Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na opary

ACICLOVIR AL KRÉM 1X5GM/250MG Krém

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12649
K k tlumení bolesti a svědění u kožních infekcí vyvolaných herpetickými viry.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

K k tlumení bolesti a svědění u kožních infekcí vyvolaných herpetickými viry.

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Značka: ACICLOVIR AL
Kód výrobku: 12649
Kód EAN: 4024773054912
Kód SÚKL: 47715
Doplněk názvu: 50MG/G CRM 5G
Cesta podání: místní podání - na kůži
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Aciclovir AL krém se používá k tlumení bolesti a svědění u kožních infekcí vyvolaných herpetickými viry. Užívá se k léčbě jak u první, tak u opakované infekce, především u oparu na rtu (Herpes simplex). Aciclovir AL krém mohou používat dospělí, mladiství i děti.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ACICLOVIR AL

 

Strana 1 (celkem 5) 

 sp.zn. sukls88130/2015 

 

Příbalová informace:  informace pro uživatele 

 
 

Aciclovir AL krém 

50 mg/g 

aciclovirum 

 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se  do 10 dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.   

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Aciclovir AL krém  a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aciclovir AL krém používat  

3. 

Jak se přípravek Aciclovir AL krém používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Aciclovir AL krém uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
 
 
1. 

Co je přípravek Aciclovir AL krém a k čemu se používá 

 
 
 Léčivou látkou přípravku Aciclovir AL krém je aciklovir. Aciklovir se používá k léčbě oparů 
na  rtech  a  obličeji  ve  stádiu  svědění,  pálení  nebo  puchýřků  způsobených  virem  Herpes 
simplex
 (HSV), který je normálně uložen v nervových zakončeních inervujících rty a okolní 
tkáň. Nejedná se však o stejný virus, který vyvolává genitální herpetické infekce. 
Klinické  studie  ukázaly,  že  včasná  léčba  tímto  přípravkem  zastaví  tvorbu  oparu.  Jestliže  se 
opar již objevil, léčba tímto přípravkem urychlí jeho hojení.  
 
 K  první  infekci  dojde  obvykle  v  dětském  věku,  pravděpodobně  polibkem  s  infikovaným 
člověkem.  Virus  přejde  kůží  po  nervových  drahách  do  jejich  zakončení.

 

Spouštěcím 

mechanismem mohou být rozličné podněty: nachlazení, chřipka, menstruace, psychická zátěž, 

 

Strana 2 (celkem 5) 

stress,  fyzická  zátěž,  nadměrné  opalování  nebo  stav,  kdy  se  necítíte  dobře.  Po  zátěžovém 
podnětu putuje virus zpět po nervových drahách ke kůži do okolí rtů a vyvolá tvorbu oparu. 
Přípravek Aciclovir AL krém se používá při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí.  
Pokud  se  do  10  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit  s 
lékařem. 
 
2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Aciclovir  AL  krém 
používat 
 

 
Nepoužívejte přípravek Aciclovir AL krém:
 

  jestliže jste alergický(á) na aciclovir, valaciclovir nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před použítím přípravku Aciclovir AL krém se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.  
 
  Krém  na  opary  Aciclovir  AL  krém  se  používá  pouze  na  opary  v  oblasti  úst  a  obličeje. 

Nedoporučuje se nanášet ho na sliznici dutiny ústní a oka. K léčbě herpetické infekce očí 
se  Aciclovir  AL  krém  nemá  používat.  Nemá  se  rovněž  používat  k  léčbě  genitální 
herpetické infekce. Zvláště je třeba se vyhnout kontaktu krému s očima.  

  Pacienti s velmi těžkou formou opakujícího se oparu by měli vyhledat lékařskou pomoc. 

  Postižení oparem se musejí vyhnout přenosu viru na jiné místo nebo jinou osobu, zvláště 

při otevřené lézi.  

  Používat  přípravek  Aciclovir  AL  krém  se  nedoporučuje  pacientům  s  oslabeným 

imunitním  systémem  (např  pacienti  s AIDS  –  závažnou  poruchou  imunitního  systému 
nebo pacienti po transplantaci kostní dřeně). Léčba jakékoli infekce by měla být vedena 
lékařem. 

 
Opar je infekční. 
Virus může infikovat i jiné části Vašeho těla. Abyste snížili riziko přenosu 
infekce, nedotýkejte se sami oparu (ručníkem apod.). Vyvarujte se líbání a orálního sexu. Před 
každým dotekem oparu i po něm si umyjte ruce. 
 
  Nesahejte si do očí. Infekce HSV v oku může vést ke vzniku vředu rohovky.  

  V období, kdy trpíte oparem, se vyvarujte líbání, zvláště dětí.  

  Vyvarujte se protržení puchýřků a odstraňování strupů.  

  Mohli byste se tak infikovat jinými zárodky nebo přenést virus na svých prstech.  
  Vyhněte se přenosu infekce z nádobí, z něhož jste pili nebo jedli. 

 
 

Děti a dospívající 
Přípravek Aciclovir AL krém je také určen k léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí. 

Další léčivé přípravky a přípravek Aciclovir AL krém 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Dosud nebyly rozeznány žádné klinicky významné interakce. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 

Strana 3 (celkem 5) 

 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Dosud nejsou známé žádné vlivy na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Aciclovir AL krém obsahuje cetylalkohol a propylenglykol 
Cetylalkohol může vyvolat místní podráždění kůže (tzv. kontaktní dermatitida). 
Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Aciclovir AL krém používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 
 
Množství krému v tubě je dostatečné pro jednu léčebnou kúru při onemocnění oparem. 
Při  opakovaných  projevech  onemocnění  oparem  je  důležité  začít  s  léčbou  už  při  prvních 
příznacích. 
Trpíte-li  opary  opakovaně,  dokážete  už  rozpoznat  počínající  příznaky  onemocnění:  pálení, 
svědění. 
Použijete-li  krém  na  opary  přípravek  Aciclovir  AL  krém  ve  stadiu  pálení,  můžete  předejít 
vzniku oparu. 
Jestliže se již objevil puchýřek, včasným použitím tohoto přípravku urychlíte proces hojení
 
Použití u dětí a dospělých 
 

  Před nanášením krému i po něm si pečlivě umyjte ruce; vyhnete se tak možnému zhoršení 

nebo přenosu infekce na jiné místo. 

  Jemně naneste krém na celou postiženou plochu a na půlcentimetrový lem okolní zdravé 

kůže. 

  Krém  nanášejte  na  postižené  místo  pětkrát  denně  ve  čtyřhodinových  intervalech. 

Zapomenete-li si krém aplikovat, učiňte tak ihned, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte 
v původním sledu nanášení. 

  Léčba trvá obvykle čtyři dny. Jestliže se Vám za tuto dobu opar nezahojí, můžete v léčbě 

pokračovat dalších šest dní. Nedojde-li k zahojení oparu ani po deseti dnech nebo dojde-li 
ke zhoršení příznaků, poraďte se o dalším postupu s lékařem. 

  Dávku si sami nezvyšujte. 

  Současně  s  tímto  přípravkem  nenanášejte  na  postižené  místo  jiný  přípravek  pro  místní 

použití. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Aciclovir AL krém  
Pokračujte v léčbě, jak byla předepsána (neaplikujte krém např. v silnější vrstvě nebo častěji, 
než byste aplikoval(a) bežně. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Aciclovir AL krém 
Aby  byla  Vaše  léčba  úspěšná,  je  potřeba  abyste  přípravek  Aciclovir  AL  krém  používal(a) 
dostatečně dlouhou dobu (viz rovněž část: Jak se přípravek Aciclovir AL krém používá). 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 

Strana 4 (celkem 5) 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Pro  hodnocení  nežádoucích  účinků  byly  použity  následující  četnosti 
výskytu: 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
  Přechodné pálivé nebo bodavé pocity po nanesení krému 
  Vysušení nebo olupování kůže, léčené krémem 

  Svědění 
Vzácné (mohou postihnout až 1 ze 1 000 pacientů): 
  Zarudnutí 

  Alergická kožní reakce (kontaktní dermatitida) 

Výsledky testů přecitlivělosti ukázaly, že reakci kůže vyvolávaly většinou složky krému a 
nikoliv samotný aciklovir. Pokud se výše uvedené nežádoucí účinky objeví v závažnější 
míře  a/nebo  pokud  se  rozšíří  na  oblasti  kůže  neléčené  krémem,  může  to  být  známka 
kontaktní dermatitidy. V takovém případě to sdělte svému lékaři. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 ze 10 0000 pacientů): 
  Okamžitá  (náhlá)  těžká  alergiská  reakce  včetně  angioedému  (otok  kůže  a  sliznic,  např. 

otok tváře, rtů, jazyka s obtížným polykáním a dýcháním) a urtikárie (kopřivka). 

 
V případě závažné alergické reakce ihned vyhledejte lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
5. 

Jak přípravek Aciclovir AL krém uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí . 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  tubě  za 
Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání 
Po otevření spotřebujte do 12 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Aciclovir AL krém obsahuje 
 

 

Strana 5 (celkem 5) 

-  Léčivou látkou je Aciclovirum (aciklovir) 

1g krému obsahuje aciclovirum 50 mg  
 

-  Dalšími  složkami  jsou  cetylalkohol,  dimetikon,  glyceromakrogol-stearát,  tekutý  parafin, 

propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda.  

 
 
Jak přípravek Aciclovir AL krém vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílý až téměř bílý homogenní krém. 
Hliníková tuba se šroubovacím PE uzávěrem, krabička  
Aciclovir AL krém je dostupný ve velikosti balení: tuba s 2g krému, tuba s 5g krému. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 19 
D-89150 Laichingen 
Německo  
 
Výrobce: 
STADA Arzneimittel AG

 

Stadastr. 2-18

 

61118 Bad Vilbel

 

Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.8.2015. 

Recenze

Recenze produktu ACICLOVIR AL KRÉM 1X5GM/250MG Krém

Diskuze

Diskuze k produktu ACICLOVIR AL KRÉM 1X5GM/250MG Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám