné  ji  zopakovat  až  po  přestávce,  která  je  stejně  dlouhá,  jako  byla 
předcházející doba léčby.  
Současně s užíváním Adipexu retard je třeba dodržovat podle doporučení lékaře dietní režim a zvýšit tělesnou 
aktivitu. Snížení tělesné hmotnosti je větší, jestliže dáváte přednost potravinám s nízkou energetickou hodnotou 
(libové  maso,  ovoce,  zelenina)  a  omezíte  potraviny  obsahující  tuky  a  sacharidy  (cukr,  mouka,  brambory).  Po 
ukončení léčby by se měla nízkokalorická dieta dodržovat ještě 6 týdnů. 

 

 
Jestliže jste užil(a) více Adipexu retard, než jste měl(a): 
Jestliže jste užil(a) více tobolek, nebo přípravek požilo dítě, vyhledejte ihned lékaře. 
Předávkování se projevuje neklidem, zvracením, horečkou, třesem, halucinacemi, poruchami srdečního rytmu a 
dýchání, křečemi i bezvědomím.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Adipex retard: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 

4.  Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  vyskytnout  u 
každého. 
 
Přípravek  je  obvykle  dobře  snášen,  ale  mohou  se  objevit  závratě,  bolesti  hlavy,  nespavost,  nervozita, 
popudlivost, sucho v ústech, poruchy chuti,  zvracení,  zácpa  nebo  průjem.  Dále  se  mohou  objevit  bolesti  na 
hrudi, poruchy sexuálních funkcí, poruchy močení a ojediněle kožní vyrážky. Při užívání delším než 3 měsíce je 
možný vznik srdečních onemocnění a lékové závislosti. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných 
neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem. U některých nemocných, kteří byli léčeni 
přípravky potlačujícími chuť k jídlu, byl ve výjimečných případech zaznamenán vznik plicní hypertenze.  Pokud 
se u Vás objeví jakékoliv dýchací obtíže, vyhledejte okamžitě lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na 

4/4 

adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti 

tohoto přípravku. 
 

5.  Jak přípravek Adipex retard uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25C, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  „Použitelné  do:“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého  lékaře,  jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 

6.  Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Adipex retard obsahuje 
Léčivou  látkou  je  phentermini  resinas.  Jedna  tobolka  obsahuje  phentermini  resinas  75  mg,  což  odpovídá 
phenterminum 15 mg. 
Pomocnými látkami jsou: žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný sójový olej,  čištěný 
řepkový olej, sójový lecithin, želatina, glycerol 85%,  nekrystalizující sorbitol 70%,  sodná  sůl propylparabenu, 
sodná  sůl  ethylparabenu,  oxid  titaničitý,  glyceromakrogol-1750-ricinoleát,  chinolinová  žluť,  oranžová  žluť, 
homovanilin, methoxyacetofenon. 
 
Jak přípravek Adipex retard vypadá a co obsahuje toto balení 
Adipex retard jsou měkké žluté, neprůhledné, želatinové tobolky s řízeným uvolňováním. 
Velikost balení: 30 nebo 100 tobolek.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:  
Gerot Pharmazeutika GmbH, Arnethgasse 3, Vídeň, Rakousko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.4.2015 
 
 

 

Recenze

Recenze produktu ADIPEX RETARD 100X15MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ADIPEX RETARD 100X15MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám