Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SKI
Kód výrobku: 70365
Kód EAN:
Kód SÚKL: 17384
Držitel rozhodnutí: SKI
Adartrel se užívá k léčení příznaků středně těžkého až těžkého idiopatického (bez známé příčiny) syndromu neklidných nohou. Typickým středně těžkým až těžkým idiopatickým syndromem neklidných nohou se míní stav, kdy pacienti trpí poruchou spánku nebo těžkým neklidem nohou nebo rukou. Syndrom neklidných nohou je stav charakterizovaný neodolatelným nutkáním pohybovat nohama a občas rukama, obvykle doprovázeným nepříjemnými pocity jako jsou brnění, pálení nebo píchání. Tyto pocity se objevují v době klidu či nečinnosti vsedě nebo vleže, zvláště v posteli, a jsou horší večer nebo v noci. Úlevy se obvykle docílí jedině chozením dokola nebo pohybováním postiženými končetinami, což často vede k problémům se spánkem. Adartrel zmírňuje tyto potíže a snižuje nutkavé pohyby končetin, které narušují noční spánek.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls10972/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Adartrel 0,25 mg, potahované tablety
Adartrel 0,5 mg, potahované tablety
Adartrel 2 mg, potahované tablety

Ropinirolum (ve formě ropiniroli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tyto tablety užívat.

Tento lék byl předepsán Vám osobně. Nedávejte jej jiným lidem - mohl by jim uškodit, i když se
zdá, že mají stejné příznaky, jako máte vy.

Příbalovou informaci si uschovejte. Je možné, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Adartrel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adartrel užívat
3. Jak se přípravek Adartrel užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Adartrel uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK ADARTREL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Adartrel se používá k léčení příznaků středně těžkého až těžkého syndromu neklidných nohou.

Adartrel obsahuje jako léčivou látku ropinirol, který patří do skupiny léků nazývaných agonisté
dopaminu. Agonisté dopaminu působí podobně jako přirozeně se vyskytující sloučenina ve Vašem
mozku zvaná dopamin.

Syndrom neklidných nohou je znám také pod názvem Ekbomův syndrom. Lidé se syndromem
neklidných nohou trpí neodolatelným nutkáním pohybovat nohama, někdy rukama nebo jinými
částmi těla a obvykle trpí v těchto končetinách nepříjemnými pocity někdy popisovanými jako
mravenčení nebo zvláštní neklid, který se může objevit ihned poté, co si sednou nebo lehnou a
odezní, jakmile se začnou pohybovat. Mají tak často problémy při nehybném sedění a zvláště pak
ve spánku.

Adartrel zmírňuje tyto nepříjemné pocity a snižuje nutkavé pohyby dolních a horních končetin.


2/7

2. ČEMU MUSÍTE VNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ADARTREL
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Adartrel:
- trpíte-li alergií (přecitlivělostí) na ropinirol, nebo jakoukoliv jinou složku přípravku
Adartrel (viz bod 6)
- trpíte-li vážným onemocněním ledvin
- trpíte-li vážným onemocněním jater
Pokud si myslíte, že by se Vás některý z těchto bodů mohl týkat, řekněte to svému lékaři.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Adartrel je zapotřebí:
Před tím, než začnete přípravek Adartrel užívat, potřebuje Váš lékař vědět, jestli:
jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná
kojíte
je Vám méně než 18 let
trpíte onemocněním jater
máte vážné potíže se srdcem
trpíte vážnou duševní poruchou
se u Vás objevilo neobvyklé nutkání a/nebo chování (například nutkavá potřeba
hrát nebo zvýšené sexuální chování)
nesnášíte některé cukry (např. laktosu)
Pokud si myslíte, že by se Vás některý z těchto bodů mohl týkat, řekněte to svému lékaři.
Pokud se s lékařem dohodnete, že můžete užívat Adartrel, pravděpodobně Vám doporučí během
užívání přípravku další prohlídky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v
poslední době užíval/a, včetně rostlinných přípravků nebo léků, které jste získal/a bez lékařského
předpisu. Pokud jste během užívání Adartrelu začal/začala užívat nový lék, nezapomeňte o tom
informovat svého lékaře nebo lékárníka.

Některé léky mohou ovlivnit účinek Adartrelu nebo zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích
účinků. Na druhé straně může také Adartrel ovlivnit účinek jiných léků.

Mezi tyto léky patří:
fluvoxamin, který se používá k léčbě deprese
léky používané k léčbě jiných duševních poruch, například sulpirid
metoklopramid, který se používá k léčbě nauzey a pálení žáhy
hormonální substituční terapie (nazývaná též HRT)
antibiotika ciprofloxacin nebo enoxacin
jakýkoliv jiný lék blokující působení dopaminu v mozku
Informujte svého lékaře, pokud některé z nich užíváte nebo jste v poslední době užíval/a.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná, užívání Adartrelu se nedoporučuje, pokud Vám lékař neřekne, že výhoda
užívání přípravku převáží riziko pro dosud nenarozené dítě. Užívání přípravku Adartrel během
kojení se nedoporučuje, protože může ovlivnit tvorbu mléka.
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být
těhotná nebo otěhotnění plánujete. Lékař Vám také může poradit v případě, že kojíte nebo kojení
plánujete. Lékař Vám může doporučit, abyste užívání přípravku Adartrel přerušila.

Během užívání přípravku Adartrel
Pokud si Vy nebo Vaše rodina všimnete, že u Vás při užívání přípravku ADARTREL dochází k
3/7
jakémukoli neobvyklému chování (jako je neobvyklé nutkání hrát nebo zvýšená sexuální touha
a/nebo zvýšené sexuální chování), informujte o tom svého lékaře. Je možné, že Vám lékař bude
muset upravit dávku nebo přerušit léčbu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při užívání přípravku Adartrel můžete pociťovat ospalost. Ve velmi vzácných případech může
Adartrel vyvolat tak silnou ospalost, že pacienti bez jakýchkoliv varovných příznaků náhle
usnou.
Pokud si myslíte, že by se Vám to mohlo přihodit, nesmíte řídit vozidlo ani obsluhovat stroje,
ani se dostat do jakékoliv situace, kde by ospalost nebo náhlý spánek mohly Vás (nebo jiné osoby)
dostat do rizika vážného úrazu nebo smrti. Nevykonávejte tyto aktivity, dokud tyto příznaky
neodezní.
Informujte svého lékaře, pokud Vám to způsobuje problémy.

Kouření a užívání přípravku Adartrel:
Pokud jste během užívání přípravku Adartrel začal/a nebo přestal/a kouřit, řekněte to svému lékaři.
Lékař Vám možná bude muset upravit dávku.

Užívání přípravku Adartrel s jídlem a pitím:
Adartrel můžete užívat současně s jídlem nebo na lačný žaludek podle toho, jak Vám to vyhovuje.

Pokud se Vaše příznaky zhoršují:
Někteří pacienti užívající Adartrel zjistí, že se jejich příznaky zhoršují - například mohou se
objevovat dříve než obvykle nebo mohou být silnější, nebo mohou postihnout další dříve
nezasažené končetiny (např. paže), nebo se mohou znovu objevovat v časných ranních hodinách.
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři.

Důležité informace o některých složkách přípravku Adartrel:
Tablety přípravku Adartrel obsahují cukr nazývaný laktosa. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, kontaktujte před tím, než začnete užívat Adartrel, svého lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ADARTREL UŽÍVÁ

Vždy užívejte Adartrel přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jisti, ověřte si informace u
svého lékaře nebo lékárníka.

Nepodávejte Adartrel dětem. Adartrel se obvykle pacientům mladším 18 let nepředepisuje.

Kolik tablet přípravku Adartrel budete muset užívat?
Určení správné dávky, kterou budete užívat, může nějaký čas trvat.

Obvyklá počáteční dávka je 0,25 mg podávaná jedenkrát denně. Po dvou dnech Vám lékař
pravděpodobně zvýší dávku na 0,5 mg podávanou jedenkrát denně, a to po zbytek prvního týdne
léčby. Pak Vám lékař může během dalších tří týdnů postupně zvyšovat dávku až na denní dávku 2
mg.

Pokud denní dávka 2 mg nevede k dostatečnému zlepšení syndromu neklidných nohou, může Vám
lékař ještě dávku postupně zvyšovat až na maximální denní dávku 4 mg. Po třech měsících užívání
přípravku Adartrel Vám lékař může upravit dávku nebo doporučit přerušení léčby.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Adartrel je příliš silný nebo příliš slabý, informujte o
tom svého lékaře nebo lékárníka. Neužívejte víc tablet Adartrelu, než kolik Vám doporučil
lékař.

4/7
Pokračujte v užívání přípravku Adartrel podle rad lékaře i v případě, že se necítíte lépe, protože
může trvat několik týdnů, než lék začne účinkovat.

Užívání přípravku Adartrel:
Užívejte Adartrel jedenkrát denně.

Spolkněte tabletu/y vcelku a zapijte ji/je vodou. Tablety nežvýkejte ani nerozkousávejte.
Adartrel můžete užívat současně s jídlem nebo na lačný žaludek podle toho, jak Vám to vyhovuje.

Adartrel se obvykle užívá těsně před spaním, ale je možné ho užít až 3 hodiny před tím, než jdete
spát.

Když jste užil(a) více tablet přípravku Adartrel, než jste měl(a):
Řekněte to okamžitě lékaři nebo lékárníkovi. Pokud je to možné, ukažte jim krabičku s lékem.

U osob, které užily větší dávku přípravku Adartrel než měly, se mohou vyskytnout následující
příznaky: pocit nevolnosti nebo nevolnost (zvracení), závratě (nebo pocit točení hlavy), pocit
ospalosti, duševní nebo tělesná únava, mdloba, halucinace.

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku přípravku Adartrel:
Nezdvojujte dávku ani neužívejte tablety navíc, abyste nahradili vynechanou dávku. Pouze
užijte další dávku přípravku v obvyklém čase.

Pokud jste zapomněli užívat přípravek po dobu delší než pár dní, požádejte svého lékaře o
radu jak znovu začít Adartrel užívat.


4. MOŽNe NEŽÁDOUCÍ ČINKY

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Adartrel způsobit nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Po užívání přípravku Adartrel dochází nejčastěji ke vzniku nežádoucích účinků když poprvé
začínáte léčbu nebo když se Vám zvyšuje dávka. Nežádoucí účinky mají zpravidla mírný průběh a
po krátké době užívání léku se mohou zmírňovat. Pokud se obáváte nežádoucích účinků, poraďte
se s lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů užívajících Adartrel:
pocit nevolnosti (nauzea)
nevolnost (zvracení)

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů užívajících Adartrel:
nervozita
mdloba
ospalost
únava (duševní nebo tělesná únava)
závratě (pocit točení hlavy)
bolest žaludku
zhoršení RLS (příznaky se mohou objevovat dříve než obvykle nebo mohou být silnější,
nebo mohou postihnout další dříve nezasažené končetiny (např. paže), nebo se mohou
znovu objevovat v časných ranních hodinách)

5/7
Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů užívajících Adartrel:
zmatenost
halucinace (vidění věcí, které ve skutečnosti nejsou)
pocit závratě nebo mdloba, zvláště když náhle vstanete (to je způsobeno snížením krevního
tlaku)

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Vyskytly se u velmi malého počtu pacientů užívajících Adartrel (až u 1 z 10 000):

alergické reakce jako červená svědící hrudkovitá vyrážka na kůži (kopřivka), otok tváře,
rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může způsobit obtíže s polykáním nebo dýcháním,
vyrážka nebo intenzivní svědění (viz bod 2)
poruchy jaterních funkcí (poznatelné z výsledků krevních testů)
pocit silné ospalosti během dne (extrémní spavost)
velmi rychlé usnutí bez pocitu ospalosti (záchvat náhlého nástupu spánku)

U některých pacientů může dojít k následujícím nežádoucím účinkům:
kromě halucinací byly hlášeny i jiné psychotické reakce jako jsou zmatenost závažného
stupně (delirium/blouznění), nesmyslné myšlenky (bludy) a bezdůvodná podezřívavost
(paranoidní představy)
nutkání chovat se jinak, než je u nich obvyklé jako je neobvyklá nutkavá potřeba hrát nebo
zvýšená sexuální touha a/nebo zvýšené sexuální chování

Pokud se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků stává závažným nebo obtížným, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK ADARTREL UCHOVÁVAT

Uchovávejte Adartrel mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Adartrel po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na blistru a na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte Adartrel při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALâÍ INFORMACE

Co přípravek Adartrel obsahuje:

Léčivou látkou obsaženou v Adartrelu je ropinirol (ve formě hydrochloridu).
Jedna tableta obsahuje ropinirolum 0.25, 0.5 nebo 2 mg (ve formě ropiniroli hydrochloridum).

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy,
magnesium-stearát.
Potahová vrstva:
6/7
0,25 mg tableta: hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80 (E433).
0,5 mg tableta: hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172),
červený oxid železitý (E172), hlinitý lak indigokarmínu (E132).
2 mg tableta: hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172),
červený oxid železitý (E172).


Jak přípravek Adartrel vypadá a obsah balení
Adartrel 0,25 mg je dodáván v podobě bílých potahovaných tablet ve tvaru pětiúhelníku
označených "SB" na jedné straně a "4890" na straně druhé. Jedna tableta obsahuje 0,25 mg
ropinirolum (ve formě ropiniroli hydrochloridum). Jedno balení obsahuje 2 nebo 12 tablet.

Adartrel 0,5 mg je dodáván v podobě žlutých potahovaných tablet ve tvaru pětiúhelníku
označených "SB" na jedné straně a "4891" na straně druhé. Jedna tableta obsahuje 0,5 mg
ropinirolum (ve formě ropiniroli hydrochloridum). Jedno balení obsahuje 28 nebo 84 tablet.

Adartrel 2 mg je dodáván v podobě růžových potahovaných tablet ve tvaru pětiúhelníku
označených "SB" na jedné straně a "4893" na straně druhé. Jedna tableta obsahuje 2 mg
ropinirolum (ve formě ropiniroli hydrochloridum). Jedno balení obsahuje 28 nebo 84 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
SmithKline Beecham Plc, T/A SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Manor Royal, Crawley,
West Sussex RH10 9QJ, Velká Británie
Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Španělsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg
Dánsko Adartrel
Francie Adartrel Německo ADARTREL 0,25 <0,5> <2> mg Filmtabletten

Island Adartrel 0.25
<0.5> <2> mg
Nizozemí Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg, filmomhulde
tabletten
Itálie Adartrel Polsko Adartrel
Malta Adartrel 0.25
<0.5> <2> mg
Slovensko Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg
Norsko Adartrel 0.25 Švédsko Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg
7/7
<0.5> <2> mg
Portugalsko Adartrel Velká Británie Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg Film-coated tablets
Španělsko Adartrel 0.25
<0.5> <2> mg comprimidos
recubiertos con película


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.2.2013


Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
film-coated tablets = potahované tablety
LOT = Číslo šarže
EXP = Použitelné do
Ropinirole = Ropinirolum

Údaje na blistru:
1 2 3 4 5 6 7 = číselné označení potahovaných tablet na blistru

Recenze

Recenze produktu ADARTREL 0,5 MG 84X0.5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ADARTREL 0,5 MG 84X0.5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze