Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

ACCUPRO 5 30X5MG Potahované tablety

ACCUPRO 5  30X5MG Potahované tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku ACCUPRO 5 30X5MG Potahované tablety

1


sp.zn. sukls270360/2012, sukls270355/2012, sukls270347/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ACCUPRO 5
ACCUPRO 10
ACCUPRO 20
potahované tablety

quinaprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek ACCUPRO a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACCUPRO užívat
3. Jak se přípravek ACCUPRO užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ACCUPRO uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ACCUPRO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku ACCUPRO - chinapril patří do skupiny tzv. ACE inhibitorů. Chinapril
potlačuje v těle tvorbu látek, které se podílejí na zvyšování krevního tlaku. Usnadňuje srdeční činnost,
brání zesílení srdeční stěny, a tím zlepšuje zásobování srdečního svalu kyslíkem.

Přípravek ACCUPRO se užívá při léčbě zvýšeného krevního tlaku a srdeční slabosti.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ACCUPRO
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ACCUPRO
Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
Jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je však lépe vyvarovat se užívání chinaprilu v časném
období těhotenství - viz část těhotenství).
Jestliže trpíte stavem zvaným angioedém v souvislosti s dřívější léčbou jinými ACE inhibitory.
Jestliže trpíte stavem, kdy je zhoršen výtok krve z Vašeho srdce do těla.
Jestliže máte diabetes (cukrovku) a užíváte aliskiren.
Jestliže trpíte poškozením ledvin a užíváte aliskiren

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ACCUPRO je zapotřebí
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět.
Lékař vám doporučí vysazení přípravku ACCUPRO ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile
zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku ACCUPRO není
vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek ACCUPRO
nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu viz bod těhotenství.
2


Jestliže trpíte alergií nebo průduškovým astmatem.
Jestliže trpíte nízkým krevním tlakem.
Jestliže trpíte zhoršenou funkcí jater.
Jestliže docházíte na hemodialýzu, odlišná hemodialyzační membrána může být potřebná.
Jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.
Jestliže se u Vás vyskytl otok podkožní tkáně či střevní sliznice.
Jestliže máte desenzibilizační léčbu k prevenci alergie na vosy, mravence a včely.
Jestliže máte cévní onemocnění kolagenu - např. systémový lupus erytematodes.
Jestliže máte neslanou dietu.
Jestliže trpíte přetrvávajícím kašlem.
Informujte svého lékaře u plánovaných operací či anestézie, že užíváte přípravek ACCUPRO.
Neužívejte potravinové doplňky s obsahem draslíku nebo náhrady soli obsahující draslík.

Informujte svého lékaře o lécích, které také užíváte:
tetracyklin (antibiotikum), protože chinapril může snižovat jeho účinnost;
diuretika (močopudné tablety), které mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku;
přípravky obsahující draslík (včetně náhražek soli, které často nahrazují draslík), protože
draslík může zvýšit výše uvedenou očekávanou hladinu;
lithium (pomáhá léčit výkyvy nálad a těžké deprese), protože může být zvýšena hladina lithia;
nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs), např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak,
ibuprofen, piroxikam, protože mohou snižovat účinnost chinaprilu;
injekční zlato, protože může způsobit snížený krevní tlak, či zvracení;
alopurinol (užívaný k léčbě dny), který zvyšuje riziko výskytu poruchy krve - leukopenie
(snížení počtu bílých krvinek);
prokainamid (užívaný k léčbě nepravidelného srdečního tepu) a cytostatika, např.
merkaptopurin, protože zvyšují riziko leukopenie;
imunosupresivní léky, např. azathioprin, cyklosporin a kortikoidy, např. prednizolon,
hydrokortizon, protože zvyšují riziko leukopenie;
alkohol a barbituráty (léky na spaní), např.fenobarbital, tricyklická antidepresiva, např.
amitryptylin nebo neuroleptika, např. haloperidol, které mohou zvyšovat riziko nízkého
krevního tlaku;
narkotika (používaná k léčbě středně silné nebo silné bolesti), např. diamorfin, morfin, pethidin,
protože mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku;
antacida (užívaná k léčbě špatného trávení a pálení žáhy) např. hydroxid hlinitý, dimetikon,
protože mohou snižovat účinnost chinaprilu.
aliskiren u diabetických pacientů (s cukrovkou) a pacientů s poškozením ledvin, protože by
mohlo dojít ke změnám funkce ledvin

Užívání přípravku ACCUPRO s jídlem a pitím
Během léčby není vhodné požívat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám
doporučí vysazení přípravku ACCUPRO ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste
těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku ACCUPRO není vhodné na počátku
těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek ACCUPRO nesmí užívat, protože by mohl
způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a
obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem ACCUPRO vhodná. Pokud kojíte starší dítě,
musí Váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
3


Přípravek ACCUPRO může, zejména na počátku léčby, při zvýšené únavě a závrati, nepříznivě
ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel,
obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

Důležité informace o některých složkách přípravku ACCUPRO
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PŘÍPRAVEK ACCUPRO UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře a podle informací uvedených na obalu
přípravku. Pokud nerozumíte pokynům nebo pokud si nejste něčím jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Tablety se polykají a zapíjí se vodou.

Obvyklé dávkovací schéma je uvedeno níže:
Vysoký krevní tlak - doporučená zahajovací dávka je 10 nebo 20 mg jedenkrát denně. V případě
potřeby může lékař tuto dávku zvýšit na 20 - 40 mg, obvykle podávané jako jedna dávka nebo
rozděleně ve dvou dávkách.
U pacientů léčených diuretiky (močopudné tablety) je doporučená počáteční dávka 5 mg jedenkrát
denně. Poté může být dávka přípravku postupně zvýšena.
Městnavé srdeční selhání - obvyklá zahajovací dávka je 5 mg jedenkrát nebo dvakrát denně. Poté
Vám lékař zvýší dávku na (maximálně) 40 mg denně, podávanou jako jednu nebo dvě dávky.
Příležitostně někteří pacienti potřebují vyšší dávkování než je uvedeno výše.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin
Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg nebo 5 mg podle závažnosti poškození ledvin. O změně dávky
rozhodne lékař.

Použití u dětí
Dětem se podávání chinaprilu nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACCUPRO, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a (nebo kdokoli jiný) více tablet přípravku ACCUPRO, než Vám lékař doporučil,
vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ACCUPRO
Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, vezměte si ji okamžitě, jakmile si to uvědomíte, pokud nenastal
čas pro další dávku. Nikdy neužívejte dvojitou dávku. Pokračujte v následující dávce ve stanovený
čas.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek ACCUPRO
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit,
zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i přípravek ACCUPRO vyvolat nežádoucí účinky, i
když se nemusí projevit u každého.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv z uvedených nežádoucích účinků, vysaďte přípravek a okamžitě to
sdělte lékaři nebo vyhledejte příjmové oddělení nejbližší nemocnice.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou bolest hlavy, závratě, kašel, únava, rýma, nevolnost, zvracení
a bolest svalů.

4


Hlášené nežádoucí účinky dle četnosti výskytu

Časté nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů ze 100) zahrnují

zvýšená hladina draslíku
nespavost
závratě
bolest hlavy
pocit brnění
nízký krevní tlak
kašel
zánět nosohltanu
dušnost
rýma
průjem
zvracení
nevolnost
porucha trávení
bolesti břicha
bolesti zad
bolesti svalů
bolest na prsou
únava
laboratorní změny

Méně časté nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů z 1000) zahrnují

nervozita
deprese
zmatenost
nespavost
mozková příhoda
tupozrakost
závratě
hučení v uších
bušení srdce
angina pectoris
zvýšení tepové frekvence
infarkt myokardu
rozšíření cév
zánět nosních dutin
infekce horních cest dýchacích
zánět průdušek
sucho v ústech nebo krku
nadýmání
vyrážka
zvýšené pocení
otok podkoží
porucha funkce ledvin
infekce močových cest
impotence
horečka
otoky

Vzácné nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů z 10000) zahrnují
5porucha rovnováhy
krátkodobá ztráta vědomí
zápal plic
změna chuti
zácpa
zánět jazyka
kopřivka
závažná kožní reakce
zánětlivé onemocnění kůže

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují

rozmazané vidění
neprůchodnost střev
otok střevní sliznice
vyrážka podobná lupénce

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:
změny laboratorních výsledků
cévní mozková příhoda
pokles krevního tlaku při změně polohy
zůžení průdušek
zánět slinivky
porucha žlučových cest
závažné kožní reakce
citlivost na světlo
ztráta vlasů

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ACCUPRO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek ACCUPRO nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ACCUPRO obsahuje

Léčivou látkou je quinaprilum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 5, 10 nebo 20 mg quinaprilum ve formě quinaprili
hydrochloridum.

Pomocnými látkami jsou
Těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, monohydrát laktosy, želatina, krospovidon, magnesium-stearát,
oxid titaničitý (E171), hyprolosa, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 400, kandelilový vosk.

6


Jak přípravek ACCUPRO vypadá a co obsahuje balení

Accupro 5 bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách a vyraženým
kódem 5 na obou stranách v opačném směru.
Accupro 10 bílé, trojúhelníkovité, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým kódem 10 na jedné
straně a půlicí rýhou na obou stranách.
Accupro 20 bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým
kódem 20 na druhé straně.

Půlící rýha slouží k dělení tablety na dvě stejné dávky.

Velikosti balení: 10 (pouze Accupro 10), 30, 50, 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer, spol s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
3.7.2013
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz