Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

ACCUZIDE 50 Potahované tablety

ACCUZIDE  50 Potahované tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku ACCUZIDE 50 Potahované tablety

1/5

sp.zn.: sukls42895/2009
a k sp.zn.: sukls201892/2012, sukls101060/2013


Příbalová informace: informace pro pacienta

Accuzide 10
potahované tablety
quinaprilum / hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Accuzide 10 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 10 užívat
3. Jak se přípravek Accuzide 10 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Accuzide 10 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Accuzide 10 a k čemu se používá

Přípravek Accuzide 10 se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obsahuje kombinaci dvou léčivých
látek, chinaprilu a hydrochlorothiazidu.

Chinapril patří do skupiny ACE inhibitorů a jeho účinek je založený na potlačení tvorby látek podílejících
se na zvyšování krevního tlaku v těle.

Hydrochlorothiazid působí močopudně a odvádí z těla přebytečnou vodu.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 10 užívat

Neužívejte přípravek Accuzide 10:
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- při přecitlivělostí na jiné léky odvozené od sulfonamidů
- jestliže jste prodělal/a angioedém (náhle vznikající ohraničený otok kůže, sliznice a podkožních
tkání) v souvislosti s dřívější léčbou podobným léčivým přípravkem (ze skupiny ACE inhibitorů)
2/5

- jestliže trpíte vrozeným nebo idiopatickým angioneurotickým edémem
- jestliže trpíte levokomorovou obstrukcí výtoku
- jestliže trpíte zástavou močení nebo závažnou poruchou funkce ledvin
- jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce
- jestliže máte diabetes (cukrovku) a užíváte aliskiren
- jestliže trpíte poškozením ledvin a užíváte aliskiren

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Accuzide 10 se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů:
s bronchiálním astmatem
léčených současně i jinými antihypertenzivy
s městnavým srdečním selháním s přidruženou nedostatečností funkcí ledvin
s omezenou funkcí ledvin nebo s vylučováním bílkoviny v moči
s poruchou obranyschopnosti organismu
se dnou
se sklerózou mozkových nebo věnčitých tepen
s cukrovkou
s mírnou poruchou jaterních funkcí
s jakoukoliv známkou infekce (např. bolesti v krku, horečka)
v průběhu kojení
kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu

V případě kteréhokoli z následujících stavů ihned kontaktujte svého lékaře
Otok obličeje, víček, rtů nebo jazyka a hrdla, respirační úzkost včetně zánětu plic, což může vést k
závažným dechovým obtížím. Tyto obtíže se mohou vyskytnout i po podání první dávky. Objeví-li
se tyto příznaky, lék vysaďte a ihned vyhledejte lékaře.
Náhlý pokles krevního tlaku projevující se závratěmi a v některých případech až mdlobou.
K tomuto stavu může dojít zejména v prvních několika dnech léčby. Objeví-li se závratě, lehněte si
na záda, dokud obtíže nezmizí. O dalším postupu se poraďte se svým lékařem.
Zvýšené a častější močení.
Kašel, který ustoupí po vysazení léčby.
Ztráta draslíku z Vašeho organismu. Váš lékař Vám proto může doporučit, abyste jedl/a a pil/a
potraviny a nápoje obsahující draslík. Neměňte svůj dietní režim bez předchozí porady s lékařem.
Jestliže onemocníte chorobou spojenou se zvracením, průjmem nebo horečnatým onemocněním se
zvýšeným pocením během léčby přípravkem Accuzide 10, poraďte se se svým lékařem předtím než
si vezmete další dávku přípravku Accuzide 10. Zvracení, průjem, zvýšené ztráty tekutin
z organismu (dehydratace) a nadměrné pocení mohou rovněž snížit Váš krevní tlak.
Máte-li příznaky infekce (např. bolesti v krku nebo horečku).
Zpozorujete-li jakékoliv známky neobvyklého krvácení, ihned vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající
Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Accuzide 10
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a
nebo které možná budete užívat.


3/5


- Současné užívání tetracyklinu s přípravkem Accuzide 10 snižuje vstřebávání tetracyklinu
- Současné užívání některých léků proti horečce a bolesti (např. kyselina acetylsalicylová,
indometacin) může vést ke snížení účinnosti přípravku Accuzide 10 a ke zvýšení hladiny draslíku v
krvi.
- Současné užívání přípravku Accuzide 10 a lithia (lék užívaný v léčbě některých duševních
onemocnění) může vést k prohloubení nežádoucích účinků lithia.

- Při současném užívání přípravku Accuzide 10 a léků potlačujících obranyschopnost organismu
(např. cytostatika, kortikoidy) nebo přípravků k léčbě dny (allopurinol) může dojít ke snížení počtu
bílých krvinek.
- Užívání přípravku Accuzide 10 může ovlivnit účinek léků proti cukrovce.
- Současné užívání léčivých přípravků s obsahem draslíku nebo draslík šetřících léků (spironolakton,
amilorid, triamteren) může vést ke zvýšení hladin draslíku v krvi.
- Současné užívání léků ke snížení krevního tlaku může zvýšit jejich účinnost.
- Současné užívání chinaprilu a aliskirenu u diabetických pacientů (s cukrovkou) a pacientů
s poškozením ledvin, protože by mohlo dojít ke změnám funkce ledvin


Přípravek Accuzide 10 s jídlem a pitím
Přípravek Accuzide 10 lze užívat s jídlem i bez jídla.

Sůl snižuje účinek přípravku Accuzide 10, naopak alkohol jeho účinek prohlubuje. Dodržujte
životosprávu doporučenou lékařem.

Těhotenství, kojení a fertilita

Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Accuzide 10 není vhodné na počátku těhotenství. Od čtvrtého měsíce těhotenství se
přípravek Accuzide 10 nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit
závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště
nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Accuzide 10 vhodná. Pokud kojíte starší dítě, Váš lékař zváží
přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby, při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnost
vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových
vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

Přípravek Accuzide 10 obsahuje monohydrát laktózy
Pokud Vám Váš lékař někdy řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.4/5


3. Jak se přípravek Accuzide 10 používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně.
Při nedostatečném účinku může lékař doporučit zvýšení dávky až na 2 tablety denně.


Tableta se užívá celá, nerozkousaná ráno a zapíjí se přiměřeným množstvím vody.

Použití u starších pacientů
Pokud jste starší 65 let, bude Vám před začátkem léčby zkontrolována funkce ledvin a případně snížena
dávka přípravku Accuzide 10.


Jestliže jste užil/a více přípravku Accuzide 10, než jste měl/a
V případě předávkování vyhledejte lékaře. V závislosti na rozsahu předávkování se mohou objevit
následující příznaky: závažné snížení krevního tlaku, zpomalená srdeční činnost, oběhový šok, porucha
vědomí (až koma).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Accuzide 10
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku
Accuzide 10 podle doporučeného dávkovacího schématu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Accuzide 10
Neukončujte léčbu dříve, než Vám to doporučí Váš lékař. Váš krevní tlak by se při předčasném ukončení
léčby mohl opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Nejčastější nežádoucí účinky z klinických studií: bolest hlavy, závratě, kašel, únava.

Další nežádoucí účinky:
závratě, pocit slabosti, rozmazané vidění vznikající v důsledku výrazného poklesu krevního tlaku.
pocit sucha v ústech, zvýšená žízeň, nepravidelný tep, změny nálady, svalové křeče nebo svalové
bolesti, brnění rukou, nohou nebo rtů (příznaky zvýšené nebo i snížené koncentrace draslíku v krvi)
suchý dráždivý kašel, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, zánět průdušek, zřídka dušnost
nebo rýma
nevolnost, bolesti v nadbřišku, zřídka zvracení, průjem, nechutenství
kožní reakce z přecitlivělosti jako vyrážka, vzácně kopřivka, svědění nebo puchýřky
bolesti hlavy, únava, ospalost, nespavost, poruchy rovnováhy


5/5

angina pectoris, bušení srdce
bolesti zad, bolesti na prsou, vyčerpání
dna, porušená tolerance glukózy

V případě náhlé snížení ostrosti vidění nebo bolesti očí ihned vyhledejte svého lékaře. Nelečený stav by
mohl způsobit ztrátu zraku.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Accuzide 10 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné Do. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Accuzide 10 obsahuje
- Léčivými látkami jsou quinaprilum 10 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: kandelilový vosk, kopovidon, hypromelosa, monohydrát laktosy, makrogol
400, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, magnesium-stearát, hyprolosa, povidon 25, oxid titaničitý,
žlutý oxid železitý, červený oxid železitý.

Jak přípravek Accuzide 10 vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou růžové, eliptické, bikonvexní film.potahované tablety, s dělící rýhou na obou stranách.
Půlícící rýha pouze usnadńuje dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Tablety jsou baleny v blistrech obsahujících 10, 30, 50 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer Manufacturing Deutchland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována }
3.7.2013
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz