Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

ACIDUM FOLICUM LÉČIVA 30X10MG Obalené tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12270
Přípravek Acidum folicum Léčiva se používá k prevenci a léčbě stavů z nedostatku kyseliny listové.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek Acidum folicum Léčiva se používá k prevenci a léčbě stavů z nedostatku kyseliny listové.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12270
Kód EAN: 8594739010253
Kód SÚKL: 76064
Doplněk názvu: 10MG TBL OBD 30
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek Acidum folicum Léčiva se používá k prevenci a léčbě stavů z nedostatku kyseliny listové, např. v těhotenství a při kojení, při léčení na umělé ledvině, při některých onemocněních krvetvorby, při zhoršeném vstřebávání živin ze střeva, u pacientů užívajících některá léčiva způsobující nedostatek kyseliny listové v organismu (např. léky pro léčení epilepsie a tuberkulózy, sulfonamidy) a při užívání antikoncepčních pilulek. U nemocných s chorobou jater dochází obvykle ke zvýšeným ztrátám kyseliny listové (zvýšené vylučování), proto je u nich tato léčba rovněž indikována. Přípravek lze užívat i v těhotenství. Během léčby není nutné přerušit kojení. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.

Příbalový leták

ACIDUM FOLICUM LÉČIVA

 

Strana 1 (celkem 3) 

sp.zn. sukls41321/2016 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Acidum folicum Léčiva 

obalené tablety 

acidum folicum 

 
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Acidum folicum Léčiva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acidum folicum Léčiva užívat 

3. 

Jak se přípravek Acidum folicum Léčiva užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Acidum folicum Léčiva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Acidum folicum Léčiva a k čemu se používá 

 
Kyselina listová (acidum folicum) patří mezi vitaminy skupiny B. Je nezbytná pro činnost různých 
enzymů v lidském těle, zvláště je nutná pro krvetvorbu. Při jejím nedostatku vzniká typická 
chudokrevnost s velkými buňkami v kostní dřeni, dále se může objevit únava, vypadávání vlasů, 
případně postižení sliznic zažívacího ústrojí (nechutenství, nevolnost, pálení a bolest jazyka). 
Přípravek Acidum folicum Léčiva se používá k prevenci a léčbě stavů z nedostatku kyseliny listové, 
např. v těhotenství a při kojení, při léčení na umělé ledvině, při některých onemocněních krvetvorby, 
při zhoršeném vstřebávání živin ze střeva, u pacientů užívajících některá Léčiva způsobující 
nedostatek kyseliny listové v organizmu (např. léky k léčbě epilepsie a tuberkulózy, sulfonamidy) a při 
užívání antikoncepčních pilulek. U pacientů s onemocněním jater dochází obvykle ke zvýšeným 
ztrátám kyseliny listové (z důvodu zvýšeného vylučování), proto je u nich tato léčba rovněž 
indikována. 
Přípravek lze užívat i v průběhu těhotenství. Během léčby není nutné přerušit kojení. 
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acidum folicum Léčiva užívat 

 

Neužívejte přípravek Acidum folicum Léčiva 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu listovou (acidum folicum) nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

při zhoubné chudokrevnosti neléčené zároveň vitaminem B

12

 

Upozornění a opatření 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Acidum folicum Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užívala, nebo které možná budete užívat. 

 

Strana 2 (celkem 3) 

Účinky přípravku Acidum folicum Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem 
ovlivňovat. Jde především o léky používané k léčbě epilepsie a tuberkulózy, sulfonamidy 
a antikoncepční pilulky. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Acidum folicum 
Léčiva žádné volně prodejné léky s obsahem směsi vitaminů. Jestliže Vám další lékař bude 
předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Acidum folicum Léčiva. 
 
Přípravek Acidum folicum Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se tekutinou. 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek lze užívat i v průběhu těhotenství. Během léčby není nutné přerušit kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Acidum folicum Léčiva obsahuje laktosu a sacharosu 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Acidum folicum Léčiva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a délku léčby určuje vždy lékař dle 
druhu a závažnosti onemocnění. 
Doporučená obvyklá dávka je 1 obalená tableta obden, dávka však může být až 3 tablety denně. 
Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se tekutinou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Acidum folicum Léčiva než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se může objevit nevolnost, napětí v břiše, 
poruchy spánku nebo podrážděnost, které během 3 týdnů samy ustoupí. 
Při vystupňovaných obtížích vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acidum folicum Léčiva 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny ve skupinách dle četnosti výskytu: 
Vzácně (u 1-10 z 10 000 léčených pacientů): pocit na zvracení, tlak v břiše, pachuť v ústech, poruchy 
spánku, podrážděnost, alergické reakce (kopřivka, svědění, vyrážka a horečka). 
Velmi vzácně (u méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů): dýchací obtíže až celková alergická 
reakce s otoky obličeje a sliznic). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

 

Strana 3 (celkem 3) 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
 
5. 

Jak přípravek Acidum folicum Léčiva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Acidum folicum Léčiva obsahuje 
Léčivou látkou je acidum folicum. 
Jedna obalená tableta obsahuje 10 mg acidum folicum. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, kalcium-stearát, 
sacharosa, oxid titaničitý, sodná sůl karmelosy 20, arabská klovatina, žlutý oxid železitý), směs bílého 
a karnaubského vosku. 
 
Jak přípravek Acidum folicum Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Acidum folicum jsou obalené tablety světle hnědé barvy. 
Druh obalu: PVC/Al blistr, krabička. 
 
Velikost balení: 30 obalených tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.5.2016 

Recenze

Recenze produktu ACIDUM FOLICUM LÉČIVA 30X10MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ACIDUM FOLICUM LÉČIVA 30X10MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám