Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 65650
Kód EAN:
Kód SÚKL: 103389
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Acetylcystein se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, které jsou spojené s intenzivní sekrecí vazkého hlenu. Zejména se užívá u akutní i chronické bronchitidy, bronchiektázií, astma bronchiale, bronchiolitidy, cystické fibrózy (mukoviscidózy). Přípravek je možno podávat dospělým a dětem starším než 1 rok.

Příbalový leták

Stránka 1 z 4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls233350/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele
ACC injekt
injekční roztok
acetylcysteinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek ACC injekt a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACC injekt používat
3. Jak se přípravek ACC injekt používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ACC injekt uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ACC injekt a k čemu se používá
Mukolytikum
Léčivá látka rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost
hlenu a usnadňuje vykašlávání. Acetylcystein působí také antioxidačně, a tak podporuje
obranné mechanismy organismu.
Acetylcystein se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, které jsou spojené s
intenzivní sekrecí vazkého hlenu.
Zejména se užívá u akutní i chronické bronchitidy, bronchiektázií, astma bronchiale,
bronchiolitidy, cystické fibrózy (mukoviscidózy)
Přípravek je možno podávat dospělým a dětem starším než 1 rok.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACC injekt používat
Nepoužívejte přípravek ACC injekt:
Přípravek se nesmí podávat pacientům přecitlivělým na složky přípravku a na deriváty
ethylendiaminu (EDTA).
Stránka 2 z 4
Novorozencům a dětem mladším než 1 rok je možno podávat ACC pouze ve vitálních
indikacích v nemocničních zařízeních.
V průběhu těhotenství a v období kojení musí být pro podávání přípravku zvláštní důvody.

Upozornění a opatření
Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné,
vyhnout se dlouhodobější mu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus
histaminu a může vyvolat příznaky intolerance histaminu (např.bolesti hlavy,
vazomotorickou rýmu, svědění).
V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce,
např. Stevensonův-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní
nebo slizniční poškození, je třeba neodkladně vyhledat lékařskou poradu a ukončit
užívání acetylcysteinu.
Při aplikaci acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s
dvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.

Další léčivé přípravky a přípravek ACC injekt

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Antibiotika:
Tetracyklin hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se smí podat odděleně, nejdříve za 2 hodiny po
acetylcysteinu.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce s
aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému
perorálnímu podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout;
acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených
antibiotik. To však neplatí pro cefixim a lorakarbef.
- Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s
acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu,
erytromycinu a thiamfenikolu.
Antitussika:
Současné podávání antitusik může mít negativní vliv na vykašlávání bronchiálního sekretu.
Acetylcystein může při současném podávání s vazodilatancii (na př. nitroglycerinem)
zvyšovat vazodilatační účinek a potencovat inhibici agregace destiček.

3. Jak se přípravek ACC injekt používá
Dávkování je přísně individuální podle stavu pacienta. Obvykle se používá následující
dávkování.
Dospělí:
1-2 krát denně 1 ampulku (300 mg) i.v. nebo i.m.
Děti: ve věku 6-14 let
Stránka 3 z 4
1-2 krát denně 1/2 ampulky (150 mg) i.v. nebo i.m.
U dětí mladších 6 let preferujeme perorální podávání.
Pokud je nutno použít injekční léčbu, obvykle podáváme 10 mg/kg tělesné hmotnosti.
Způsob podání:
Intramuskulární injekci je nutno podat hluboko do svalu nejlépe u ležícího pacienta.
První intravenózní dávka by měla být rozředěna 1:1 0,9% roztokem NaCl nebo 5% glukózou.
Intravenózně je nutno podávat velmi pomalu v průběhu 5 minut. Další podávání je vhodné
provádět v dlouhodobé infúzi.

4. Možné nežádoucí účinky
Přípravek ACC INJEKT se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit nežádoucí
účinky.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z tého klasuifigace jejich frekvence:
Velmi časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů
Neznámá četnost: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
Tinnitus
Stomatitida, bolesti v břiše, průjem, zvracení, pálení žáhy a nauzea
Bolesti hlavy, horečka, alergické reakce (prurutus, urtikarie, exantém, rash,
bronchospasmus, tachykardie a hypotenze)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
Dyspnoe, bronchospazmus převážně u pacientů s hyperreaktivním bronchiálním
systémem ve spojitosti s bronchiálním astmatem

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)
Anafylaktické reakce až šok

Navíc se v sdouvislosti s podáváním acetylcysteinu velmi vzácně vyskytlo krvácení, zčásti na
podkladě alergické reakce.
Při podávání acetylcysteinu byla v různých studiích prokázána snížená agregace trombocytů;
klinický význam tohoto účinku však není jasný.


Stránka 4 z 4

5. Jak přípravek ACC injekt uchovávat
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obale za
Použitelné do:
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ACC injekt obsahuje

Léčivou látkou je acetylcysteinum 300 mg v 3 ml injekčního roztoku.
-
- Dalšími složkami pomocnými látkami jsou dihydrát edetanu disodného, kyselina
askorbová, roztok hydroxidu sodného 10% (M/V), voda na injekci.

Jak přípravek ACC injekt vypadá a co obsahuje toto balení

5 ampulek po 3 ml roztoku.
50 ampulek po 3 ml roztoku.
100 ampulek po 3 ml roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
HEXAL AG, D-83607 Holzkirchen, Německo
Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
EVER Pharma Jena GmbH, Jena, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
28.11.2012


Recenze

Recenze produktu ACC INJEKT 100X3ML/300MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ACC INJEKT 100X3ML/300MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze