Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

ABAKTAL 400MG/5ML INJEKCE 10X5ML Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19822
Abaktal 400 mg/5 ml je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na pefloxacin.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Abaktal 400 mg/5 ml je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na pefloxacin.

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19822
Kód EAN: 3838957694457
Kód SÚKL: 94155
Doplněk názvu: 400MG/5ML INF SOL 10X5ML
Cesta podání: IVN
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá přípravek Abaktal Abaktal 400 mg/5 ml (dále také "přípravek") je určen k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na pefloxacin: - infekce močových cest (včetně zánětu prostaty); - infekce dýchacího systému (nové vzplanutí chronického zánětu průdušek, zápal plic vzniklý nákazou z pobytu v nemocnici, infekční komplikace cystické fibrózy); - chronická sinusitida, maligní infekce zevního zvukovodu; - nitrobřišní infekce a infekce jater a žlučových cest; - závažné bakteriální infekce zažívacího ústrojí; - nosičství salmonel; - infekce kostí a kloubů (osteomyelitida způsobená gramnegativními mikroorganismy); - infekce kůže a měkkých tkání vyvolané stafylokoky odolnými vůči protistafylokokovým penicilinům; - otrava (sepse) bakteriemi; - zánět mozkových plen (pokud je vyvolávající původce citlivý pouze na pefloxacin); - kapavka. Pefloxacin je účinný samostatně nebo i v kombinaci s jinými antibiotiky. Rovněž je účinný pro léčbu a k ochraně pacientů s poruchou obranyschopnosti (imunity).

Příbalový leták

ABAKTAL

1/5
sp.zn.: sukls164980/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ABAKTAL 400 mg/5 ml

infuzní roztok
pefloxacinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Abaktal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Abaktal používat
3. Jak se Abaktal používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Abaktal uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Abaktal a k čemu se používá

Co je přípravek Abaktal
Přípravek Abaktal obsahuje léčivou látku pefloxacinum ve formě mesylátu, která patří mezi
antibiotika fluorovaných chinolonů.
K čemu se používá přípravek Abaktal
Abaktal 400 mg/5 ml je určen k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na
pefloxacin:
- infekce močových cest (včetně zánětu prostaty)
- infekce dýchacího systému (nové vzplanutí chronického zánětu průdušek, zápal plic vzniklý
nákazou z pobytu v nemocnici, infekční komplikace cystické fibrózy)
- chronický zánět vedlejších nosních dutin, maligní infekce zevního zvukovodu
- nitrobřišní infekce a infekce jater a žlučových cest
- závažné bakteriální infekce zažívacího ústrojí
- nosičství salmonel
- infekce kostí a kloubů (osteomyelitida způsobená gramnegativními mikroorganismy)
- infekce kůže a měkkých tkání vyvolané stafylokoky odolnými vůči protistafylokokovým
penicilinům
- otrava (sepse) bakteriemi
- zánět mozkových plen (pokud je vyvolávající původce citlivý pouze na pefloxacin)
- kapavka.
Pefloxacin je účinný samostatně nebo i v kombinaci s jinými antibiotiky. Rovněž je účinný pro léčbu a
k ochraně pacientů s poruchou obranyschopnosti (imunity).
2/5

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Abaktal používat
Nepoužívejte přípravek Abaktal:
- Abaktal se nesmí podávat pacientům se známou přecitlivělostí (hypersenzitivitou, alergií) na
pefloxacin nebo jinou složku přípravku, a také pacientům, u kterých se v minulosti vyskytla
alergická reakce na jiné přípravky ze skupiny chinolonů.
- Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím v období růstu, neboť u dětí může
pefloxacin způsobit postižení růstových chrupavek.
- Přípravek Abaktal se nesmí podávat pacientům, u kterých se v minulosti vyskytlo poškození
šlach způsobené chinolony.
Upozornění a opatření:
- Poškození funkce jater: U pacientů s poruchou funkce jater musí být upraveno dávkování (viz
bod 4.2).
- Pefloxacin může indukovat reakce fotosenzitivity V průběhu léčby pefloxacinem se má
nemocný vyvarovat vystavení se přímému slunečnímu záření i umělému ultrafialovému záření
(solária). Vystavení se přímému slunečnímu záření nebo UV záření (solária) se nedoporučuje
dříve než za 4 dny po ukončení léčby. V opačném případě je třeba použít vhodný oděv nebo
ochranný krém (s vysokým UV faktorem).
- Léčba pefloxacinem má být přerušena při prvních příznacích zánětu šlach (tendinitidy),
postižená končetina má být znehybněna a je nutné ihned vyhledat lékaře.
- Pefloxacin má být podáván s opatrností pacientům s křečemi nebo pokud má pacient ke
vzniku křečí dispozice.
- Podávání pefloxacinu má být ukončeno, pokud má pacient příznaky neuropatie (onemocnění
nervů).
- Pefloxacin musí být podáván s opatrností u starších pacientů, v případě sníženého prokrvení
mozku, změnách ve struktuře mozku nebo mozkové příhody.
- Pacienti s myastenií gravis se mají před podáním tohoto přípravku poradit s lékařem. Je třeba
dbát zvýšené opatrnosti.
- Během léčby přípravkem Abaktal se může vyskytnout průjem. Pokud je průjem závažnějšího
charakteru, je třeba vyhledat lékaře.
- Srdeční poruchy: U ostatních antibiotik patřících do skupiny fluorochinolonů byly pozorovány
poruchy srdečního rytmu (viditelné na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti), proto
svého lékaře informujte, pokud jste v minulosti měl/a problémy s abnormálním srdečním
rytmem.
- Pokud se vyskytne alergická reakce, podávání pefloxacinu má být ukončeno a je třeba zahájit
odpovídající léčbu.
- U některých pacientů se doporučuje pečlivé sledování glukosy v krvi.
- U pacientů s deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy má být použita jiná léčba, pokud je
dostupná. Pokud je léčba pefloxacinem nutná, musí být pacient sledován vzhledem k možnosti
výskytu poruch krve.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte
o tom svého ošetřujícího lékaře.
Další léčivé přípravky a přípravek Abaktal
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat.
3/5
Pozornost je doporučena zejména při užívání následujících přípravků:
- kortikosteroidy
- theofylin
- antacida (léky snižující kyselost žaludeční šťávy) obsahující hliník, vápník, hořčík,
nebo přípravky obsahující železo a/nebo zinek.
- perorální antikoagulancia.
Používání přípravku Abaktal s jídlem, pitím a alkoholem
Jídlo a pití nemá vliv na účinek přípravku Abaktal.
Nedoporučuje se pití alkoholu během léčby přípravkem Abaktal.
Těhotenství, kojení a fertilita
Během těhotenství se upřednostňuje přípravek Abaktal nepodávat.
Během podávání přípravku Abaktal má být kojení přerušeno.
Ohledně účinků přípravku Abaktal na lidskou fertilitu nejsou k dispozici dostatečné údaje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů může mít přípravek Abaktal nežádoucí účinky na nervovou soustavu, jako např.
závratě, halucinace, zmatenost a dezorientace. Při výskytu těchto nežádoucích účinků neřiďte
motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Abaktal používá
Přípravek Abaktal má být aplikován formou pomalé intravenózní infuze v trvání 1 hodiny každých
12 hodin.
K rychlému dosažení účinných plazmatických koncentrací je možné na počátku léčby podat úvodní
dávku 800 mg. U jaterní nedostatečnosti se obvykle podává 8 mg/kg tělesné hmotnosti formou
hodinové intravenózní infuze:
- při ikteru jedenkrát denně (interval 24 hodin)
- při ascitu v intervalu 36 hodin
- při ascitu spojeném s ikterem v intervalu 48 hodin
- u starších pacientů je doporučeno snížené dávkování.
U pacientů s poruchou renálních funkcí není eliminace pefloxacinu prakticky ovlivněna, jelikož je
vylučován převážně hepatobiliární cestou. Proto u pacientů s renální insuficiencí není nutná úprava
dávkování.
Pefloxacin není odstraňován hemodialýzou, a proto není nutné na závěr hemodialýzy podávat
doplňkovou dávku.
Maximální denní dávka je 1200 mg.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Abaktal, než mělo být
Je velmi nepravděpodobné, že by Vám byla aplikována vyšší dávka, než je potřebné.
V případě předávkování by měla být zahájena podpůrná léčba a pacient má být pod pečlivým
dohledem.
Hemodialýza není vhodná k odstranění chinolonů z organizmu.


4/5

Jestliže Vám nebyl přípravek Abaktal podán
Pokud si nejste jistý/á, že jste dostal/a svůj přípravek, poraďte se s lékařem nebo ošetřujícím
personálem. Je důležité, abyste opravdu dostal/a všechny předepsané dávky přípravku.

Účinky při ukončení léčby přípravkem Abaktal
Zdravotnický personál Vám bude tento léčivý přípravek podávat tak dlouho, jak je potřeba, a neukončí
podávání dříve, než stanovil Váš lékař, a to i přesto, že se již cítíte lépe. K úplnému vymýcení
mikroorganismů, které způsobují Vaše onemocnění, je třeba určitý čas. Pokud by Vaše léčba byla
ukončena dříve, některé mikroorganismy by mohly přežít a onemocnění by se mohlo znovu objevit.

4. Možné nežádoucí účinky
Pefloxacin je obvykle dobře snášen, mohou se však vyskytnout nežádoucí účinky, které mají obecně
stejný charakter a závažnost jako u jiných chinolonových přípravků. Mezi tyto nežádoucí účinky patří:
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
- nespavost
- bolest břicha, nevolnost, zvracení
- kopřivka
- bolest kloubů, bolest svalů.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
- eosinofilie (zvýšení počtu určitých bílých krvinek)
- závratě
- bolesti hlavy
- průjem
- citlivost na světlo.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
- trombocytopenie (nedostatek krevních destiček v krvi)
- halucinace
- podrážděnost
- pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého střeva)
- zvýšení hladin transamináz, alkalických fosfatáz a bilirubinu v jaterních testech
- erytém (červené zbarvení kůže způsobené rozšířením krevních cév a zvýšeným prokrvením)
- svědění.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)
- selhání ledvin.

Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit)
- změny v krevním obraze
- otok v oblasti obličeje, potíže s dýcháním, anafylaktický šok
- zmatenost, křeče, dezorientace
- zvýšený tlak uvnitř lebky (zejména u mladých pacientů po delším podávání pefloxacinu, ve
většině případů s příznivým výsledkem po přerušení léčby a nasazení odpovídající léčby)
- krátké svalové záškuby
- noční můry
- mravenčení
- znecitlivění, brnění, pálení a/nebo slabost rukou nebo chodidel
5/5
- zhoršení myastenie (onemocnění, které se projevuje slabostí svalů)
- vaskulární purpura (tečkovité krvácení do kůže)
- erythema multiforme (onemocnění kůže)
- Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom (závažná onemocnění kůže)
- zánět šlach
- přetržení šlachy
- efuze v kloubech (naplnění kloubu tekutinou).
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Abaktal uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a krabičce za Použitelné
do/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Obsah jedné ampulky (400 mg) se naředí ve 250 ml 5% glukosy. Abaktal nesmí být ředěn
fyziologickým roztokem ani jinými infuzními roztoky s obsahem chloridových iontů.
Naředěný roztok: Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána na dobu 8
hodin při 25 °C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně
by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných
a validovaných aseptických podmínek.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Abaktal 400 mg/5 ml obsahuje
Léčivou látkou je pefloxacinum 400 mg ve formě pefloxacini mesilas dihydricus v 5 ml roztoku
(jedné ampulce).
Jeden mililitr roztoku obsahuje pefloxacinum 80 mg ve formě pefloxacini mesilas dihydricus.

Pomocné látky jsou: kyselina askorbová, disiřičitan sodný, dihydrát dinatrium-edetátu,
benzylalkohol, hydrogenuhličitan sodný, voda na injekci.

Velikost balení
Krabičky obsahující 10 ampulek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz
s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
24.4.2013

Recenze

Recenze produktu ABAKTAL 400MG/5ML INJEKCE 10X5ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ABAKTAL 400MG/5ML INJEKCE 10X5ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám