Podrobné informace

Prášek pro přípravu teplého nápoje. ACC působí na hustý hlen, rozpouští ho, usnadňuje tak vykašlávání a pomáhá zbavit se kašle. Příchuť med a citron.

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Značka: ACC
Kód výrobku: 328088
Kód EAN: 4030855494682
Kód SÚKL: 181093
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ACC Long Hot Drink 600 mg
prášek pro perorální roztokacetylcysteinumPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je ACC Long Hot Drink 600 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC Long Hot Drink 600 mg užívat
3. Jak se ACC Long Hot Drink 600 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak ACC Long Hot Drink 600 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je ACC Long Hot Drink 600 mg a k čemu se používá


ACC Long Hot Drink je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání.Přípravek se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako jsou chřipka, záněty průdušnice, akutní i chronické bronchitidy (zánět průdušek), bronchiektázie (rozšíření průdušek), průduškové astma, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů).Dále se přípravek užívá při léčbě zánětu hrtanu.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutních onemocnění dýchacích cest, jako jsou chřipka, akutní zánět průdušek nebo průdušnice.U chronických onemocnění dýchacích cest, u bronchiektázií, průduškového astmatu, mukoviscidózy a u krčních onemocnění (zánět hrtanu) smí být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře.Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC Long Hot Drink 600 mg užívat


Neužívejte přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg
Jestliže jste alergický/(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek určen pro děti mladší než 14 let.

Upozornění a opatření
Před zahájením užívání tohoto přípravku se nejprve poraďte s lékařem, pokud jste diabetik (máte cukrovku), máte bronchiální (průduškové) astma, - jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy

Velmi vzácně se v souvislosti se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom- závažné kožní onemocnění charakterizovanéodlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom- závažnékožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinunově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončeteužívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu asvědění.

Další léčivé přípravky a přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Než začnete současně s užíváním přípravku ACC Long HotDrink 600 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.Pokud současně užíváte ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusika (léky tlumící kašel) můžepro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacíchcestách.

Pro současné užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s ACC Long Hot Drink 600 mg pouzena přímé doporučení lékaře.

Při současném perorálním užívání (tj. užívání ústy) některých antibiotik (tetracyklinu,polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) musíte ACC Long Hot Drink600 mg užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jinýchntibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim,cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevníchdestiček.

Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg s jídlem a pitím
ACC Long Hot Drink 600 mg se užívá po jídle. Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody a výhradně na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neovlivňuje.

Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg obsahuje sacharózu:
1 sáček obsahuje 2045 mg sacharosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.Vzhledem k obsahu sacharózy může být přípravek škodlivý pro zuby.

Upozornění pro diabetiky:
1 sáček obsahuje 0,17 sacharidových (chlebových) jednotek.

3. Jak se ACC Long Hot Drink 600 mg užívá


Přípravek užívejte vždy v souladu s pokyny uvedenými v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující:

  • Dospělí a mladiství od 14 let užívají obsah jednoho sáčku jednou denně (což odpovídá 600 mg acetylcysteinu).
  • U onemocnění, kde se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře (viz bod 1), určí dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.
  • U nemocných s mukoviscidózou se léčba zahajuje nižšími dávkami, které se postupně zvyšují. U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 30 kg, může lékař zvýšit denní dávku acetylcysteinu až na 800 mg.Rozpusťte ACC Long Hot Drink 600 mg ve sklenici teplé vody (max. 60 °C) a vypijte po jídle co nejteplejší.

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC Long Hot Drink 600 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Užijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky


Podobně jako všechny léky, může mít i ACC Long Hot Drink 600 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů
Časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Méně časté nežádoucí účinky Ušní šelest Zánět ústní sliznice, bolest břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a pocit na zvracení Bolest hlavy, horečka, alergické reakce (svědění, kopřivka, vyrážka, zčervenání kůže, zúžení průdušek, zrychlený tep, pokles krevního tlaku)
Vzácné nežádoucí účinky Dušnost, zúžení průdušek – převážně u pacientů se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění přecitlivělým ve spojitosti s průduškovým astmatem
Velmi vzácné nežádoucí účinky Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok
Navíc se v souvislosti s podáváním acetylcysteinu velmi vzácně vyskytlo krvácení, zčásti na podkladě alergické reakce.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak ACC Long Hot Drink 600 mg uchovávat


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za “Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace


Co přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg obsahuje
Léčivou látkou je acetylcysteinum 600 mg v jednom sáčku. Pomocnými látkami jsou kyselina askorbová, dihydrát sodné soli sacharinu, sacharosa,citronové aroma, tekuté medové aroma.

Jak ACC Long Hot Drink 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Tepelně uzavřený trojvrstvý sáček z polyethylenu/Al/papíru obsahující homogenní bílý prášek s vůní citronu a medu. Jeden sáček obsahuje 600 mg acetylcysteinu.

Balení obsahuje 6 nebo 10 sáčků
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG
Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen
Německo

Výrobce
Salutas Pharma GmbH,
Otto-von Guericke-Allee 1,
D-39179 Barleben
Německo

Více informací o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele registračního rozhodnutí Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.4.2014.
sp.zn. sukls57868/2011

Recenze (1)

Recenze produktu ACC LONG Hot drink 10x600 mg

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

(9) (6)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu ACC LONG Hot drink 10x600 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze