Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Srdce a cévy » Vysoký krevní tlak

ACCUZIDE 20 30 Potahované tablety

Kód výrobku: 18131

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ACCUZIDE 20 30 Potahované tablety

Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů, jejichž krevní tlak nemohl být dostatečně snížen samotným chinaprilem. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

sp.zn. sukls416190/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Accuzide 20

potahované tablety quinaprilum / hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Accuzide 20 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 20 užívat
 3. Jak se přípravek Accuzide 20 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Accuzide 20 uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Accuzide 20 a k čemu se používá

Přípravek Accuzide 20 se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, chinaprilu a hydrochlorothiazidu.

Chinapril patří do skupiny ACE inhibitorů a jeho účinek je založený na potlačení tvorby látek podílejících se na zvyšování krevního tlaku v těle.

Hydrochlorothiazid působí močopudně a odvádí z těla přebytečnou vodu.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Accuzide 20 užívat

Neužívejte přípravek Accuzide 20:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • při přecitlivělosti na jiné léky odvozené od sulfonamidů
 • jestliže jste prodělal(a) angioedém (náhle vznikající ohraničený otok kůže, sliznice a podkožních tkání) v souvislosti s dřívější léčbou podobným léčivým přípravkem (ze skupiny ACE inhibitorů)
 • jestliže trpíte vrozeným nebo idiopatickým angioneurotickým edémem
 • jestliže užíváte sakubitril/valsartan, lék na srdeční selhání
 • jestliže trpíte levokomorovou obstrukcí výtoku
 • jestliže trpíte zástavou močení nebo závažnou poruchou funkce ledvin
 • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce
 • pokud máte cukrovku (diabetes ) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Accuzide 20 se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů:  s bronchiálním astmatem  léčených současně i jinými antihypertenzivy  s městnavým srdečním selháním s přidruženou nedostatečností funkcí ledvin  s omezenou funkcí ledvin nebo s vylučováním bílkoviny v moči  s poruchou obranyschopnosti organismu  se dnou  se sklerózou mozkových nebo věnčitých tepen  s cukrovkou  s mírnou poruchou jaterních funkcí  s jakoukoliv známkou infekce (např. bolesti v krku, horečka)  v průběhu kojení  pokud užíváte antidiabetické léky (DPP-4 inhibitory, např. vildagliptin), léky používané k prevenci odmítnutí transplantátu (mTOR inhibitory , např. temsirolimus), nebo léky na srdeční nedostatečnost nebo vysoký tlak (inhibitory neutrální endopeptidázy, např. racekadotril) které mohou zvyšovat riziko tzv. angioedému (otok tváře, končetin, rtů, jazyka nebo hrtanu), který může být spojen s obtížným polykáním nebo dušností)  kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu  jste prodělal (a) rakovinu kůže nebo se vám na kůži během léčby objevila neočekávaná poškození. Léčba hydrochlorothiazidem, zejména dlouhodobé užívání vysokých dávek, může zvýšit riziko vzniku některých typů rakoviny kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor). Během užívání přípravku ACCUZIDE 20 si chraňte kůži před expozicí slunečnímu nebo ultrafialovému záření.  pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - např.valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem;  aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např, draslíku) v krvi (viz také informace v bodě Neužívejte přípravek Accuzide 20).

V případě kteréhokoli z následujících stavů ihned kontaktujte svého lékaře

 Otok obličeje, víček, rtů nebo jazyka a hrdla, respirační úzkost včetně zánětu plic, což může vést k závažným dechovým obtížím. Tyto obtíže se mohou vyskytnout i po podání první dávky. Objeví-li se tyto příznaky, lék vysaďte a ihned vyhledejte lékaře.  Náhlý pokles krevního tlaku projevující se závratěmi a v některých případech až mdlobou. K tomuto stavu může dojít zejména v prvních několika dnech léčby. Objeví-li se závratě, lehněte si na záda, dokud obtíže nezmizí. O dalším postupu se poraďte se svým lékařem.  Zvýšené a častější močení.  Kašel, který ustoupí po vysazení léčby.

 Ztráta draslíku z Vašeho organismu. Váš lékař vám proto může doporučit, abyste jedl(a) a pil(a) potraviny a nápoje obsahující draslík. Neměňte svůj dietní režim bez předchozí porady s lékařem.  Jestliže onemocníte chorobou spojenou se zvracením, průjmem nebo horečnatým onemocněním se zvýšeným pocením během léčby přípravkem Accuzide 20, poraďte se se svým lékařem předtím, než si vezmete další dávku přípravku Accuzide 20. Zvracení, průjem, zvýšené ztráty tekutin z organismu (dehydratace) a nadměrné pocení mohou rovněž snížit Váš krevní tlak.  Máte-li příznaky infekce (např. bolesti v krku nebo horečku).  Zpozorujete-li jakékoliv známky neobvyklého krvácení, ihned vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Accuzide 20

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.

 • Současné užívání tetracyklinu s přípravkem Accuzide 20 snižuje vstřebávání tetracyklinu.
 • Současné užívání některých léků proti horečce a bolesti (např. kyselina acetylsalicylová, indometacin) může vést ke snížení účinnosti přípravku Accuzide 20 a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi
 • Současné užívání přípravku Accuzide 20 a lithia (lék užívaný v léčbě některých duševních onemocnění) může vést k prohloubení nežádoucích účinků lithia.
 • Při současném užívání přípravku Accuzide 20 a léků potlačujících obranyschopnost organismu (např. cytostatika, kortikoidy) nebo přípravků k léčbě dny (allopurinol) může dojít ke snížení počtu bílých krvinek.
 • Užívání přípravku Accuzide 20 může ovlivnit účinek léků proti cukrovce.
 • Současné užívání léčivých přípravků s obsahem draslíku nebo draslík šetřících léků (spironolakton, amilorid, triamteren) může vést ke zvýšení hladin draslíku v krvi. Přípravky s obsahem trimethoprimu, které u starších pacientů nebo pacientů s porušenou funkcí ledvin mohou způsobit závažné zvýšení hladin draslíku.
 • Současné užívání léků ke snížení krevního tlaku může zvýšit jejich účinnost.
 • Pokud užíváte antidiabetické léky (DPP-4 inhibitory, např. vildagliptin), léky používané k prevenci odmítnutí transplantátu (mTOR inhibitory, např. temsirolimus), nebo léky na srdeční nedostatečnost nebo vysoký tlak (inhibitory neutrální endopeptidázy, např. racekadotril) které mohou zvyšovat riziko tzv. angioedému (otok tváře, končetin, rtů, jazyka nebo hrtanu), který může být spojen s obtížným polykáním nebo dušností). Je třeba zvláštní opatrnosti pokud již používáte přípravek ACCUZIDE 20 a je zahájena terapie inhibitory mTOR, inhibitory DPP-4, nebo inhibitory neutrální endopeptidázy.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v boděNeužívejte přípravek Accuzide 20 a Upozornění a opatření).

Přípravek Accuzide 20 s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Accuzide 20 lze užívat s jídlem i bez jídla.

Sůl snižuje účinek přípravku Accuzide 20, naopak alkohol jeho účinek prohlubuje. Dodržujte životosprávu doporučenou lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Accuzide 20 není vhodné na počátku těhotenství. Od čtvrtého měsíce těhotenství se přípravek Accuzide 20 nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Accuzide 20 vhodná. Pokud kojíte starší dítě, Váš lékař zváží přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může zejména na počátku léčby, při zvýšené únavě a závrati, nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

Přípravek Accuzide 20 obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám Váš lékař někdy řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Accuzide 20 používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně. Nejvyšší dávka 1 tableta denně by neměla být překročena.

Tableta se užívá celá, nerozkousaná ráno a zapíjí se přiměřeným množstvím vody.

Použití u starších pacientů

Pokud jste starší 65 let, bude Vám před začátkem léčby zkontrolována funkce ledvin a případně snížena dávka přípravku Accuzide 20.

Použití u děti a dospívajících

Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Půlící rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Jestliže jste užil/a více přípravku Accuzide 20, než jste měl(a)

V případě předávkování vyhledejte lékaře. V závislosti na rozsahu předávkování se mohou objevit následující příznaky: závažné snížení krevního tlaku, zpomalená srdeční činnost, oběhový šok, porucha vědomí (až koma).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Accuzide 20

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku Accuzide 20 podle doporučeného dávkovacího schématu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Accuzide 20

Neukončujte léčbu dříve, než Vám to doporučí Váš lékař. Váš krevní tlak by se při předčasném ukončení léčby mohl opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastější nežádoucí účinky z klinických studií

: bolest hlavy, závratě, kašel, únava.

Další nežádoucí účinky:

 závratě, pocit slabosti, rozmazané vidění vznikající v důsledku výrazného poklesu krevního tlaku  pocit sucha v ústech, zvýšená žízeň, nepravidelný tep, změny nálady, svalové křeče nebo svalové bolesti, brnění rukou, nohou nebo rtů (příznaky zvýšené nebo i snížené koncentrace draslíku v krvi)  suchý dráždivý kašel, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, zánět průdušek, zřídka dušnost nebo rýma  nevolnost, bolesti v nadbřišku, zřídka zvracení, průjem, nechutenství  kožní reakce z přecitlivělosti jako vyrážka, vzácně kopřivka, svědění nebo puchýřky  bolesti hlavy, únava, ospalost, nespavost, poruchy rovnováhy  angina pectoris, bušení srdce  bolesti zad, bolesti na prsou, vyčerpání  dna, porušená tolerance glukózy  rakovina kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor) - frekvence není známo

V případě náhlého snížení ostrosti vidění nebo bolesti očí ihned vyhledejte svého lékaře. Neléčený stav by mohl způsobit ztrátu zraku.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

5. Jak přípravek Accuzide 20 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Accuzide 20 obsahuje

 • Léčivými látkami jsou quinaprilum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou: těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, monohydrát laktosy, povidon 25, krospovidon, magnesium-stearát, potahová soustava opadry (OY-S-6937) růžová (hypromelosa 2910/3, oxid titaničitý, hyprolosa, makrogol 400, hypromelosa 2910/50, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý), kandelilový vosk.

Jak přípravek Accuzide 20 vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou růžové, trojúhelníkové, bikonvexní filmem potahované tablety, s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Tablety jsou baleny v blistrech obsahujících 30, 50 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Pfizer Manufacturing Deutchland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 11. 2018.

Informace o produktu

Výrobce: GÖDECKE AG, FREIBURG
Kód výrobku: 18131
Kód EAN: 4034541000249
Kód SÚKL: 64788
ATC skupina: Chinapril a diuretika
Doplněk názvu: 20MG/12,5MG TBL FLM 30
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: GÖDECKE AG, FREIBURG

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

ACCUZIDE 20

Příbalový leták ACCUZIDE 20 30 Potahované tablety

Příbalovou informaci k produktu ACCUZIDE 20 30 Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: ACCUZIDE 20 30 Potahované tablety.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze

Recenze ACCUZIDE 20 30 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze ACCUZIDE 20 30 Potahované tablety

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám