Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

ACC LONG Hot drink 10x600 mg - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 328088

100 % 1 recenze

Prášek pro přípravu teplého nápoje. ACC působí na hustý hlen, rozpouští ho, usnadňuje tak vykašlávání a pomáhá zbavit se kašle. Příchuť med a citron.

Více informací

136
Běžná cena: 152 Kč, Ušetříte: 11 % (16 Kč)

Dostupnost: skladem 1 - 2 ks

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Prášek pro přípravu teplého nápoje. ACC působí na hustý hlen, rozpouští ho, usnadňuje tak vykašlávání a pomáhá zbavit se kašle. Příchuť med a citron.

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Značka: ACC
Kód výrobku: 328088
Kód EAN: 4030855494682
Kód SÚKL: 181093
Doplněk názvu: 600MG POR PLV SOL 10
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ACC LONG HOT DRINK

sp.zn.sukls129368/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

ACC Long Hot Drink 600 mg 

prášek pro perorální roztok 

acetylcysteinum 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto  příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo   
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se  do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je ACC Long Hot Drink 600 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC Long Hot Drink 600 mg užívat 

3. 

Jak se ACC Long Hot Drink 600 mg užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak ACC Long Hot Drink 600 mg uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je  ACC Long Hot Drink 600 mg a k čemu se používá 

ACC Long Hot Drink je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, 
které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání.  
 
Přípravek  se  užívá  k  léčbě  akutních  a  chronických  onemocnění  dýchacích  cest,  která  jsou 
provázena  intenzivní  tvorbou  hustého  vazkého  hlenu  a  vlhkým  kašlem,  jako  jsou  chřipka, 
záněty průdušnice, akutní i chronické bronchitidy (zánět průdušek), bronchiektázie (rozšíření 
průdušek),  průduškové  astma,  bronchiolitidy  (zánět  průdušinek),  mukoviscidóza  (cystická 
fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů).  
Dále se přípravek užívá při léčbě zánětu hrtanu. . 
 
Bez  porady  s  lékařem  se  přípravek  užívá  u  akutních  onemocnění  dýchacích  cest,  jako  jsou 
chřipka, akutní zánět průdušek nebo průdušnice. 
 
U chronických  onemocnění  dýchacích  cest,  u  bronchiektázií,  průduškového  astmatu, 
mukoviscidózy a u krčních    onemocnění (zánět hrtanu) smí být  přípravek užíván pouze na 
doporučení lékaře.  
 
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let. 

 

Pokud se  do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC Long Hot Drink 600 mg 

užívat  
 
Neužívejte přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg: 
-  jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6).  

-     pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek určen pro děti mladší než 14 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před  užitím  přípravku  ACC  Long  Hot  Drink  600  mg  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem, pokud:  
-  jste diabetik (máte cukrovku) 
-  máte bronchiální (průduškové) astma 
-  jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. 
 
Velmi  vzácně  se  v souvislosti  se  v souvislosti  s užíváním  acetylcysteinu  objevily  závažné 
kožní  reakce  (Stevens-Johnsonův  syndrom  -  závažné  kožní  onemocnění  charakterizované 
odlučováním  horní  vrstvy  kůže  či  sliznice  od  spodních  vrstev,  Lyellův  syndrom  -  závažné 
kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu 
nově  jakékoli  kožní  nebo  slizniční  poruchy,  neodkladně  se  poraďte  s lékařem  a  ukončete 
užívání tohoto přípravku.  
 
Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání  
přípravku  může  vyvolat  příznaky  nesnášenlivosti  histaminu,  např.  bolest  hlavy,  rýmu  a 
svědění. 
 
Další léčivé přípravky a  přípravek  ACC Long Hot Drink 600 mg 
Informujte svého  lékaře nebo lékárníka  o všech lécích, které  užíváte, které jste v nedávné 
době  užíval(a)  nebo které možná budete  užívat. 
  
Účinky přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg a účinky jiných současně užívaných léků se 
mohou  navzájem  ovlivňovat.  Než  začnete  současně  s  užíváním  přípravku  ACC  Long  Hot 
Drink 600 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. 
 
Pokud současně užíváte ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusika (léky tlumící kašel) může 
pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích 
cestách.  
Pro  současné  užívání  ACC  Long  Hot  Drink  600  mg  a  antitusik  proto  musíte  mít  zvlášť 
závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s ACC Long Hot Drink 600 mg pouze na 
přímé doporučení lékaře. 

 

Při  současném  perorálním  užívání  (tj.  užívání  ústy)  některých  antibiotik  (tetracyklinu, 
polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) musíte ACC Long Hot Drink 600 
mg užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik 
(neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a 
lorakarbef). 

 
Při  současném  užívání  ACC  Long  Hot  Drink  600  mg  a  přípravků  s  nitroglycerinem  může 
dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních 
destiček. 
 
Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg s jídlem a pitím  
ACC Long Hot Drink 600 mg se užívá po jídle. 
Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
V  těhotenství  a  v  období  kojení  může  být  tento  přípravek  užíván  jen  jsou-li  pro  to  zvlášť 
závažné důvody a výhradně na doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

 

 
Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg obsahuje sacharózu 

1 sáček obsahuje 2045 mg sacharosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 

poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

Vzhledem k obsahu sacharózy může být přípravek škodlivý pro zuby. 
  
Upozornění pro diabetiky: 
1 sáček obsahuje 0,17 sacharidových (chlebových) jednotek. 
 
3. 

Jak se ACC Long Hot Drink 600 mg užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující: 
Dospělí a dospívající od 14 let užívají obsah jednoho sáčku jednou denně (což odpovídá 600 
mg acetylcysteinu). 
 
U  onemocnění,  kde  se  přípravek  užívá  pouze  na  doporučení  lékaře  (viz  bod  1),  určí 
dávkování  a  délku  léčby  lékař  individuálně  podle  typu,  závažnosti  a  průběhu 
onemocnění.  
 
U  nemocných  s  mukoviscidózou  se  léčba  zahajuje  nižšími  dávkami,  které  se  postupně 
zvyšují.  U  pacientů  s  mukoviscidózou,  jejichž  tělesná  hmotnost  je  vyšší  než  30  kg,  může 
lékař
 zvýšit denní dávku acetylcysteinu až na 800 mg.  
 

Rozpusťte 

ACC  Long  Hot  Drink  600  mg 

ve  sklenici  teplé  vody  (max.  60  °C)  a 

vypijte  po 

jídle co nejteplejší. 
 
Jestliže  se  příznaky  onemocnění  do  5  dnů  nezlepší,  nebo  se  naopak  zhoršují,  nebo  se 
projeví nežádoucí účinky, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.  

 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg, než jste měl(a)
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC Long Hot Drink 600 mg 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  dávku  vynechanou.  Užijte  příští 
obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:   

Velmi časté:             mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů  
Časté:  

          mohou postihnout 1 až  10 pacientů ze 100 

Méně časté:             mohou postihnout 1 až  10 pacientů  z 1000 
Vzácné:  

          mohou postihnout 1 až  10 pacientů z 10000  

Velmi vzácné:            mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000  
Není známo:              z dostupných údajů nelze určit 

 Méně časté nežádoucí účinky:  

 

Reakce přecitlivělosti 

 

Bolesti hlavy 

 

Hučení v uších 

 

Zrychlený tep 

 

Pokles krevního tlaku 

 

Zánět ústní sliznice 

 

Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost 

 

Kopřivka, vyrážka, otok, svědění 

 

Horečka 

 
Vzácné nežádoucí účinky:  

  Dušnost,  zúžení  průdušek  (bronchospazmus)–  převážně  u  pacientů  se  zvýšenou 

citlivostí  průdušek  na  různá  podráždění přecitlivělým  ve  spojitosti  s průduškovým 
astmatem 

Velmi vzácné nežádoucí účinky:  

  Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok 
  Krvácení 

 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  http//: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak ACC Long Hot Drink 600 mg uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a sáčku  za 
“Použitelné do:/EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího  odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.  
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co  přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg
 obsahuje 
 
Léčivou látkou je acetylcysteinum 600 mg v jednom sáčku. 
Pomocnými  látkami  jsou:  kyselina  askorbová,  dihydrát  sodné  soli  sacharinu,  sacharosa, 
citronové aroma, tekuté medové aroma. 
 
 
Jak ACC Long Hot Drink 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Tepelně  uzavřený  trojvrstvý  sáček  z  polyethylenu/Al/papíru  obsahující  -bílý  až    nažloutlý 
prášek částečně hrudkovité konzistence  s vůní citronu a medu. Jeden sáček obsahuje 600 mg 
acetylcysteinu. 
Balení obsahuje 6 nebo 10 sáčků. 
Na trhu nemusí být všechny  velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
HEXAL AG 
Industriestraße 25 
D-83607 Holzkirchen 
Německo 
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH 
Otto-von Guericke-Allee 1  
D-39179  Barleben 
Německo 

 
Více  informací  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  registračního 
rozhodnutí  Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.3.2016 

 

  

Recenze (1)

Recenze produktu ACC LONG Hot drink 10x600 mg

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu ACC LONG Hot drink 10x600 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jarmila W.

100 % 30/11/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám