Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na suchý kašel

ACC LONG 100X600MG Šumivé tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15886
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Značka: ACC
Kód výrobku: 15886
Kód EAN:
Kód SÚKL: 57407
Doplněk názvu: 600MG TBL EFF 100
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu jako jsou chřipka, záněty průdušnice, akutní i chronické bronchitidy (zánět průdušek), bronchiektázie (rozšíření průdušek), průduškové astma, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů). Dále se přípravek užívá při léčbě zánětu hrtanu, akutní i chronické sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin) a otitis media (zánět středního ucha) s výpotkem a u předoperačních a pooperačních stavů spojených s větší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách. U chronických onemocnění dýchacích cest a krčních, nosních a ušních onemocnění smí být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře. Přípravek mohou užívat dospělí a děti starší než 14 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ACC LONG

sp.zn. sukls108663/2010 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ACC LONG 

600 mg 

šumivé tablety 

acetylcysteinum 

 

Přečtěte si pozorně tuto  příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo   
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je ACC LONG a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC LONG užívat  

3. 

Jak se ACC LONG užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak ACC LONG uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je ACC LONG a k čemu se používá 

 
ACC  LONG  je  léčivý  přípravek  obsahující  acetylcystein.  Tato  léčivá  látka  rozpouští  všechny 
složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. 
 
Přípravek  se  užívá  k  léčbě  akutních  a  chronických  onemocnění  dýchacích  cest,  která  jsou 
provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem.  
Bez  porady  s  lékařem  může  být  přípravek  užíván  při  akutních  onemocněních  dýchacích  cest 
provázených  tvorbou  hustého  vazkého  hlenu  a  vlhkým  kašlem,  jako  je  chřipka,  akutní  zánět 
průdušek nebo průdušnice. 

Na  doporučení  lékaře  se  přípravek  užívá  u  chronických  onemocnění  dýchacích  cest,  jako  je 
chronický  zánět  průdušek  nebo  průdušnice,  průduškové  astma,  bronchiolitida  (zánět  průdušinek), 
mukoviscidóza  (cystická  fibróza,  vrozená  porucha  zkapalňování  hlenů),  bronchiektázie  (rozšíření 
průdušek) dále při léčbě zánětu hrtanu.  
 
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let. 
 

Pokud se  do 5 dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC LONG užívat   

 
Neužívejte ACC LONG:
 

jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

-        Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek vhodný pro děti mladší než 14 let. 
 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku ACC LONG se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Použití  acetylcysteinu,  zejména  na  začátku  léčby,  může  vést  ke  zkapalnění  a  tím  zvětšení  objemu 
průduškového hlenu. Pokud trpíte sníženou schopností vykašlávat, měl by Váš lékař zajistit náležitá opatření 
(drenáž, odsávání). 

 
Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevensův-
Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže 
či  sliznice  od  spodních  vrstev),  Lyellův  syndrom  (závažné  kožní  onemocnění  charakterizované 
vznikem  puchýřů)).  Objeví-li  se  při  užívání  acetylcysteinu  nově  jakékoli  kožní  nebo  slizniční 
poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem.  
 
Opatrnosti je třeba, pokud máte průduškové astma nebo pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) 
žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.  
  
Při  nesnášenlivosti  histaminu  má  být  léčba  acetylcysteinem  co  nejkratší.  Dlouhodobé  užívání 
přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění. 
 
Další léčivé přípravky a  ACC LONG  

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Při  současném  užívání  ACC  LONG  a  antitusik  (léky  tlumící  kašel,  např.  dextromethorfan  nebo 
kodein)  může  pro  snížení  kašlacího  reflexu  dojít  k  nebezpečnému  zadržení  vytvořeného  hlenu  v 
dýchacích  cestách.  Pro  současné  užívání  ACC  LONG  a  antitusik  proto  musí  být  zvlášť  závažné 
důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC LONG pouze na přímé doporučení lékaře. 
 
Při  současném  perorálním  užívání  některých  antibiotik  (tetracyklinu,  polosyntetických  penicilinů, 
aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí ACC LONG užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné 
zachovávat  tento  odstup  i  u  jiných  antibiotik  (neplatí  to  však  pro  amoxicilin,  doxycyclin, 
erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef). 
 
Při  současném  užívání  ACC  LONG  a  přípravků  s  nitroglycerinem  může  dojít  k  zesílenému 
rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček. 
 
Přípravek ACC LONG s jídlem a pitím 
Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen, jsou-li pro to zvlášť závažné 
důvody a pouze na doporučení lékaře. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

 

 
Přípravek ACC LONG obsahuje laktózu a sodík 

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 

se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Tento  přípravek  obsahuje  přibližně  6  mmol  (139  mg)  sodíku  v jedné  šumivé  tabletě.  Nutno  vzít 
v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 

 
 
3. 

Jak se ACC LONG užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je:  
Dospělí  a  dospívající  od  14  let  užívají  1krát  denně  1  šumivou  tabletu,  což  odpovídá  600  mg 
acetylcysteinu denně. 
 
U  mukoviscidózy  a  dalších  onemocnění,  u  nichž  je  ACC  LONG  užíván  pouze  na  doporučení 
lékaře,  stanoví  dávkování  a  délku  léčby  lékař  individuálně  podle  typu,  závažnosti  a  průběhu 
onemocnění.  U  chronických  onemocnění  může  užívání  přípravku  trvat  i  několik  měsíců.  Přesné 
dávkování v těchto případech vždy určí lékař. 
 
Šumivá  tableta  se  užívá  po  jídle,  rozpuštěná  v  1/2  sklenice  vody.  Roztok  se  užívá  ihned  po 
rozpuštění tablety. Výjimečně je možné roztok vypít nejpozději do 2 hodin po rozpuštění tablety, a 
to i pokud byly tablety rozpuštěny v teplé vodě. Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením 
příjmu tekutin. 
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
Jestliže  se  příznaky  onemocnění  do  5  dnů  nezlepší,  nebo  se  naopak  zhoršují,  poraďte  se  o 
dalším užívání přípravku s lékařem.  
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC LONG, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC LONG 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky     

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:   
  

Velmi časté:             mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů  
Časté:  

          mohou postihnout až 1 z 10 pacientů  

Méně časté:             mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů   
Vzácné:  

          mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů 

Velmi vzácné:            mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů 
Není známo:              z dostupných údajů nelze určit 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

 

 

Reakce přecitlivělosti 

 

Bolesti hlavy 

 

Hučení v uších 

 

Zrychlený tep 

 

Pokles krevního tlaku 

 

Zánět ústní sliznice 

 

Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost 

 

Kopřivka, vyrážka, otok, svědění 

 

Horečka 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 

  Dušnost,  stažení  průdušek  (bronchospazmus)  –  převážně  u  pacientů  s hyperreaktivním 

dýchacím systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů): 

  Anafylaktické (závažné alergické) reakce až šok         
  Krvácení 

 Při  podávání  acetylcysteinu  byla  v  různých  studiích  prokázána  snížená  shlukování  krevních 
destiček; klinický význam tohoto účinku však není jasný. 
  
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak ACC LONG uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
a) plastové tuby: Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Doba použitelnosti po prvním otevření: 2 roky 
 
b) trojvrstvé sáčky: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za 
„Použitelné do“ a na sáčku za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co ACC LONG obsahuje 
Léčivá látka: Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  bezvodá  kyselina  citronová,  hydrogenuhličitan  sodný,  uhličitan  sodný, 
mannitol,  laktosa,  kyselina  askorbová,  natrium-cyklamát,  dihydrát  sodné  soli  sacharinu,  dihydrát 
natrium-citrátu, ostružinové aroma. 
 
Jak ACC LONG vypadá a co obsahuje toto balení 
ACC LONG jsou bílé, kulaté, hladké tablety s půlící rýhou a s vůní po ostružinách.  
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
Balení: 

a)  PP  tuba  s PE  uzávěrem  obsahujícím  vysoušedlo  (silikagel),  krabička:  6,  10,  20,  25,  50,  100 

šumivých tablet 

 

b) trojvrstvé sáčky PE/AL/papír, krabička:     6, 10, 20, 25, 50, 100 šumivých tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Hexal AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo 
 
Výrobce: 
Salutas  Pharma GmbH, Otto-von Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016. 
 
 

Recenze

Recenze produktu ACC LONG 100X600MG Šumivé tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ACC LONG 100X600MG Šumivé tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám