Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ACCUZIDE 20 100 Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18133

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GÖDECKE AG, FREIBURG
Kód výrobku: 18133
Kód EAN: 8595060931187
Kód SÚKL: 64790
Doplněk názvu: 20MG/12,5MG TBL FLM 100
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GÖDECKE AG, FREIBURG
Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů, jejichž krevní tlak nemohl být dostatečně snížen samotným chinaprilem. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

ACCUZIDE 20

1/5

sp.zn.: sukls166464/2010
a k sp.zn.: sukls201880/2012


Příbalová informace: informace pro pacienta

Accuzide 20
potahované tablety
quinaprilum / hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Accuzide 20 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 20 užívat
3. Jak se přípravek Accuzide 20 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Accuzide 20 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Accuzide 20 a k čemu se používá

Přípravek Accuzide 20 se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obsahuje kombinaci dvou léčivých
látek, chinaprilu a hydrochlorothiazidu.

Chinapril patří do skupiny ACE inhibitorů a jeho účinek je založený na potlačení tvorby látek podílejících
se na zvyšování krevního tlaku v těle.

Hydrochlorothiazid působí močopudně a odvádí z těla přebytečnou vodu.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 20 užívat

Neužívejte přípravek Accuzide 20:
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- při přecitlivělostí na jiné léky odvozené od sulfonamidů
- jestliže jste prodělal/a angioedém (náhle vznikající ohraničený otok kůže, sliznice a podkožních
tkání) v souvislosti s dřívější léčbou podobným léčivým přípravkem (ze skupiny ACE inhibitorů)
- jestliže trpíte vrozeným nebo idiopatickým angioneurotickým edémem
2/5

- jestliže trpíte levokomorovou obstrukcí výtoku
- jestliže trpíte zástavou močení nebo závažnou poruchou funkce ledvin
- jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce
- jestliže máte diabetes (cukrovku) a užíváte aliskiren
- jestliže trpíte poškozením ledvin a užíváte aliskiren


Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Accuzide 20 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů:
s bronchiálnám astmatem
léčených současně i jinými antihypertenzivy
s městnavým srdečním selháním s přidruženou nedostatečností funkcí ledvin
s omezenou funkcí ledvin nebo s vylučováním bílkoviny v moči
s poruchou obranyschopnosti organismu
se dnou
se sklerózou mozkových nebo věnčitých tepen
s cukrovkou
s mírnou poruchou jaterních funkcí
s jakoukoliv známkou infekce (např. bolesti v krku, horečka)
v průběhu kojení
kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu

V případě kteréhokoli z následujících stavů ihned kontaktujte svého lékaře
Otok obličeje, víček, rtů nebo jazyka a hrdla, respirační úzkost včetně zánětu plic, což může vést k
závažným dechovým obtížím. Tyto obtíže se mohou vyskytnout i po podání první dávky. Objeví-li
se tyto příznaky, lék vysaďte a ihned vyhledejte lékaře.
Náhlý pokles krevního tlaku projevující se závratěmi a v některých případech až mdlobou.
K tomuto stavu může dojít zejména v prvních několika dnech léčby. Objeví-li se závratě, lehněte si
na záda, dokud obtíže nezmizí. O dalším postupu se poraďte se svým lékařem.
Zvýšené a častější močení.
Kašel, který ustoupí po vysazení léčby.
Ztráta draslíku z Vašeho organismu. Váš lékař vám proto může doporučit, abyste jedl/a a pil/a
potraviny a nápoje obsahující draslík. Neměňte svůj dietní režim bez předchozí porady s lékařem.
Jestliže onemocníte chorobou spojenou se zvracením, průjmem nebo horečnatým onemocněním se
zvýšeným pocením během léčby přípravkem Accuzide 20, poraďte se se svým lékařem předtím než
si vezmete další dávku přípravku Accuzide 20. Zvracení, průjem, zvýšené ztráty tekutin
z organismu (dehydratace) a nadměrné pocení mohou rovněž snížit Váš krevní tlak.
Máte-li příznaky infekce (např. bolesti v krku nebo horečku).
Zpozorujete-li jakékoliv známky neobvyklého krvácení, ihned vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající
Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Accuzide 20
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a
nebo které možná budete užívat.


3/5


- Současné užívání tetracyklinu s přípravkem Accuzide 20 snižuje vstřebávání tetracyklinu
- Současné užívání některých léků proti horečce a bolesti (např. kyselina acetylsalicylová,
indometacin) může vést ke snížení účinnosti přípravku Accuzide 20 a ke zvýšení hladiny draslíku
v krvi. Současné užívání přípravku Accuzide 20 a lithia (lék užívaný v léčbě některých duševních
onemocnění) může vést k prohloubení nežádoucích účinků lithia.

- Při současném užívání přípravku Accuzide 20 a léků potlačujících obranyschopnost organismu
(např. cytostatika, kortikoidy) nebo přípravků k léčbě dny (allopurinol) může dojít ke snížení počtu
bílých krvinek.
- Užívání přípravku Accuzide 20 může ovlivnit účinek léků proti cukrovce.
- Současné užívání léčivých přípravků s obsahem draslíku nebo draslík šetřících léků (spironolakton,
amilorid, triamteren) může vést ke zvýšení hladin draslíku v krvi.
- Současné užívání léků ke snížení krevního tlaku může zvýšit jejich účinnost.
- Současné užívání chinaprilu a aliskirenu u diabetických pacientů (s cukrovkou) a pacientů
s poškozením ledvin, protože by mohlo dojít ke změnám funkce ledvin.


Přípravek Accuzide 20 s jídlem a pitím
Přípravek Accuzide 20 lze užívat s jídlem i bez jídla.

Sůl snižuje účinek přípravku Accuzide 20, naopak alkohol jeho účinek prohlubuje. Dodržujte
životosprávu doporučenou lékařem.

Těhotenství, kojení a fertilita

Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Accuzide 20 není vhodné na počátku těhotenství. Od čtvrtého měsíce těhotenství se
přípravek Accuzide 20 nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit
závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště
nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Accuzide 20 vhodná. Pokud kojíte starší dítě, Váš lékař zváží
přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby, při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnost
vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových
vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

Přípravek Accuzide 20 obsahuje monohydrát laktózy
Pokud Vám Váš lékař někdy řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Accuzide 20 používá

4/5

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně.
Nejvyšší dávka 1 tableta denně by neměla být překročena.

Tableta se užívá celá, nerozkousaná ráno a zapíjí se přiměřeným množstvím vody.


Použití u starších pacientů
Pokud jste starší 65 let, bude Vám před začátkem léčby zkontrolována funkce ledvin a případně snížena
dávka přípravku Accuzide 20.Jestliže jste užil/a více přípravku Accuzide 20, než jste měl/a
V případě předávkování vyhledejte lékaře. V závislosti na rozsahu předávkování se mohou objevit
následující příznaky: závažné snížení krevního tlaku, zpomalená srdeční činnost, oběhový šok, porucha
vědomí (až koma).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Accuzide 20
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku
Accuzide 20 podle doporučeného dávkovacího schématu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Accuzide 20
Neukončujte léčbu dříve, než Vám to doporučí Váš lékař. Váš krevní tlak by se při předčasném ukončení
léčby mohl opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Nejčastější nežádoucí účinky z klinických studií: bolest hlavy, závratě, kašel, únava.

Další nežádoucí účinky:
závratě, pocit slabosti, rozmazané vidění vznikající v důsledku výrazného poklesu krevního tlaku.
pocit sucha v ústech, zvýšená žízeň, nepravidelný tep, změny nálady, svalové křeče nebo svalové
bolesti, brnění rukou, nohou nebo rtů (příznaky zvýšené nebo i snížené koncentrace draslíku v krvi)
suchý dráždivý kašel, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, zánět průdušek, zřídka dušnost
nebo rýma
nevolnost, bolesti v nadbřišku, zřídka zvracení, průjem, nechutenství
kožní reakce z přecitlivělosti jako vyrážka, vzácně kopřivka, svědění nebo puchýřky
bolesti hlavy, únava, ospalost, nespavost, poruchy rovnováhy
angina pectoris, bušení srdce
bolesti zad, bolesti na prsou, vyčerpání
dna, porušená tolerance glukózy
5/5


V případě náhlé snížení ostrosti vidění nebo bolesti očí ihned vyhledejte svého lékaře. Nelečený stav by
mohl způsobit ztrátu zraku.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek Accuzide 20 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné Do. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Accuzide 20 obsahuje
- Léčivými látkami jsou quinaprilum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, monohydrát laktosy, povidon 25,
krospovidon, magnesium-stearát, potahová soustava opadry (OY-S-6937) růžová (hypromelosa
2910/3, oxid titaničitý, hyprolosa, makrogol 400, hypromelosa 2910/50, žlutý oxid železitý, červený
oxid železitý), kandelilový vosk.

Jak přípravek Accuzide 20 vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou růžové, trojúhelníkové, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na jedné straně.
Půlicí rýha pouze usnadňuje dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Tablety jsou baleny v blistrech obsahujících 30, 50 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer Manufacturing Deutchland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována }
3.7.2013

Recenze

Recenze produktu ACCUZIDE 20 100 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ACCUZIDE 20 100 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám