Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

ACC INJEKT 100X3ML/300MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65650

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 65650
Kód EAN:
Kód SÚKL: 103389
Doplněk názvu: 100MG/ML INJ SOL/SOL NEB 100X3ML
Cesta podání: injekčně, do svalu,
inhalačně, vdechnutím
IVN
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Acetylcystein se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, které jsou spojené s intenzivní sekrecí vazkého hlenu. Zejména se užívá u akutní i chronické bronchitidy, bronchiektázií, astma bronchiale, bronchiolitidy, cystické fibrózy (mukoviscidózy). Přípravek je možno podávat dospělým a dětem starším než 1 rok.

Příbalový leták

ACC INJEKT

sp.zn.sukls132923/2014 
 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele  

ACC injekt 

100 mg/ml 

injekční roztok a roztok k rozprašování 

acetylcysteinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek   
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři   nebo     

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je  přípravek ACC injekt a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACC injekt  používat  

3. 

Jak se přípravek ACC injekt používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak  přípravek ACC injekt uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je  přípravek ACC injekt  a k čemu se používá 

Mukolytikum (léčivý přípravek snížující vazkosti hlenu) 
Léčivá  látka  rozpouští  všechny  složky,  které  způsobují  vazkost  hlenu.  Tím  snižuje  vazkost 
hlenu  a  usnadňuje  vykašlávání.  Acetylcystein  působí  také  antioxidačně,  a  tak  podporuje 
obranné mechanismy organismu. 
Acetylcystein  se  užívá  k  léčení  všech  onemocnění  dýchacích  cest,  které  jsou  spojené  s 
intenzivní sekrecí (tvorbou) vazkého hlenu. 
Zejména  se  užívá  u  akutní  i  chronické  bronchitidy  (zánětu  průdušek),  bronchiektázií 
(rozšíření  průdušek),  bronchiálním  astmatu  (průduškové  astma),  bronchiolitidy  (zánětu 
průdušinek), cystické fibrózy (mukoviscidózy). 
Přípravek je možno podávat dospělým a dětem starším než 1 rok. 
Novorozencům a dětem mladším než 1 rok je možno podávat ACC injekt pouze v nemocnici 
při stavech, které ohrožují jejich život. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  přípravek ACC injekt používat 

Nepoužívejte přípravek ACC injekt

-  jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  
 
Upozornění a opatření  
 
Před  použitím přípravku ACC injekt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: 
-  máte bronchiální (průduškové) astma 
-  jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. 
 
Velmi  vzácně  se  v souvislosti  s užíváním  acetylcysteinu  objevily  závažné  kožní  reakce 
(Stevensův-Johnsonův syndrom  - závažné kožní  onemocnění  charakterizované odlučováním 
horní  vrstvy  kůže  či  sliznice  od  spodních  vrstev,  Lyellův  syndrom  -  závažné  kožní 
onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově 
jakékoli  kožní  nebo  slizniční  poruchy,  neodkladně  se  poraďte  s lékařem  a  ukončete  užívání 
tohoto přípravku.  
  
Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání  
přípravku  může  vyvolat  příznaky  nesnášenlivosti  histaminu,  např.  bolest  hlavy,  rýmu  a 
svědění. 
 
Další léčivé přípravky a  přípravek ACC injekt 
Informujte svého  lékaře nebo lékárníka  o všech lécích, které  užíváte, které jste v nedávné 
době  užíval(a)  nebo které možná budete  užívat. 
  
Pokud současně užíváte ACC injekt a antitusika (léky tlumící kašel) může snížením kašlacího 
reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.  
Pro  současné  užívání  ACC  injekt  a  antitusik  proto  musíte  mít  zvlášť  závažné  důvody  a 
antitusika můžete užívat současně s ACC injekt pouze na výslovné doporučení lékaře. 
 
Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických 
penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí přípravek ACC injekt užívat s odstupem 
nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro 
amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef). 
 
Při současném užívání ACC injekt a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév 
a  ke  snížení  krevní  srážlivosti  v důsledku  zbrzdění  shlukování  krevních  destiček.  Pokud  je 
souběžná  léčba  přípravkem  ACC  injekt  a  přípravky  s nitroglycerinem  nutná,  bude  Vás  Váš 
lékař  pečlivě  sledovat  z důvodu  možného závažného  poklesu  krevního  tlaku,  který  se  může 
projevit bolestí hlavy. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen na doporučení lékaře.  
 
 
3. 

Jak se  přípravek ACC injekt používá 

Dávkování je přísně individuální podle stavu pacienta.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Injekční léčba 
Dospělí: 
1-2 krát denně 1 ampulku (300 mg) k intravenóznímu (k podání do žíly), intramuskulárnímu 
(k podání do svalu). 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti: ve věku 6-14 let 
1-2 krát denně 1/2 ampulky (150 mg) do žíly nebo do svalu. 
U dětí mladších 6 let  lékař obvykle podává jiný přípravek, který je možné užívat perorálně 
(ústy). Pokud je nutno použít injekční léčbu, obvykle se podává 10 mg/kg tělesné hmotnosti. 
 
Inhalační léčba 

Dospělí inhalují obsah 1 ampule dvakrát denně (což odpovídá 600 mg acetylcysteinu). 

 
Použití u dětí  a dospívajících 

Děti ve věku 6-14 roků inhalují obsah ½ ampule ACC  injekt jednou až dvakrát denně (což 
odpovídá 150-300 mg acetylcysteinu).

 

 
Způsob podání 
Injekční roztok je určen k intravenóznímu (k podání do žíly), intramuskulárnímu (k podání do 
svalu) a inhalačnímu podání. 
První intravenózní dávka by měla být rozředěna 1:1 0,9 % roztokem NaCl nebo 5 % roztokem 
glukózy. Další podávání je vhodné provádět v dlouhodobé infúzi. Injekční léčbu provádí lékař 
nebo zdravotní sestra. 

V případě  inhalační  aplikace  se  inhalace  neředěného  roztoku  přípravku  provádí  pomocí 
nebulizátoru. Způsob inhalace Vám vysvětlí Váš ošetřující lékař nebo lékárník. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku ACC Injekt, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít ACC Injekt 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Použijte  příští 
obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.  
 
Jestliže jste přestal(a) používat ACC Injekt 

Poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:   

Velmi časté:             mohou postihnout více než 1 pacienta z 10  
Časté:  

          mohou postihnout až 1 z 10 pacientů  

Méně časté:             mohou postihnout až 1 ze 100  
Vzácné:  

          mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů 

Velmi vzácné:            mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů 
Není známo:       z dostupných údajů nelze určit 

  
Méně časté nežádoucí účinky:   

  Reakce přecitlivělosti 
  Bolesti hlavy 
  Hučení v uších 
  Zrychlený tep 
 

Nevolnost, zvracení, zánět sliznice dutiny ústní, bolest břicha, průjem

 

 

Kopřivka, vyrážka, otok, svědění

 

 

Horečka

 

 

Vzácné nežádoucí účinky: 

  Dušnost, stažení průdušek, výtok z nosu 

  Trávicí obtíže 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky:  

  Anafylaktická (akutní/ závažná alergická) reakce až šok 
  Krvácení 
  Nízký krevní tlak 

 

Není známo: 

  Zčervenání 
  Otok obličeje 

  
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:  

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak  přípravek ACC injekt uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Chraňte před mrazem.  
Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byly chráněny před nárazem. 
 
Přípravek  nesmí  být  používán  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  krabičce  za 
„Použitelné do: “ a na injekční lahvičce za “EXP”. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího  odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co  přípravek  ACC injekt obsahuje
 
Léčivou látkou je acetylcysteinum 300 mg v 3 ml injekčního roztoku. 
Dalšími složkami jsou dihydrát edetanu disodného, kyselina askorbová, roztok hydroxidu 
sodného 10 g/l, voda na injekci. 
 
Jak přípravek ACC injekt vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek je čirý, bezbarvý roztok. Je balený v ampulkách z hnědého skla a v krabičce. 
 
Velikost balení: 
5 ampulek po 3 ml roztoku. 
50 ampulek po 3 ml roztoku. 

 

100 ampulek po 3 ml roztoku.

 

Na trhu nemusí být všechny  velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
HEXAL AG, D-83607 Holzkirchen, Německo 
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo  
EVER Pharma Jena GmbH, Jena, Německo 
LEK Pharmaceuticals d.d, Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 
 

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
14.1.2015 

Recenze

Recenze produktu ACC INJEKT 100X3ML/300MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ACC INJEKT 100X3ML/300MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám