Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 80206
Kód EAN: 6432100010155
Kód SÚKL: 110549
Používá se k léčbě určitých forem epilepsie, jako jsou: - určité formy krátkodobého bezvědomí v důsledku poruchy mozku (petit mal); - náhlý svalový stah (myoklonie); - rytmické záchvaty svalových stahů doprovázené (svalovým) napětím (grand mal); - kombinované formy výše uvedených poruch. Absenor lze rovněž užívat u epilepsie, která nereaguje dostatečně na jiná antiepileptika, jako například: - epilepsie, která není doprovázena pohyby nebo (svalovým) napětím; - epilepsie s příznaky ovlivňujícími vnímání, stejně jako příznaky s ohledem na vědomé pohyby. Přesný mechanismus účinku přípravku Absenor není znám. Může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými antiepileptiky.

Příbalový leták

1/7
Sp. zn.sukls167017/2010 a sukls167018/2010
Příbalová informace: informace pro uživatele
Absenor 300 mg
Absenor 500 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním
(natrii valproas)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Absenor a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Absenor užívat
3. Jak se přípravek Absenor užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Absenor uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Absenor a k čemu se používá
Přípravek Absenor je léčivý přípravek k léčbě epilepsie a mánie.
Natrium-valproát (natrii valproas) patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antiepileptika a
používá se k léčbě určitých forem epilepsie, jako jsou:
- určité formy krátkodobého bezvědomí v důsledku poruchy mozku (petit mal)
- náhlý svalový stah (myoklonie)
- rytmické záchvaty svalových stahů doprovázené (svalovým) napětím (grand mal)
- kombinované formy výše uvedených poruch.
Absenor lze rovněž užívat u epilepsie, která nereaguje dostatečně na jiná antiepileptika, jako
například:
- epilepsie, která není doprovázena pohyby nebo (svalovým) napětím
- epilepsie s příznaky ovlivňujícími vnímání, stejně jako příznaky s ohledem na vědomé pohyby.
Přesný mechanismus účinku přípravku Absenor není znám. Může být užíván samostatně nebo v
kombinaci s jinými antiepileptiky.
Absenor lze rovněž užívat k léčbě mánie.
- Mánie je stav, kdy můžete cítit velké vzrušení, rozjásanost, rozrušení, nadšení nebo hyperaktivitu.
Mánie nastává při onemocnění zvaném bipolární porucha. Absenor se užívá v případech, kdy
není možné užívat lithium.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Absenor užívat
Neužívejte přípravek Absenor
2/7
- jestliže jste alergický(á) na natrium-valproát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- jestliže máte hepatitidu (zánět jater)
- jestliže máte těžké onemocnění jater nebo máte těžké onemocnění jater v rodinné anamnéze
- jestliže máte těžké selhání slinivky
- jestliže máte porfyrii (metabolická porucha)
- jestliže máte zvýšenou tendenci ke krvácení
- jestliže trpíte poruchou enzymů cyklu močoviny a hladina amoniaku ve Vašem těle je zvýšená
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Absenor se poraďte se svým lékařem:
- jestliže jste již měli problémy během léčby jiným přípravkem obsahujícím natrium-valproát
- jestliže máte poruchy srážlivosti krve nebo nižší počet krevních destiček
- jestliže máte poruchu kostní dřeně
- jestliže u Vás byla zjištěna osteoporóza nebo užíváte steroidy (viz bod 4. Možné nežádoucí
účinky)
- jestliže máte zánětlivá onemocnění kůže a/nebo vnitřních orgánů (SLE: systémový lupus
erytematosus): tato porucha může být vyvolána natrium-valproátem nebo se může zhoršit v průběhu
léčby
- jestliže máte nebo jste měli jakoukoli poruchu funkce ledvin, slinivky nebo jater
Ženy v plodném věku
Tento přípravek nesmíte užívat, pokud jste těhotná nebo jste v plodném věku, a nebylo Vám to
lékařem jednoznačně nedoporučeno. Ženy v plodném věku musí během léčby používat účinnou
antikoncepci.
Okamžitě kontaktujte svého lékaře, jestliže se u Vás během léčby objeví takové potíže jako:
ospalost, asténie (vyčerpání, ztráta sil), zmatenost, neklid, bolest břicha, anorexie, ztráta chuti k jídlu,
nechuť ke známému jídlu nebo k natrium-valproátu, apatie, nízký krevní tlak, mírná nevolnost,
zvracení, tendence ke krvácení, otok nebo opětovný výskyt epileptických záchvatů přes důsledné
dodržování léčby.
Příčinou těchto obtíží může být zánět jater nebo slinivky nebo zvýšená hladina amoniaku v krvi.
Pacienti s podezřením na metabolickou poruchu, především poruchu enzymů cyklu močoviny, se musí
před zahájením léčby podrobit metabolickému vyšetření.
Když musíte podstoupit chirurgický nebo stomatologický zákrok a v případě spontánní tvorby modřin
a krvácení (viz bod Možné nežádoucí účinky) by Vám měl Váš lékař monitorovat krevní obraz.
Sledujte Vaší tělesnou hmotnost a během léčby se vyhýbejte přejídání. U žen může být přírůstek váhy
a nepravidelná menstruace projevem vyvíjejícího se polycystického ovariálního syndromu (PCOS).
Zaznamenáte-li jakékoli změny ve Vašem menstruačním cyklu, kontaktujte svého lékaře.
Natrium-valproát může způsobit falešně pozitivní diagnózu hypotyreózy (snížená funkce štítné žlázy).
Natrium-valproát může u pacientů s diabetem způsobit falešně pozitivní testy moče (na ketózu).
Natrium-valproát může ovlivnit virovou zátěž u HIV-pozitivních pacientů a tím může zapříčinit
chybné výsledky laboratorních testů na stanovení virové zátěže.
Prosím konzultujte se svým lékařem, jestliže se Vás týká nebo týkalo cokoliv z výše uvedeného.
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je Absenor měli myšlenky na sebepoškození nebo
sebevraždu. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Pozor! Skleněná lékovka obsahuje vysoušedlo. Nepolykejte ho.
3/7
Děti a dospívající
Podává-li se Absenor kojencům a dětem do 3 let s těžkou formou epilepsie (zejména těm s anomáliemi
týkajícími se mozku, mentální retardací, určitými nemocemi způsobenými geny a/nebo známými
metabolickými nemocemi); existuje vysoké riziko intoxikace jater v prvních 6 měsících léčby, zvláště
u velmi malých dětí. Riziko intoxikace jater je vyšší především u kombinované léčby s jinými
antiepileptiky.
Děti a dospívající do 18 let věku:
Natrium-valproát by neměl být užíván k léčbě mánie u dětí a dospívajících do 18 let věku.
Další léčivé přípravky a přípravek Absenor
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Používá-li se Absenor současně s jinými léčivými přípravky, může být účinek těchto přípravků nebo
přípravku Absenor ovlivněn nebo riziko nepříznivých reakcí může být větší. Lékař může změnit Vaši
léčbu nebo podle potřeby upravit dávku, v případě, že užíváte současně tyto přípravky:
- jiná antiepileptika (jako karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon, felbamát, ethosuximid,
lamotrigin a topiramát)
- jiné léky působící na centrální nervový systém, např.:
- benzodiazepiny užívané jako léky na spaní a uklidňující léky (jako lorazepam, diazepam
a klonazepam)
- antidepresiva (fluoxetin, amitriptylin, nortriptylin)
- antipsychotika (olanzapin)
- barbituráty (jako fenobarbital)
- antikoagulační léčbu, která se používá na ředění krve, např. warfarin
- acetylsalicylovou kyselinu, která se používá na léčbu bolesti a horečky nebo jako lék ke snížení
srážlivosti krve
- meflochin, který se používá k prevenci a léčbě malárie
- cimetidin, který se používá na léčbu žaludečních vředů
- antibiotika jako erythromycin a rifampin
- zidovudin, který se používá na léčbu HIV
- nimodipin, který účinkuje na srdce a cévy
- isoniazid, který se užívá k léčbě tuberkulózy
- steroidy.
Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte následující léky:
karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcích). Kombinace kyseliny valproové
(natrium-valproátu) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může snížit účinek natrium-
valproátu.
Kombinace kyseliny valproové s lamotriginem (lék na léčbu epilepsie) zvyšuje riziko (závažných)
kožních reakcí, zvláště u dětí. Kyselina valproová může snížit metabolismus lamotriginu v organizmu.
Užívání přípravku Absenor s jídlem, pitím a alkoholem
Nepijte při užívání tohoto přípravku alkohol.
Jestliže se na začátku nebo v průběhu léčby objeví příznaky podráždění trávicí soustavy, měly by se
tablety užívat s jídlem nebo po jídle.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
4/7
Těhotenství
Epilepsie
Před zahájením léčby musíte být lékařem poučena o nutnosti plánování a monitorování každého
těhotenství.
Pokud jste žena v plodném věku, je nutné, abyste používala spolehlivou antikoncepci.
Protože existuje zvýšené riziko poškození nenarozeného dítěte přípravkem Absenor, tento přípravek
nesmíte v těhotenství užívat, pokud Vám to lékař jednoznačně nedoporučí.
Pokud je léčba nezbytná, Váš lékař Vám předepíše pro kontrolu záchvatů tu nejnižší účinnou denní
dávku, kterou budete užívat rozděleně ve 3 až 4 dílčích dávkách během dne. Váš lékař Vám může také
doporučit užívat kyselinu listovou.
Bez předchozí konzultace s Vaším lékařem v těhotenství nepřerušujte léčbu přípravkem Absenor,
jelikož každé náhlé přerušení léčby nebo nekontrolované snížení dávky může způsobit návrat
záchvatů, které mohou poškodit Vás a/nebo nenarozené dítě.
Manické epizody při bipolární poruše
Neužívejte tento léčivý přípravek k léčbě manických epizod při bipolární poruše, pokud to přímo
nenařídí Váš lékař. Pokud jste v plodném věku, musíte během léčby užívat účinnou antikoncepci.
Kojení
Velmi malé množství přípravku Absenor přechází do mateřského mléka. To nepředstavuje riziko pro
dítě a obvykle není nutné kojení přerušit. Přesto se o kojení poraďte se svým lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může vyvolat nežádoucí účinky, jako závratě, ospalost a spavost, které mohou snížit Vaši
schopnost řídit a obsluhovat stroje. Vyhýbejte se řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů,
dokud si nebudete vědomí toho, jak na Vás tento lék působí.
3. Jak se přípravek Absenor užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Epilepsie
Léčba se zahajuje nízkou počáteční dávkou, která se postupně zvyšuje během několika týdnů na
optimální efektivní dávku. Obvyklá počáteční dávka natrium-valproátu pro dospělé, dospívající a děti
je 1015 mg/kg tělesné hmotnosti na den.
Optimální denní udržovací dávka je obvykle rozdělena na 1 až 2 dávky během jídla.
Doporučené dávky jsou (tabulka slouží pouze pro orientaci):
Věk Tělesná hmotnost (kg) Průměrná dávka (mg/den)
7 11 let 20 - 40 600 1200
12 17 let 40 - 60 1000 1500
Dospělí a starší 60 1200 2100
Maximální denní dávka 60 mg natrium-valproátu/kg/den by neměla být překročena.
Tablety se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody) před nebo po jídle.
Tablety se nesmí žvýkat nebo drtit. Jestliže se na začátku nebo během léčby objeví podráždění trávicí
soustavy, měly by se tablety užívat s jídlem nebo po jídle (ale vždy stejným způsobem).
5/7
Děti pod 20 kg
U dětí pod 20 kg by se měl užívat alternativní přípravek obsahující natrium-valproát.
Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce ledvin
U starších pacientů a u pacientů s poruchou funkce ledvin může být nutné upravit dávku.
Délka trvání léčby
Léčba je obvykle dlouhodobá.
Mánie
Denní dávku stanoví lékař a bude Vás individuálně kontrolovat.
Úvodní dávka
Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg.
Průměrná denní dávka
Doporučené denní dávky se obvykle pohybují v rozsahu 1000 až 2000 mg.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Absenor, než jste měl(a)
Ihned kontaktujte svého lékaře, zdravotní centrum, nebo pohotovost, pokud náhodou užijete (Vy nebo
někdo jiný) větší dávku, než která Vám byla doporučena.
Nejčastější příznaky méně závažného předávkování zahrnují ospalost, nevolnost, zvracení, závratě a
tachykardii (zrychlený srdeční rytmus).
Příznaky masivního předávkování mohou zahrnovat kóma (bezvědomí), útlum dechu,
trombocytopenii (nedostatek krevních destiček), leukopenii (nedostatek bílých krvinek), nízký krevní
tlak, záchvaty, hypoglykémii (nízký krevní cukr), zvýšený nitrolební tlak, poruchu elektrolytové
rovnováhy, svalovou slabost a nepříznivé účinky na srdce a krevní oběh.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Absenor
Vezměte si zapomenutou dávku co nejdříve. Jestliže je čas na další dávku, vynechejte předchozí
dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Absenor
Neměňte dávku ani neukončujte léčbu sami. Náhlé ukončení užívání může mít za následek zvýšenou
frekvenci záchvatů nebo počátek manické fáze.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):
Hyperamonémie (vysoká hladina amoniaku v krvi) bez jaterních příznaků.
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
Mírné, kompletně vratné tlumivé účinky na kostní dřeň, trombocytopenie (snížený počet krevních
destiček), třes rukou, abnormální vjemy (např. pálení, píchání), bolesti hlavy, během kombinované
léčby s dalšími antiepileptiky byla pozorována únava a ospalost, apatie a porucha koordinace svalů,
6/7
přechodná ztráta vlasů, řídnutí vlasů, nepravidelná menstruace, přírůstek váhy (viz bod Upozornění a
opatření) nebo váhový úbytek, zvýšená nebo snížená chuť k jídlu.
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
Krvácení, hyperaktivita, podrážděnost, zmatenost (během léčby natrium-valproátem byly popsány
ojedinělé případy spavosti nebo ospalosti stupňující se až ke ztrátě vědomí), nevolnost, zvracení,
nadměrná tvorba slin, dráždění žaludku a střev, porucha funkce jater (viz také bod "Upozornění a
opatření"), někdy provázená hyperamonémií (nadměrně vysoká hladina amoniaku v krvi) a spavostí,
periferní otok.
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):
Snížená hladina fibrinogenu (proteinu krevní plazmy), systémový lupus erythematosus (SLE), zvýšené
hladiny testosteronu, nystagmus (rychlé pohyby oka), závrať, hyperamonémie (nadměrně vysoká
hladina amoniaku v krvi) spojená s neurologickými příznaky (viz bod Upozornění a opatření", ztráta
sluchu (vratná nebo nevratná), zánět slinivky břišní, těžká kožní reakce (jako exantematózní kožní
vyrážka, kožní vaskulitida, multiformní erythém), Fanconiho syndrom (porucha funkce ledvin), ztráta
menstruace, polycystická ovária, zánět dutiny ústní, porfyrie (metabolické onemocnění).
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):
Útlum kostní dřeně, agranulocytóza (významný pokles počtu bílých krvinek), anémie, pancytopénie
(snížení počtu bílých a červených krvinek a destiček), lymfocytóza (zvýšený počet bílých krvinek),
prodloužený čas krvácivosti, hyponatrémie (s příznaky nebo bez příznaků nepřiměřené sekrece
antidiuretického hormonu), syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH),
halucinace, útlum, nervové (tzv. extrapyramidové) poruchy, vratná demence, parkinsonismus, tinnitus
(hučení v uších), Lyellův syndrom, Stevens-Johnsonův syndrom (těžké onemocnění kůže), noční
pomočování, gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
Angioedém, syndrom kožní vyrážky s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS), alergické reakce
(od vyrážky po hypersenzitivní reakce), psychiatrické poruchy včetně psychózy, poruchy chování,
deprese, úzkosti, kostní poruchy včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně) a osteoporózy (řídnutí
kostí) a zlomenin, neplodnost u mužů, hypotermie (podchlazení). Pokud jste dlouhodobě léčen(a)
antiepileptiky, pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte
steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kontaktujte lékaře co nejdříve, zaznamenáte-li změny ve Vašem menstruačním cyklu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak přípravek Abesnor uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do:"
nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte v dobře uzavřené skleněné lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Tablety můžete při teplotě do 25°C uchovávat až jeden týden v dávkovači tablet.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
7/7
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Absenor obsahuje
- Léčivou látkou je natrii valproas (natrium-valproát). Jedna tableta obsahuje natrii valproas 300
nebo 500 mg.
- Pomocnými látkami jádra tablety jsou kopovidon, hypromelosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
magnesium-stearát.
- Pomocnými látkami potahové vrstvy tablety jsou polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171),
mastek, sójový lecithin (E 322), xanthanová klovatina.
Jak přípravek Absenor vypadá a co obsahuje toto balení
300 mg tableta: bílá až téměř bílá, kulatá potahovaná tableta s prodlouženým uvolňováním, o průměru
12,7 mm.
500 mg tableta: bílá až téměř bílá, potahovaná tableta s prodlouženým uvolňováním ve tvaru tobolky,
o velikost 9,8 x 20,7 mm.
Velikost balení: 100 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko
Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovenská republika: Absenor
Německo: Valproate Orion 300 mg Retardtabletten, Valproate Orion 500 mg Retardtabletten
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.6.2013

Recenze

Recenze produktu ABSENOR 300 MG 100X300MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu ABSENOR 300 MG 100X300MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze